Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрещения отдельным категориям лиц, уполномоченным на исполнение функций государства или местного самоуправления, открывать и иметь текущие и вкладные (депозитные) счета, хранить финансовые активы в иностранных банках, иметь ценные бумаги иностранных эмитентов, приобретения или владения недвижимым имуществом за пределами Украины)

Проект закона Украины от 31.01.2014 № 4066
Дата рассмотрения: 31.01.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, мати цінні папери іноземних емітентів, придбання або володіння нерухомим майном за межами України)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) статтю 172-4 викласти в такій редакції:

"Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, володіння фінансовими активами та нерухомим майном за межами території України

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), володіння фінансовими активами та нерухомим майном за межами території України -

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності або таких активів та нерухомого майна за межами території України.

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.".

2. У Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" Відомості Верховної Ради України, 2011, N 40, ст.404:

1) Доповнити розділ II новою статтею такого змісту:

"Стаття 6-1. Обмеження щодо володіння фінансовими активами та нерухомим майном за межами території України

1. Забороняється відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, і мати цінні папери іноземних емітентів, а також придбання або володіння нерухомим майном за межами території України:

вищим посадовим особам держави - Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України;

державним службовцям, які займають посади, віднесені до першої та другої категорії, окрім працівників дипломатичної служби;

народним депутатам України;

Голові Національного банку України, Голові Рахункової палати, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головам обласних та районних у містах рад, сільським, селищним, міським головам, та їх заступникам;

суддям Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Голові, членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, членам Вищої ради юстиції;

Голові, членам Центральної виборчої комісії;

керівному складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;

особам начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, податкової міліції, органів та підрозділів цивільного захисту;

посадовим та службовим особам органів прокуратури, Служби безпеки України;

державним нотаріусам.

2. Забороняється близьким особам, осіб вказаних у частині першій цієї статті відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, і мати цінні папери іноземних емітентів, а також придбання або володіння нерухомим майном за межами території України

3. Особи, яким відповідно до цієї статті забороняється відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, і мати цінні папери іноземних емітентів, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цього Закону зобов'язані закрити поточні і вкладні (депозитні) рахунки, припинити збереження фінансових активів в іноземному банку, розташованому за межами території України, або здійснити відчуження цінних паперів іноземних емітентів.".

2) Доповнити розділ IV, статтю 21 частиною п'ятою такого змісту:

"Особи, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених статтею 6-1 цього Закону, підлягають звільненню з роботи (служби) у триденний строк з урахуванням особливостей, визначених Конституцією і законами України.".

IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос