Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового регулирования обращения корпоративных прав)

Проект закона Украины от 21.11.2013 № 3667
Дата рассмотрения: 21.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового регулювання обігу корпоративних прав)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) у редакції від 11.10.2013 р., N 5178-17 такі зміни:

1. Частину першу статті 31 доповнити пунктом третім такого змісту:

"3) бути учасником юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи".

2. Пункт третій частини першої статті 32 викласти у новій редакції такого змісту:

"3) самостійно засновувати юридичні особи, вступати до них та набувати корпоративних прав з інших підстав, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи;".

3. Назву статті і статтю 100 викласти у новій редакції такого змісту:

"Стаття 100. Корпоративні права

1. Корпоративні права є правами особливого роду, які визначають можливість їх володільця брати участь в організації діяльності господарських товариств.

2. Корпоративні права можуть переходити до іншої особи на підставі цивільно-правових договорів в порядку спадкування та на інших підставах із дотриманням умов, визначених чинним законодавством.".

4. Пункт третій частини першої статті 116 виключити;

у зв'язку з цим пункти четвертий та п'ятий вважати відповідно третім та четвертим.

5. Частину першу статті 147 доповнити реченням такого змісту:

"Договір про відчуження частки (її частини) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.".

6. У частині першій статті 177 після слів "інше майно, майнові права," доповнити словами "корпоративні права,".

II. Внести до Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N49, ст. 682) такі зміни:

1. У статті 10:

1) пункт в) частини першої виключити;

у зв'язку з цим пункти г) та д) вважати відповідно пунктами в) та г);

2) доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Учасники повного та командитного товариств мають право вийти в установленому порядку з товариства. Учасники акціонерного товариства, товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю мають право вимагати від товариства обов'язкового викупу частки (акції) у порядку, визначеному законодавством.";

у зв'язку з цим, частину другу вважати відповідно частиною третьою.

2. Статтю 53 доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Договір про відчуження частки (її частини) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.";

у зв'язку з цим, частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.

3. Назву статті та статтю 54 викласти у новій редакції такого змісту:

"Стаття 54. Обов'язковий викуп товариством з обмеженою відповідальністю частки на вимогу учасника та порядок його здійснення

Кожний учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством частки учасника, якщо він брав участь у загальних зборах учасників та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства;

- вчинення товариством правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

- зміну розміру статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю у випадках, передбачених абзацом першим цієї статті, зобов'язане викупити частку учасника на його вимогу.

Ціна викупу частки не може бути меншою, ніж її ринкова вартість. Ціна викупу частки розраховується станом на день прийняття рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу частки. Ринкова вартість частки визначається в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Договір між товариством та учасником про обов'язковий викуп частки укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами учасників рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу частки, учасник, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі учасника про обов'язковий викуп частки мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), розмір частки, обов'язкового викупу якої він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги учасника про обов'язковий викуп частки, товариство здійснює її оплату за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу частки, що належить учаснику, а відповідний учасник зобов'язаний вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством частки, обов'язкового викупу якої він вимагає. У разі незгоди товариства із ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу частки, воно залучає суб'єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки ринкової вартості частки. Якщо якась із сторін не погоджується із результатами незалежної оцінки, спір може бути вирішено у судовому порядку.

Встановлений часинами 1 - 5 цієї статті порядок обов'язкового викупу частки застосовується також у випадку, коли в статуті товариства з обмеженою відповідальністю встановлена заборона на відчуження частки в статутному капіталі третім особам, а жоден учасник не погодився придбати частку, що пропонується до продажу.".

III. Внести до Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 50-51, ст. 384) такі зміни:

1. У частині п'ятій статті 7 слова "переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій" замінити словами "визнання недійсним договору, укладеного з порушенням переважного права та повернення сторін договору у попередній стан.".

2. Частину четверту статті 24 доповнити реченням такого змісту:

"У разі недодержання письмової форми такий правочин є нікчемним".

IV. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос