Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О возвращении в государственную собственность приватизированных газовых месторождений

Проект закона Украины от 10.06.2014 № 4045а
Дата рассмотрения: 10.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про повернення у державну власність приватизованих газових родовищ

Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з поверненням у державну власність газових родовищ, що були приватизовані відповідно до закону, належать на праві приватної власності фізичним та/чи юридичним особам, з метою забезпечення економічної безпеки держави

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

особливий період - період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій;

націоналізація - примусове відчуження об'єктів права приватної власності на користь держави з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених цим Законом, за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Право держави і народу на націоналізацію приватної власності в тому числі і тієї, що належить іноземцям, є незаперечною прерогативою суверенної держави і суверенного народу;

базові галузі національної економіки - ключові галузі, розвиток і взаємодія яких визначає і створює умови та стимули для зростання і якісного вдосконалення всієї національної економіки, зміцнення могутності української держави, підвищення її обороноздатності, економічної, правової, соціальної безпеки.

загальне надбання народу - власність, майно, які нажиті, придбані, досягнуті всім народом як для загальних потреб, так і для задоволення потреб кожного громадянина України. Загальне надбання народу має винятково суспільне призначення і унеможливлює вилучення його зі сфери загального користування, установлення на це майно права власності конкретних суб'єктів, перетворення його на предмет цивільно-правового обороту;

відшкодування вартості - повернення витрат, пов'язаних з затратами на приватизацію конкретного об'єкта.

Стаття 2. Законодавство про повернення у державну власність приватизованих газових родовищ

1.Правова основа для націоналізації газових родовищ базується на Конституції України, міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України.

Націоналізація газових родовищ, які належать іноземним інвесторам, здійснюється відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачається міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надала Верховна Рада України.

2. У разі якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила, передбачені таким міжнародним договором України.

Стаття 3. Мета повернення у державну власність газових родовищ

Метою проведення націоналізації є повернення у державну власність приватизованих газових родовищ, як стратегічних об'єктів економіки держави, що здійснюється на основі принципів: законності, винятковості (незамінності) для досягнення програмних завдань, необхідністю забезпечення економіки та безпеки держави; здійснюється в рамках проведення політики інституційних перетворень в економіці забезпечення оборонних, організаційно-технічних та інших стратегічних потреб держави і суспільства в особливий період під час відвернення та подолання наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

Повернення газових родовищ проводиться виключно для задоволення стратегічних потреб держави і суспільства, за умови попереднього та повного відшкодування вартості повернутого газового родовища власникам.

Стаття 4. Державний орган уповноважений в сфері повернення газових родовищ

· Державним органом уповноваженим в сфері націоналізації є Фонд державного майна України.

Фонд державного майна України:

· визначає суб'єктів права приватної власності на газові родовища;

· визначає склад об'єкту націоналізації шляхом інвентаризації;

· визначає експертів для проведення експертної оцінки вартості об'єктів повернення;

· укладає угоди про компенсацію вартості об'єктів повернення з її власниками, у разі їх згоди із запропонованим розміром компенсації;

· звертається до господарського суду за місцем знаходження цілісного майнового комплексу для визначення розміру компенсації вартості об'єктів повернення, якщо власник не погоджується із запропонованою компенсацією;

· здійснює контроль за управлінням об'єктом повернення з моменту прийняття рішення про повернення газового родовища.

Стаття 5. Проведення оцінки вартості повернутого газового родовища та викупна ціна

Оцінка вартості об'єкту націоналізації здійснюється незалежним оцінником у порядку, передбаченому законодавством України під час приватизації.

Розмір компенсації власнику вартості об'єкту (газового родовища) встановлюється рівноцінним вартості об'єкту повернення, визначеній за результатами оцінки на дату прийняття рішення про поверненню.

У разі згоди власника з визначеним розміром компенсації вартості об'єкту повернення, між Україною, в особі державного органу уповноваженого в сфері повернення газового родовища, і власником підписується угода про компенсацію вартості об'єкту повернення. Форма угоди про компенсацію затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі незгоди власника з визначеним розміром компенсації вартості об'єкту повернення, державний орган уповноважений в сфері повернення газового родовища звертається до господарського суду за місцем знаходження родовища для визначення розміру компенсації вартості об'єкту приватизації.

Суб'єкти оціночної діяльності для проведення такої оцінки визначаються в порядку, встановленому законом, органом виконавчої влади, який згідно з загальнодержавною програмою реформування та розвитку стратегічної галузі економіки визначений відповідальним за проведення заходів щодо повернення у державну власність приватизованого об'єкта цієї галузі.

Стаття 6. Відшкодування вартості об'єкта повернення

Відшкодування власнику (власникам) вартості об'єкта повернення здійснюється на засадах повного попереднього розрахунку.

Відшкодування вартості об'єкта повернення, що підлягає поверненню в державну власність, проводиться у грошовій формі за рахунок коштів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки та/або в обмін на державні облігації України.

Стаття 7. Правонаступництво

Державна енергетична компанія України є правонаступниками повернутих газових родовищ.

Стаття 8. Спори, що виникають у процесі повернення газового родовища

Спори, що виникають у процесі повернення газових родовищ, вирішуються судом або господарським судом у встановленому порядку відповідно до їх компетенції.

9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос