Идет загрузка документа (150 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно ставок отдельных налогов и налоговых льгот)

Проект закона Украины от 17.12.2013 № 3757-1
Дата рассмотрения: 17.12.2013 Карта проходжения проекта

 
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. у статті 14:

у пункті 14.1:

підпункт 14.1.57 викласти у такій редакції:

"14.1.57. екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, для забезпечення екологічної безпеки, безпеки життя та здоров'я громадян, а також з фактичних обсягів:

викидів у атмосферне повітря забруднюючих речовин;

скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин;

розміщення відходів;

введених в обіг товарів, утилізація яких після використання забезпечується шляхом організації провадження спеціальних видів господарської діяльності згідно з законодавством;

радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками;

утворених радіоактивних відходів та радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.

При цьому під введенням в обіг товарів розуміється будь-яке перше постачання вироблених платником товарів або їх споживання (використання) для власних потреб, випуск для вільного обігу на митній території України ввезених товарів, у тому числі вироблених у результаті переробки іноземних товарів";

у підпункті 14.1.112:

у абзаці першому слово "гірничодобувного" виключити;

абзац другий викласти у такій редакції:

"Не належать до мінеральної сировини речовини - продукти агломерації руд з термічною обробкою, що є іншими, ніж мінеральна форма видобутої корисної копалини, у тому числі й такої, що піддана первинній переробці";

підпункт 14.1.126 викласти у такій редакції:

"14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:

а) для цілей розділу XI - обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї статті у порядку, визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облік безпосередньо після пунктів їх підготовки з застосуванням засобів інструментального обліку, що забезпечують безперервну електронну фіксацію;

б) для цілей розділу XVIII - вироблена продукція у значенні, наведеному в Законі України "Про угоди про розподіл продукції". У випадках, коли вироблена продукція обліковується та використовується інвестором як паливо або сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини визначається в порядку визначеному підпунктом "а" цього пункту";

підпункт 14.1.128 викласти у такій редакції:

"14.1.128. обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) - обсяг товарної продукції підприємства, що відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" обліковується таким підприємством як запаси - активи, вартість яких може бути достовірно визначена, для яких існує імовірність отримання їх власником - суб'єктом господарювання економічної вигоди, пов'язаної з їх використанням, та які складаються з: сировини, призначеної для обслуговування виробництва, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, та адміністративних потреб; готової продукції, що виготовлена на такому підприємстві, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом";

доповнити підпунктом 14.1.1291 такого змісту:

"14.1.1291. об'єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі підприємств та склади;

д) будинки для проведення лотерей (казино, ігорні будинки), будівлі лазень";

підпункт 14.1.150 викласти у такій редакції:

"14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, агломерацію (крім агломерації руд з термічною обробкою, в результаті якої утворюються речовини інші, ніж мінеральна форма видобутої корисної копалини, у тому числі й такої, що піддана первинній переробці) та збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм)";

доповнити підпунктом 14.1.2271 такого змісту:

"14.1.2271. середня митна вартість імпортованого природного газу для цілей розділів VIII, XI, XIV цього Кодексу - вартість, що обчислюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, на підставі матеріалів митного оформлення такого газу під час ввезення на митну територію України протягом податкового (звітного) періоду. Інформація про таку вартість до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, передається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, який до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує таку інформацію на своєму офіційному веб-сайті";

2. у статті 172:

у пункті 172.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"172.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) будь-якого об'єкта нерухомого майна оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.";

абзац другий виключити;

пункт 172.2 виключити;

пункт 172.3 викласти в такій редакції:

"172.3. Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, визначеної суб'єктом оціночної діяльності (суб'єктом господарювання, який відповідає вимогам, установленим Законами України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" і "Про оцінку земель").

При обміні об'єкта нерухомості на інший (інші) дохід платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого майна оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу";

3. пункт 173.2 статті 173 викласти в такій редакції:

"173.2. Як виняток із положень пункту 173.1 цієї статті, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда оподатковується за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.";

4. пункт 197.14 статті 197 виключити;

5. у підпункті 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 слова "які проводять операції з відчуження акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів" замінити словами "які проводять операції з відчуження ощадних (депозитних) сертифікатів";

6. у статті 213:

в абзаці першому підпункту 213.1.7 пункту 213.1 слова "операції з" виключити;

у пункті 213.2:

підпункт 213.2.3 викласти у такій редакції:

"213.2.3. операцій з державними цінними паперами, облігаціями місцевих позик, цінними паперами, гарантованими державою, фінансовими банківськими векселями і фінансовими казначейськими векселями, цінними паперами емітованими Національним банком України, Міністерством фінансів України, Державною іпотечною установою, та звичайними іпотечними облігаціями, емітованими фінансовою установою, більш ніж 50 % корпоративних прав якої належать державі або державним банкам";

у підпункті 213.2.4 слова "видала або урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашення цінних паперів" замінити словами "видала ордерний або борговий цінний папір, з видачі та погашення цих цінних паперів";

підпункт 213.2.5 викласти у такій редакції:

"213.2.5. операції з активами недержавних пенсійних фондів";

підпункт 213.2.6 виключити;

7. у статті 215:

у пункті 215.1:

в абзаці четвертому після слів "скраплений газ" доповнити словами ", речовини, що використовуються як компоненти моторних палив";

підпункт 215.3.1 пункту 215.3 викласти у такій редакції:

"215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

гривень за 1 літр

0,87

2204
(крім 2204 10,
2204 2110 00,
2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні

гривень за 1 літр

0,01

2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

гривень за 1 літр

2,85

2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00

Вина ігристі
Вина газовані

гривень за 1 літр

4,15

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

гривень за 1 літр

2,85

2206 00
(крім 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 -
сидр і перрі (без додання спирту)

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

56,20

2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання спирту)

гривень за 1 літр

0,56

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

56,20

2208 (крім 2208 90 69 00, 2208 90 78 00)

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

56,20

2208 90 69 00 2208 90 78 00

Інші напої, що містять спирт

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

74,24

8. статтю 2151 викласти у такій редакції:

"2151.1. Податок справляється у розмірі:

2151.1.1. 0,3 відсотка від суми операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику;

2151.1.2. 0,3 відсотка від суми операції з деривативами на фондовій біржі;

2151.1.3. 0,5 відсотка від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі та операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими не розраховано біржовий курс фондовою біржею на дату проведення операції на такій біржі;

2151.1.4. 1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі;

2151.1.5. 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею";

9. пункт 216.7 статті 216 викласти у такій редакції:

"216.7. Датою виникнення податкових зобов'язань за операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, є дата переходу права власності за операцією з продажу, обміну або інших способів відчуження цінного паперу, або дата переходу права на базові активи деривативів.

При укладанні договору за участі (посередництвом) податкового агента та неможливості визначення дати переходу права власності датою виникнення податкових зобов'язань за операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, може бути дата укладання такого договору";

10. у пункті 229.1 статті 229:

у підпунктах 229.1.1 та 229.1.5 підпункти "в", "г", "ґ" виключити;

підпункт 229.1.3 викласти в такій редакції:

"229.1.3. Строк, на який видається податковий вексель підприємствами первинного виноробства, виробниками вермутів та виробниками лікарських засобів не може перевищувати 180 календарних днів.";

підпункти 229.1.11, 229.1.12 та 229.1.16 виключити;

у підпункті 229.1.17 слова "та біоетанолу" виключити;

11. у статті 240:

підпункт 240.1.3 пункту 240.1 викласти у такій редакції:

"240.1.3. розміщення відходів (крім їх утилізації)";

у пункті 240.2 слова "які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива" замінити такими словами та цифрами: "які:

а) здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива;

б) здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними та/або стаціонарними джерелами забруднення у разі використання ними природного газу (за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2711 або Номенклатурою продукції промисловості (далі - Номенклатура) 06.20, 19.20.31, 19.20.32)";

доповнити пунктом 240.22 такого змісту:

"240.22. Платниками податку за введення в обіг товарів в аерозольній упаковці, люмінесцентних ламп (за кодами згідно з УКТЗЕД 8539 31, 8539 32, 8539 39 00 00 або Номенклатурою 27.40.15) та хімічних джерел струму, у тому числі кислотних та таких, що перезаряджаються (за кодами згідно з УКТЗЕД 8506 (крім 8506 90), 8507 (крім 8507 90) або Номенклатурою 27.20 (крім 27.20.99) є особи, які:

240.22.1. постачають або споживають (використовують) для власних потреб вироблені ними, у тому числі вироблені у результаті переробки іноземних товарів, та випущені для вільного обігу на митній території України, товари в аерозольній упаковці, люмінесцентні лампи (за кодами згідно з УКТЗЕД 8539 31, 8539 32, 8539 39 00 00 або Номенклатурою 27.40.15) та хімічні джерела струму, у тому числі кислотні та такі, що перезаряджаються (за кодами згідно з УКТЗЕД 8506 (крім 8506 90), 8507 (крім 8507 90) або Номенклатурою 27.20 (крім 27.20.99);

240.22.2. реалізують або використовують для власних потреб ввезені ними товари в аерозольній упаковці, люмінесцентні лампи (за кодами згідно з УКТЗЕД 8539 31, 8539 32, 8539 39 00 00 або Номенклатурою 27.40.15) та хімічні джерела струму, у тому числі кислотні та такі, що перезаряджаються (за кодами згідно з УКТЗЕД 8506 (крім 8506 90 00 00), 8507 (крім 8507 90) або Номенклатурою 27.20 (крім 27.20.99)";

пункт 240.5 викласти у такій редакції:

"240.5. Не є платниками податку суб'єкти господарювання, у тому числі учасники договорів простого товариства, що мають право діяти від імені всіх учасників такого товариства, які взяли на облік та зберігають на власних територіях (об'єктах) окремі види (класи) відходів як вторинної сировини, що утримуються як активи для:

а) власного вторинного використання для виробництва товарів (послуг);

б) реалізації для виробництва нових товарів (послуг) з вторинної сировини";

12. статтю 241 доповнити пунктом 241.3 такого змісту:

"241.3. Податок у разі введення в обіг природного газу (за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2711 або Номенклатурою 06.20, 19.20.31, 19.20.32), а також газу (метану) вугільних родовищ (за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2711 або Номенклатурою 06.20, 19.20.31, 19.20.32), який утилізується, для господарських операцій з транспортування, розподілу, постачання та/або споживання, у тому числі для власних потреб як паливо або сировина, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами.

241.3.1. До податкових агентів належать:

а) суб'єкти, які в порядку, передбаченому законодавством набули права користування надрами для видобування такого газу на митній території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;

б) суб'єкти господарювання, у тому числі учасники договорів простого товариства, які мають право діяти від імені всіх учасників такого товариства, які здійснюють операції із ввезення та випуску для вільного обігу на митній території України такого газу";

13. підпункт 242.1.4 пункту 242.1 статті 242 викласти у такій редакції:

"242.1.4. обсяги (кількість) та види введених в обіг:

а) товарів в аерозольній упаковці;

б) люмінесцентних ламп (за кодами згідно з УКТЗЕД 8539 31, 8539 32, 8539 39 00 00 або Номенклатурою 27.40.15);

в) хімічних джерел струму, у тому числі кислотних та таких, що перезаряджаються (за кодами згідно з УКТЗЕД 8506 (крім 8506 90), 8507 (крім 8507 90) або Номенклатурою 27.20 (крім 27.20.99));

г) палива, у тому числі для використання в роботі електрогенераторних установок, крім мазуту та пічного палива, що використовуються в процесі виробництва тепло- та електроенергії.

Не є об'єктами та базою оподаткування товари поміщені у митні режими експорту, реекспорту, транзиту, митного складу, безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, відмови на користь держави, знищення або руйнування, переробки за межами митної території, переробки на митній території, вільної митної зони, що підтверджується оформленою митною декларацією";

14. у статті 243:

у таблиці пункту 243.1:

у графі "Назва забруднюючої речовини" позицію "Вуглеводні" доповнити позначкою "*";

у графі "Ставка податку, гривень за тонну" цифри "81,08" замінити на цифри "200";

доповнити таблицю виноскою такого змісту:

"* До обсягів газу (метану) вугільних родовищ (за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 або Номенклатурою 06.20, 19.20.31, 19.20.32), до якого після операцій добування не вжито заходів з утилізації, застосовується ставка у розмірі 7,5 відсотки середньої митної вартості імпортованого природного газу";

у пункті 243.4 цифри "0,24" замінити цифрами "2,4";

доповнити статтю пунктом 243.6 такого змісту:

"243.6. Для природного газу, крім газу (метану) вугільних родовищ (за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 або Номенклатурою 06.20, 19.20.31, 19.20.32), щодо якого після операцій добування вжито заходів з утилізації, застосовується ставка податку у розмірі 1 відсотка:

а) закупівельної ціни, встановленої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб'єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", в частині обсягів газу природного, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5 пункту 263.11 статті 263 цього Кодексу;

б) середньої митної вартості імпортованого природного газу для суб'єктів господарювання, які не відповідають вимогам, зазначеним у підпунктах "а" і "в" цього пункту;

в) митної вартості імпортованого природного газу для імпортерів";

15. у статті 246:

підпункт 246.1.2 пункту 246.1 виключити:

у пункті 246.2 у таблиці в графі "Рівень небезпечності відходів" слова "гірничодобувної промисловості" замінити словами "гірничої (гірничодобувної) промисловості";

доповнити статтею 2462 такого змісту:

"Стаття 2462. Ставка податку за введення в обіг товарів в аерозольній упаковці, люмінесцентних ламп та хімічних джерел струму, у тому числі кислотних та таких, що перезаряджаються.

2462.1. Ставка податку за введення в обіг товарів в аерозольній упаковці, люмінесцентних ламп (за кодами згідно з УКТЗЕД 8539 31, 8539 32, 8539 39 00 00 або Номенклатурою 27.40.15) та хімічних джерел струму, у тому числі кислотних та таких, що перезаряджаються (за кодами згідно з УКТЗЕД 8506 (крім 8506 90), 8507 (крім 8507 90) або Номенклатурою 27.20 (крім 27.20.99)), встановлюється у розмірі 1 відсотка від митної вартості (для товарів, що імпортуються) або вартості реалізації (для товарів, що мають походження з України) кожної одиниці товарів";

16. у статті 249:

пункт 249.1 викласти у такій редакції:

"249.1. Суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку (крім тих, які визначені підпунктом "а" пункту 240.2 статті 240 та підпунктом 240.22.1 пункту 240.22 статті 240 цього Кодексу для визначених у зазначеному пункті об'єктів), податковими агентами (які визначені підпунктом 241.2.1 пункту 241.2 статті 241 цього Кодексу).

249.1.1. Платники, які визначені підпунктом 240.22.2 пункту 240.22 статті 240 та податкові агенти, які визначені підпунктом 241.2.2 пункту 241.2, підпунктами "а" і "б" підпункту 241.3.1 пункту 241.3 статті 241 цього Кодексу, обчислюють суми податку на дату подання митної декларації для митного оформлення";

абзац перший пункту 249.3 викласти у такій редакції:

"249.3. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс) (за винятком забруднюючих речовин, що виникають від використання товарів в аерозольній упаковці та/або обсягів природного газу, крім газу (метану) вугільних родовищ, який утилізується), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів за формулою:";

доповнити статтю пунктом 249.71 такого змісту:

"249.71. Суми податкових зобов'язань (П) для об'єктів оподаткування, що визначені підпунктами "а" - "г" підпункту 242.1.4 пункту 242.1 статті 242 цього Кодексу, ставки яких затверджено у відсотках митної вартості (для товарів, що імпортуються) або вартості реалізації (для товарів, що мають походження з України), обчислюються платниками (податковими агентами), які визначені:

а) підпунктом 240.22.1 пункту 240.22 статті 240, підпунктом "а" підпункту 241.3.1 пункту 241.3 статті 241 цього Кодексу, самостійно щокварталу виходячи з фактично реалізованих об'єктів оподаткування;

б) підпунктом 240.22.2 пункту 240.22 статті 240, підпунктом "б" підпункту 241.3.1 пункту 241.3 статті 241 цього Кодексу, самостійно виходячи з фактично ввезених на митну територію України об'єктів оподаткування за формулою:

  

де Mi - фактичний обсяг (кількість) і-го об'єкта оподаткування у відповідних одиницях обліку;

Pi - ставки податку для і-го об'єкта оподаткування у відсотках вартості;

Si - вартість облікової одиниці відповідного об'єкта оподаткування";

17. пункт 250.2 статті 250 викласти у такій редакції:

"250.2. Платники податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 та 240.22 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючого органу та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком платників податку (податкових агентів), визначених підпунктом 240.22.2 пункту 240.22 статті 240, підпунктом "а" і "б" підпункту 241.3.1 пункту 241.3 статті 241 цього Кодексу, які сплачують податок до або в день подання митної декларації:";

18. у статті 263:

слова "видобута корисна копалина (мінеральна сировина)" замінити словами "товарна продукція - видобута корисна копалина (мінеральна сировина)" у відповідному відмінку;

пункт 263.1 статті 263 доповнити новим підпунктом 263.1.5 у такій редакції:

"263.1.5. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, які провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі спеціальних дозволів на користування надрами та/або на підставі дозволів на спеціальне водокористування, отриманих в установленому законодавством порядку";

у пункті 263.2 підпункти 263.2.1 та 263.2.2 викласти у такій редакції:

"263.2.1. Об'єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді.

263.2.2. До об'єкта оподаткування належать:

а) обсяг товарної продукції - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб'єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;

б) обсяг товарної продукції - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з відходів (втрат, хвостів тощо), у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб'єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл";

у пункті 263.6:

в абзаці першому підпункту 263.6.1 слово "гірничодобувного" виключити;

абзац четвертий підпункту 263.6.2 викласти у такій редакції:

"для іншого газу природного, видобутого іншими, ніж визначені статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" газовидобувниками, - середня митна вартість імпортованого природного газу";

у абзаці другому підпункту 263.6.7 слово "гірничодобувного" виключити;

абзаци третій-четвертий підпункту 263.6.9 викласти у такій редакції:

"Крмпе - коефіцієнт рентабельності підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб). Підприємства, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, обчислюють податкові зобов'язання із застосування коефіцієнта рентабельності, що дорівнює річній кредитній ставці комерційних банків для юридичних осіб, що оприлюднюється Національним банком України;

Vмп - обсяг (кількість) товарної продукції - видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), що видобута за податковий (звітний) період";

у пункті 263.7:

останній абзац підпунктів 263.7.1 і 263.7.2 пункту 263.7 викласти у такій редакції:

"Кпп - коригуючий коефіцієнт, який застосовується у випадках (критерії застосування) та розмірах, передбачених пунктом 263.10 цієї статті";

у підпункті 263.7.2 слова "або погашених запасів корисних копалин" виключити;

у пункті 263.8:

слова "та обсягу (кількості) погашених запасів корисних копалин" виключити;

у абзаці першому підпункту 263.8.1 слово "гірничодобувних" виключити;

підпункт 263.8.2 виключити;

пункт 263.9 викласти у такій редакції:

"263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлюються у відсотках від вартості товарної продукції - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:

Назва груп корисних копалин

Ставка
(відсоток від вартості товарної продукції)

рудні (металовмісні, у тому числі руди) корисні копалини:

 

чорних металів

4,50

урановмісні (в технологічному розчині)

10,00

інші, ніж урановмісні та чорних металів

6,00

енергетичні корисні копалини:

 

вугілля:

 

коксівне

3,00

енергетичне

1,50

антрацит

2,00

буре

1,00

вуглеводні1), 2):

 

нафта:

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

39,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

17,00

конденсат

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

42,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

18,00

газ природний (будь-якого походження):

 

природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів

20,00

природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів

14,00

з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

11,00

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

25,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

14,00

неенергетичні, нерудні (неметаловмісні) корисні копалини, у тому числі підземні води

5,00

____________
1) В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється з застосуванням ставки у розмірі 2 відсотки від вартості товарної продукції;

2) В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка від вартості товарної продукції";

у таблиці пункту 263.10 назву критерію застосування "Видобування платником запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти, крім вуглеводневої сировини" викласти у такій редакції:

"Видобування платником запасів корисних копалин (крім вуглеводневої сировини) ділянки надр, техніко-економічне обґрунтування кондицій використання яких затверджено державною експертизою не раніше ніж за 5 років до дати виникнення податкових зобов'язань на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти";

19. у статті 265:

слова "житлова площа" в усіх відмінках замінити відповідно словами "загальна площа" у відповідному відмінку;

у пункті 265.1 слова "об'єкти житлової нерухомості" в усіх відмінках замінити відповідно словами "об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості" у відповідному відмінку;

у пункті 265.2:

підпункті 265.2.1, підпунктах "а", "б" підпункту 265.2.2 слова "об'єкти житлової нерухомості" в усіх відмінках замінити відповідно словами "об'єкти житлової та нежитлової нерухомості" у відповідному відмінку;

підпункт 265.2.2 доповнити підпунктом "є" такого змісту:

"є) гаражі, площа яких не перевищує 30 кв. метрів, які належать фізичним особам, але не більше одного такого об'єкта на особу";

у пункті 265.3 слова "об'єкти житлової нерухомості" в усіх відмінках замінити відповідно словами "об'єкти житлової та нежитлової нерухомості" у відповідному відмінку;

пункт 265.5 доповнити підпунктом 265.5.4 такого змісту:

"265.5.4. Ставки податку для фізичних та юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

не більше 2,7 відсотка - для об'єктів нежитлової нерухомості, що використовуються у підприємницькій діяльності;

не більше 1 відсотка - для інших об'єктів нежитлової нерухомості";

у пункті 265.7:

в абзаці першому підпункту 265.7.1 слова "житлової нерухомості" замінити словами "житлової та/або нежитлової нерухомості";

у частині г) підпункту 265.7.1 слова "об'єктів житлової нерухомості" замінити словами "об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості";

у підпункті 265.7.2 слова "об'єкта житлової нерухомості" замінити словами "об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості";

у підпункті 265.7.3 слова "об'єктів житлової нерухомості" замінити на слова "об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості";

у підпункті 265.7.5 слова "об'єкти житлової нерухомості" в усіх відмінках замінити відповідно словами "об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості" у відповідному відмінку;

20. у статті 288:

доповнити новим пунктом 288.41 такого змісту:

"288.41. Розмір орендної плати для земельних ділянок, договори оренди на які були укладені до введення в дію цього Кодексу та не переоформлювалися після введення Кодексу в дію в установленому законодавством порядку - встановлюється відповідно до умов попереднього договору оренди, але з урахуванням норм підпунктів 288.5.1, 288.5.2, 288.5.3 пункту 288.5 цієї статті";

абзац другий підпункту 288.5.1 пункту 288.5 викласти у такій редакції:

"для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом, збільшеного в 1,5 рази";

21. у пункті 303.1 статті 303 слова та цифри "проведена за станом на 1 липня 1995 року" замінити словами та цифрами "з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом XIII цього Кодексу";

22. статтю 320 викласти у такій редакції:

"Стаття 320. Ставки збору

N з/п

Вид радіозв'язку

Діапазон радіочастот

Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень

1.

Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби

0,03 - 300 ГГц

2,1

2.

Радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

0,03 - 470 МГц

2043,1

3.

Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

30 - 470 МГц

2043,1

4.

Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів

30 - 470 МГц

1024,75

5.

Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

1427 - 2400 МГц

51,6

2400 - 2483,5 МГц

5150 - 5850 МГц

6.

Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

30 - 3000 МГц

103,1

7.

Транкінговий радіозв'язок

30 - 470 МГц

6335,45

8.

Пошуковий радіозв'язок

30 - 960 МГц

81723,2

9.

Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

30 - 3000 МГц

206,2

3 - 30 ГГц

10.

Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

30 - 3000 МГц

135,35

3 - 30 ГГц

11.

Стільниковий радіозв'язок

300 - 2200 МГц

50915,85

12.

Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

2 - 7 ГГц

90,25

10 - 42,5 ГГц

32,25

13.

Передавання звуку залежно від потужності:

30 кГц - 30 МГц

 

 

до 1 кВт включно

 

2449,1

 

від 1,1 до 10 кВт включно

 

3680,15

 

від 10,1 до 100 кВт включно

 

5207,65

 

від 101 до 500 кВт включно

 

6129,25

 

від 501 кВт і вище

 

10183,15

14.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

30 - 300 МГц

 

 

від 1 до 10 Вт включно

 

103,1

 

від 10,1 до 100 Вт включно

 

309,4

 

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

509,15

 

від 1,1 до 5 кВт включно

 

818,55

 

від 5,1 до 20 кВт включно

 

1533,95

 

від 20,1 кВт і вище

 

2043,1

15.

Передавання звуку залежно від потужності:

66 - 74 МГц

 

87,5 - 108 МГц

 

до 100 Вт включно

 

766,95

 

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

1533,95

 

від 1,1 до 10 кВт включно

 

2449,1

 

від 10,1 кВт і вище

 

3067,8

16.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

300 - 880 МГц

 

 

до 10 Вт включно

 

70,9

 

від 10,1 до 100 Вт включно

 

141,8

 

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

309,4

 

від 1,1 до 5 кВт включно

 

612,35

 

від 5,1 до 20 кВт включно

 

1224,55

 

від 20,1 кВт і вище

 

1533,95

17.

Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 - 16 цієї статті

9 кГц - 400 ГГц

3067,8

23. у статті 331:

пункт 331.1 викласти у такій редакції:

"331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної (з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів

Сосна

 

1

428,20

273,85

105,30

10,85

 

2

304,30

195,60

76,05

8,30

 

3

245,60

158,20

61,00

6,65

 

4

184,70

117,40

45,15

5,00

 

5

121,70

78,20

30,10

3,35

Модрина

 

1

192,35

163,00

63,50

14,15

 

2

138,55

117,40

45,15

10,85

 

3

109,30

94,50

35,95

8,30

 

4

81,50

70,15

26,75

5,85

 

5

55,40

47,30

18,40

4,20

Ялина, ялиця

 

1

265,75

226,60

86,90

10,05

 

2

197,25

167,95

65,20

6,65

 

3

158,20

135,35

51,80

5,85

 

4

119,05

101,10

38,45

4,20

 

5

79,90

66,85

25,95

3,35

Дуб (крім дуба коркового)

 

1

1123,45

539,85

179,75

18,40

 

2

805,85

387,45

128,70

13,40

 

3

645,35

308,40

103,65

10,85

 

4

484,80

233,25

77,75

7,55

 

5

317,65

154,20

51,80

5,85

Ясен, клен (крім явора)

 

1

421,30

359,85

179,75

18,40

 

2

302,15

258,30

128,70

13,40

 

3

242,00

205,65

103,65

10,85

 

4

181,75

155,50

77,75

7,55

 

5

119,15

102,85

51,80

5,85

Бук

 

1

809,95

521,00

173,90

15,85

 

2

576,80

370,60

123,75

10,85

 

3

463,90

297,20

99,50

9,20

 

4

348,55

221,90

74,40

6,65

 

5

233,25

148,60

49,35

4,20

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

 

1

62,70

53,95

40,10

14,15

 

2

43,85

37,65

28,90

10,85

 

3

35,10

31,35

23,80

8,30

 

4

26,30

22,60

17,55

5,85

 

5

17,55

15,05

11,25

4,20

Осика, вільха сіра, тополя

 

1

36,30

31,35

23,80

10,05

 

2

26,30

22,60

16,30

6,65

 

3

21,35

17,55

13,85

5,85

 

4

16,30

13,85

10,05

4,20

 

5

10,05

8,75

6,30

1,65

Другий пояс лісів

Сосна

 

1

365,10

233,15

89,45

9,20

 

2

258,60

166,30

64,35

6,65

 

3

206,45

133,65

51,80

5,85

 

4

156,45

99,50

38,45

4,20

 

5

104,35

66,85

25,95

2,50

Модрина

 

1

164,70

141,85

54,30

13,40

 

2

119,05

101,10

38,45

9,20

 

3

94,50

79,90

30,90

7,55

 

4

70,15

60,35

23,35

5,85

 

5

47,30

40,80

15,85

3,35

Ялина, ялиця

 

1

234,70

200,55

76,90

8,30

 

2

167,95

143,40

55,15

5,85

 

3

133,65

114,10

44,30

5,00

 

4

101,10

86,45

33,40

4,20

 

5

66,85

57,10

21,70

2,50

Дуб (крім дуба коркового)

 

1

956,25

460,80

153,75

15,05

 

2

685,45

329,20

109,50

10,85

 

3

545,05

263,35

86,90

8,30

 

4

407,90

195,60

66,10

6,65

 

5

274,15

131,60

44,30

4,20

Ясен, клен (крім явора)

 

1

358,60

307,20

153,75

15,05

 

2

257,05

219,40

109,50

10,85

 

3

204,35

175,55

86,90

8,30

 

4

153,00

130,40

66,10

6,65

 

5

102,85

87,80

44,30

4,20

Бук

 

1

689,60

442,00

147,10

13,40

 

2

491,50

314,15

105,30

9,20

 

3

393,75

252,05

84,45

7,55

 

4

295,85

188,05

63,50

5,85

 

5

198,10

126,05

41,85

4,20

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

 

1

51,35

43,85

33,85

12,55

 

2

37,65

32,55

23,80

9,20

 

3

30,10

25,10

20,05

6,65

 

4

22,60

20,05

13,85

5,85

 

5

15,05

12,55

10,05

3,35

Осика, вільха сіра, тополя

 

1

31,35

27,55

20,05

8,30

 

2

22,60

20,05

13,85

5,85

 

3

17,55

16,30

12,55

5,00

 

4

13,85

11,25

8,75

4,20

 

5

8,75

8,75

6,30

2,50

пункт 331.2 викласти у такій редакції:

"331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної (з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів

Самшит

 

1

1976,10

1688,90

844,25

18,40

 

2

1411,80

1206,20

603,50

13,40

 

3

1129,70

965,45

482,30

10,85

 

4

847,60

723,45

361,95

7,55

 

5

564,25

482,75

241,55

5,85

Бархат, горіх

 

1

1231,25

1053,25

526,60

18,40

 

2

880,25

752,30

376,15

13,40

 

3

703,45

601,85

300,95

10,85

 

4

527,85

451,40

226,50

7,55

 

5

352,30

300,95

150,45

5,85

Груша, кизил, явір

 

1

988,05

845,10

422,15

18,40

 

2

705,90

603,05

301,80

13,40

 

3

564,25

482,75

241,55

10,85

 

4

423,80

362,40

181,40

7,55

 

5

282,15

242,00

121,20

5,85

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

738,50

630,70

315,15

18,40

 

2

527,85

450,20

224,80

13,40

 

3

421,30

359,85

179,75

10,85

 

4

317,25

269,55

134,60

7,55

 

5

210,65

180,55

90,30

5,85

Каштан, дуб корковий

 

1

615,65

526,60

263,35

18,40

 

2

440,10

376,15

188,05

13,40

 

3

352,30

300,95

150,45

10,85

 

4

264,60

225,70

112,90

7,55

 

5

175,55

150,45

76,05

5,85

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

494,00

421,30

211,50

18,40

 

2

352,30

300,95

150,45

13,40

 

3

280,85

240,75

120,35

10,85

 

4

210,65

180,55

90,30

7,55

 

5

141,65

121,65

61,00

5,85

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

369,95

315,95

157,95

18,40

 

2

264,60

225,70

112,90

13,40

 

3

210,65

180,55

90,30

10,85

 

4

159,30

135,40

68,55

7,55

 

5

106,60

90,30

45,15

5,85

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

122,85

105,30

52,70

10,05

 

2

87,80

75,25

37,65

6,65

 

3

70,20

60,20

30,10

5,85

 

4

52,70

45,15

22,60

4,20

 

5

35,10

30,10

15,05

3,35

Другий пояс лісів

Самшит

 

1

1673,85

1430,60

715,55

15,05

 

2

1194,90

1021,90

510,75

10,85

 

3

956,70

817,50

409,60

8,30

 

4

717,15

613,15

306,75

6,65

 

5

478,95

408,75

204,80

4,20

Бархат, горіх

 

1

1048,20

896,50

448,05

15,05

 

2

748,50

640,70

320,15

10,85

 

3

599,30

511,60

255,80

8,30

 

4

448,85

386,20

191,40

6,65

 

5

299,65

257,05

127,90

4,20

Груша, кизил, явір

 

1

836,30

714,70

357,75

15,05

 

2

598,10

510,30

255,80

10,85

 

3

478,95

408,75

204,80

8,30

 

4

358,60

307,20

153,75

6,65

 

5

239,55

204,35

101,95

4,20

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

629,45

536,65

269,20

15,05

 

2

448,85

383,65

191,40

10,85

 

3

358,60

307,20

153,75

8,30

 

4

269,55

230,65

115,35

6,65

 

5

179,30

153,00

76,90

4,20

Каштан, дуб корковий

 

1

524,15

448,85

224,80

15,05

 

2

374,90

321,00

160,50

10,85

 

3

299,65

257,05

127,90

8,30

 

4

224,50

191,85

96,10

6,65

 

5

149,20

127,90

64,35

4,20

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

418,80

357,35

178,85

15,05

 

2

298,45

255,80

127,05

10,85

 

3

239,55

204,35

101,95

8,30

 

4

179,30

153,00

76,90

6,65

 

5

119,15

102,85

51,05

4,20

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

314,70

268,30

134,60

15,05

 

2

224,50

191,85

96,10

10,85

 

3

179,30

153,00

76,90

8,30

 

4

134,20

115,35

57,65

6,65

 

5

90,30

76,45

38,45

4,20

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

104,05

89,00

44,30

8,30

 

2

75,25

63,95

31,80

5,85

 

3

60,20

51,35

25,95

5,00

 

4

45,15

38,85

19,25

4,20

 

5

30,10

25,10

13,40

2,50

24. у розділі XX "Перехідні положення":

у підрозділі 2:

у пункті 10:

слова та цифри "31 грудня 2013 року" замінити словами та цифрами "31 грудня 2014 року";

слова та цифри "1 січня 2014 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2015 року";

в абзаці першому пункту 15 слова та цифри "1 січня 2014 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2016 року";

в абзаці першому пункту 16 слова та цифри "31 грудня 2013 року" замінити словами та цифрами "31 грудня 2015 року";

в абзаці першому пункту 23 слова і цифри "1 січня 2014 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2016 року" та після слів і цифр "(крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00)" доповнити словами і цифрами ", а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД";

у підрозділі 4:

у пункті 10:

в абзаці п'ятому слова та цифри "з 1 січня 2014 року - 16 відсотків" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно - 18 відсотків";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"з 1 січня 2015 року - 16 відсотків, а для суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, - 5 відсотків";

доповнити пунктом 32 такого змісту:

"32. Від'ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, сформований станом на 1 січня 2014 року, не враховується при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами в наступних звітних податкових періодах";

у підрозділі 5:

абзаци п'ятий - восьмий пункту 1 викласти у такій редакції:

"32 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 березня 2014 року;

36,35 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 квітня до 31 грудня 2014 року;

39,76 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2015 року;

43,17 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2016 року;

46,58 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2017 року";

доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7. З 1 січня 2014 року до важких дистилятів (газойлів) за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 31; 2710 19 35; 2710 19 41; 2710 19 45 00; 2710 19 49 00, палива пічного побутового за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 61 00; 2710 19 63 00; 2710 19 65 00; 2710 19 69 00, палива рідкого (мазуту) за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 51 00; 2710 19 55 00 застосовується ставка акцизного податку 98 євро за 1 тис. кілограмів";

у підрозділі 10:

пункт 4 виключити;

у пункті 16:

в абзаці першому підпункту 1.5 слова "на спеціальний рахунок центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів," виключити;

підпункти 1.6 - 1.8 виключити;

доповнити пунктом 22 такого змісту:

"22. Установити, що у 2014 році до встановлених Податковим кодексом України ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, застосовуються такі коефіцієнти:

з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин та збору за спеціальне використання води - 1,055;

з екологічного податку - 1,048".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім змін, що вносяться пунктом 7 (щодо змін до статті 215) розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 квітня 2014 року.

 

Голова
Верховної Ради України

 

Опрос