Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере семеноводства и питомниководства

Проект закона Украины от 26.12.2013 № 3833
Дата рассмотрения: 26.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері насінництва та розсадництва

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 42, ст. 585):

1) у статті 1:

абзац дев'ятий виключити;

в абзаці десятому слова "та фітосанітарного стану" виключити;

в абзаці двадцять першому слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері насінництва та розсадництва";

абзаци двадцять третій і двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"паковання - одиниця фасованого насіння, садивного матеріалу (пакет, торбинка, мішок, контейнер тощо);

пакування - процес фасування відповідної маси насіння або кількості садивного матеріалу;";

абзаци двадцять восьмий - тридцятий виключити;

абзац тридцять шостий після слів "насіння і садивного матеріалу" доповнити словами "(далі - Реєстр виробників)";

абзац тридцять сьомий викласти в такій редакції:

"польове інспектування - оцінювання стану та сортової чистоти (типовості) насіннєвих посівів, багаторічних насаджень, насіння і садивного матеріалу;";

абзац тридцять восьмий виключити;

абзац сороковий після слова "шляхом" доповнити словом "польового";

в абзаці п'ятдесятому слова "Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу (далі - Реєстр виробників)" замінити словами "Реєстру виробників";

абзац п'ятдесят перший викласти в такій редакції:

"сертифікація насіння і садивного матеріалу - комплекс заходів, спрямованих на визначення сортових та посівних якостей насіння і садивного матеріалу з метою документального підтвердження відповідності вимогам нормативних документів;";

абзац п'ятдесят сьомий викласти в такій редакції:

"арбітражне (експертне) визначення якостей насіння і садивного матеріалу - процедура, яка проводиться уповноваженими лабораторіями з використанням методу аналізу проб, відібраних від партії насіння та/або садивного матеріалу;";

в абзаці п'ятдесят восьмому слово "її" виключити;

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"випробувальна лабораторія - це бюджетна установа, яка утворена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері насінництва та розсадництва, проводить випробування, що полягають у визначенні однієї чи декількох характеристик продукції (насіння та/або садивного матеріалу) згідно з встановленою процедурою, а також визначення посівних якостей насіння і на добровільних засадах садивного матеріалу сільськогосподарських, декоративних, лікарських та лісових рослин у встановленому порядку на платній основі;

маркування - нанесення тексту, умовних позначень і малюнків на пакованні.";

2) у статті 5 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері насінництва та розсадництва";

3) в абзаці четвертому статті 6 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері насінництва та розсадництва";

4) статті 7 і 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері насінництва та розсадництва

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері насінництва та розсадництва належать:

здійснення нормативно-правового регулювання у сфері сільськогосподарського, лікарського, лісового, декоративного насінництва та розсадництва;

затвердження форми реєстру закупівель (поставок) насіння у державний резервний насіннєвий фонд, установлення обсягу державного резервного насіннєвого фонду сільськогосподарських рослин;

затвердження порядку проведення розрахунків з постачальниками та зберігачами насіння сільськогосподарських рослин державного резервного насіннєвого фонду і користувачами;

затвердження правил експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв;

затвердження вимог до атестації виробничих умов суб'єктів насінництва та розсадництва;

здійснення державного управління у сфері насінництва та розсадництва;

організація виконання державних програм розвитку селекції, насінництва та розсадництва;

забезпечення формування державного резервного насіннєвого фонду, забезпечення контролю за ефективним використанням цього фонду;

сприяння розвитку внутрішнього і зовнішнього ринку насіння і садивного матеріалу;

організація ведення державного обліку об'єктів постійної лісонасіннєвої бази;

створення системи зонального лісового і декоративного насінництва та розсадництва;

участь у міжнародному співробітництві з питань насінництва та розсадництва, а також виконання міжнародних договорів України у цій сфері;

здійснення інших повноважень, визначених законами.

Стаття 8. Повноваження центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері насінництва та розсадництва

До повноважень центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері насінництва та розсадництва у межах компетенції належить:

ведення Реєстру виробників насіння і садивного матеріалу;

здійснення сортової сертифікації насінницьких посівів;

забезпечення перевірки насіння і садивного матеріалу на посівні та сортові якості;

видача підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування;

ведення державного обліку об'єктів постійної лісонасіннєвої бази;

визначення базових розсадників плодових, ягідних культур, винограду та хмелю;

здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, призначених для реалізації на території України та міжнародної торгівлі з видачею сертифіката;

видача документів про якість насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, лісового насіння і садивного матеріалу, насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин, проведення маркування партій насіння;

здійснення атестації суб'єктів насінництва та розсадництва для надання права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу;

участь у межах повноважень у міжнародному співробітництві;

здійснення інших повноважень, визначених законами.";

5) доповнити Закон статтею 81 такого змісту:

"Стаття 81. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, належить здійснення державного контролю за:

діяльністю суб'єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва, включаючи лісове, квітково-декоративне насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю, садівництва та лісових насаджень, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу;

дотриманням технології виробництва на етапах вирощування, збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу;

дотриманням вимог щодо посівних та сортових якостей насіння, що реалізується суб'єктами оптової та роздрібної торгівлі;

дотриманням суб'єктами насінництва та розсадництва державних стандартів, інших нормативних документів, веденням документації щодо сортових посівів і насаджень, ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу, правильного відбору проб та вибірок для визначення якостей насіння і садивного матеріалу, оформлення документів на посівні та сортові якості насіння і садивного матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу в обіг;

сертифікацією насіння і садивного матеріалу;

ефективним використанням державного резервного насіннєвого фонду.";

6) у статті 10:

в абзаці першому слова "які проводять" замінити словами "що мають відповідну кваліфікацію та проводять";

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"організовують вирощування та реалізацію добазового насіння та вихідного садивного матеріалу сільськогосподарських рослин.";

7) у статті 12:

у частині десятій слова "Суб'єкти насінництва та розсадництва" замінити словами "Фізичні та юридичні особи";

доповнити статтю після частини другої новими частинами такого змісту:

"Фізичні та юридичні особи, що не є суб'єктами насінництва та розсадництва, мають право на торгівлю лише за наявності сертифіката на насіння та/або садивний матеріал.

Для проведення експертизи проектно-кошторисної документації суб'єкт господарювання подає заяву на її проведення, до якої додаються:

проектно-кошторисна документація;

копія оформленого відповідно до законодавства документа, що підтверджує право власності, користування чи оренди земельної ділянки.

Строк проведення експертизи проектно-кошторисної документації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про її проведення.

У разі невідповідності проектно-кошторисної документації вимогам законодавства заявникові у п'ятнадцятиденний строк з дати реєстрації заяви повертається проектно-кошторисна документація разом із зауваженнями до неї для доопрацювання.

Після доопрацювання проектно-кошторисної документації з урахуванням зауважень заявник подає заяву про проведення її повторної експертизи з відповідними поясненнями.

Повторна експертиза проектно-кошторисної документації проводиться протягом 15 календарних днів з дати реєстрації заяви про її проведення.";

8) у статті 13 частину третю доповнити абзацом такого змісту:

"створювати базові маточні насадження з використанням вихідного садивного матеріалу багаторічних рослин, отриманого від базових розсадників.";

9) у статті 17:

у частині першій слово "інспектування" замінити словами "польового інспектування";

у частині другій слово "інспектування" замінити словами "польове інспектування";

у частинах п'ятій, шостій, восьмій та одинадцятій слова "державний інспектор територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" в усіх відмінках замінити словами "державний інспектор сільського господарства" у відповідному відмінку;

частину десяту викласти в такій редакції:

"Визначення посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу шляхом проведення аналізу проб, відібраних від партій насіння та/або садивного матеріалу, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері насінництва та розсадництва на платній основі. Розміри плати за визначення посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу та порядок визначення їх посівних якостей встановлюються Кабінетом Міністрів України.";

частину чотирнадцяту виключити;

10) статті 18 і 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Проведення маркування, сертифікації насіння та садивного матеріалу

Сертифікації підлягають насіння і садивний матеріал сорту, внесеного до Реєстру сортів рослин України, придатних для поширення в Україні, та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, що вирощуються з метою експорту.

Сертифікація насіння і садивного матеріалу декоративних, лікарських, лісових рослин здійснюється відповідно до законодавства.

Форма сертифіката на насіння та/або садивний матеріал затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Видача сертифікатів, проведення польового інспектування, маркування партій насіння, експертиза проектно-кошторисної документації багаторічних насаджень є адміністративними послугами, що надаються на платній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері насінництва та розсадництва. Підставою для одержання адміністративної послуги є звернення суб'єкта господарювання.

Для видачі сертифікатів, проведення польового інспектування, маркування партій насіння суб'єкт господарювання подає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері насінництва та розсадництва, заяву та скріплені печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) копії:

плану-схеми розміщення насіннєвих посівів;

ліцензійного договору про використання сорту рослин;

протоколу випробування посівних якостей насіння, наданого випробувальною лабораторією.

Видача сертифікатів, проведення польового інспектування, маркування насіння здійснюються державними інспекторами сільського господарства у місячний строк з дня надходження заяв.

Підставою для відмови у видачі сертифікатів, проведення польового інспектування, маркування партій насіння є:

подання суб'єктом господарювання не в повному обсязі документів або неправдивих відомостей;

порушення суб'єктом господарювання технологічних вимог під час вирощування насіння та садивного матеріалу;

встановлення невідповідності стану та сортової чистоти (типовості) насіннєвих посівів, багаторічних насаджень, насіння та/або садивного матеріалу сукупності ознак, викладених в описі сорту, а також вимогам відповідного державного стандарту за результатами визначення сортових якостей насіння та/або садивного матеріалу.

Порядок здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу та видачі сертифікатів, маркування партій насіння, а також визначення його сортових якостей встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Сертифікацію та видачу сертифікатів, ділянковий та лабораторний сортовий контроль, маркування партій насіння, а також визначення сортових та посівних якостей, забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері насінництва та розсадництва на платній основі.

Розмір плати за здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу, ділянкового та лабораторного сортового контролю, маркування партій насіння, визначення сортових та посівних якостей насіння і садивного матеріалу, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відомості про видачу сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал вносяться до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері насінництва та розсадництва.

Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері насінництва та розсадництва.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері насінництва та розсадництва, з метою сертифікації насіння може залучати для проведення польових досліджень суб'єктів насінництва та розсадництва у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері насінництва та розсадництва.";

"Стаття 20. Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу

Насіння і садивний матеріал дозволяється ввозити в Україну за умови належності його до сорту, який внесений до Реєстру сортів.

Насіння сорту, який внесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, ввозиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері насінництва та розсадництва, за умови, що воно призначене для розмноження і подальшого вивезення за межі України.

Митне оформлення насіння та садивного матеріалу здійснюється за наявності сертифікатів країни-експортера.

Зразки насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування суб'єктами господарювання незалежно від форми власності на основі підтвердження, що видається центральним органом, що реалізує державну політику у сфері насінництва та розсадництва, на безоплатній основі в десятиденний строк з дня надходження клопотання про ввезення насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування. Порядок видачі підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Для отримання підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, суб'єкт господарювання звертається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері насінництва та розсадництва, із заявою, в якій зазначається ботанічний таксон, вага/кількість насіння та/або садивного матеріалу, мета його ввезення та країна походження.

До заяви додаються завірена суб'єктом господарювання копія статуту (положення), що підтверджує провадження дослідної, селекційної діяльності, або документи, які підтверджують, що насіння та/або садивний матеріал будуть використані для експонування.

Оригінал або завірені в установленому порядку копії документів подаються в одному примірнику з перекладом на українську мову.

Підставами для відмови у видачі підтвердження є:

подання суб'єктом господарювання не в повному обсязі пакета документів;

перевищення обсягу зразків насіння та/або садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, порівняно з обсягом зразків насіння та/або садивного матеріалу сорту, що надається разом із заявкою для проведення науково-технічної експертизи сортів рослин;

відсутність в установчих документах відомостей про те, що діяльність суб'єкта господарювання пов'язана з селекційними, дослідними роботами та експонуванням.

Зразки насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування суб'єктами насінництва та розсадництва, не підлягають ліцензуванню, сертифікації та державній санітарно-гігієнічний експертизі.

Обсяг зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт та експонування, не може перевищувати кількості посадкового матеріалу сорту, що подається разом із заявкою на сорт рослин для проведення науково-технічної експертизи сортів рослин.

Суб'єкт господарювання несе передбачену законом відповідальність за використання зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт та експонування, відповідно до призначення.

Підтвердження видається на строк, протягом якого здійснюється ввезення насіння та садивного матеріалу.

Вивезення насіння та/або садивного матеріалу за межі України та його митне оформлення здійснюється за наявності дозволу (ліцензійного договору) володільця патенту на відповідний сорт, міжнародного сертифіката.

Вивезення за межі митної території України дослідних зразків насіння та/або садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів України, може здійснюватися лише з метою проведення експертизи на придатність до поширення в іншій країні або обміну генофондом, проведення селекційних і науково-дослідних робіт, експонування.";

11) статтю 21 виключити;

12) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:

"Арбітражне (експертне) визначення якості насіння може проводитися на вимогу споживача у лабораторіях, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а визначення якості садивного матеріалу - в лабораторіях, акредитованих згідно із законодавством.";

13) в статті 24 слова "та його територіальні органи" виключити;

14) статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у сфері насінництва та розсадництва

Організація та здійснення державного контролю у сфері насінництва та розсадництва покладається на керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі - Головного державного інспектора сільського господарства України та його заступників, головних державних інспекторів сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях та їх заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади в установленому законодавством порядку.

Керівники структурних підрозділів, на яких покладено повноваження щодо виконання функцій державного контролю у сфері насінництва та розсадництва, є одночасно старшими державними інспекторами сільського господарства України.

Головні та провідні спеціалісти, які безпосередньо здійснюють державний нагляд (контроль), є одночасно державними інспекторами сільського господарства України.

На посадових осіб, яким надано повноваження головних державних інспекторів сільського господарства, їх заступників, старших державних та державних інспекторів, поширюється дія Закону України "Про державну службу".

15) у частині другій статті 28 слово "систематичного" виключити;

16) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері насінництва та розсадництва" у відповідному відмінку, а слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" в усіх відмінках - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері насінництва та розсадництва" у відповідному відмінку.

2. Пункт 127 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 із наступними змінами), викласти в такій редакції:

"

127. 

Підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" 

".

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос