Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О стратегической экологической оценке

Проект закона Украины от 16.12.2013 № 3758
Дата рассмотрения: 16.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює відносини у сфері стратегічної екологічної оцінки проектів стратегій, планів, загальнодержавних програм, державних цільових програм та програмних документів, включаючи будь-які зміни до них, які підлягають підготовці або прийняттю (затвердженню) органом державної влади, органом місцевого самоврядування на державному, регіональному або місцевому рівнях (далі - документів державного планування).

2. Дія цього Закону не поширюється на проекти документів державного планування, єдиною метою яких є обслуговування потреб, пов'язаних з обороною або надзвичайними ситуаціями, а також на фінансові або бюджетні документи державного планування.

3. Оцінка впливу на довкілля, в тому числі здоров'я населення, в процесі підготовки містобудівної документації при плануванні територій здійснюється відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Стаття 2. Мета та об'єкти стратегічної екологічної оцінки

1. Метою стратегічної екологічної оцінки є забезпечення високого рівня охорони довкілля, включаючи здоров'я населення шляхом оцінки впливу документів державного планування на довкілля, в тому числі здоров'я населення, та врахування результатів такої оцінки при підготовці або прийнятті (затвердженні) документів державного планування.

2. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється щодо проектів документів державного планування, які матимуть вплив на довкілля, в тому числі здоров'я населення, а саме викликатимуть будь-які наслідки для довкілля, в тому числі здоров'я населення, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту, природних об'єктів, матеріальних активів, культурної спадщини та взаємодії цих факторів.

3. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється щодо проектів документів державного планування, які підготовлені в сфері сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, управління відходами, використання водних ресурсів, телекомунікацій, туризму, землекористування, виконання яких передбачатиме надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об'єктів, або які містять види діяльності та об'єкти, щодо яких законодавством передбачено проведення процедури оцінки впливу на навколишнє середовище.

4. Перелік видів діяльності та об'єктів, наявність яких у проектах документів державного планування є підставою для здійснення стратегічної екологічної оцінки цих проектів, затверджує Кабінет Міністрів України.

Стаття 3. Принципи здійснення стратегічної екологічної оцінки

1. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності, наукової обґрунтованості, комплексності, гласності, участі громадськості та довгострокового прогнозування.

Стаття 4. Суб'єкти стратегічної екологічної оцінки

1. Суб'єктами стратегічної екологічної оцінки є:

1) органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які є відповідальними за розробку документів державного планування;

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я;

3) громадськість;

4) суб'єкти транскордонної стратегічної екологічної оцінки.

Розділ II. Порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки

Стаття 5. Етапи здійснення стратегічної екологічної оцінки та основні вимоги до неї

1. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється в процесі підготовки проектів документів державного планування. Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розробку документів державного планування (далі - Замовник).

2. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється у такі етапи:

1) встановлення необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки;

2) визначення обсягу досліджень та розроблення Доповіді про стратегічну екологічну оцінку;

3) проведення громадського обговорення та консультацій з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо проектів загальнодержавних документів державного планування, та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я щодо проектів місцевих та регіональних документів державного планування;

4) врахування Доповіді про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій.

Проведення транскордонних консультацій здійснюється у порядку, передбаченому статтею 9 цього Закону.

3. Доповідь про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо проектів загальнодержавних документів державного планування, та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я щодо проектів місцевих та регіональних документів державного планування, а також результати транскордонних консультацій, проведених відповідно до статті 9 цього Закону, враховуються в документі державного планування.

Стаття 6. Доповідь про стратегічну екологічну оцінку

1. За результатами стратегічної екологічної оцінки Замовник готує Доповідь про стратегічну екологічну оцінку, яка містить визначення, опис та оцінку впливу документу державного планування на довкілля, в тому числі здоров'я населення, а також альтернативи (у тому числі альтернатива відмови від діяльності) з урахуванням цілей і географічних меж території, на яку поширює дію документ державного планування.

2. Доповідь про стратегічну екологічну оцінку повинна включати:

1) зміст та головні цілі документу державного планування та його зв'язок з іншими документами державного планування;

2) характеристики поточного стану довкілля, в тому числі здоров'я населення, та зміни цього стану, за умови, якщо документ державного планування не буде прийнято (за існуючими адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристики стану довкілля, в тому числі здоров'я населення, на територіях, які будуть уражені (за існуючими адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, в тому числі пов'язані зі здоров'ям населення, які мають відношення до документу державного планування (за існуючими адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) цілі у сфері охорони довкілля, в тому числі пов'язані зі здоров'ям населення, встановлені на міжнародному, національному та інших рівнях, які стосуються документу державного планування, а також шляхи врахування таких цілей та інших екологічних чинників, в тому числі пов'язаних зі здоров'ям населення, під час підготовки документу державного планування;

6) опис можливого впливу, включаючи вторинні, кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- й довгострокові, постійні і тимчасові, позитивні й негативні впливи;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та компенсації впливу, який буде результатом виконання документу державного планування;

8) обґрунтування вибору альтернативних варіантів, що розглядалися, та опис здійснення стратегічної екологічної оцінки, у тому числі складнощів, пов'язаних з браком інформації та технічних засобів, необхідних для здійснення такої оцінки;

9) заходи, передбачені для моніторингу впливу виконання документу державного планування відповідно до статті 12 цього Закону;

10) опис можливого транскордонного впливу;

11) резюме інформації нетехнічного характеру, передбаченої підпунктами 1 - 10 цього пункту.

3. Для визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що має бути включена до Доповіді про стратегічну екологічну оцінку, Замовник надає короткий опис проекту документу державного планування та проводить консультації з метою отримання пропозицій від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо проектів загальнодержавних документів державного планування, та обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я щодо проектів місцевих та регіональних документів державного планування.

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо проектів загальнодержавних документів державного планування, та обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я щодо проектів місцевих та регіональних документів державного планування надають свої рекомендації щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації у строк, який не перевищує 15 днів з моменту отримання звернення Замовника. За відсутності рекомендацій протягом зазначеного терміну Замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації.

5. В разі, якщо попередньо розробляється та погоджується концепція документу державного планування, визначення обсягу досліджень та рівня деталізації, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, здійснюється на стадії розроблення проекту концепції.

6. Замовник виявляє коло громадськості, на яку справляє чи може справляти вплив прийняття (затвердження) документу державного планування, включаючи неурядові громадські організації (далі - заінтересована громадськість), з метою забезпечення їх участі у процедурі стратегічної екологічної оцінки.

Стаття 7. Громадське обговорення в процесі стратегічної екологічної оцінки

1. Замовник забезпечує своєчасні та ефективні можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці проекту документу державного планування, коли доступні до розгляду усі альтернативні варіанти.

2. Проект документу державного планування та Доповідь про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційній сторінці Замовника у мережі Інтернет з метою одержання та врахування пропозицій та зауважень громадськості.

3. Про оприлюднення проекту документу державного планування та Доповіді про стратегічну екологічну оцінку Замовник повідомляє громадськість.

4. Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та Доповіді про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації, визначених Замовником та шляхом розміщення на офіційній сторінці Замовника у мережі Інтернет.

5. Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та Доповіді про стратегічну екологічну оцінку повинно містити:

1) повну назву документу державного планування, що пропонується;

2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документу державного планування;

3) передбачувану процедуру громадського обговорення, у тому числі:

а) дату початку процедури;

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо);

в) дату, час та місце будь-якого запланованого громадського слухання (в разі проведення);

г) орган, від якого можна отримати відповідну інформацію для вивчення громадськістю та адресу, за якою можна ознайомитись з проектом документу державного планування та Доповіддю про стратегічну екологічну оцінку;

д) орган, до якого подаються запитання чи пропозиції та зауваження і строки надання пропозицій та зауважень;

е) місцезнаходження наявної екологічної інформації, в тому числі пов'язаної зі здоров'ям населення, що стосується документу державного планування, що пропонується;

4) чи підлягає документ державного планування процедурі транскордонної оцінки.

6. Строк громадського обговорення встановлюється Замовником і повинен становити не менше ніж 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, передбаченого частиною четвертою цієї статті.

7. Замовник доводить до відома заінтересованої громадськості повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та Доповіді про стратегічну екологічну оцінку у спосіб, який гарантує можливість заінтересованої громадськості ознайомитися з цими документами.

8. Оприлюднення проекту документу державного планування та Доповіді про стратегічну екологічну оцінку з метою одержання пропозицій та зауважень не виключає можливості проведення в порядку, передбаченому законодавством України, громадських слухань, а також будь-яких форм публічного громадського обговорення проекту документу державного планування та Доповіді про стратегічну екологічну оцінку.

Стаття 8. Консультації з органами виконавчої влади

1. Проект документу державного планування, Доповідь про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів надаються Замовником центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

2. Проект місцевого та регіонального документу державного планування та Доповідь про стратегічну екологічну оцінку також надаються Замовником обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я.

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, після отримання проекту документу державного планування та Доповіді про стратегічну екологічну оцінку протягом п'яти робочих днів розміщує повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування на своїй офіційній сторінці у мережі Інтернет із зазначенням Замовника.

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо проектів загальнодержавних документів державного планування, та обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я щодо проектів місцевих та регіональних документів державного планування, надають свої пропозиції та зауваження до проекту документу державного планування та Доповіді про стратегічну екологічну оцінку у письмовій формі у строк, який не перевищує 30 днів з моменту отримання проекту документу державного планування та Доповіді про стратегічну екологічну оцінку. За відсутності таких пропозицій та зауважень протягом зазначеного терміну вважається, що пропозиції та зауваження відсутні.

Розділ III. Транскордонні консультації

Стаття 9. Транскордонні консультації держави походження

1. Якщо центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вважає, що документ державного планування, який готується для прийняття на території України, матиме вплив на стан довкілля, в тому числі здоров'я населення, держави, яка буде зачеплена транскордонним впливом документу державного планування (далі - зачепленої держави), або якщо зачеплена держава цього вимагає, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, надає копію проекту документу державного планування разом з Доповіддю про стратегічну екологічну оцінку зачепленій державі та визначає строк, протягом якого зачеплена держава повинна повідомити про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях. Такий строк повинен становити не більше ніж 30 днів з моменту оповіщення зачепленої держави.

2. Про необхідність проведення транскордонних консультацій письмово повідомляється Замовник. Документ державного планування не затверджується (не приймається) до завершення процедури транскордонних консультацій та врахування їх результатів.

3. Якщо зачеплена держава протягом строку, визначеного у частині першій цієї статті, повідомила центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, про своє бажання взяти участь у транскордонних консультаціях, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, спільно із Замовником, в узгоджений із зачепленою державою строк, проводять консультації із зачепленою державою стосовно можливого транскордонного впливу документу державного планування та заходів, які передбачають мінімізацію або уникнення такого впливу. Для цього центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища із залученням Замовника, та зачеплена держава узгоджують тривалість консультацій, порядок їх проведення та детальні заходи для забезпечення інформування та участі громадськості зачепленої держави, на яку матиме вплив документ державного планування.

4. Після прийняття (затвердження) документу державного планування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, забезпечує за поданням замовника інформування зачепленої держави з таких питань:

1) зміст прийнятого (затвердженого) документу державного планування;

2) інформація про те, яким чином питання охорони довкілля були інтегровані до документу державного планування, та яким чином у Доповіді про стратегічну екологічну оцінку було враховано результати консультацій та точки зору, висловлені відповідно до статті 9, а також причини для обрання саме цього документу державного планування у тому вигляді, в якому він був прийнятий (затверджений), у світлі інших виправданих альтернатив, які також розглядались;

3) заходи, ухвалені для моніторингу відповідно до статті 12.

5. Замовник забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, інформацією, необхідною для виконання вимог частини першої, третьої та четвертої цієї статті, в тому числі переклад відповідних документів.

Стаття 10. Транскордонні консультації зачепленої держави

1. В разі якщо центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, отримав оповіщення від держави, під юрисдикцією якої здійснюється розроблення документу державного планування (далі - держави походження), та вважає, що документ державного планування, який готується для прийняття на території держави походження, матиме вплив на стан довкілля, в тому числі здоров'я населення, України, він повідомляє державу походження про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях.

2. Перед проведенням таких консультацій центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та держава походження узгоджують їхню тривалість, порядок проведення та детальні заходи із забезпечення інформування та можливостей для участі громадськості України, на яку матиме вплив документ державного планування держави походження з врахуванням вимог статей 7 та 8 цього Закону.

Розділ IV. Інформування про прийняте рішення та моніторинг виконання документу державного планування

Стаття 11. Інформування про прийняття документу державного планування

1. Замовник розміщує на своїй офіційній сторінці у мережі Інтернет прийнятий (затверджений) документ державного планування.

2. Замовник також готує та розміщує на своїй офіційній сторінці у мережі Інтернет довідку (звіт) про консультації та громадське обговорення, у якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та Доповіді про стратегічну екологічну оцінку було враховано результати консультацій та зауваження і пропозиції, висловлені відповідно до статей 7, 8 та 9 цього Закону, а також причини для обрання саме цього документу державного планування у тому вигляді, в якому він був прийнятий (затверджений), у світлі інших виправданих альтернатив, які також розглядались. До довідки (звіту) про консультації та громадське обговорення додаються протокол громадських слухань (в разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка (звіт) про консультації та громадське обговорення є публічною інформацією. Вимоги до форми та змісту довідки (звіту) про консультації та громадське обговорення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Моніторинг

1. Замовник в межах своєї компетенції здійснює моніторинг впливу виконання документу державного планування на довкілля, в тому числі здоров'я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своїй офіційній сторінці у мережі Інтернет та у разі виявлення непередбачених Доповіддю про стратегічну екологічну оцінку негативних для довкілля, в тому числі здоров'я населення, наслідків вживає заходів з їх усунення. Порядок здійснення моніторингу впливу виконання документу державного планування на довкілля, в тому числі здоров'я населення, затверджує Кабінет Міністрів України.

Розділ V. Прикінцеві положення

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 41, ст. 546):

статтю 3 доповнити пунктом такого змісту:

"м) врахування результатів стратегічної екологічної оцінки";

частину першу статті 9 доповнити пунктом такого змісту:

"і) участь у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки";

частину першу статті 16 після слова "дослідження" доповнити словами "стратегічної екологічної оцінки";

частину другу статті 68 доповнити пунктом такого змісту:

"о) порушенні вимог законодавства України при здійсненні стратегічної екологічної оцінки";

2) У Законі України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 25, ст. 352):

частину першу статті 5 доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "стратегічна екологічна оцінка";

у зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати абзацами шостим - одинадцятим;

3) У Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 8, ст. 54):

частину першу статті 7 після слів "інших нормативно-правових актів" доповнити словами "(за винятком тих, що підлягають стратегічній екологічній оцінці)";

пункт 4 частини першої статті 14 після слів "інших нормативно-правових актів" доповнити словами "(за винятком тих, що підлягають стратегічній екологічній оцінці)".

2. Цей Закон набирає чинності з дати набрання чинності для України Протоколом про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті.

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. Рибак

Опрос