Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об органах самоорганизации населения

Проект закона Украины от 29.11.2013 № 3704
Дата рассмотрения: 28.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про органи самоорганізації населення

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета Закону

1. Цей Закон визначає правовий статус, порядок утворення, організації діяльності, дострокового припинення повноважень і ліквідації органів самоорганізації населення.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) додаткові повноваження органу самоорганізації населення - повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, які відповідна рада додатково надає органу самоорганізації населення в разі набуття ним статусу юридичної особи;

2) загальні збори - зібрання членів мікрогромади для вирішення питань місцевого значення відповідно до цього Закону;

3) конференція - зібрання представників мікрогромади, що уповноважені представляти інтереси інших членів відповідної мікрогромади та були обрані загальними зборами, що проводилися на нижчих територіальних рівнях, для вирішення питань місцевого значення відповідно до цього Закону;

4) мікрогромада - частина членів територіальної громади, які компактно проживають на території села (кількох сіл) або селища, які не є адміністративними центрами, району в місті (в разі неутворення районної у місті ради), мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку (кількох будинків), гуртожитку (кількох гуртожитків), в межах якої утворюється орган самоорганізації населення, і мають спільні соціальні, культурні, побутові та інші потреби чи інтереси;

5) органи самоорганізації населення - представницькі органи, що утворюються жителями, які на законних підставах проживають на території села (кількох сіл), селища, міста або їх частин, для розв'язання завдань, передбачених цим Законом;

6) повноваження органу самоорганізації населення - повноваження місцевого самоврядування, надані відповідно до Конституції та законів України сільською, селищною, міською або районною у місті (у разі її створення) радою органу самоорганізації населення під час надання дозволу на його утворення;

7) територія діяльності органу самоорганізації населення - територія села (кількох сіл) або селища, які не є адміністративними центрами, району в місті (в разі неутворення районної у місті ради) чи частина території села, селища, міста, в межах якої утворюється та провадить діяльність орган самоорганізації населення;

8) уповноважені особи - особи, які уповноважені учасниками загальних зборів (конференції) представляти інтереси мікрогромади у відповідній сільській, селищній, міській або районній у місті (у разі її створення) раді під час надання дозволу на утворення органу самоорганізації населення та у виконавчому комітеті відповідної ради під час легалізації органу самоорганізації населення.

Стаття 3. Поняття органу самоорганізації населення та його основні завдання

1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст у вирішенні окремих питань місцевого значення відповідно до цього Закону та складовою системи місцевого самоврядування.

2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, органи самоорганізації населення села (кількох сіл) або селища, які не є адміністративними центрами, району у місті (в разі неутворення районної у місті ради), а також інші органи самоорганізації населення.

3. Основними завданнями органу самоорганізації населення є:

1) створення умов для участі членів мікрогромади у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та законів України;

2) представлення та захист інтересів мікрогромад у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, а також суб'єктами господарювання;

3) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні та безпосереднього надання їм відповідних послуг;

4) участь у формуванні та виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку території діяльності органу самоорганізації населення та інших місцевих програм.

4. Орган самоорганізації населення є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку.

Стаття 4. Законодавство про органи самоорганізації населення

1. Правовий статус органів самоорганізації населення визначається Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

2. Органи самоорганізації населення діють на підставі Конституції України, цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади (в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим), рішень відповідних органів місцевого самоврядування, рішень місцевого референдуму, статутів територіальних громад, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, виданих у межах їх повноважень, положень про органи самоорганізації населення, рішень загальних зборів (конференцій) членів мікрогромади.

Стаття 5. Принципи організації та діяльності органу самоорганізації населення

1. Організація та діяльність органу самоорганізації населення ґрунтуються на принципах:

1) верховенства права;

2) законності;

3) гласності, публічності та відкритості;

4) добровільності у створенні та прийнятті окремих повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради;

5) територіальності;

6) виборності;

7) політичної нейтральності та неупередженості;

8) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед відповідними радами та мікрогромадою;

9) фінансової та організаційної самостійності;

10) плановості діяльності.

Стаття 6. Право жителів обирати та бути обраними до складу органу самоорганізації населення

1. Жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території та мають право голосу можуть обирати та бути обраними до складу органу самоорганізації населення в порядку, визначеному цим Законом.

Право голосу на виборах мають жителі, які досягли вісімнадцяти років на день проведення таких виборів. Не мають права голосу жителі, яких судом визнано недієздатними.

2. До складу органу самоорганізації населення не може бути обрана особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

3. Забороняються будь-які обмеження права членів мікрогромади на участь у створенні та діяльності відповідного органу самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, політичних уподобань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або інших ознак.

Стаття 7. Територія діяльності органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення утворюється за територіальною ознакою.

2. Територією діяльності органу самоорганізації населення може бути територія села (кількох сіл) або селища, які не є адміністративними центрами, району у місті (в разі неутворення районної у місті ради) або частина території села, селища, міста, у межах якої проживають члени мікрогромади, які обрали зазначений орган.

3. Органи самоорганізації населення мають чотири територіальні рівні:

перший рівень - будинкові комітети;

другий рівень - вуличні, квартальні та інші комітети, утворені за територіальною ознакою;

третій рівень - комітети мікрорайонів;

четвертий рівень - органи самоорганізації населення району у місті (в разі неутворення районної у місті ради), села (кількох сіл) або селища, які не є адміністративними центрами (далі - орган самоорганізації населеного пункту).

4. Територія діяльності органу самоорганізації населення визначається рішенням відповідної ради під час надання дозволу на його утворення, виходячи з рішення загальних зборів (конференції) про утворення органу самоорганізації населення, з урахуванням соціально-економічної цілісності села, селища, міста:

органу самоорганізації населеного пункту - в межах території села (кількох сіл) або селища, які не є адміністративними центрами, району у місті (в разі неутворення районної у місті ради);

вуличного, квартального та іншого комітету, утвореного за територіальною ознакою, - в межах території кварталу, кількох вулиць, однієї вулиці або частини вулиці з прилеглими провулками;

комітету мікрорайону - в межах території окремого мікрорайону;

будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків), гуртожитку (кількох гуртожитків) незалежно від їх приналежності та форми власності.

5. Забороняється утворення на одній території двох і більше органів самоорганізації населення однакового територіального рівня.

6. Будь-які зміни території діяльності органу самоорганізації населення (приєднання, поділ) можуть бути здійснені відповідною радою за ініціативою загальних зборів (конференції) членів мікрогромад, які проживають на такій території.

Рішення загальних зборів (конференції) щодо поділу або приєднання території діяльності органу самоорганізації населення підлягають затвердженню відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою шляхом внесення змін до рішень, якими надавався дозвіл на утворення відповідних органів самоорганізації населення.

7. Органи самоорганізації населення різних територіальних рівнів, що діють на одній території, можуть укладати між собою договори щодо узгодження своїх дій під час здійснення повноважень.

8. Органи самоорганізації населення можуть об'єднуватися на добровільних засадах в асоціації з метою захисту своїх прав, обміну досвідом, розвитку контактів (у тому числі міжнародних), а також для спільного вирішення питань, пов'язаних з інтересами відповідних мікрогромад.

Розділ II
ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 8. Порядок утворення органу самоорганізації населення

1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення (крім випадків, передбачених статтею 12 цього Закону) до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради можуть звернутися загальні збори (конференція) за умови, що в них взяли участь (були представлені) не менш як половина членів відповідної мікрогромади, які мають право голосу.

2. Ініціаторами проведення загальних зборів (конференції) можуть бути:

сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті (у разі її створення) ради;

ініціативна група членів мікрогромади, підтримана не менш як третиною загальної кількості громадян, які проживають на відповідній території і мають право голосу.

3. На вимогу ініціативної групи членів мікрогромади виконавчий комітет відповідної ради зобов'язаний надати інформацію про чисельність членів відповідної мікрогромади, які мають право голосу.

4. Ініціативна група членів мікрогромади не пізніше ніж за сім днів до запланованої дати проведення загальних зборів (конференції) у письмовій формі повідомляє про їх проведення відповідній сільській, селищній, міській, районній у місті (у разі її створення) раді та інформує жителів відповідної мікрогромади про місце і час проведення загальних зборів (конференції), питання порядку денного.

5. Організація проведення загальних зборів (конференції) покладається на членів ініціативної групи або за їх клопотанням (якщо створення органу самоорганізації населення підтримано не менш як половиною членів відповідної мікрогромади, що мають право голосу) - на виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради.

6. У разі відсутності кворуму на загальних зборах (конференції) ініціатор проведення загальних зборів призначає нову дату, місце і час проведення загальних зборів (конференції). Новопризначені загальні збори (конференція) можуть бути скликані не раніш як через сім днів з дня, на який було заплановано проведення зборів (конференції), що не відбулися.

7. Порядок скликання і проведення загальних зборів (конференції) визначається законом та Статутом територіальної громади села, селища, міста.

8. Рішення загальних зборів (конференції) приймається більшістю голосів зареєстрованих на них учасників, які мають право голосу, відкритим або таємним голосуванням.

9. Уповноважені особи подають сільській, селищній, міській, районній у місті (у разі її створення) раді заяву про утворення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності, повноважень, що планується здійснювати органом самоорганізації населення, та умов їх здійснення, території, в межах якої буде діяти орган самоорганізації населення, протокол загальних зборів (конференції) про утворення органу самоорганізації населення, а також список учасників загальних зборів (конференції) із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, серії і номера паспортного документа, місця реєстрації із зазначенням номера телефону (за умови його наявності) та особистим підписом кожного учасника загальних зборів (конференції).

10. Одночасно уповноважені особи подають до виконавчого комітету відповідної ради документи згідно з частиною третьою статті 15 цього Закону для проведення перевірки відомостей, що містяться у поданих документах, та легалізації в обраний спосіб органу самоорганізації населення.

Стаття 9. Порядок обрання органу самоорганізації населення загальними зборами (конференцією)

1. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами (конференцією).

2. Персональний склад органу самоорганізації населення обирається загальними зборами (конференцією) на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного або відкритого голосування учасників загальних зборів (конференції).

3. Рішення про проведення таємного або відкритого голосування під час обрання персонального складу органу самоорганізації населення приймається загальними зборами (конференцією).

4. До складу органу самоорганізації населення крім керівника можуть обиратися заступник (заступники) керівника, секретар, інші члени цього органу.

Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, за яких проголосували більше половини учасників загальних зборів (конференції).

5. Переобрання органу самоорганізації населення, відкликання, обрання окремих його членів замість тих, що вибули, чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється загальними зборами (конференцією) в порядку, встановленому цим Законом.

При цьому ініціатори проведення загальних зборів (конференції) не пізніше ніж у тижневий строк до запланованої дати їх проведення зобов'язані повідомити в письмовій формі про цей захід відповідній сільській, селищній, міській, районній у місті (у разі її створення) раді або її виконавчому комітету.

Стаття 10. Положення про орган самоорганізації населення

1. Загальні збори (конференція) затверджують Положення про орган самоорганізації населення (далі - Положення), яке розробляється на основі примірного положення.

Примірне положення про орган самоорганізації населення затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. У Положенні зазначаються:

1) найменування та місцезнаходження органу самоорганізації населення;

2) основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення;

3) повноваження органу самоорганізації населення;

4) територія діяльності органу самоорганізації населення;

5) права та обов'язки членів органу самоорганізації населення;

6) загальний склад та строк повноважень членів органу самоорганізації населення;

7) порядок дострокового припинення повноважень членів органу самоорганізації населення;

8) порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності про їх використання;

9) порядок припинення органу самоорганізації населення;

10) інші питання, пов'язані з діяльністю органу самоорганізації населення.

3. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення Положення покладається на відповідну раду та її виконавчий комітет, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення.

Стаття 11. Порядок надання дозволу на утворення органу самоорганізації населення

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада дозволяє утворення органу самоорганізації населення.

2. Питання про утворення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, розглядається в обов'язковому порядку на найближчому засіданні відповідної ради за участю уповноважених осіб.

3. У рішенні ради про надання дозволу на утворення органу самоорганізації населення обов'язково зазначаються його найменування, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації населення.

4. Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про надання дозволу на утворення органу самоорганізації населення у десятиденний строк з дня його прийняття передається секретарем сільської, селищної, міської ради, заступником голови районної у місті (у разі її створення) ради до її виконавчого комітету для легалізації органу самоорганізації населення та доводиться до відома жителів у встановленому порядку.

5. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада може відмовити у наданні дозволу на утворення органу самоорганізації населення виключно за умови, що його утворення було здійснено з порушенням вимог, встановлених законом.

6. Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про відмову в наданні дозволу на утворення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду.

Стаття 12. Порядок обрання органу самоорганізації населеного пункту членами відповідної мікрогромади в разі неможливості проведення загальних зборів (конференції)

1. У разі неможливості проведення загальних зборів (конференції) в селі або селищі, які не є адміністративними центрами, та районах у містах (в разі неутворення районної у місті ради) за рішенням відповідної ради членами мікрогромади можуть обиратися відповідно до цього Закону:

орган самоорганізації населеного пункту, на засіданні якого обирається його керівник;

орган самоорганізації населеного пункту та представник мікрогромади, який очолює орган самоорганізації населеного пункту;

представник мікрогромади, який одноосібно виконує функції органу самоорганізації населеного пункту.

Найменування органу самоорганізації населеного пункту та назву посади представника мікрогромади визначає відповідна рада.

2. Ініціаторами обрання органу самоорганізації населеного пункту (представника мікрогромади) членами мікрогромади відповідно до закону в разі неможливості проведення загальних зборів (конференції) може бути ініціативна група членів мікрогромади, підтримана не менш як однією десятою частиною жителів, які проживають на відповідній території і мають право голосу.

3. Територія діяльності органу самоорганізації населеного пункту в разі неможливості проведення загальних зборів (конференції) визначається з урахуванням соціально-економічної цілісності села, селища, району в місті рішенням відповідної ради під час надання дозволу на його утворення та з одночасним призначенням виборів членів органу самоорганізації населеного пункту членами мікрогромади відповідно до закону.

4. Загальний склад органу самоорганізації населеного пункту визначається відповідною радою.

5. Персональний склад органу самоорганізації населеного пункту обирається членами мікрогромади відповідно до закону на строк, визначений рішенням відповідної ради, але не більше ніж на строк повноважень місцевої ради.

6. До складу органу самоорганізації населеного пункту, обраного членами мікрогромади відповідно до закону, крім керівника органу самоорганізації населеного пункту (представника мікрогромади - якщо на вимогу ініціативної групи радою прийнято рішення про обрання його членами мікрогромади) можуть входити заступник (заступники) керівника (представника), секретар, інші члени органу самоорганізації населеного пункту.

7. Перше обрання органу самоорганізації населеного пункту (представника мікрогромади - якщо радою прийнято рішення про обрання його членами відповідної мікрогромади) призначається відповідною радою одночасно з прийняттям рішення про надання дозволу на утворення органу самоорганізації населеного пункту та визначення його загального складу. При цьому таке обрання проводиться не пізніше ніж у шістдесятиденний строк з дня прийняття рішення про надання дозволу на утворення органу самоорганізації населеного пункту. У подальшому вибори органу самоорганізації населеного пункту (представника мікрогромади - якщо радою прийнято рішення про обрання його членами відповідної мікрогромади) проводяться в строк, визначений рішенням відповідної ради, але не більше ніж на строк повноважень місцевої ради.

Вибори органу самоорганізації населеного пункту (представника мікрогромади) можуть проводитися одночасно з виборами депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, сільського, селищного, міського голови.

Утворення виборчих дільниць, формування складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій, складення списків виборців, їх перевірка та уточнення, висування та реєстрація кандидатів у члени органу самоорганізації населеного пункту та кандидатів на посаду представника мікрогромади, проведення передвиборної агітації, голосування у день виборів, підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів виборів органу самоорганізації населеного пункту (представника мікрогромади) здійснюється відповідно до закону.

8. Орган самоорганізації населеного пункту вважається повноважним за умови обрання не менш як двох третин його загального складу.

9. У разі коли до органу самоорганізації населеного пункту обрано менше двох третин його складу, до обрання необхідної кількості членів органу самоорганізації населеного пункту продовжуються повноваження попереднього органу самоорганізації населеного пункту.

10. Перше засідання органу самоорганізації населеного пункту, обраного членами мікрогромади відповідно до закону, скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних членів органу самоорганізації населеного пункту в кількості, яка забезпечує повноважність складу органу самоорганізації населеного пункту відповідно до частини восьмої статті 12 цього Закону.

Перше засідання органу самоорганізації населеного пункту, обраного членами мікрогромади відповідно до закону, відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує орган самоорганізації населеного пункту про результати виборів членів органу самоорганізації населеного пункту, а також про результати виборів відповідного представника мікрогромади (якщо радою прийнято рішення про обрання його членами мікрогромади).

З моменту визнання повноважень новообраних членів органу самоорганізації населеного пункту та представника мікрогромади відповідно до частини одинадцятої статті 12 цього Закону головує на засіданнях органу самоорганізації населеного пункту новообраний представник мікрогромади.

11. Повноваження членів органу самоорганізації населеного пункту (представника мікрогромади - якщо радою прийнято рішення про обрання його членами відповідної мікрогромади) починаються з моменту оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на засіданні органу самоорганізації населеного пункту рішення про результати виборів членів органу самоорганізації населеного пункту (представника мікрогромади) і припиняються в день першого засідання новообраного органу самоорганізації населеного пункту.

12. У разі коли радою не прийнято рішення про обрання керівника органу самоорганізації населеного пункту членами відповідної мікрогромади або на час проведення першого засідання органу самоорганізації населеного пункту відповідний представник мікрогромади не обраний, про що на засіданні органу самоорганізації населеного пункту інформує голова територіальної виборчої комісії, орган самоорганізації населеного пункту обирає тимчасову президію з числа членів органу самоорганізації населеного пункту в кількості не більше трьох осіб, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на засіданнях органу самоорганізації населеного пункту до обрання керівника органу самоорганізації населеного пункту (обрання представника мікрогромади). З часу обрання керівника органу самоорганізації населеного пункту (обрання представника мікрогромади) він веде засідання органу самоорганізації населеного пункту відповідно до вимог цього Закону та Положення.

13. У разі коли радою прийнято рішення про обрання представника мікрогромади членами відповідної мікрогромади, під час встановлення результатів голосування до загального складу органу самоорганізації населеного пункту включається представник мікрогромади (якщо він бере участь у засіданні органу самоорганізації населеного пункту), голос якого враховується.

14. У разі коли внаслідок дострокового припинення повноважень деяких членів органу самоорганізації населеного пункту до складу органу самоорганізації населеного пункту входить менш як дві третини його складу, до обрання необхідної кількості членів органу такий орган вважається повноважним за наявності більш як половини членів органу самоорганізації населеного пункту.

15. Якщо на вимогу ініціативної групи членів мікрогромади радою прийнято рішення про обрання жителями представника мікрогромади, який одноосібно виконує функції органу самоорганізації населеного пункту, повноваження представника мікрогромади закінчуються з моменту вступу на зазначену посаду іншої особи, обраної членами мікрогромади відповідно до закону (в день першого засідання новообраного органу самоорганізації населеного пункту), крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Повноваження членів органу самоорганізації населеного пункту (представника мікрогромади) можуть бути припинені достроково у випадках, передбаченим цим Законом. У разі дострокового припинення повноважень члена органу самоорганізації населеного пункту (представника мікрогромади) відповідна рада призначає та проводить вибори не пізніше ніж у шістдесятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень.

16. Керівник органу самоорганізації населеного пункту, заступник (заступники) керівника (представника), секретар органу самоорганізації населеного пункту обираються на першому засіданні органу самоорганізації населеного пункту більшістю голосів від загального складу органу самоорганізації населеного пункту.

17. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населеного пункту, відкликання та переобрання членів органу самоорганізації населеного пункту відбувається в порядку, встановленому цим Законом.

18. У разі проведення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови або сільської, селищної, міської ради, діяльність яких поширюється на територію діяльності органу самоорганізації населеного пункту (представника мікрогромади), позачергові вибори органу самоорганізації населення (представники мікрогромади) не проводяться.

19. Положення про орган самоорганізації населеного пункту, обраний членами мікрогромади відповідно до закону в разі неможливості проведення загальних зборів (конференції), затверджується відповідною радою.

20. У разі прийняття сільською, селищною, районною у місті (у разі її створення) радою рішення про встановлення оплати праці керівнику, секретарю органу самоорганізації населеного пункту (обраного членами мікрогромади відповідно до закону) її виплата здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. Розмір заробітної плати керівника, секретаря зазначеного органу не може бути нижчим за мінімальну заробітну плату.

Період роботи на посаді представника мікрогромади зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування, якщо до цього працівник перебував на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення роботи на посаді представника мікрогромади повернувся на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування.

Стаття 13. Особливості повноважень районної у місті (у разі її створення) ради щодо діяльності органів самоорганізації населення

1. Районна у місті (у разі її створення) рада може вирішувати питання щодо утворення, сприяння діяльності та припинення органів самоорганізації населення (першого - третього територіальних рівнів) в обсягах і межах, визначених міською радою.

2. Прийняття міською радою рішення про неутворення районної у місті ради, яка надала раніше дозвіл на утворення органу самоорганізації населення, не може бути підставою для ліквідації такого органу, переобрання його персонального складу, позбавлення чи обмеження наданих йому повноважень.

3. У разі неутворення районної у місті ради, яка раніше надала дозвіл на утворення органу самоорганізації населення, або в разі утворення районної у місті ради, але ненаділення її повноваженнями щодо органів самоорганізації населення, будь-які подальші рішення щодо органів самоорганізації населення, у тому числі щодо внесення змін до раніше прийнятих рішень районної у місті ради, приймаються відповідною міською радою.

Стаття 14. Строк повноважень органу самоорганізації населення та його персонального складу

1. Орган самоорганізації населення утворюється на необмежений строк. Закінчення строку повноважень відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, яка надала дозвіл на утворення органу самоорганізації населення, не є підставою для припинення його діяльності.

2. Персональний склад органу самоорганізації населення обирається на строк, визначений Положенням, але не більше ніж на строк повноважень місцевої ради. Строк повноважень персонального складу органу самоорганізації населення обчислюється з дня його обрання.

3. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до завершення строку повноважень персонального складу органу самоорганізації населення зазначений орган оголошує дату проведення загальних зборів (конференції), на яких повинно бути розглянуте питання про переобрання його персонального складу. Такі збори (конференція) проводяться до завершення строку повноважень чинного складу органу самоорганізації населення.

Якщо у зазначений строк орган самоорганізації населення не оголосив дату проведення загальних зборів (конференції) для переобрання його персонального складу, відповідні загальні збори (конференція) скликаються міським, сільським, селищним головою, головою районної у місті (у разі її створення) ради.

Стаття 15. Легалізація органу самоорганізації населення

1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.

У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи, яка має печатку із власним найменуванням, штампи, бланки, поточний та інші рахунки в установах банків.

2. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради (далі - орган реєстрації).

Органи самоорганізації населення звільняються від сплати збору за проведення реєстрації та в разі внесення змін до Положення.

3. Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені особи особисто подають до органу реєстрації заяву.

До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:

копія рішення відповідної ради про надання дозволу на утворення органу самоорганізації населення (подається після прийняття рішення відповідною радою в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 12 цього Закону);

протокол загальних зборів (конференції) з рішеннями про утворення органу самоорганізації населення, про затвердження Положення, про визначення загального складу органу самоорганізації населення, про обрання його персонального складу та уповноважених осіб;

Положення, затверджене загальними зборами (конференцією), у двох примірниках;

відомості про персональний склад органу самоорганізації населення із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, місця проживання та номерів контактних телефонів (у разі наявності) його членів.

4. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається органом реєстрації після прийняття відповідною радою рішення про надання дозволу на утворення органу самоорганізації населення, але не пізніше наступного засідання виконавчого комітету після дня отримання усіх необхідних документів відповідно до вимог цього Закону.

5. Орган реєстрації може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих для реєстрації органу самоорганізації населення документах.

6. За результатами розгляду заяви органом реєстрації приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації органу самоорганізації населення.

7. Підставою для відмови в реєстрації може бути порушення встановлених законом вимог.

8. Орган реєстрації протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє про це уповноваженим особам.

9. Рішення про відмову в реєстрації органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду.

10. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населеного пункту, обраного членами мікрогромади відповідно до закону в разі неможливості проведення загальних зборів (конференції), подається його керівником (представником мікрогромади) не пізніше трьох днів після обрання керівника органу самоорганізації населеного пункту (визнання повноважень членів органу самоорганізації населеного пункту та представника мікрогромади).

До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населеного пункту (обраного членами мікрогромади відповідно до закону в разі неможливості проведення загальних зборів (конференції) додаються:

копія рішення відповідної ради про надання дозволу на утворення органу самоорганізації населеного пункту та визначення його загального складу;

копія рішення відповідної ради про затвердження Положення про орган самоорганізації населеного пункту у двох примірниках;

рішення відповідної територіальної виборчої комісії про визнання членів органу самоорганізації населеного пункту (представника мікрогромади) обраними (рішення органу самоорганізації населеного пункту про обрання його керівника);

рішення органу самоорганізації населеного пункту про обрання заступника (заступників) керівника (представника), секретаря органу самоорганізації населеного пункту;

відомості про персональний склад органу самоорганізації населеного пункту із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, місця проживання та номерів контактних телефонів (у разі наявності) його керівника (представника мікрогромади) та членів органу самоорганізації населеного пункту.

11. У разі внесення змін до Положення до органу реєстрації в десятиденний строк подаються:

заява, підписана керівником органу самоорганізації населення;

протокол загальних зборів (конференції) про затвердження змін до Положення;

текст змін.

У разі внесення до Положення змін, які передбачають зміну назви та/або території діяльності органу самоорганізації населення, до органу реєстрації додатково подається копія рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, яким була надана згода на зміну найменування та/або території діяльності органу самоорганізації населення. Копія відповідного рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради подається органу самоорганізації населення у десятиденний строк після його прийняття.

Орган самоорганізації населення не пізніше ніж у тижневий строк до дати проведення загальних зборів (конференції), на яких планується розглянути питання про внесення змін до Положення, зобов'язаний повідомити у письмовій формі про час і місце їх проведення відповідній сільській, селищній, міській, районній у місті (у разі її створення) раді.

12. Орган самоорганізації населення (першого - третього територіальних рівнів) може легалізувати своє заснування шляхом надіслання письмового повідомлення виконавчому комітету відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради. До такого повідомлення додаються документи, передбачені частиною третьою цієї статті. У такому разі Положення, затверджене загальними зборами (конференцією), подається в одному примірнику.

13. Прийняття загальними зборами (конференцією) рішення про реєстрацію органу самоорганізації населення (першого - третього територіальних рівнів), раніше легалізованого шляхом надіслання повідомлення про заснування, не потребує повторного отримання дозволу на утворення органу самоорганізації населення від сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради. Реєстрація зазначеного органу самоорганізації здійснюється за правилами, передбаченими цією статтею.

14. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради затверджує методичні рекомендації щодо порядку здійснення легалізації органів самоорганізації населення, а також надає необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації населення у проведенні їх легалізації.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради забезпечує надання методичної, інформаційної, правової та інших видів допомоги органам самоорганізації населення у процесі їх утворення та поточної діяльності.

15. Виконавчі комітети сільських, селищних та міських (у тому числі у містах із районним поділом) рад створюють Єдиний реєстр органів самоорганізації населення, який ведеться уповноваженим виконавчим органом відповідної ради. До реєстру вносяться такі дані про легалізовані органи самоорганізації населення:

повне та скорочене найменування;

дата утворення;

спосіб легалізації;

повноваження органу самоорганізації населення;

територія діяльності органу самоорганізації населення;

персональний склад органу;

дата внесення змін до Положення.

Стаття 16. Особливості управління в селі, селищі, які не є адміністративними центрами, районі в місті (в разі неутворення районної у місті ради), в яких відсутній орган самоорганізації населеного пункту

1. У разі неутворення органу самоорганізації населення у селі, селищі, які не є адміністративними центрами, районі в місті (в разі неутворення районної у місті ради) та за відсутності ініціативи жителів щодо обрання представника мікрогромади членами мікрогромади відповідною радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови затверджується уповноважена особа (найменування визначає рада), яка є представником виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради у цьому населеному пункті (населених пунктах), районі в місті.

2. На уповноважену особу села (кількох сіл), селища, району в місті поширюються повноваження місцевого самоврядування, які надаються органу самоорганізації населеного пункту, крім особливостей, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами.

3. У разі утворення органу самоорганізації населеного пункту (обрання представника мікрогромади) в порядку, визначеному цим Законом, з моменту набуття ним своїх повноважень повноваження уповноваженої особи села (кількох сіл), селища, району в місті припиняються.

4. Питання організації діяльності уповноваженої особи села (сіл), селища, району в місті, які не врегульовані Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Законом, регулюються рішеннями сільської, селищної, міської ради та/або статутом відповідної територіальної громади.

Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 17. Повноваження місцевого самоврядування, які надаються органу самоорганізації населення під час його утворення

1. Органу самоорганізації населення під час його утворення можуть надаватися такі повноваження, які він здійснюватиме у межах території його діяльності:

1) представляти інтереси мікрогромади у відповідній місцевій раді та її органах, в місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України, Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих на місцевих референдумах;

3) вносити в установленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;

4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо. З цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснювати контроль за якістю та обсягами житлово-комунальних послуг, що надаються членами мікрогромад, за якістю та обсягами ремонтних робіт, проведених у житлових будинках (гуртожитках);

7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню нових обрядів;

8) організовувати надання допомоги особам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, безробітним, а також самотнім особам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції із зазначених питань до органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, інших установ, підприємств та організацій;

9) надавати органам пожежного нагляду необхідну допомогу у здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, сприяти здійсненню громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

11) виступати ініціатором проведення громадських слухань у порядку, передбаченому статутом відповідної територіальної громади;

12) розглядати звернення громадян, вести особистий прийом громадян;

13) сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян та виконанні ними інших депутатських повноважень в мікрогромаді;

14) інформувати жителів про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань;

15) організовувати громадське обговорення питань, що стосуються поточних та перспективних планів розвитку мікрогромад, а також планів забудови відповідної території.

2. Орган самоорганізації населення набуває повноваження, які надаються під час його створення, з дня його легалізації в порядку, встановленому статтею 15 цього Закону.

3. Органу самоорганізації населення повноваження надаються на необмежений строк. Орган самоорганізації населення не може бути позбавлений всіх або частини повноважень до його припинення в установленому законом порядку.

4. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада передає органу самоорганізації населення, легалізованому шляхом реєстрації, відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації наданих повноважень, здійснює контроль за виконанням наданих повноважень та використанням переданих коштів і ресурсів.

Надання коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів органам самоорганізації населення здійснюється, як правило, через спеціальні місцеві цільові програми.

Стаття 18. Додаткові повноваження сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад, які можуть надаватися органам самоорганізації населення

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада за ініціативою органу самоорганізації населення може додатково надавати частину своїх повноважень органу самоорганізації населення, легалізованому в порядку реєстрації, з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

2. Додаткові повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради можуть надаватися не раніше ніж через два роки діяльності органу самоорганізації населення, легалізованого в порядку реєстрації.

3. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада не може наділяти орган самоорганізації населення повноваженнями, віднесеними законами України до виключної компетенції місцевої ради.

4. Орган самоорганізації населення може бути достроково позбавлений повноважень, наділених йому місцевою радою, у випадках та у порядку, визначених законом.

5. Рішення ради про надання органу самоорганізації населення повноважень відповідної ради не забезпечене фінансами і майном виконується органом самоорганізації населення в межах переданих йому фінансових ресурсів. Загальні збори (конференція) можуть на цій підставі в односторонньому порядку відмовитися від виконання таких повноважень.

Про таке рішення загальних зборів (конференції) не пізніше ніж у тижневий строк обов'язково інформується відповідна сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада або її виконавчий комітет.

Розділ IV
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 19. Фінансова основа діяльності органу самоорганізації населення

1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення, легалізованого в порядку реєстрації, є:

кошти відповідного місцевого бюджету, що надаються йому сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою для здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень;

інші надходження, не заборонені законодавством.

Стаття 20. Матеріальна основа діяльності органу самоорганізації населення

1. Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення, легалізованого в порядку реєстрації, є майно, передане йому радою в оперативне управління.

2. Орган самоорганізації населення під час виконання своїх повноважень користується майном згідно з його цільовим призначенням.

Стаття 21. Некомерційна господарська діяльність органу самоорганізації населеного пункту

1. Органу самоорганізації населеного пункту під час виконання його повноважень, передбачених Положенням, у порядку, встановленому законом, можуть передаватися в управління підприємства, окремі об'єкти житлового фонду, що перебувають у комунальній власності територіальної громади села, селища, міста, які знаходяться на його території і задовольняють колективні потреби виключно цієї мікрогромади.

Діяльність таких підприємств повинна бути спрямована на задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мікрогромади. Напрями діяльності таких підприємств, а також їх взаємовідносини з органом самоорганізації населеного пункту, якому передаються зазначені підприємства, визначаються їх статутами, затвердженими відповідними радами.

Контроль за діяльністю підприємств, що перебувають в управлінні органу самоорганізації населеного пункту, здійснюють органи самоорганізації населеного пункту, відповідні ради та уповноважені державні органи.

2. З метою забезпечення виконання своїх повноважень орган самоорганізації населення, легалізований шляхом реєстрації, може приймати на роботу штатних працівників у порядку, передбаченому трудовим законодавством України, якщо це передбачено Положенням відповідно до затвердженого в установленому порядку штатного розпису та кошторису видатків.

Розділ V
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 22. Публічність, відкритість роботи та підзвітність органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи та особистого прийому громадян, що проводиться його керівниками.

2. Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференції).

3. Члени мікрогромади мають право знайомитися з рішеннями відповідного органу самоорганізації населення, а також отримувати засвідчені керівником або секретарем такого органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.

Стаття 23. Організація роботи органу самоорганізації населення

1. Основною формою роботи органу самоорганізації населення є його засідання.

2. Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

3. Порядок скликання засідань, підготовки і розгляду питань, прийняття рішень, позачергового скликання засідання, а також порядок роботи органу самоорганізації населення визначається Положенням.

4. Засідання органу самоорганізації населення є правоможним, якщо в ньому взяло участь більше половини його загального складу.

5. Для забезпечення виконання своїх повноважень орган самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, інші органи в порядку, визначеному Положенням.

Стаття 24. Акти органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення в межах наданих відповідною місцевою радою повноважень може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру, які є обов'язковими для всіх членів органу самоорганізації населення.

2. Рішення органу самоорганізації населення, як правило, приймається шляхом відкритого голосування. На вимогу третини членів органу самоорганізації населення рішення може прийматися шляхом таємного або поіменного голосування.

3. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини його загального складу.

4. Рішення органу самоорганізації населення, яке не відповідає законодавству або виходить за межі його повноважень, зупиняється відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.

5. Керівник органу самоорганізації населення видає розпорядження (накази), які стосуються регламентації внутрішньої роботи органу самоорганізації населення. Розпорядження (накази) керівника реєструються в органі самоорганізації населення у порядку, встановленому Положенням.

Стаття 25. Статус членів органу самоорганізації населення

1. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки, як правило, на громадських засадах.

2. За рішенням загальних зборів (конференції) керівник та секретар органу самоорганізації населення, легалізованого шляхом реєстрації, можуть працювати в ньому на постійній основі чи за сумісництвом, з оплатою їх праці за рахунок коштів органу самоорганізації населення або коштів з інших джерел, не заборонених законодавством. У такому разі розмір їх заробітної плати встановлюється за рішенням загальних зборів (конференції), але він не може бути нижчим за мінімальну заробітну плату.

3. Повноваження керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря та членів органу самоорганізації населення підтверджуються виконавчим комітетом у спосіб, визначений відповідною місцевою радою.

Стаття 26. Повноваження керівника органу самоорганізації населення (представника мікрогромади)

1. Керівником органу самоорганізації населення (представником мікрогромади) є особа, яка обирається загальними зборами (конференцією) (обирається відповідно до закону членами відповідної мікрогромади чи на засіданні органу самоорганізації населеного пункту) та очолює орган самоорганізації населення і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій в порядку, передбаченому законом та Положенням.

2. Керівник органу самоорганізації населення (представник мікрогромади):

1) організовує роботу органу самоорганізації населення;

2) скликає і проводить його засідання;

3) підписує рішення, прийняті органом самоорганізації населення, та організовує їх виконання;

4) видає розпорядження (накази);

5) є розпорядником коштів, підписує фінансові та інші документи органу самоорганізації населення;

6) укладає трудові договори із штатними працівниками;

7) представляє орган самоорганізації населення у відносинах з фізичними та юридичними особами;

8) виконує доручення органу самоорганізації населення;

9) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами України, а також прийнятим відповідно до них Положенням.

3. До повноважень представника мікрогромади крім повноважень, зазначених у частині другій цієї статті, належать:

1) представлення інтересів жителів села (сіл), селища, району у місті в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та створюваних ними органах;

2) внесення на розгляд органу самоорганізації населеного пункту пропозицій щодо кандидатур на посади заступника (заступників) представника мікрогромади та секретаря органу самоорганізації населеного пункту;

3) здійснення постійного взаємозв'язку населення з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими особами;

4) доведення до відома населення та контроль в межах власної компетенції положень законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування;

5) видання за дорученням органу самоорганізації населеного пункту чи сільської, селищної, районної у місті (у разі її створення) ради довідок жителям мікрогромади;

6) інформування населення та організація його участі у місцевих виборах, референдумах, переписах, медичних та санітарно-епідеміологічних заходах, ярмарках та інших заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування;

7) здійснення на підвідомчій території моніторингу діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, а також стану доріг, колодязів, мостів, інших об'єктів комунальної власності та внесення пропозицій щодо їх покращення на розгляд загальних зборів (конференції), а також органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади;

8) контроль за наданням у повному обсязі пільг та субсидій малозабезпеченим членам мікрогромади;

9) підготовка для розгляду радою пропозицій щодо використання природних ресурсів місцевого значення;

10) організація вирішення питань благоустрою населених пунктів, здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів;

11) щорічне звітування перед жителями села, селища, району у місті про свою діяльність.

4. У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення (представника мікрогромади) або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин його повноваження виконує заступник керівника (представника) або секретар органу самоорганізації населення в порядку і межах, передбачених законом та Положенням.

Стаття 27. Повноваження секретаря органу самоорганізації населення

1. Секретар органу самоорганізації населення:

1) організовує підготовку засідань органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд;

2) забезпечує ведення діловодства в органі самоорганізації населення;

3) забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ, організацій та фізичних осіб рішень органу самоорганізації населення;

4) контролює виконання актів органу самоорганізації населення;

5) у разі відсутності керівника органу самоорганізації населення (представника мікрогромади) та його заступника (заступників) або неможливості виконання ними своїх обов'язків з інших причин виконує повноваження керівника (представника мікрогромади) в порядку і межах, передбачених законом та Положенням;

6) виконує інші передбачені Положенням обов'язки.

Стаття 28. Дострокове припинення повноважень керівника, заступника керівника, секретаря, членів органу самоорганізації населення

1. У своїй діяльності керівник, заступник керівника, секретар, члени органу самоорганізації населення є підзвітними та підконтрольними відповідній мікрогромаді та загальним зборам (конференції).

2. За рішенням загальних зборів (конференції) повноваження керівника можуть бути достроково припинені у разі:

порушення Конституції та законів України;

їх звернення з особистою заявою до загальних зборів (конференції) про складення ними своїх повноважень;

неможливість виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;

призов на строкову військову службу;

переїзд на інше місце проживання за межі території діяльності відповідного органу самоорганізації населення;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

визнання їх судом недієздатними, безвісно відсутніми або оголошення такими, що померли;

їх смерті.

Стаття 29. Дострокове припинення повноважень керівника (представника мікрогромади), його заступника, секретаря, членів органу самоорганізації населеного пункту, обраного жителями мікрогромади відповідно до закону

1. У своїй діяльності керівник органу самоорганізації населеного пункту (представник мікрогромади), його заступник, секретар, члени органу самоорганізації населеного пункту, обраного членами мікрогромади відповідно до закону, є підзвітними та підконтрольними відповідній мікрогромаді та раді.

2. Повноваження керівника органу самоорганізації населеного пункту (представника мікрогромади), його заступника, секретаря, членів органу самоорганізації населеного пункту (обраного членами мікрогромади відповідно до закону) припиняються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради у разі:

порушення Конституції, законів України;

звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним своїх повноважень;

неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;

переїзду на інше місце проживання за межі відповідного села, селища, району в місті;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

смерті.

Стаття 30. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення та використанням ним майна

1. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення та використанням ним майна у межах своїх повноважень здійснюють:

1) сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада та її виконавчі органи;

2) виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення;

3) загальні збори (конференція);

4) органи державної влади відповідно до їх компетенції.

Розділ VI
ПРИПИНЕННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 31. Дострокове припинення повноважень персонального складу органу самоорганізації населення

1. Повноваження персонального складу органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені в разі:

1) невиконання чи порушення органом самоорганізації населення Конституції, законів та інших законодавчих актів України;

2) невиконання органом самоорганізації населення рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, її виконавчого комітету;

3) прийняття відповідного рішення загальними зборами (конференцією).

2. Рішення про дострокове припинення повноважень персонального складу органу самоорганізації населення у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті, приймається сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою на підставі рішення суду, а у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, - на підставі протоколу загальних зборів (конференції).

3. Дострокове припинення повноважень персонального складу органу самоорганізації населення не призводить до ліквідації цього органу.

4. У разі дострокового припинення повноважень персонального складу органу самоорганізації населення вибори його нового складу повинні бути проведені не пізніше ніж у шістдесятиденний строк з дня прийняття радою чи загальними зборами (конференцією) рішення про дострокове припинення повноважень його персонального складу.

Чинний склад органу самоорганізації населення виконує свої обов'язки до обрання його нового складу.

Стаття 32. Порядок ліквідації органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення може бути ліквідований:

1) за рішенням загальних зборів (конференції);

2) за рішенням відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради у разі перебудови чи реорганізації будинків, гуртожитків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів у містах, сіл, селищ, міст, у межах яких вони діють, якщо така перебудова або ліквідація пов'язана з відселенням (переселенням) щонайменше половини жителів відповідної території;

3) за рішенням відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради у разі, коли загальні збори (конференція), що скликалися органом самоорганізації населення, і на яких мало бути розглянуто питання про переобрання його персонального складу, три чи більше разів поспіль не змогли розпочати свою роботу через відсутність належної кількості жителів мікрогромади чи їх представників.

2. У разі ліквідації органу самоорганізації населення фінансові ресурси та майно підлягають поверненню відповідній сільській, селищній, міській, районній у місті (у разі її створення) раді, що дала згоду на утворення зазначеного органу самоорганізації населення.

3. Фінанси та майно органу самоорганізації населення в разі його ліквідації не можуть перерозподілятися між членами органу самоорганізації населення або жителями мікрогромади.

Розділ VII
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 33. Гарантії діяльності органу самоорганізації населення, представника мікрогромади

1. Органи місцевого самоврядування сприяють здійсненню органами самоорганізації населення, представниками мікрогромади їх повноважень. Місцева рада, на території якої діють легалізовані органи самоорганізації населення (представник мікрогромади), повинна регулярно приймати цільові програми, спрямованні на покращення діяльності органів самоорганізації населення, а також забезпечення належного виконання представником мікрогромади покладених на нього завдань.

Щорічні плани соціально-економічного розвитку відповідного села, селища, міста повинні містити окремі розділи, спрямовані на розвиток органів самоорганізації населення.

2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права втручатися у діяльність органів самоорганізації населення, крім випадків, передбачених законом.

3. Органам самоорганізації населених пунктів та комітетам мікрорайонів, які легалізовані шляхом реєстрації, після отримання свідоцтва про реєстрацію виконавчими органами сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради може надаватися в оперативне управління нежитлове приміщення у належному технічному стані, яке може бути використано виключно для реалізації органом самоорганізації населення своїх повноважень. Утримання та ремонт цього приміщення здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

4. Сільські, селищні, міські, районні у місті (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи зобов'язані надавати органам самоорганізації населення, представнику мікрогромади на їх вимогу копії власних рішень, а також інформувати про проекти своїх рішень, які стосуються інтересів членів мікрогромади.

5. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях відповідних місцевих рад та їх органів у розгляді питань, що безпосередньо пов'язані з діяльністю органу самоорганізації населення, територією відповідної мікрогромади, а також ініційованих цим органом питань.

6. Сільські, селищні, міські, районні у місті (у разі їх створення) ради можуть встановлювати для підприємств, що перебувають в управлінні органу самоорганізації населення, пільги із сплати місцевих податків та зборів.

7. З метою координації діяльності представників мікрогромад, які обрані в межах території однієї сільської, селищної, районної у місті (у разі її створення) ради, при сільському, селищному голові, голові районної у місті ради може утворюватися консультативно-дорадчий орган, до складу якого за посадою входять всі представники мікрогромади, які проводять свою діяльність на території відповідної ради. Сільська, селищна, районна у місті (у разі її створення) рада, визначаючи загальний склад виконавчого комітету відповідної ради, може передбачити включення до його складу представників зазначеного консультативно-дорадчого органу при сільському, селищному, міському голові.

Стаття 34. Відповідальність органу самоорганізації населення, його посадових осіб за порушення законодавства

1. Рішення, дії та бездіяльність органів самоорганізації населення та їх членів можуть бути оскаржені до відповідної ради або до суду.

2. Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що суперечать Конституції і законам України, Положенню та рішенням ради, її виконавчого комітету, розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, а також рішенням загальних зборів (конференції), місцевого референдуму, може бути підставою для припинення повноважень персонального складу органу самоорганізації населення, позбавлення цього органу усіх або частини наданих йому відповідною радою повноважень або повного припинення його діяльності.

Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про органи самоорганізації населення

1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, фізичні та юридичні особи, винні в порушенні законодавства про органи самоорганізації населення, несуть відповідальність згідно із законом.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 12, частини десятої статті 15, статті 16, частини третьої статті 26 та частини сьомої статті 33, які набирають чинності після завершення адміністративно-територіальної реформи в частині укрупнення адміністративно-територіальних одиниць.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про органи самоорганізації населення" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 254; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року N 5492-VI).

3. У статті 22 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175) слова "на які поширюється дія цього Закону" замінити словами "на які поширюється дія цього та інших законів".

4. Сільським, селищним, міським радам у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом прийняти рішення, спрямовані на регламентацію правового статусу органів самоорганізації населення у відповідному населеному пункті згідно із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос