Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дерегулирования деятельности по предоставлению программной услуги и усовершенствования государственного регулирования деятельности провайдеров программной услуги

Проект закона Украины от 23.06.2014 № 4150а
Дата рассмотрения: 23.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо дерегулювання діяльності з надання програмної послуги та удосконалення державного регулювання діяльності провайдерів програмної послуги

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про телебачення та радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 p., N 18, ст. 155):

1) в статті 1:

в частині першій:

в абзаці п'ятому після слів "багатоканальна телемережа" вилучити слова "(ефірна або кабельна)";

в абзаці вісімнадцятому слова "з використанням ресурсу багатоканальних телемереж" замінити словами "в багатоканальних телемережах з використанням радіочастотного ресурсу";

доповнити абзацом тридцятим такого змісту

"Повідомлення про включення до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності - виданий Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення документ встановленої форми, що підтверджує включення заявника до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності як провайдера програмної послуги або як іншого суб'єкта інформаційної діяльності, діяльність якого відповідно до цього Закону не підлягає ліцензуванню";

У зв'язку з цим абзаци тридцятий - п'ятдесят третій вважати абзацами тридцять першим - п'ятдесят четвертим.

в абзаці тридцять першому слова "на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення" замінити словами "в установленому законом порядку", а слова "багатоканальних телемереж" замінити словами "телекомунікаційних мереж, а також мережі Інтернет";

2) статтю 38 викласти у новій редакції такого змісту:

"1. Телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги підлягають включенню до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності.

Інші особи, які здійснюють інформаційну діяльність, можуть бути включені до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності за їх власним бажанням.

2. Включення особи до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності є офіційним визнанням державою за такою особою статусу суб'єкта інформаційної діяльності, в тому числі як провайдера програмної послуги або як засобу масової інформації.

3. Телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, які здійснюють діяльність на підставі відповідної ліцензії Національної ради, вносяться до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності одночасно з видачею їм відповідних ліцензій.

4. Державний реєстр суб'єктів інформаційної діяльності ведеться Національною радою.

Рішення про включення до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності заявника, діяльність якого відповідно до цього Закону не підлягає ліцензуванню, приймається Національною радою впродовж строку, який не може перевищувати 15 робочих днів від дати отримання Національною радою належним чином оформлених заяви та доданих до неї документів.

Особливості включення до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності провайдерів програмної послуги визначаються нормами розділу IV цього Закону.

5. У випадку, якщо Національна рада впродовж 15-денного строку не прийняла рішення про включення або про відмову у включенні заявника до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності, застосовується принцип мовчазної згоди.

За принципом мовчазної згоди заявник набуває відповідний правовий статус (права і обов'язки) суб'єкта інформаційної діяльності, включеного до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності, до прийняття Національною радою відповідного рішення, за умови що заявником або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк рішення про включення або про відмову у включенні до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності не прийнято або заявника не повідомлено про прийняте рішення.

Застосування принципу мовчазної згоди не знімає з Національної ради обов'язку розглянути заяву про включення заявника до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності по суті та прийняти за наслідками розгляду передбачене законом рішення.

Принцип мовчазної згоди не застосовується в процедурах ліцензування.

6. Заява про включення до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності повинна містити такі відомості:

а) повне найменування заявника відповідно до статутних документів;

б) поштова адреса заявника та його місцезнаходження;

в) контактні телефони, електронна адреса заявника;

г) адреса веб-сайту заявника (за наявності);

ґ) зазначення виду інформаційної діяльності, яким займається або планує займатись заявник;

д) зазначення, чи є заявник засобом масової інформації;

7. Телерадіоорганізації, які здійснюють мовлення, що відповідно до цього Закону не підлягає ліцензуванню (в тому числі в мережі Інтернет), для включення їх до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності додатково подають відомості, передбачені літерами "а", "б", "в", "є" частини другої статті 24 цього Закону, а також копії статутних документів та програмну концепцію відповідно до вимог статті 28 цього Закону.

8. Національна рада може відмовити заявнику у включенні його до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності, якщо заява та/або додані до неї документи не відповідають вимогам цього Закону.

Рішення Національної ради, прийняте за наслідками розгляду заяви про включення заявника до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності, може бути оскаржене до суду.

9. Про включення особи до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності Національна рада видає повідомлення не пізніше ніж через тиждень після прийняття відповідного рішення, та за умови внесення плати (адміністративного збору) за включення до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності.

Розмір плати (адміністративного збору) за включення особи до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності визначається Національною радою в порядку, передбаченому Законом України "Про адміністративні послуги".

10. Порядок ведення Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності, форма заяви про включення до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності та форма Повідомлення про включення особи до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності затверджуються Національною радою в порядку, передбаченому частиною другою статті 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".

11. Стосовно телерадіоорганізацій до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності вносяться такі відомості:

а) повне найменування телерадіоорганізації;

б) позивні, логотип, торговельна марка (за наявності);

в) формат відповідно до програмної концепції мовлення;

г) поштова адреса телерадіоорганізації та адреса її місцезнаходження;

ґ) контактні телефони, електронна адреса (за наявності);

д) адреса веб-сайту (за наявності);

е) відомості про власників та пов'язаних осіб телерадіоорганізації;

є) дата і номер рішення про видачу ліцензії на мовлення або рішення про включення до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності;

ж) дата і номер рішення про продовження строку дії ліцензії;

з) серія та номер ліцензії (за наявності) та строк її дії;

и) вид (види) мовлення, обсяги мовлення і час мовлення;

і) дата і номер рішень про застосування санкцій за порушення вимог цього Закону або умов ліцензії, а також рішень про анулювання ліцензій повністю або частково;

ї) територіальні характеристики мовлення (загальнонаціональне, регіональне або місцеве з визначенням відповідних областей, районів і населених пунктів).

12. Доступ до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності України є відкритим. Порядок користування зазначеним реєстром і розмір плати за надання письмової інформації щодо даних цього реєстру встановлюються Національною радою.

13. Інформація Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності щодо телерадіоорганізацій підлягає оприлюдненню на веб-сайті Національної ради в обсязі, передбаченому частиною одинадцятою цієї статті.";

3) в статті 39:

в частині другій слова "отримати відповідну ліцензію Національної ради" замінити словами "бути включені до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності";

в частині третій:

в абзаці другому слова "мовлення з використанням ресурсу багатоканальної телемережі відповідно до вимог статті 23 цього Закону" замінити словами "багатоканальне мовлення";

абзац третій викласти в новій редакції такого змісту: "провайдери програмної послуги";

в частині п'ятій слова "використовують багатоканальну телемережу" замінити словами "розповсюджують телерадіопрограми в багатоканальних телемережах та в мережі Інтернет на підставі повідомлення про включення їх до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності як провайдерів програмної послуги, або, у передбачених цим Законом випадках,";

частину шосту після слів "за умови" доповнити словами "включення його до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності як провайдерів програмної послуги або, у передбачених цим Законом випадках,";

частину сьому викласти в новій редакції такого змісту:

"7. Надання програмної послуги абоненту здійснюється на підставі угоди між абонентом і провайдером програмної послуги, укладеної відповідно до чинного законодавства.";

частину восьму виключити;

у частині дев'ятій:

в абзаці другому слова "не зобов'язаний укладати договори з відповідними телеорганізаціями" замінити словами "отримує у відповідних телерадіоорганізацій дозвіл (ліцензію), передбачений цивільним законодавством, на ретрансляцію їх програм в своїй багатоканальній телемережі.";

доповнити абзацами третім - сьомим такого змісту:

"Телерадіоорганізація, програми якої входять до складу програм універсальної програмної послуги, не має права відмовити провайдеру програмної послуги в наданні дозволу (ліцензії) на ретрансляцію програм та/або вимагати будь-якої винагороди або іншої плати за надання такого дозволу.

Типова форма дозволу (ліцензії) на ретрансляцію провайдером програмної послуги програми, яка входять до складу програм універсальної послуги, затверджується Національною радою.

Телерадіоорганізація, програма якої входить до складу програм універсальної програмної послуги, зобов'язана надати провайдеру програмної послуги технічний доступ до такої програми для її ретрансляції, а також дозвіл (ліцензію) на її ретрансляцію, впродовж 14 днів з дня отримання відповідної заяви від провайдера.

Якщо телерадіоорганізація не виконала передбачених цією статтею Закону обов'язків з надання провайдеру дозволу (ліцензії) на ретрансляцію програм та/або з надання технічного доступу до програм, провайдер повідомляє про це Національну раду та має право розпочати ретрансляцію таких програм. Впродовж 5 днів з моменту отримання такого повідомлення Голова Національної ради або його заступник надсилає телерадіоорганізації вимогу щодо видачі дозволу (ліцензії) на ретрансляцію її програм у складі програм універсальної програмної послуги відповідного провайдера та/або надання технічного доступу. Невиконання телерадіоорганізацією такої вимоги впродовж 10 днів є підставою для застосування до неї заходів відповідальності, передбачених цим Законом.

Про виконання вимоги Голови Національної ради або його заступника щодо видачі дозволу (ліцензії) на ретрансляцію та/або технічного доступу до програм Телерадіоорганізація негайно повідомляє Національну раду з наданням копій підтверджуючих документів.";

в частині десятій слова "моменту отримання ліцензії і затвердженого Національною радою складу пакета (пакетів) універсальної програмної послуги" замінити словами "моменту включення його до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності як провайдера програмної послуги або, у передбачених цим Законом випадках, отримання ліцензії";

4) доповнити Закон статтею 391 такого змісту:

"Стаття 391. Включення провайдерів до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності

1. Особа має право надавати програмні послуги з використанням багатоканальних телемереж, а також з використанням мереж Інтернет, після включення її до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності як провайдера програмної послуги та, у передбачених цим Законом випадках, отримання ліцензії провайдера програмної послуги.

2. Для включення до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності як провайдера програмної послуги особа подає до Національної ради заяву, в якій крім відомостей, зазначених літерами "а" - "г" частини шостої статті 38 цього Закону, додатково зазначаються:

а) оператор телекомунікацій, що здійснює технічне обслуговування та експлуатацію відповідної багатоканальної телемережі (за наявності);

б) територія надання програмних послуг з використанням багатоканальної телемережі;

в) загальна кількість програм програмної послуги.

3. До заяви про включення особи до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності як провайдера програмної послуги додаються:

а) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

б) перелік програм, що входять до пакету програмної послуги (крім програм універсальної програмної послуги), із зазначенням найменувань кожної з телерадіоорганізацій, яка транслює відповідні програми, логотипу (торговельної марки) кожної з програм, країни, під юрисдикцію якої підпадає телерадіоорганізація, та строку дії дозволу (ліцензії) на ретрансляцію її програм в багатоканальній телемережі провайдера програмної послуги.

4. Не допускається вимагати для включення особи до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності як провайдера програмної послуги будь-які додаткові документи чи відомості крім тих, що визначені в частинах другій третій цієї статті.

5. Особі може бути відмовлено у включенні до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності як провайдера програмної послуги виключно у випадках, якщо:

а) зазначені у заяві відомості на момент її розгляду не відповідають дійсності або заява не містить відомостей, передбачених статтею 38 цього Закону та/або цією статтею;

б) до переліку програм, які заявник планує ретранслювати в своїй телемережі, внесені програми, ретрансляція яких заборонена або обмежена на території України відповідно до рішення Національної ради або суду.

6. Заява про включення особи до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності як провайдера програмної послуги розглядається Національною радою в порядку, передбаченому статтею 38 цього Закону, впродовж строку, що не може перевищувати 15 робочих днів.

За наслідками розгляду заяви Національна рада приймає рішення про включення особи до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності як провайдера програмної послуги або про відмову у включенні до названого Державного реєстру.

У випадку, якщо Національна рада не прийме рішення про включення або про відмову у включенні до Державного реєстру впродовж п'ятнадцятиденного строку, застосовується принцип мовчазної згоди із наслідками, передбаченими частиною п'ятою статті 38 цього Закону.

7. У випадку виникнення будь-яких змін в переліку програм, які входять до пакету програмної послуги провайдера програмної послуги, провайдер повідомляє про це Національну раду шляхом подання відповідної заяви на пізніше ніж за 5 днів до дати внесення до програмної послуги відповідних змін.

У випадку, якщо внесені провайдером програмної послуги зміни до переліку програм не відповідають вимогам законів України та/або чинних міжнародних договорів, в тому числі містять програми, ретрансляція яких на території України заборонена рішенням Національної ради або суду, Національна рада повідомляє про це провайдера із зазначенням найменувань програм та наведенням відповідних мотивів.

Не допускається ретрансляція провайдером програмної послуги програм, щодо яких він не повідомляв Національну раду у встановлені цим Законом порядку та строки, або щодо яких Національна рада надіслала повідомлення про невідповідність програм вимогам законів України та/або чинних міжнародних договорів.

Рішення Національної ради про невідповідність програми вимогам законів України та/або чинних міжнародних договорів можуть бути оскаржені до суду.

8. Стосовно провайдерів програмної послуги до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності вносяться відомості, передбачені частиною другою цієї статті Закону.

Вказані відомості публікуються на веб-сайті Національної ради відповідно до статті 38 цього Закону.

9. Здійснення діяльності провайдерів програмної послуги особами, які не включені до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності, а також неповідомлення Національну раду у встановлені цим Законом строки про зміни в переліку програм, що входять до пакету програмної послуги провайдера, є порушенням вимог цього Закону.

10. Інші питання, пов'язані з включення осіб до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності як провайдерів програмної послуги, регулюються статтею 38 цього Закону.";

5) статтю 40 викласти в новій редакції такого змісту:

"Стаття 40. Ліцензування провайдерів програмної послуги

1. Для організації діяльності провайдера програмної послуги, який має намір надавати програмні послуги в багатоканальних телемережах з використанням радіочастотного ресурсу, відповідний суб'єкт господарювання повинен отримати ліцензію провайдера програмної послуги.

2. Ліцензування діяльності провайдера програмної послуги здійснюється на конкурсних засадах.

Порядок проведення конкурсів установлюється Національною радою з дотриманням таких умов:

1) оголошення про проведення конкурсу на отримання ліцензії провайдера програмної послуги публікується в газеті "Голос України" або "Урядовий Кур'єр", а також на веб-сайті Національної ради, не пізніше ніж за 60 календарних днів до дня його проведення;

2) для участі в конкурсі на отримання ліцензії провайдера програмної послуги суб'єкти господарювання не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення подають до Національної ради заяву про намір взяти участь у конкурсі, а також документи, передбачені порядком його проведення;

3) умови конкурсу мають визначати строки введення в експлуатацію багатоканальних телемереж;

4) конкурс на отримання ліцензії провайдера програмної послуги проводиться публічно на засіданні Національної ради з обов'язковим персональним повідомленням всіх осіб, які подали заяви про намір взяти участь в конкурсі, а також наданням оголошення про дату його проведення на офіційному веб-сайті Національної ради та в засобах масової інформації.

3.Для участі у конкурсі на отримання ліцензії провайдера програмної послуги, відповідний суб'єкт господарювання подає до Національної ради заяву про видачу ліцензії провайдера програмної послуги встановленої форми. До заяви додаються:

а) копія договору з оператором телекомунікацій, який на підставі відповідних ліцензій має право надавати послуги з обслуговування та технічної експлуатації багатоканальної телемережі (якщо оператором телекомунікацій є інший суб'єкт господарювання), та копія відповідних ліцензій на надання послуг з обслуговування та технічної експлуатації багатоканальної телемережі.

У випадку, якщо заявник обслуговуватиме і експлуатуватиме власну багатоканальну телемережу, до заяви про видачу ліцензії провайдера програмної послуги замість копії договору з оператором телекомунікацій та копії ліцензії на надання послуг з обслуговування та технічної експлуатації багатоканальної телемережі надається повідомлення про включення заявника до реєстру операторів (провайдерів) телекомунікацій (за потреби) відповідно до статті 42 Закону України "Про телекомунікації".

б) копія договору з оператором телекомунікацій, який на підставі відповідних ліцензій на використання радіочастотного ресурсу має право надавати телекомунікаційні послуги з використанням радіочастотного ресурсу, а також копія відповідної ліцензії на використання радіочастотного ресурсу, виданої на ім'я оператора телекомунікацій.

У випадку, якщо заявник сам є оператором телекомунікацій, який володіє ліцензією на використання радіочастотного ресурсу, до заяви про отримання ліцензії провайдера програмної послуги додається лише копія відповідної ліцензії на використання радіочастотного ресурсу.

в) план побудови багатоканальної телемережі з доказами наявності фінансових можливостей для його реалізації;

г) документи щодо засновників заявника, які дозволяють розкрити структуру власності на корпоративні права до кінцевих власників-фізичних осіб.

4. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у випадку невиконання заявником формальних вимог до її оформлення, а саме:

а) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

б) не надано документів, передбачених цим Законом;

в) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відсутні відомості про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

Про залишення заяви про видачу ліцензії провайдера програмної послуги без розгляду заявник впродовж п'ятиденного строку повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду.

Після усунення причин, що стали підставою для залишення заяви про видачу ліцензії провайдера програмної послуги без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії за умови дотримання строків її подачі, встановлених при оголошенні конкурсу.

5. Під час проведення конкурсу та визначення переможця перевага надається тому учаснику, який:

а) надасть план побудови багатоканальної телемережі із зазначенням строків виконання проміжних робіт, та надасть відповідні докази наявності фінансових можливостей для його реалізації;

б) надасть обґрунтовані економічні розрахунки тарифів на розповсюдження програм в багатоканальних телемережах, і ці тарифи будуть нижчі за пропозиції конкурентів;

в) має прозору структуру власності, із розкриттям всіх кінцевих власників корпоративних прав заявника та наданням підтвердження фінансових можливостей власників утримувати діяльність заявника у раді отримання ліцензії.

6. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії провайдера програмної послуги.

План побудови багатоканальної телемережі є додатком до ліцензії провайдера програмної послуги та затверджується Національною радою одночасно з прийняттям рішення про видачу ліцензії.

7. Ліцензію провайдера програмної послуги може бути анульовано в судовому порядку за поданням Національної ради у зв'язку з систематичними порушеннями ним вимог цього Закону, а також законодавства про захист економічної конкуренції.

У випадку невиконання провайдером програмної послуги плану побудови телемережі із пропуском встановлених планом проміжних строків виконання робіт більш як на шість місяців Національна рада має право анулювати ліцензію провайдера програмної послуги та оголосити новий конкурс.

8. Контроль за тарифами провайдера програмної послуги, який діє на підставі відповідної ліцензії Національної ради, здійснюють Антимонопольний комітет України та Національна рада в межах своїх повноважень.

Граничні тарифи провайдера програмної послуги для телерадіоорганізацій затверджуються рішенням Національної ради за наявності позитивного висновку Антимонопольного комітету України щодо економічної обґрунтованості цих граничних тарифів.

Висновок Антимонопольного комітету України щодо економічної обґрунтованості граничних тарифів провайдера програмної послуги надається за наслідками їх перевірки на відповідність положеннями статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції". Цей висновок є відкритою інформацією та публікується на веб-сайті Національної ради.

Провайдер програмної послуги не має права встановлювати для телерадіоорганізацій тарифи, які є вищими за затверджені відповідним рішенням Національної ради.

Рішення Національної ради про затвердження граничних тарифів провайдера програмної послуги для телерадіоорганізацій може бути оскаржене в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

9. Права, які надає ліцензія провайдера програмної послуги, не можуть бути передані іншій особі (юридичній чи фізичній).";

6) в статті 73 та статті 74 слово "ліцензіат" у всіх відмінках замінити словами "телеорганізація або провайдер програмної послуги" у відповідному відмінку;

7) в статті 74:

в частині третій слова "ліцензіат зобов'язаний сплатити штраф" замінити словами "штраф сплачується";

в частині п'ятій слово "ліцензіат" замінити словами "притягнутий до відповідальності суб'єкт інформаційної діяльності".

II. Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 p., N 48, ст. 296):

1) в статті 13:

абзац десятий після слів "моніторинг телерадіопрограм" доповнити словами "та пакетів програм провайдерів програмної послуги";

2) в статті 14:

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"прийняття рішень щодо заборони або тимчасового обмеження ретрансляції на території України програм іноземних мовників, зміст яких суперечить законодавству України;".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

в абзаці восьмому слова "телерадіоорганізацій України" замінити словами "суб'єктів інформаційної діяльності України";

3) статтю 19 викласти в новій редакції такого змісту:

"Національна рада веде Державний реєстр суб'єктів інформаційної діяльності в порядку, визначеному Законом України "Про телебачення і радіомовлення";

4) в статті 24:

в частині другій:

в абзаці десятому після слів "провайдерів програмної послуги" доповнити словами "про затвердження та внесення змін до відповідних пакетів програм універсальної програмної послуги;";

доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"приймаються рішення про включення або про відмову у включенні до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності як провайдерів програмної послуги та інших суб'єктів інформаційної діяльності;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сімнадцятий вважати дванадцятим - вісімнадцятим.

в абзаці чотирнадцятому слова "або про скасування державної реєстрації провайдера програмної послуги;" замінити словами "і ліцензій провайдера програмної послуги";

в частинах п'ятій та десятій слово "ліцензіат" у всіх відмінках замінити словами "суб'єкт інформаційної діяльності" у відповідному відмінку;

5) в статті 25:

в частині першій:

абзац третій після слів "моніторинг телерадіопрограм" доповнити словами "та пакетів програм провайдерів програмної послуги".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. Турчинов 

Опрос