Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно платы за пользование недрами

Проект закона Украины от 17.01.2014 № 3902
Дата рассмотрения: 11.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за користування надрами

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

1) абзац другий підпункту 14.1.112 викласти у такій редакції:

"Не належать до мінеральної сировини речовини - продукти агломерації руд з термічною обробкою, що є іншими, ніж мінеральна форма видобутої корисної копалини, у тому числі й такої, що піддана первинній переробці;";

2) підпункт 14.1.126 викласти у такій редакції:

"14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:

а) для цілей розділів X, XI - обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї статті; що у порядку визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облік безпосередньо після пунктів їх підготовки із застосуванням засобів інструментального обліку, які забезпечують безперервну електронну фіксацію;

б) для цілей розділу XVIII - вироблена продукція у значенні, наведеному в Законі України "Про угоди про розподіл продукції". У випадках, коли вироблена продукція обліковується та використовується інвестором як паливо або сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини визначається з в порядку визначеному підпунктом "а" цього пункту;";

3) підпункт 14.1.150 викласти у такій редакції:

"14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, агломерацію (крім агломерації руд з термічною обробкою, в результаті якої утворюються речовини інші, ніж мінеральна форма видобутої корисної копалини, у тому числі й такої, що піддана первинній переробці) та збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм);";

4) доповнити новим підпунктом такого змісту:

"14.1.2271. середня митна вартість імпортованого природного газу для цілей розділів VIII, XI, XIV цього Кодексу - вартість, що обчислюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, на підставі матеріалів митного оформлення такого газу під час ввезення на митну територію України протягом податкового (звітного) періоду. Інформація про таку вартість до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, передається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, який до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує таку інформацію на своєму офіційному веб-сайті;".

2. У статті 263:

1) підпункт 263.1.4 пункті 263.1 виключити;

2) пункт 263.2 викласти у такій редакції:

"263.2. Об'єкт оподаткування

263.2.1. Об'єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді.

263.2.2. До об'єкта оподаткування належать:

а) обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб'єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;

б) обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з відходів (втрат, хвостів тощо) гірничого підприємства, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб'єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл.";

3) пункт 263.4. виключити;

4) підпункт 263.5.3 пункту 263.5. вилучити;

5) у абзаці третьому підпункту 263.6.1 пункту 263.6 слова та знаки ", крім вуглеводневої сировини" виключити;

6) абзаци третій - четвертий підпункту 263.6.9 пункту 263.6 викласти у такій редакції:

"Крмпе - коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб). Гірничі підприємства, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, обчислюють податкові зобов'язання із застосування коефіцієнта рентабельності, що дорівнює оприлюдненій на початок календарного року трикратній річній обліковій ставці Національного банку України;

Vмп - обсяг (кількість) товарної продукції гірничого підприємства - видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), що видобута за податковий (звітний) період.";

7) пункт 263.7 викласти у такій редакції:

"263.7. Обчислення податкових зобов'язань з плати за користування надрами для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:

Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,

де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об'єму);

Вкк - вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пунктом 263.6 цієї статті;

Свнз - величина ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 263.9 цієї статті;

Кпп - коригуючий коефіцієнт для випадків визначених у пункті 263.10 цієї статті приймає відповідне значення пункту 263.10 або 1.";

7) пункт 263.8 викласти у такій редакції:

"263.8. Обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником плати у журналі обліку видобутих корисних копалин самостійно відповідно до вимог затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції та нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничодобувних підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.

Залежно від відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) її кількість визначається в одиницях маси або об'єму.";

8) пункт 263.9 викласти у такій редакції:

"263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлюються у відсотках вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:

Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гірничому підприємству

Ставка відсоток від вартості товарної продукції гірничого підприємства

рудні (металовмісні, у тому числі руди) корисні копалини:

 

чорних металів

7,00

урановмісні (в технологічному розчині)

10,00

інші, ніж урановмісні та чорних металів

5,00

енергетичні корисні копалини:

 

вугілля:

 

коксівне

3,00

енергетичне

1,50

антрацит

2,00

буре

1,00

вуглеводні1), 2):

 

нафта:

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

39,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, а також з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

17,00

конденсат

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

42,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, а також з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

20,00

газ природний (будь-якого походження):

 

природний газ, видобутий з покладів до 5000 метрів

20,00

природний газ, видобутий з покладів понад 5000 метрів

14,00

з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

11,00

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

25,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

14,00

видобутий з вугільних родовищ природний газ, що утилізується як паливо або сировина

2,503)

неенергетичні, нерудні (неметаловмісні) корисні копалини, у тому числі підземні води

5,00

____________
1) В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 7,50 відсотків від вартості на ринку України товарної продукції гірничого підприємства;

2) В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 7,50 відсотків від вартості на ринку України товарної продукції гірничого підприємства.

3) Платники плати, що визначені у пункті 263.1 цієї статті та видобувають, у тому числі вилучають, газ (метан) вугільних родовищ під час дегазації вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин з метою зниження надходження газу (метану) в гірничі виробки, запобігання його раптовим викидам та додержання безпечних умов ведення гірничих робіт або під час дегазації вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин діючих шахт, справляють плату із застосуванням до обсягів такої видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) ставки у розмірі 2,5 відсотка середньої митної вартості імпортованого природного газу.";

9) пункт 263.10 викласти у такій редакції:

"263.10. Коригуючі коефіцієнти

До ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються коригуючі коефіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування:

Критерії застосування коефіцієнта

Величина коефіцієнта

Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов'язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок)

2,00

Видобування платником запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти

0,70*

____________
* За умови, що державною експертизою запаси корисних копалин віднесено до такої категорії за результатами геолого-економічної оцінки із визначенням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, проведеної не раніш як за 10 років до виникнення податкових зобов'язань.";

10) пункт 263.11 викласти у такій редакції:

"263.11. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються платником, починаючи з календарного кварталу, а при видобуванні вуглеводневої сировини з календарного місяця, що настає за кварталом/місяцем, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл до закінчення граничного строку подання податкових розрахунків, визначеного розділом II цього Кодексу, та за формою, встановленою відповідно до статті 46 цього Кодексу:

за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;

за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.";

11) пункт 263.12 викласти у такій редакції:

"263.12. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період сплачують податкові зобов'язання у сумі, визначеній в розрахунку з плати, поданому ними контролюючому органу:

за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;

за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.";

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності у звітному періоді, що настає після його офіційного оприлюднення.

2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос