Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе

Проект закона Украины от 25.06.2014 № 4117а-2
Дата рассмотрения: 25.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі

I. Стаття 1. Особливий період у паливно-енергетичному комплексі (далі - особливий період) - період функціонування паливно-енергетичного комплексу в умовах обмеження та/або припинення постачання енергоносіїв (енергозабезпечення) на територію України, а також в інших випадках, визначених законом.

Стаття 2. У разі обмеження та/або припинення постачання енергоносіїв (енергозабезпечення) на територію України особливий період може бути запроваджений та припинений за рішенням Кабінету Міністрів України.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кошти державного бюджету, отримані Україною в рамках виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу (далі - кошти), спрямовуються на конкурсній основі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, виключно на проведення заходів із енергозбереження об'єктів соціальної сфери, що перебувають у державній власності або власності територіальних громад, а саме: закладів освіти, охорони здоров'я та культури.

Актуальний стан (не рідше двох разів на місяць) щодо розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій (далі - проекти) та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін реалізації проектів, оприлюднюється на офіційному веб-сайті уповноваженого центрального орану виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Технічний нагляд за реалізацією проектів та прийняття виконаних за проектами робіт здійснюється за участі представників уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139):

у статті 8:

частину другу викласти у такій редакції:

"На особливий період безпосереднє керівництво підприємствами трубопровідного транспорту та контроль за їх діяльністю забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"У разі настання особливого періоду підприємства трубопровідного транспорту зобов'язані діяти згідно із Законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період", "Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі", Положенням про мобілізаційну підготовку народного господарства України і нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі, незалежно від умов укладених договорів.";

частину восьму статті 18 виключити;

2) частину другу статті 23 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2013 р., N 28, ст. 301; 2014 р., N 2-3, ст. 41, із змінами, внесеними Законом України від 15 квітня 2014 року N 1207-VII) викласти у такій редакції:

"У разі настання особливого періоду суб'єкти електроенергетики діють згідно із Законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період", "Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі", Положенням про мобілізаційну підготовку народного господарства України і нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, що регламентують функціонування електроенергетики в умовах особливого періоду.";

3) Закон України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; із наступними змінами) доповнити статтею 81 такого змісту:

"Стаття 81. Забезпечення належної роботи Єдиної газотранспортної системи України в особливий період

У разі настання особливого періоду підприємства, установи та організації нафтогазової галузі зобов'язані діяти згідно із Законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період", "Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі", Положенням про мобілізаційну підготовку народного господарства України і нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовій галузі, що регламентують функціонування галузі в умовах особливого періоду незалежно від умов укладених договорів.";

4) у Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., N 33, ст. 430; із наступними змінами):

друге речення пункту 1.8 статті 1 викласти у такій редакції:

"Розрахунковою датою встановлюється 1 січня 2013 року, а для казенних підприємств, у тому числі тих, що були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов'язаннями з оплати електричної енергії - 1 липня 2011 року.";

пункт 3.4 статті 3 викласти у такій редакції:

"3.4. Процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діє до 1 січня 2016 року. ";

5) абзац дванадцятий статті 6 Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 36, ст. 418) після слів "нижче технологічного мінімуму споживання природного газу" доповнити словами ", крім особливого періоду";

6) у Законі України "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 52, ст. 526; 2014 р., N 2-3, ст. 41):

статтю 1 після слів "які настають із запровадженням особливого періоду" доповнити словами ", у тому числі у разі обмеження чи припинення постачання енергоносіїв (енергозабезпечення) на територію України";

статтю 2 після слів "Про електроенергетику" доповнити словами ", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про трубопровідний транспорт", "Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі";

статтю 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечення безперебійної (стабільної) роботи паливно-енергетичного комплексу та виконання наказів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі, оформлених у встановленому порядку;".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

у статті 11:

доповнити статтю після частини першої трьома новими частинами такого змісту:

"Функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі.

Порядок провадження господарської діяльності підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу в особливий період установлюється Кабінетом Міністрів України та визначає:

особливості провадження такої діяльності;

особливості функціонування централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України та єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Єдиною газотранспортною системою України;

перелік підстав, за яких можливе припинення або обмеження енергозабезпечення, газопостачання споживачів;

організаційно-розпорядчі заходи, що здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі, в тому числі щодо оперативного управління централізованим диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням об'єднаною енергетичною системою України та єдиним диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням Єдиною газотранспортною системою України, здійснення контролю за балансом надходження та розподілу палива.

У разі настання особливого періоду підприємства, установи та організації паливно-енергетичного комплексу зобов'язані виконувати розпорядження центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у паливно-енергетичному комплексі, незалежно від умов укладених договорів.".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами п'ятою - восьмою;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"Забезпечення технічного прикриття та відбудови об'єктів паливно-енергетичного комплексу в особливий період покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі.";

у тексті Закону слова "мобілізаційні завдання" в усіх відмінках замінити словами "мобілізаційні завдання, накази центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі, оформлені у встановленому порядку," у відповідному відмінку;

7) Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566; із наступними змінами) доповнити статтею 81 такого змісту:

"Стаття 81. Забезпечення належної роботи Єдиної газотранспортної системи України в особливий період

У разі настання особливого періоду підприємства, установи та організації нафтогазової галузі зобов'язані діяти згідно із Законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період", "Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі", Положенням про мобілізаційну підготовку народного господарства України і нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовій галузі, що регламентують функціонування галузі в умовах особливого періоду незалежно від умов укладених договорів.

У разі обмеження та/або припинення постачання енергоносіїв (енергозабезпечення) на територію України Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо обов'язкового продажу природного газу газодобувними підприємствами, що не підпадають під дію частини першої статті 10 цього Закону, суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу, для задоволення потреб населення та суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, в тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на даху, та тих, що прибудовані (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), за ціною, встановленою Кабінетом Міністрів України.";

8) пункт 41 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення "Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32-33, ст. 413; 2014 р., N 11, ст. 137) викласти у такій редакції:

"41. Положення цього Закону щодо провадження у справах про банкрутство підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", до 1 січня 2016 року.";

9) пункт 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 17, ст. 158; 2014 р., N 11, ст. 137, N 20-21, ст. 739) викласти у такій редакції:

"4. Положення цього Закону щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження", та умови їх виконання для підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", до 1 січня 2016 року. ".

5. Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. В. Турчинов 

Опрос