Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Общегосударственной программе развития малого и среднего предпринимательства на 2014 - 2024 годы

Проект закона Украины от 21.01.2014 № 4003
Дата рассмотрения: 21.01.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2014 - 2024 роки

Верховна Рада України постановляє:

І. Затвердити Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2014 - 2024 роки (далі - Програма), що додається.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 7, ст. 35; 2010 р., N 37, ст. 496; 2013 р., N 15, ст. 98).

 

Голова Верховної Ради України

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2014 - 2024 РОКИ

Загальна частина

Програма спрямована на розв'язання проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва, зокрема: обмеженість доступу до фінансових ресурсів; недосконалість процедур у сфері ліцензування, дозвільної системи та державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; обмеженість участі суб'єктів малого і середнього підприємництва у реалізації проектів державно-приватного партнерства; низький рівень поінформованості суб'єктів малого і середнього підприємництва про порядок та умови провадження господарської діяльності; недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого і середнього підприємництва.

Однією з основних умов подолання негативних тенденцій розвитку малого і середнього підприємництва є розроблення та здійснення комплексу заходів щодо розв'язання проблем, які перешкоджають подальшому поліпшенню бізнес-середовища. Розв'язання таких проблем належить до компетенції центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних органів, що здійснюють регулювання в окремих сферах діяльності, органів місцевого самоврядування і потребує комплексного підходу, скоординованої діяльності на основі використання програмного методу.

Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для провадження діяльності суб'єктами малого і середнього підприємництва, підтримка та розвиток такого підприємництва, а також удосконалення механізму державної підтримки у разі впровадження інноваційних технологій.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми розвитку малого і середнього підприємництва є розроблення, затвердження та виконання Програми, що спрямована на реалізацію положень Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні". Реалізація зазначеного варіанта дасть змогу спрямувати державні ресурси на розв'язання проблеми та підвищити рівень відповідальності державних органів за стан розвитку малого і середнього підприємництва.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

дерегуляції господарської діяльності;

реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва;

розширення можливостей доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до отримання кредитних ресурсів;

надання підтримки інноваційно орієнтованим суб'єктам малого і середнього підприємництва;

сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

підтримки діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва, у тому числі експортної діяльності;

розвитку соціальної відповідальності бізнесу, яка полягає в діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва, спрямованій на виконання на добровільних засадах зобов'язань перед суспільством;

удосконалення системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого і середнього підприємництва;

співпраці між державою, приватним сектором та громадськими об'єднаннями у сфері навчання підприємництву;

удосконалення системи інформаційної підтримки;

проведення моніторингу умов провадження підприємницької діяльності;

розширення можливостей участі суб'єктів малого і середнього підприємництва у реалізації проектів державно-приватного партнерства;

підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у підтримці розвитку малого і середнього підприємництва;

формування фонду нежитлових приміщень та земельних ділянок для надання в оренду суб'єктам малого і середнього підприємництва на пільгових умовах;

забезпечення розвитку сільськогосподарського підприємництва та кооперації.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв'язання проблеми та досягнення мети Програми, наведені в додатку.

Очікувані результати, ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

зменшити витрати коштів і часу суб'єктів малого і середнього підприємництва, пов'язані із започаткуванням та провадженням їх діяльності, спростити порядок припинення підприємницької діяльності;

забезпечити конвергенцію ліцензування та дозвільної систем у сфері господарської діяльності та інших засобів регулювання;

підвищити рівень захисту прав та інтересів суб'єктів малого і середнього підприємництва;

виявити проблемні питання, що виникають під час надання адміністративних послуг, та підвищити якість надання адміністративних послуг;

забезпечити прозорість здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та забезпечити дотримання законності під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

підвищити якість підготовки регуляторних актів шляхом урахування пропозицій підприємців під час розроблення регуляторних актів та залучення громадськості до обговорення проектів, що мають вплив на господарську діяльність;

прискорити розвиток та підвищити конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва на вітчизняному і світовому ринку шляхом впровадження інноваційних технологій, збільшити обсяг випуску суб'єктами малого і середнього підприємництва продукції, що відповідає вимогам міжнародних стандартів якості;

створити сприятливі умови для розв'язання економічних і соціальних проблем, поліпшити бізнес-клімат та створити позитивний імідж для залучення інвестицій, активізувати застосування фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів;

збільшити внесок малого і середнього підприємництва в національну економіку шляхом доведення до 65 відсотків питомої ваги малих і середніх підприємств в обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) та збільшення кількості суб'єктів малого і середнього підприємництва, які провадять експортну діяльність;

знизити рівень тіньового обороту у сфері малого і середнього підприємництва;

створити умови для збільшення на 10 відсотків чисельності осіб, зайнятих у малому і середньому підприємництві, в тому числі підвищити рівень зайнятості шляхом активного залучення жінок, молоді, осіб з обмеженими фізичними можливостями, осіб звільнених з військової служби у запас, безробітних, жителів сільської місцевості та малих міст, пенсіонерів до малого і середнього підприємництва;

забезпечити пріоритетний розвиток малого і середнього підприємництва у сфері промисловості, сприяти насиченню товарних ринків високоякісною конкурентоспроможною вітчизняною продукцією;

створити умови для провадження суб'єктами малого і середнього підприємництва діяльності з використанням наукоємних, ресурсо- та енергозберігаючих інноваційних технологій, інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ), новітніх ІТ-технологій;

збільшити кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, що працюють на засадах соціальної відповідальності, залучених до участі у державно-приватному партнерстві, та тих, що провадять діяльність шляхом організації сільськогосподарського підприємництва та кооперації, і створити додаткові стимули для розвитку кооперативного руху на селі;

активізувати формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва у регіонах.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування виконання заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел.

Фінансування Програми здійснюється у межах бюджетних призначень на утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, на виконання бюджетних програм, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяги фінансування окремих заходів, передбачених Програмою, уточнюються під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням конкретизації завдань за результатами виконання заходів у попередні роки.

____________

Опрос