Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования работы Конституционного Суда Украины

Проект закона Украины от 06.06.2014 № 4033а
Дата рассмотрения: 06.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення роботи Конституційного Суду України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 49, ст. 272; 2006 р., N 41, ст. 355 з наступними змінами):

1) текст статті 13 викласти в такій редакції:

"Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України;

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України;

5) відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

6) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України";

2) у частині третій статті 17 слово "також" виключити;

3) у статті 21:

а) у частині другій:

в абзаці другому слово "Секретаріату" замінити на слово "Апарату";

після абзацу четвертого доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"виконання доручень Конституційного Суду України";

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

Абзац шостий викласти в такій редакції:

"здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом і актами Конституційного Суду України, що визначають організацію та порядок його роботи";

б) доповнити частиною третьою такого змісту:

"У разі відсутності Голови Конституційного Суду України або заступника Голови Конституційного Суду України обов'язки Голови Конституційного суду України виконує найстарший за віком суддя Конституційного Суду України";

4) статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Заступник Голови Конституційного Суду України

Заступник Голови Конституційного Суду України виконує повноваження Голови Конституційного Суду України у разі його відсутності або неможливості здійснення ним повноважень, доручення Голови Конституційного Суду України та Конституційного Суду України.

Заступник Голови Конституційного Суду України виконує повноваження, які встановлені цим Законом, актами про організацію та порядок роботи Конституційного Суду України у відповідності з цим Законом.

Заступника Голови Конституційного Суду України обирають судді Конституційного Суду України за пропозицією Голови Конституційного Суду України лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у порядку, визначеному статтею 20 цього Закону";

5) текст статті 25 викласти в такій редакції:

"Суддя Конституційного Суду України має наукового консультанта та помічника, які є державними службовцями, належать до патронатної служби судді Конституційного Суду України.

Науковий консультант і помічник виконують доручення судді Конституційного Суду України, що пов'язані з виконання його повноважень";

6) статтю 32 викласти в такій редакції:

"Стаття 32. Апарат Конституційного Суду України

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове, фінансове, господарське та інше забезпечення діяльності Конституційного Суду України здійснює Апарат Конституційного Суду України.

Кошторис витрат на здійснення повноважень Конституційним Судом України на кожен рік погоджується на засіданні Конституційного Суду України за поданням Апарату Конституційного Суду України.

Положення про Апарат Конституційного Суду України, його структуру і штатний розпис відповідно до встановленої чисельності затверджує Конституційний Суд України.

Апарат Конституційного Суду України очолює Керівник Апарату Конституційного Суду України. Рішення про призначення Керівника Апарату Конституційного Суду України приймається на засіданні Конституційного Суду України. Кандидатуру на посаду Керівника Апарату Конституційного Суду України подає Голова Конституційного Суду України.

Керівником Апарату Конституційного Суду України може бути громадянин України, який має право на зайняття посади професійного судді. На нього розповсюджуються вимоги щодо несумісності з посадою професійного судді, визначені частиною другою статті 127 Конституції України.

Керівник та інші посадові особи Апарату Конституційного Суду України є державними службовцями";

7) частину першу статті 39 викласти в такій редакції:

"Конституційне подання - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання закону, іншого правового акта (його окремих положень) неконституційним, про встановлення відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України, визначення конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України";

8) статтю 40 викласти в такій редакції:

"40. Суб'єкти права на конституційне подання з питань, в яких Конституційний Суд України постановляє рішення

Суб'єктами права на конституційне подання у випадках, передбачених пунктами 1, 4 статті 13 цього Закону, є Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів (підпис депутата не відкликається), Верховний Суд України, Уповноважений Верховний Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим";

9) статтю 41 викласти в такій редакції:

"Стаття 41. Суб'єкти права на конституційне подання з питань, на які Конституційний Суд України дає висновки

Суб'єктами права на конституційне подання у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 статті 13 цього Закону, є:

за пунктом 2 - Президент України, Кабінет Міністрів України;

за пунктами 3, 5, 6 - Верховна Рада України";

10) статтю 43 викласти в такій редакції:

"Стаття 43. Суб'єкти права на конституційне звернення з питань надання офіційного тлумачення Конституції України та законів України

Суб'єктами права на конституційне з питань надання офіційного тлумачення Конституції України та законів України є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи";

11) у статті 44:

частину другу викласти в такій редакції:

"Про припинення провадження у справі за конституційним поданням або конституційним зверненням, які відкликаються суб'єктами права на конституційне подання чи конституційне звернення, Конституційний Суд України на засіданні постановляє процесуальну ухвалу";

Частини третю та четверту виключити.

11) текст статті 45 викласти в такій редакції:

"Підставами для відмови у відкритті провадження у справі в Конституційному Суді України є:

1) відсутність встановленого Конституцією України, цим Законом права на конституційне подання, конституційне звернення;

2) невідповідність конституційного подання, конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим Законом;

3) непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні.

4) наявність рішення Конституційного Суду України щодо конституційності аналогічного за змістом та юридичною силою акта, ухвали про відмову у відкритті провадження або ухвали про припинення провадження щодо такого акта";

12) текст статті 46 викласти в такій редакції:

"Відкриття провадження у справі за конституційним поданням чи конституційним зверненням ухвалює Колегія суддів Конституційного Суду України або Конституційний Суд України на засіданні у разі, якщо Колегія суддів Конституційного Суду України постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження.

Справу, за якою відкрито конституційне провадження, Конституційний Суд України розглядає на пленарному засіданні у порядку та в строк, встановлені цим Законом.

Голова Конституційного Суду України визначає дату розгляду справи Конституційним Судом України";

13) частину другу статті 51 викласти в такій редакції:

"Конституційний Суд України на пленарних засіданнях постановляє рішення у справах, передбачених пунктами 1, 4 статті 13, та дає висновки у справах, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 статті 13 цього Закону";

14) у статті 61:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Конституційний Суд України за результатами розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України постановляє рішення";

б) у частині третій слово "прийняття" замінити на слово "постановлення", а слово "дачу" замінити на слово "надання";

в) доповнити новою частиною такого змісту:

"Якщо у рішенні Конституційного Суду України є звернення до Верховної Ради України про необхідність приведення положень законів України або інших актів Верховної Ради України у відповідність до Конституції України, Верховна Рада України невідкладно готує відповідний законопроект про внесення змін та розглядає його на найближчому пленарному засіданні";

15) текст статті 62 викласти в такій редакції:

"Конституційний Суд України дає висновки у справах з питань:

про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

щодо відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

щодо порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України";

16) текст статті 67 викласти в такій редакції:

"Судді Конституційного Суду України підписують рішення чи висновок Конституційного Суду України не пізніше семи днів після постановлення рішення, надання висновку.

Ухвали, рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України оприлюднюються на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України не пізніше наступного робочого дня після їх підписання.

Рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України публікуються у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

Копії рішень і висновків направляються Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України";

17) частину другу статті 71 викласти в такій редакції:

"Конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України акта Кабінету Міністрів України може направлятися до Конституційного Суду України в строк не пізніше п'ятнадцяти днів з дня набрання чинності відповідного акта Кабінету Міністрів України";

18) частину третю статті 73 викласти в такій редакції:

"У разі постановлення Конституційним Судом України рішення у справі за конституційним поданням Президента України про визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що відповідає Конституції України, Указ Президента України про зупинення дії такого акта втрачає чинність з дня прийняття Конституційним Судом України відповідного рішення";

19) текст статті 75 викласти в такій редакції:

"Підставою для конституційного подання є наявність спору стосовно повноважень конституційних органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, якщо один із суб'єктів права на конституційне подання, визначених у статті 40 цього Закону, вважає, що правові акти, зазначені в пункті 1 статті 13 цього Закону і якими встановлено повноваження зазначених органів, не відповідають Конституції України.

У разі зупинення Президентом України дії акта Кабінету Міністрів України справа за конституційним поданням Президента України розглядається Конституційним Судом України невідкладно у строк, визначений частиною другою статті 57 цього Закону";

20) текст статті 90 викласти в такій редакції:

"Підставою для відкриття конституційного провадження у справі є конституційне подання Верховної Ради України з питання надання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Конституційне подання Верховної Ради України має містити докладний опис вчинених процедурних дій із зазначенням дати, місця і підстав для їх вчинення, а також документів та інших матеріалів, що підтверджують додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

До зазначеного конституційного подання Верховної Ради України додаються такі документи та матеріали:

щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

про створення та роботу спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування, висновки і пропозиції цієї комісії;

про розгляд Верховною Радою України висновків і пропозицій тимчасової слідчої комісії;

рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України у вчиненні державної зради або іншого злочину.

Конституційний Суд України не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження конституційного подання Верховної Ради України та документів і матеріалів, що відповідно до частини третьої цієї статті мають додаватися до нього, невідкладно відкриває провадження у справі про надання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту";

20) частину другу статті 92 викласти в такій редакції:

"Копія висновку Конституційного Суду України не пізніше наступного робочого дня після його ухвалення направляється Верховній Раді України, Президенту України";

21) статтю 95 викласти в такій редакції:

"Стаття 95. Резолютивна частина рішення Конституційного Суду України

У резолютивній частині рішення Конституційного Суду України офіційно тлумачаться положення Конституції України та законів України, щодо яких було подано конституційне подання чи конституційне звернення.

У разі якщо при тлумаченні Закону України (його окремих положень) була встановлена наявність ознак його невідповідності Конституції України, Конституційний Суд України у цьому ж провадженні вирішує питання щодо неконституційності цього Закону";

22) глави 17 та 18 розділу III викласти в такій редакції:

"ГЛАВА 17. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПУНКТОМ 5 СТАТТІ 13 ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 96. Предмет конституційного провадження та підстави його відкриття

Конституційний Суд України розглядає справи і дає висновки щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України проекту закону про внесення змін до Конституції України, поданого до Верховної Ради України згідно із статтями 154, 155 і 156 Конституції України.

Підставою для відкриття конституційного провадження у справі є конституційне подання Верховної Ради України з питання надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України проекту закону про внесення змін до Конституції України.

Справа про надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України проекту закону про внесення змін до Конституції України Конституційний Суд України розглядає у строк, визначений частиною другою статті 57 цього Закону.

Стаття 97. Резолютивна частина висновку Конституційного Суду України

У резолютивній частині висновку Конституційний Суд України зазначає положення проекту закону про внесення змін до Конституції України, що відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції України, і положення, що не відповідають цим вимогам Конституції України.

ГЛАВА 18. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПУНКТОМ 6 СТАТТІ 13 ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 98. Підстава для конституційного провадження

Конституційний Суд України розглядає конституційне подання про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України (їх окремих положень) після ініціювання Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим невідкладно.

Стаття 99. Участь у конституційному провадженні

Конституційний Суд України обов'язково залучає до участі в розгляді справи ініціаторів (їх представників) дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим (представників Верховної Ради Автономної Республіки Крим), Генерального прокурора України.

У разі необхідності Конституційний Суд України може залучити до участі в розгляді справи представників депутатських фракцій у Верховній Раді Автономної Республіки Крим.

Стаття 100. Резолютивна частина висновку

У резолютивній частині висновку Конституційний Суд України має зазначити, які норми Конституції України чи законів України були порушені правовими актами, діями або бездіяльністю Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

2. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529 з наступними змінами):

1) абзац другий частини п'ятої статті 129 викласти в такій редакції:

"До стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на щомісячну доплату за вислугу років, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби";

2) статтю 130 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. До стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на додаткову оплачувану відпустку, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби";

3) частину другу статті 131 викласти в такій редакції:

"2. До стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується загальний страховий стаж".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос