Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно образования исполнительных комитетов областных и районных советов

Проект закона Украины от 29.01.2014 № 4050
Дата рассмотрения: 29.01.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо утворення виконавчих комітетів обласних та районних рад

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст. 170) наступні зміни:

1) Статтю 11 доповнити частиною 4 наступного змісту:

"4. Виконавчими органами обласних та районних рад є виконавчі комітети обласних та районних рад, які утворюються цими радами. У разі необхідності обласні та районні ради можуть утворювати відділи, підрозділи та інші виконавчі органи."

2) Пункт 4 частини 1 статті 43 викласти у наступній редакції:

"4) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск, утворення та ліквідація інших виконавчих органів ради;"

3) Частину 1 статті 43 доповнити пунктом 38 наступного змісту:

"38) приймає рішення про скасування актів виконавчих органів відповідної ради;"

4) Статтю 44 виключити.

5) Доповнити Закон Главою 41 наступного змісту:

"Глава 41
Повноваження виконавчих органів обласних та районних рад

"Стаття 441. Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку

1. До відання виконавчих органів обласних та районних рад належать:

а) власні повноваження:

1) забезпечення ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

2) підготовка висновків щодо доцільності розміщення на відповідній території нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності;

б) делеговані повноваження:

1) розробка проектів програм соціально-економічного розвитку і подання їх на затвердження відповідній раді, забезпечення їх виконання, звітування перед відповідною радою про їх виконання;

2) розгляд та прийняття рішень щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній території;

3) розробка та внесення пропозиції до проектів державних цільових програм, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення;

4) складення необхідних для управління соціально-економічним розвитком відповідної території балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива; визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; проведення розрахунку коштів та визначення обсягу послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб.

Стаття 442. Повноваження в галузі бюджету і фінансів

1. До відання виконавчих органів обласних та районних рад належать:

а) Власні повноваження:

1) підготовка і подання на затвердження ради проекту відповідного бюджету та забезпечення його виконання; звітування перед відповідною радою про виконання бюджету;

2) отримання від усіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету;

3) подання в установленому порядку до органів державної виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

4) забезпечення фінансування підприємств, установ, організацій, що відносяться до спільної власності територіальних громад;

5) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;

6) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавством.

б) делеговані повноваження:

1) здійснення фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління органам місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

2) об'єднання на договірній основі, у спільних інтересах територіальних громад, бюджетних коштів з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансування здійснення цих заходів;

3) здійснення в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності;

4) встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг.

Стаття 443. Повноваження в галузі управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики

1. До відання виконавчих органів обласних та районних рад належать:

а) Власні повноваження:

1) управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад;

2) внесення до органів державної влади пропозиції щодо передання у спільну власність територіальних громад об'єктів, що використовуються для обслуговування відповідних територіальних громад;

3) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі.

б) Делеговані повноваження:

1) забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою кадрів;

2) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

3) внесення пропозицій до програм приватизації державного майна.

Стаття 444. Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку

1. До відання виконавчих органів обласних та районних рад належать:

а) Власні повноваження:

1) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів;

2) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;

3) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;

4) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

5) визначення відповідно до закону розміру відрахувань підприємствами, установами та організаціями, що надходять на розвиток шляхів загального користування в області;

6) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;

7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування.

б) делеговані повноваження:

1) забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв'язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм власності;

2) розробка та затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, організація окремого збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини;

3) участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку та у випадках, встановлених законом.

Стаття 445. Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля

1. До відання виконавчих органів обласних та районних рад належать:

а) Власні повноваження:

1 підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

2) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;

3) координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів;

4) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

5) погодження у випадках, передбачених законом, з відповідними сільськими, селищними, міськими радами питань щодо розподілу коштів за використання природних ресурсів, які надходять до фондів охорони навколишнього природного середовища;

6) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом;

7) прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборону використання окремих природних ресурсів загального користування;

8) визначення відповідно до законодавства режиму використання територій рекреаційних зон;

9) затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом;

10) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

б) Делеговані повноваження:

1) розробка та подання на затвердження відповідної ради регіональних екологічних програм, забезпечення їх виконання; подання звіту до відповідної ради про їх виконання;

2) інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;

3) внесення в установленому законом порядку пропозицій про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;

4) розробляє та забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях;

5) здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища та розглядає справи про адміністративні правопорушення або передає їх матеріали на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;

6) здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища, розгляд справ про адміністративні правопорушення або передання матеріалів про порушення законодавства у сфері охорони навколишнього середовища та поводження із відходами до уповноважених органів влади;

7) погодження у визначених законом випадках документації з землеустрою.

Стаття 446. Повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді

1. До відання виконавчих органів обласних та районних рад належать:

а) Власні повноваження:

1) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді;

2) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій.

б) Делеговані повноваження:

1) реалізація державної політики в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді;

2) сприяння збереженню мережі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту;

3) надання пільг та грошової допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей;

4) забезпечення виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;

Стаття 447. Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення

1. До відання виконавчих органів обласних та районних рад належать:

а) Власні повноваження:

1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.

б) Делеговані повноваження:

1) реалізація державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави. Сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, поданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;

2) розробка та забезпечення виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування;

3) забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяє поданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації; встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

4) забезпечення в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;

5) сприяння громадським, релігійнім організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

6) вирішення питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених до її компетенції законом;

Стаття 448. Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати

1. До відання виконавчих органів обласних та районних рад належать:

а) Власні повноваження:

1) розробка місцевих програм забезпечення зайнятості населення, їх реалізація та звітування перед відповідною радою за їх виконання;

2) сприяння створенню робочих місць на відповідній території.

б) Делеговані повноваження:

1) здійснення заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;

2) забезпечення проведення згідно з законом громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

3) забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, проведення атестації робочих місць;

4) участь у залученні виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіонів та здобуття засудженими професій, що користуються попитом на ринку праці;

5) здійснення державної політики запобігання безробіттю в межах регіону;

6) вивчення процесів, що відбуваються на ринку праці, у сфері зайнятості населення та професійного навчання, проведення їх оцінки, прогнозування попиту та пропонування робочої сили, інформування населення та органів виконавчої влади про стан ринку праці;

7) забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці;

8) здійснення заходів щодо запобігання масовому безробіттю;

9) здійснення заходів щодо професійної орієнтації та працевлаштування вивільнюваних працівників.

Стаття 449. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян

1. До відання виконавчих органів обласних та районних рад належать:

а) Власні повноваження:

1) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України;

2) внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;

3) звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

4) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

б) делеговані повноваження:

1) здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення;

2) внесення пропозицій щодо нагородження державними нагородами України;

3) розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені до їх відання, утворення адміністративних та спостережених комісій, координація їх дій;

4) забезпечення здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

5) забезпечення здійснення заходів щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз;

6) здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону;

7) участь у наданні безоплатної правової допомоги в обсягах, визначених законом;

8) погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону;

9) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районними, обласними радами.

Стаття 4410. Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин

1. До відання виконавчих органів обласних та районних рад належать:

а) Власні повноваження:

1) міжнародне співробітництво з органами місцевого самоврядування інших країн;

2) укладання і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг;

3) сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;

4) сприяє у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів; залученню іноземних інвестицій для створення робочих місць.

б) делеговані повноваження:

1) організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі;

2) сприяння діяльності митних органів та прикордонних служб, створення умов для їх належного функціонування.

Стаття 4411. Повноваження в галузі оборонної роботи

1. До відання виконавчих органів обласних та районних рад належать такі делеговані повноваження:

1) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на відповідній території;

2) сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні.

Стаття 4412. Здійснення інших повноважень

1. Виконавчі органи обласних та районних рад здійснюють також інші повноваження, що віднесені до їх компетенції Законами України.

2. Виконавчі органи обласних та районних рад співпрацюють із відповідними місцевими адміністраціями при здійсненні ними делегованих повноважень.".

6) Доповнити закон статтею 511 наступного змісту:

"Стаття 511. Виконавчий комітет обласної, районної ради

1. Виконавчим органом районної, обласної ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією її голови, депутатських фракцій та груп.

3. До складу виконавчого комітету обласної, районної ради входять: Голова Виконавчого комітету, заступники голови виконавчого комітету, секретар виконавчого комітету, члени виконавчого комітету. Голова відповідної ради та Голова відповідної місцевої державної адміністрації входять до складу виконавчого комітету за посадами.

5. Очолює виконавчий комітет голова відповідної ради.

6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови.

8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

9. До складу виконавчого комітету обласної, районної ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім голови та заступників голови цієї ради, а також голови відповідної місцевої державної адміністрації."

7) Статті 52 - 54 викласти у наступній редакції:

"Стаття 52. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради

1. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

3. Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Стаття 53. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті, районної, обласної ради), а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (районної у місті, районної, обласної ради - заступником голови ради) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 54. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних, обласних рад. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті, районної, обласної ради.

3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради одноособово, головою обласної або районної ради - за погодженням із відповідною радою. У випадках, передбачених законом, призначення погоджується із відповідними органами виконавчої влади.

4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.".

8) Частини 6 - 7 статті 55 замінити частинами 6 - 8 наступного змісту:

"6. Голова районної, обласної ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду відповідно заступника голови районної, районної у місті ради чи першого заступника, заступника голови обласної ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо кількісного та персонального складу виконавчого комітету ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення);

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчих органів ради;

10) здійснює керівництво виконавчими органами ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчих органів;

12) підписує рішення ради, рішення виконавчого комітету ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду та її виконавчі органи у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про здійснення державної регуляторної політики виконавчим органом влади, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

7. Голова районної у місті ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної у місті ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення);

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних у місті рад;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної у місті ради, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

8. Голова районної, обласної, районної у місті ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.".

9) Статтю 58 виключити.

10) Частини 6 - 7 статті 59 викласти у наступній редакції:

"6. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.

7. У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради."

11) Частина 1 статті 73 викласти у наступній редакції:

"1. Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.".

12) Пункт 11 Розділу V вважати таким, що втратив чинність.

II. Внести до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст. 190) наступні зміни:

1) Частину 3 статті 1 викласти у наступній редакції:

"Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці в межах, визначених Конституцією України та законами України.".

2) Пункт 7 частини 1 статті 2 викласти у наступній редакції:

"7) реалізацію інших наданих державою повноважень.".

3) Частину 1 статті 14 виключити.

4) Частину 2 статті 15 виключити.

5) статті 17 - 27 викласти у наступній редакції:

"Стаття 17. Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку

Місцева державна адміністрація:

1) забезпечує виконання програм соціально-економічного розвитку в межах своїх повноважень;

2) вносить за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон;

3) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; на пропозиції органів місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування.

Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів

Місцева державна адміністрація:

1) вносить до виконавчого комітету відповідної ради пропозиції щодо відповідного місцевого бюджету, забезпечує його виконання в межах своїх повноважень;

2) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій державній адміністрації вищими органами державної та виконавчої влади;

3) здійснює контроль за дотриманням норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг.

Стаття 19. Повноваження в галузі управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики

Місцева державна адміністрація:

1) здійснює на відповідній території управління об'єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери її управління, сприяє створенню на цих об'єктах систем управління якістю, систем екологічного управління, інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів, приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління.

2) здійснює управління майном інших суб'єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку;

3) вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і організацій, що мають важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його відчуження у власність держави;

4) вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна, організовує їх виконання;

5) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 20. Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту і зв'язку

Місцева державна адміністрація:

1) організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

2) організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування населення;

6) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій" щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини.

Стаття 21. Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля

Місцева державна адміністрація:

1) розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності;

2) розпоряджається землями державної власності відповідно до закону;

3) вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

4) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

5) інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;

6) організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян;

7) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій" щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 22. Повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді

Місцева державна адміністрація:

1) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності; забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів, створення територіальних інноваційних центрів і технопарків;

2) виконує програми щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти, здійснює загальне керівництво закладами науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери її управління, їх матеріально-фінансове забезпечення;

3) вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту та розробляє прогнози її розвитку.

4) вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

5) організовує роботу медичних закладів по поданню допомоги населенню,

6) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

7) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій.

Стаття 23. Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення

Місцева державна адміністрація:

1) створює мережу, забезпечує зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази центрів обліку бездомних осіб, закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;

2) здійснює згідно із законодавством заходи соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

3) вирішує питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

4) здійснює відповідно до закону заходи, спрямовані на запобігання бездомності осіб.

Стаття 24. Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати

Місцева державна адміністрація:

1) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю;

2) бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян

Місцева державна адміністрація:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

2) забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

3) забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на відповідній території;

4) здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення;

5) забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги;

6) розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України;

7) забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи;

8) проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

9) забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;

10) оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації; здійснює передбачені законодавством заходи, пов'язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

11) сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;

12) погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

13) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

14) розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

15) перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;

16) перевіряє підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

17) бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством;

18) здійснює управління архівною справою та діловодством;

19) забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

20) забезпечує здійснення заходів щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз;

21) забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону.

Стаття 26. Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин

Місцева державна адміністрація:

1) забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними договорами України на відповідній території;

2) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту;

3) укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;

4) сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на її території, незалежно від форм власності;

5) сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;

6) вносить у встановленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу відповідної території.

Стаття 27. Повноваження в галузі оборонної роботи

Місцева державна адміністрація:

1) забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;

2) здійснює заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом на відповідній території;

3) забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби;

4) сприяє підготовці молоді до військової служби;

5) вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України.".

6) Статтю 29 виключити.

7) Статтю 34 викласти у наступній редакції:

"Стаття 34. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами, їх виконавчими органами

Місцеві державні адміністрації сприяють виконавчим органами обласних та районних рад у здійсненні ними делегованих повноважень.

Голови місцевих державних адміністрацій мають право вносити на розгляд відповідних рад пропозиції та проекти рішень.

Голови обласних державних адміністрацій мають право дорадчого голосу на засіданнях відповідних обласних рад. Голови районних державних адміністрацій мають право дорадчого голосу на засіданнях відповідних районних рад.

Голови обласних та районних державних адміністрацій за посадами входять до складу виконавчих комітетів відповідних рад.

Голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

Обласна та районна ради можуть висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого, з урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня, Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації.".

III. Внести до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 11, ст. 79) наступні зміни:

1) Статтю 7 викласти у наступній редакції:

"Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві Система місцевого самоврядування у місті Києві включає: територіальну громаду міста; міського голову; міську раду; виконавчий орган міської ради; районні ради; виконавчі органи районних у місті рад; органи самоорганізації населення".

2) Статті 10, 101 та 11 викласти у наступній редакції:

"Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві

Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам.

Виконавчими органами Київської міської ради та районних у місті Києві рад є відповідні виконавчі комітети.

Стаття 101. Київська міська державна адміністрація

1. Функції місцевого органу державної виконавчої влади в місті Києві виконує Київська міська державна адміністрація.

2. За рішенням Президента України Голова Київської міської ради може суміщати свою посаду з посадою Голови Київської міської державної адміністрації.

Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві

1. Управління районами в місті Києві здійснюють Київська міська рада, її виконавчий орган, а також районні у місті Києві ради та їх виконавчі органи.

2. Київська міська рішення передає частину своїх повноважень, а також власних та делегованих повноважень свого виконавчого органу районним у місті Києві радам та їх виконавчим органам.

3. Київська міська рада визначає обсяг повноважень районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів не пізніше, як на третій сесії ради нового скликання. Зміна обсягу повноважень протягом строку повноважень кожного скликання Київської міської ради допускається лише за погодженням із відповідною районною радою.

4. Обсяг повноважень, переданих районним у місті Києві радам та їх виконавчим органам має бути однаковим для всіх районів Києва.".

3) Статтю 15 викласти у наступній редакції:

"Стаття 15. Голова, заступник голови районної в місті Києві ради

1. Районні у місті Києві ради обирають із свого складу Першого заступника та заступника голови районної у місті ради.

2. Голова районної у місті Києві ради за посадою є Головою виконавчого комітету відповідної ради."

4) Статтю 16 виключити.

5) Частину 6 статті 19 виключити.

6) Статтю 23 викласти у наступній редакції:

Стаття 23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та державних адміністрацій міста Києва та районів

1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування та державних адміністрацій міста Києва та районів несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

2. За наявності підстав, передбачених статтею 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Київської міської ради, районних у місті Києві рад.

3. За наявності підстав, передбачених статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Київського міського голови.

4. Повноваження Київського міського голови за наявності підстав, передбачених цим Законом, статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Питання про дострокове припинення повноважень Київського міського голови вноситься на розгляд Київської міської ради за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.".

7) Пункт 2 Розділу VII виключити.

IV. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей закон вступає в силу через 90 днів з дня його опублікування, крім положень Розділу IV, які вступають в силу з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Місцеві державні адміністрації продовжують виконувати повноваження в обсязі, визначеному законодавством, що діяло до моменту прийняття цього закону до моменту формування відповідних виконавчих комітетів обласних, районних рад. Після утворення обласною, районною радою свого виконавчого комітету місцева державна адміністрація продовжує виконання своїх повноважень в обсязі, визначеному цим законом.

3. Виборчий процес перших виборів районних у місті Києві рад розпочинається через 30 днів з дня опублікування цього закону.

4. Районні у місті Києві державні адміністрації підлягають ліквідації у встановленому законом порядку після утворення виконавчих комітетів районних у місті Києві рад.

5. Київська міська рада приймає рішення про обсяг повноважень районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів не пізніше, як протягом 90 днів з дня опублікування цього закону.

6. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців розробити проекти змін до законодавчих актів України, необхідних для реалізації положень цього Закону.

7. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект змін до Державного бюджету України щодо перерозподілу видатків, спричинених прийняттям цього закону.

8. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим законом, діють в частині, що йому не суперечить.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос