Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно финансирования деятельности политических партий)

Проект закона Украины от 29.11.2013 № 3709
Дата рассмотрения: 29.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо фінансування діяльності політичних партій)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118; із змінами, внесеними Законами України від 22 березня 2012 року N 4624-VI, від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI, від 04 липня 2013 року N 406-VII):

1) статтю 14 доповнити новими частинами такого змісту:

"Кошти та інше майно політичних партій набуваються за рахунок:

членських внесків;

добровільних пожертвувань, зібраних при проведенні розважальних, культурних, спортивних та інших масових заходів, організованих політичними партіями;

інших надходжень, отриманих на законних підставах, зокрема, від здійснення видавничої діяльності, інших видів господарської діяльності, не заборонених законом та прямо передбачених статутом політичної партії.

Політичні партії не можуть використовувати інше майно і кошти, окрім передбачених частиною четвертою цієї статті.

Кожна політична партія, структурне утворення політичної партії, яке у встановленому порядку набуло статусу юридичної особи, зобов'язані відкрити рахунок в банку України, на який будуть перераховуватися усі кошти у безготівковій формі, які набуватимуться політичною партією, структурним утворенням політичної партії, яке у встановленому порядку набуло статусу юридичної особи. Реквізити банків, в яких відкриті рахунки політичної партії та структурних утворень політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, і номери таких банківських рахунків розміщуються на сайті політичної партії, вказуються у фінансовому звіті про доходи і видатки політичної партії, і доводяться до відома центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань.

Політична партія, структурне утворення політичної партії, яке у встановленому порядку набуло статусу юридичної особи, мають право відкривати рахунки тільки в національній валюті і не мають права відкривати рахунки в іноземних банках.";

2) доповнити статтями 141 та 142 такого змісту:

"Стаття 141. Членські внески

Розмір та порядок сплати членських внесків визначаються статутом політичної партії.

Інформація про загальну суму членських внесків, зібраних політичною партією та структурними утвореннями політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, протягом року, включається до фінансового звіту політичної партії про доходи і видатки.

Стаття 142. Добровільні пожертвування

Добровільні пожертвування можуть бути у формі:

грошових пожертвувань (крім членських внесків);

пожертвувань у вигляді майна, послуг, позик, у тому числі наданих безоплатно або на більш вигідних умовах, аніж їхня ринкова вартість, зокрема у вигляді безоплатного транспорту чи реклами.

Юридична та фізична особа може здійснити добровільні пожертвування одній або кільком політичним партіям, структурним утворенням політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи.

Грошові пожертвування у безготівковій формі на користь політичної партії, структурного утворення політичної партії, яке у встановленому порядку набуло статусу юридичної особи, здійснюються через банківські операції (банківська картка, переказ). У банківському платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, а також місце проживання фізичної особи, найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка зробила добровільне пожертвування, та його розмір (сума).

У випадку, якщо особа не має банківського рахунку і грошове пожертвування здійснюється у готівковій формі, кошти переказуються на банківський рахунок політичної партії, структурного утворення політичної партії, яке у встановленому порядку набуло статусу юридичної особи, відкритий відповідно до частини шостої статті 14 цього Закону.

Кожна політична партія, структурне утворення політичної партії, яке у встановленому порядку набуло статусу юридичної особи, веде реєстр отриманих добровільних пожертвувань, у якому зазначаються дата, ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) особи, яка зробила добровільне пожертвування, та його розмір (сума). Такі пожертвування відображаються у бухгалтерському обліку відповідної юридичної особи за їх ринковою вартістю.

Інформація про добровільні пожертвування на користь політичної партії, структурних утворень політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, зібрані протягом року, включається до фінансових звітів, які подаються відповідно до частини першої статті 17 цього Закону.";

3) у статті 15:

в частині першій:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) іноземними державами, міжнародними організаціями, іноземними юридичними та фізичними особами, особами без громадянства;";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких визнано судом недієздатними, анонімними особами або під псевдонімом;";

частину третю замінити частинами третьою - сьомою такого змісту:

"Загальна сума добровільних пожертвувань, зроблених юридичною особою на користь однієї або кількох політичних партій, структурних утворень політичних партій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, протягом одного календарного року, не може перевищувати восьми тисяч розмірів мінімальних заробітних плат.

Загальна сума добровільних пожертвувань, зроблених фізичною особою на користь однієї або кількох політичних партій, структурних утворень політичних партій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, протягом одного календарного року, не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальних заробітних плат. Якщо фізична особа є членом політичної партії, у загальну суму добровільних пожертвувань включається і сума членських внесків, внесених цією особою протягом цього року. При цьому у бухгалтерському обліку та фінансових звітах політичної партії членські внески та добровільні пожертвування вказуються окремо.

Фінансування однієї політичної партії за рахунок готівкових коштів однієї фізичної особи не може перевищувати п'ятдесяти розмірів мінімальних заробітних плат протягом календарного року.

Кошти, що надійшли політичним партіям, структурним утворенням політичних партій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, з порушенням вимог, передбачених частиною першою цієї статті Закону, протягом 10 календарних днів перераховуються ними до Державного бюджету України або стягуються в доход держави у судовому порядку.

Частина коштів, отриманих політичною партією (структурним утворенням політичної партії, яке у встановленому порядку набуло статусу юридичної особи) як добровільне пожертвування, що перевищує встановлені частинами третьою - п'ятою цієї статті Закону максимальні розміри, протягом 10 календарних днів повертається особі, що здійснила добровільне пожертвування, або, у разі неможливості, перераховується політичною партією (структурним утворенням політичної партії, яке у встановленому порядку набуло статусу юридичної особи) до Державного бюджету України або стягується в доход держави у судовому порядку.";

4) статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії

Політична партія зобов'язана щорічно до 1 квітня року, що настає за звітним:

1) опублікувати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" і розмістити на своєму сайті (за наявності) фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії (за винятком інформації, що є конфіденційною);

2) подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, фінансовий звіт про доходи і видатки, звіт про майно політичної партії (на паперових носіях та в електронному вигляді) та у разі проведення аудиторської перевірки - аудиторський висновок.

Фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії повинен містити інформацію про доходи і видатки, а також про майно структурних утворень політичної партії, в тому числі тих, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи.

Міністерство юстиції України затверджує форми щорічного фінансового звіту про доходи і видатки, а також звіту про майно політичної партії, які, зокрема, повинні передбачати:

1) інформацію стосовно майна та доходів за їх видами;

2) інформацію про загальну суму членських внесків, зібраних політичною партією та структурними утвореннями політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, протягом року;

3) інформацію стосовно усіх добровільних пожертвувань, включаючи дані про суму пожертвування. У випадку, якщо сума добровільного пожертвування перевищує одну тисячу розмірів мінімальних заробітних плат протягом календарного року - для юридичних осіб та п'ятдесят розмірів мінімальних заробітних плат протягом календарного року - для фізичних осіб у звіті зазначаються дані про цих осіб (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, а також місце проживання фізичної особи, найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка зробила добровільне пожертвування) та розмір (сума) добровільного пожертвування;

4) інформацію про зобов'язання та видатки політичної партії за їх видами (крім витрат на передвиборну агітацію).

Фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії повинен включати інформацію структурних утворень цієї політичної партії, в тому числі тих, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи.

Фінансові звіти про доходи і видатки, звіти про майно політичних партій, та аудиторські висновки (у разі наявності) перевіряються та аналізуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань.

З цією метою центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, запитує у політичних партій, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, громадських об'єднань інформацію, необхідну для проведення контролю, яка повинна бути надана протягом 10 робочих днів. Строк надання відповіді на запит може бути продовжений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, з урахуванням характеру запитуваної інформації.

У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів про доходи і видатки, звітів про майно політичних партій, а також аудиторських висновків (у разі їх наявності) ознак порушення вимог цього Закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування згідно з законом.

Фінансові звіти про доходи і видатки, звіти про майно політичних партій, аудиторські висновки (за винятком інформації, що є конфіденційною), а також результати проведеного аналізу розміщуються на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, протягом двох тижнів після їх отримання та опрацювання.";

5) назву розділу V викласти в такій редакції:

"Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ";

6) доповнити статтею 181 такого змісту:

"Стаття 181. Нагляд та контроль за фінансуванням політичних партій

Нагляд та контроль за фінансуванням політичних партій здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань.

У випадку недотримання політичною партією вимог частин шостої - сьомої статті 15 цього Закону щодо перерахування у 10-денний строк до Державного бюджету України або повернення особі, що здійснила добровільне пожертвування, коштів, отриманих з порушенням вимог цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, направляє на адресу політичної партії письмове попередження про необхідність усунення порушення та інформування про вжиті заходи протягом 3 робочих днів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, забезпечує підготовку методичних рекомендацій щодо отримання, передачі та обліку добровільних пожертвувань політичним партіям та їх використання, а також інших питань, пов'язаних з фінансуванням політичних партій.";

7) частину першу статті 22 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) порушення обмежень у фінансуванні політичної партії -";

8) у статті 24:

в частині першій слова "Верховного Суду України" замінити словами "окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ,";

в частині другій слова "Верховного Суду України" замінити словами "окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, що набрало законної сили,".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в частині третій статті 38 слова та цифри "статтею 16414" замінити словами та цифрами "статтями 16414 та 21215";

2) статтю 21215 викласти в такій редакції:

"Стаття 21215. Порушення обмежень у фінансуванні політичної партії або порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії

Порушення обмежень у фінансуванні політичної партії або порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3) у частині першій статті 255:

пункт 1 після абзацу "органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 1866);" доповнити новим абзацом такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань (стаття 21215 - в частині порушення обмежень у фінансуванні політичної партії);";

у підпункті 22 слова та цифри "статті 21211, 21215 - 21220" замінити словами та цифрами "стаття 21211, стаття 21215 - в частині порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії, статті 21216 - 21220".

3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., NN 25 - 26, ст. 131):

1) в абзаці другому частин першої та другої статті 1591 слова "від ста до трьохсот" замінити словами "від трьохсот до п'ятисот";

2) доповнити статтею 1592 такого змісту:

"Стаття 1592. Порушення обмежень у фінансуванні політичної партії

1. Надання політичній партії коштів у великому розмірі з порушенням обмежень у фінансуванні політичної партії -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Умисне використання службовою особою політичної партії коштів у великому розмірі, наданих політичній партії з порушенням обмежень у фінансуванні політичної партії, -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищує чотириста мінімальних розмірів заробітної плати.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос