Идет загрузка документа (342 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения условий ведения бизнеса

Проект закона Украины от 13.11.2013 № 3606
Дата рассмотрения: 13.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення умов ведення бізнесу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1) пункт 9.1 статті 9 викласти у такій редакції:

"9.1. До загальнодержавних належать такі податки та збори:

9.1.1. податок на прибуток підприємств;

9.1.2. податок на доходи фізичних осіб;

9.1.3. податок на додану вартість;

9.1.4. акцизний податок;

9.1.5. екологічний податок;

9.1.6. рентна плата;

9.1.7. мито.";

2) у статті 10:

у пункті 10.2:

підпункт 10.2.1 виключити;

підпункт 10.2.2 виключити;

підпункт 10.2.3 виключити;

пункт 10.3 викласти у такій редакції:

"10.3. Місцеві ради обов'язково установлюють податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та єдиний податок.";

пункт 10.4 виключити;

3) у статті 12:

підпункти 12.2.1 і 12.2.2 пункту 12.2 викласти у такій редакції:

"12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (крім рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом;

12.2.2. зміна розміру ставок рентної плати, передбаченої підпунктом 12.2.1 цього пункту, у межах її граничних ставок, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом;";

підпункт 12.4.2 пункту 12.4 виключити;

4) у пункті 14.1 статті 14:

у підпункті 14.1.37 цифри "XII" замінити цифрами "XII";

підпункт 14.1.57 після цифр і слів "1 квітня 2009 року" доповнити словами і цифрами ", за першу реєстрацію в Україні транспортних засобів";

у підпункті 14.1.59 цифри "XVI" замінити цифрами "IX";

підпункт 14.1.60 викласти у такій редакції:

"14.1.60. Єдиний реєстр первинних документів - система реєстрації первинних документів, яка ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами;";

підпункти 14.1.62 - 14.1.67 виключити;

підпункт 14.1.68 виключити;

підпункт 14.1.72 виключити;

у підпункті 14.1.77 цифру "2" замінити цифрою "1";

підпункт 14.1.92 виключити;

підпункт 14.1.104 виключити;

підпункт 14.1.117 виключити;

у підпункті 14.1.125 цифри "XIII" і "2" замінити відповідно цифрами "IX" і "1";

у підпункті "а" підпункту 14.1.126 слово і цифри "розділів X, XI" замінити словом і цифрами "розділу IX";

підпункт 14.1.132 виключити;

підпункт 14.1.135 після слів "транспортування трубопроводами аміаку територією України" доповнити словами ", оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, оподаткування рентною платою за землю, оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України, оподаткування рентною платою за спеціальне використання води, оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів";

підпункт 14.1.136 виключити;

підпункт 14.1.146 виключити;

підпункт 14.1.147 виключити;

підпункт 14.1.149 після слів "транспортування трубопроводами аміаку територією України" доповнити словами ", платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, платник рентної плати за землю, платник рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, платник рентної плати за спеціальне використання води, платник рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів";

підпункт 14.1.151 виключити;

підпункти 14.1.168 і 14.1.169 виключити;

підпункти 14.1.208 і 14.1.211 виключити;

підпункт 14.1.215 виключити;

підпункт 14.1.217 викласти у такій редакції:

"14.1.217. рентна плата - загальнодержавний податок, який справляється за надані послуги з транспортування (переміщення) вантажу територією України об'єктами трубопровідного транспорту; за користування надрами для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; за земельні ділянки, які перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб, а також за землі державної і комунальної власності, надані в оренду; за користування радіочастотним ресурсом України; за спеціальне використання води; за спеціальне використання лісових ресурсів;";

підпункт 14.1.229 виключити;

у підпунктах 14.1.234 і 14.1.235 слово і цифру "глави 2" замінити словом і цифрою "глави 1";

доповнити пункт підпунктом 14.1.2371 такого змісту:

"14.1.2371. споживачі природного газу для цілей розділу VI цього Кодексу (далі - споживачі) - населення, бюджетні установи, підприємства комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів господарювання, в тому числу блочні (модульні) котельні, інші суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, які використовують природний газ для виробництва товарів та надання послуг, на інші власні потреби";

підпункт 14.1.240 виключити;

підпункти 14.1.246 і 14.1.250 виключити;

підпункт 14.1.256 виключити;

у підпункті 14.1.262 цифру "2" замінити цифрою "1";

5) у підпункті 191.1.4 пункту 191.1 статті 191 слова ", наявністю торгових патентів" виключити;

6) у пункті 20.1 статті 20:

у підпункті 20.1.9 слово ", патентуванню" виключити;

у підпункті 20.1.10 слова ", торгових патентів" виключити;

у підпункті 20.1.20 слова "податкових накладних" замінити словами "первинних документів";

7) в абзаці першому пункту 61.1 статті 61 слово "патентування," виключити;

8) в абзаці першому пункту 63.7 статті 63 слово "патентах," виключити;

9) у підпункті 70.12.6 пункту 70.12 статті 70 слово ", патентів" виключити;

10) в абзацах першому та другому підпункту 72.1.2.5 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 слово ", патенти" виключити;

11) у підпункті 4 пункту 73.3 статті 73 слова "податкової накладної" замінити словами "первинного документа";

12) у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 слово "патентів," виключити;

13) у підпункті 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 слова "податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної" замінити словами "первинного документа покупцю або про недотримання вимог до первинних документів";

14) у пункті 80.2 статті 80:

у підпунктах 80.2.1 і 80.2.2 слово "патентів," виключити;

у підпункті 80.2.3 слова "патентування або" виключити;

15) у статті 94:

у підпункті 94.2.4 пункту 94.2 слова "торгові патенти," виключити;

у підпункті 94.19.8 пункту 94.19 слова "торгових патентів," виключити;

16) статтю 125 виключити;

17) абзац перший пункту 126.1 статті 126 після слів "податку на прибуток підприємств" доповнити словами "чи рентної плати";

18) підпункт 135.5.9 пункту 135.5 статті 135 викласти у такій редакції:

"135.5.9. суми акцизного податку, сплаченого/нарахованого покупцями/покупцям підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника такого акцизного податку, уповноваженого цим Кодексом вносити його до бюджету, та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;";

19) підпункт 139.1.10 пункту 139.1 статті 139 виключити;

20) абзац другий пункту 150.1 статті 150 виключити;

21) у статті 152:

друге речення пункту 152.1 виключити;

пункт 152.2 виключити;

у підпункті 152.9.4 пункту 152.9 слова "фіксованого сільськогосподарського" замінити словом "єдиного";

22) перше речення абзацу першого пункту 152.11 викласти у такій редакції: "Платники податку, дохід (прибуток) яких повністю та/або частково звільнено від оподаткуванням цим податком, ведуть окремий облік доходу (прибутку), який звільняється від оподаткування згідно з нормами цього Кодексу.";

23) у другому реченні абзацу третього підпункту 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 слова "фіксованого сільськогосподарського податку" замінити словами "єдиного податку сьомої групи";

24) в абзаці третьому статті 155 слова "податку на землю, що використовується" замінити словами "рентної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні, які використовуються";

25) в абзаці першому підпункту 177.5.3 пункту 177.5 статті 177 слова "та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності" виключити, а слово "їх" замінити словом "його";

26) у статті 183:

у пункті 183.3 слова "і виписку податкових накладних" виключити;

в абзаці першому пункту 183.5 слова "та матимуть право на виписку податкових накладних" виключити;

27) у пункті 184.5 статті 184 слова ", виписку податкових накладних" виключити;

28) у пункті 187.5 статті 187 слова "оформлена податковою накладною," виключити;

29) у другому реченні пункту 197.10 статті 197 слова ", виписки податкових накладних" виключити;

30) у статті 198:

в абзаці третьому пункту 198.2 слова "податковою накладною" замінити словами "первинним документом";

пункт 198.6 викласти у такій редакції:

"198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені первинними документами (або підтверджені первинними документами, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") чи не підтверджені митними деклараціями.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих первинних документів, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання первинного документа.

Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі первинних документів, отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.

Для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно з метою подальшого продажу таке право зберігається до моменту продажу такого заставленого майна.

Помилки в первинному документі, що не перешкоджають контролюючому органу в ході проведення перевірки ідентифікувати продавця або покупця товарів/послуг, найменування товарів/послуг, їх вартість, а також податкову ставку і суму податку, пред'явлену покупцеві до сплати, не є підставою для відмови у віднесенні до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг.";

31) статтю 201 викласти у такій редакції:

"Стаття 201. Первинні документи

201.1. Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписаний уповноваженою платником особою та за бажанням скріплений печаткою (за наявності) первинний документ, складений за вибором покупця (отримувача) в один із таких способів:

а) у паперовому вигляді;

б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

У первинному документі зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

а) назва документа (форми) та дата складання;

б) повне або скорочене найменування юридичної особи, зазначене в установчих документах, або прізвище ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця та покупця товарів/послуг;

в) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

г) посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

ґ) особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції;

д) податковий номер платника податку на додану вартість (продавця та покупця);

е) ціна постачання без урахування податку на додану вартість;

є) ставка податку на додану вартість та відповідна сума податку на додану вартість в цифровому значенні;

ж) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість.

201.2. У разі звільнення від оподаткування у випадках, передбачених статтею 197 цього Кодексу, у первинному документі робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідний пункт та/або підпункт статті 197 цього Кодексу.

201.3. У цілях цього розділу первинний документ складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця.

201.4. У цілях цього розділу для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі первинні документи.

201.5. Первинний документ є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях продавця та податковому кредиті покупця.

201.6. Первинний документ, складений платником податку, звільненим від його сплати за рішенням суду, після набрання чинності таким рішенням не дає права на віднесення сум податку до податкового кредиту.

201.7. Первинний документ видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю первинний документ та зареєструвати його в Єдиному реєстрі первинних документів.

Підтвердженням продавцю про реєстрацію його первинного документа в Єдиному реєстрі первинних документів є квитанція в електронній формі у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

Датою та часом подання первинного документа в електронному вигляді центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у такій квитанції.

Якщо протягом операційного дня не надіслано такої квитанції, первинний документ вважається зареєстрованим у Єдиному реєстрі первинних документів.

Реєстрація первинних документів у Єдиному реєстрі первинних документів здійснюється не пізніше двадцяти календарних днів після дати їх складання.

Порядок ведення Єдиного реєстру первинних документів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Покупець має право звіряти дані отриманого первинного документа з даними Єдиного реєстру первинних документів.

Порушення порядку заповнення первинного документа та помилки в первинному документі, що перешкоджають контролюючому органу ідентифікувати продавця або покупця товарів/послуг, найменування товарів/послуг, їх вартість, а також податкову ставку і суму податку, пред'явлену покупцеві до сплати, не дають права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняють продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.

Виявлення розбіжностей даних первинних документів та Єдиного реєстру первинних документів є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати первинний документ або в разі порушення ним порядку його заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі первинних документів покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на дії такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та цієї статті, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

201.8. У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається первинний документ, податкові зобов'язання за яким включені до податкової декларації попереднього періоду.

201.9. Для фізичних осіб, не зареєстрованих як суб'єкти господарювання, що ввозять товари (предмети) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню згідно із законодавством, оформлення митної декларації прирівнюється, в цілях цього розділу, до оформлення первинного документу.

201.10. Платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об'єктами оподаткування та звільнені від оподаткування згідно з цим розділом.

201.11. Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.";

32) в абзаці четвертому пункту 207.6 статті 207 слова "податковою накладною" замінити словами "первинним документом";

33) у статті 208:

у пункті 208.2:

абзац другий викласти у такій редакції:

"При цьому отримувач послуг - платник податку у порядку, визначеному статтею 201 цього Кодексу, складає первинний документ із зазначенням суми нарахованого ним податку, який є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту.";

в абзаці третьому слова "Податкова накладна" замінити словами "Первинний документ";

у першому реченні пункту 208.4 слова "податкова накладна" замінити словами "для цілей цього розділу первинний документ";

34) у пункті 209.9 статті 209 слова "податкову накладну" замінити словами "первинний документ";

35) у статті 210:

в абзаці другому пункту 210.5 слова "податкова накладна" замінити словами "для цілей цього розділу первинний документ";

в абзаці першому пункту 210.8 слова "не має права вимагати податкову накладну" замінити словами "для цілей цього розділу не має права вимагати первинний документ";

36) пункт 212.1 статті 212 доповнити підпунктами 212.1.10 - 212.1.12 такого змісту:

"212.1.10. Особа - оптовий постачальник електричної енергії.

212.1.11. Особа - виробник електричної енергії, яка має ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продає її поза оптовим ринком електричної енергії.

212.1.12. Особа, яка провадить діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів.";

37) пункт 213.2 статті 213 доповнити підпунктом 213.2.8 такого змісту:

"213.2.8. реалізація електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії, а для гідроенергії - виробленої малими гідроелектростанціями.";

38) пункт 214.1 статті 214 доповнити підпунктами 214.1.3 і 214.1.4 такого змісту:

"214.1.3. вартість реалізованої електричної енергії без податку на додану вартість;

214.1.4. вартість природного газу в обсязі, реалізованому кожній категорії споживачів у звітному періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником податку та відповідним споживачем (для населення - на підставі облікових документів), з урахуванням діючого тарифу.

Під діючим тарифом слід розуміти ціну природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість.";

39) у статті 215:

пункт 215.1 доповнити абзацами такого змісту:

"електрична енергія;

природний газ.";

у підпункті 215.3:

підпункт 215.3.1 викласти у такій редакції:

"215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

гривень за 1 літр

0,96

2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні

- " -

0,011

2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

- " -

2,77

2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00

Вина ігристі
Вина газовані

- " -

4,03

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

- " -

2,77

2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту)

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

54,63

2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання спирту)

гривень за 1 літр

0,55

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

54,63

2208

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

- " -

54,63";

доповнити пункт 215.3 підпунктом 215.3.9 такого змісту:

"215.3.9. електрична енергія, природний газ:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

2711 21 00 00

Газ природний

відсотків

2*

 

 

- " -

4**

2716 00 00 00

Електроенергія

- " -

3

____________
* - з природного газу, що реалізується для таких категорій споживачів:

а) підприємства комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів господарювання, зокрема блочні (модульні) котельні (в обсязі, що використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);

б) бюджетні установи;

в) промислові та інші суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ.

** - з природного газу, що реалізується для населення.";

40) статтю 220 доповнити пунктом 220.12 такого змісту:

"220.12. Положення цієї статті не поширюється на оподаткування електричної енергії та природного газу.";

41) статтю 222 доповнити пунктом 222.3 такого змісту:

"222.3. Особи - виробники електричної енергії на малих гідроелектростанціях спрямовують кошти у розмірі суми податку на будівництво нових та реконструкцію і модернізацію діючих малих гідроелектростанцій.";

42) статтю 224 доповнити пунктом 224.3 такого змісту:

"224.3. Контроль за цільовим використанням коштів, зазначених у пункті 222.3 статті 222 цього Кодексу, покладається на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.";

43) розділ VII "Збір за першу реєстрацію транспортного засобу" виключити;

44) статтю 240 доповнити пунктом 240.22 такого змісту:

"240.22. Платниками податку є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що відповідно до статті 242 цього Кодексу є об'єктами оподаткування.";

45) статтю 242 доповнити пунктами 242.4 і 242.5 такого змісту:

"242.4. Транспортні засоби, які є об'єктами оподаткування під час першої реєстрації в Україні:

242.4.1. колісні транспортні засоби, крім:

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок коштів бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва;

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими формуваннями головного органу в системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок коштів бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному таким головним органом;

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту, які повністю утримуються за рахунок коштів бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення;

транспортних засобів вантажних, самохідних, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, - товарна позиція 8709 згідно з УКТ ЗЕД;

транспортних засобів швидкої медичної допомоги;

машин і механізмів для сільськогосподарських робіт - товарні позиції 8432 і 8433 згідно з УКТ ЗЕД;

причепів (напівпричепів);

мопедів;

велосипедів;

242.4.2. судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України;

242.4.3. літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України, крім:

літаків і вертольотів Збройних Сил України;

літаків і вертольотів головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, а також органів управління та сил цивільного захисту, що виконують завдання цивільного захисту.

242.5. База оподаткування під час першої реєстрації в Україні транспортних засобів визначається:

242.5.1. для колісних транспортних засобів:

для мотоциклів, легкових автомобілів (крім легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном), автобусів (у тому числі мікроавтобусів), тракторів, вантажних автомобілів (у тому числі сідельних тягачів, інших спеціалізованих та спеціальних вантажних транспортних засобів, інших колісних транспортних засобів) - за об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах;

для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, - за потужністю двигуна в кВт;

242.5.2. для суден:

для суден, обладнаних двигуном, - за потужністю двигуна в кВт;

для суден, які не обладнані двигуном, - за довжиною корпусу судна в сантиметрах;

242.5.3. для літаків, вертольотів - за максимальною злітною масою.

База оподаткування для транспортних засобів, зазначених у пункті 242.4 цієї статті, визначається окремо для кожного транспортного засобу.";

46) доповнити Кодекс статтями 2481 і 2482 такого змісту:

"Стаття 2481. Ставки податку під час першої реєстрації в Україні транспортних засобів

2481.1. Ставки податку для колісних транспортних засобів:

2481.1.1. для мотоциклів:

Група

Об'єм циліндрів двигуна,
куб. сантиметрів

Ставка податку,
гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 500

 

3,53

2

501

800

5,88

3

понад 800

 

11,75

2481.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

Група

Об'єм циліндрів двигуна,
куб. сантиметрів

Ставка податку,
гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 1000

3,53

2

1001

1500

5,88

3

1501

1800

8,22

4

1801

2500

11,75

5

2501

3500

29,38

6

3501

4500

47,00

7

4501

5500

52,88

8

5501

6500

64,63

9

понад 6500

70,50

2481.1.3. для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, - 0,58 гривні за 1 кВт потужності двигуна;

2481.1.4. для автобусів, у тому числі мікроавтобусів, - 5,88 гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

2481.1.5. для тракторів - 2,93 гривні за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

2481.1.6. для вантажних вантажо-пасажирських автомобілів:

Група

Об'єм циліндрів двигуна,
куб. сантиметрів

Ставка податку,
гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 8200

 

17,63

2

8201

15000

23,50

3

понад 15000

 

29,38

Податок для вантажопасажирських автомобілів сплачується за ставками, установленими для вантажних автомобілів;

2481.1.7. для сідельних тягачів - 17,63 гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

2481.1.8. для автомобілів спеціального призначення - 5,88 гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.

2481.1.9. для інших колісних транспортних засобів, які не зазначені у підпунктах 2481.1.1 - 2481.1.8 цього пункту, - 5,40 гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.

2481.2. Ставки податку для суден:

2481.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):

Група

Потужність двигуна, кВт

Ставка податку,
гривень за 1 кВт потужності двигуна

1

до 55 (включно)

2,93

2

понад 55

3,53

2481.2.2. для суден, не оснащених двигуном:

Група

Довжина корпусу судна, метрів

Ставка збору,
гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна

1

до 7,5 (включно)

8,22

2

понад 7,5

16,45

2481.3. Ставки податку для літаків і вертольотів:

2481.3.1. для літаків - 1,18 гривня за кожен кілограм максимальної злітної маси;

2481.3.2. для вертольотів - 1,18 гривня за кожен кілограм максимальної злітної маси.

2481.4. Ставки податку, встановлені пунктами 2481.1 - 2481.3 цієї статті, застосовуються:

2481.4.1. для нових транспортних засобів - з коефіцієнтом 1;

2481.4.2. для транспортних засобів (крім транспортних засобів, зазначених у підпунктах 2481.1.3 і 2481.1.5 пункту 2481.1 цієї статті), які використовувалися до 8 років, - з коефіцієнтом 2;

2481.4.3. для транспортних засобів, зазначених у пунктах 2481.2 і 2481.3 цієї статті, які використовувалися понад 8 років, - з коефіцієнтом 3;

2481.4.4. для транспортних засобів, зазначених у пункті 2481.1 цієї статті (крім транспортних засобів, зазначених у підпунктах 2481.1.3 і 2481.1.5 пункту 2481.1 цієї статті), які використовувалися понад 8 років, - з коефіцієнтом 40.

Стаття 2482. Пільги із сплати податку під час першої реєстрації в Україні транспортних засобів

2482.1. Від сплати податку звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об'ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства, транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

У разі подальшого відчуження таких транспортних засобів особи, які отримали їх у власність, зобов'язані сплатити податок за ставками у порядку та на умовах, передбачених цим Кодексом.";

47) статтю 249 доповнити пунктом 249.12 такого змісту:

"249.12. Сума податку під час першої реєстрації в Україні транспортних засобів обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки податку та відповідного коефіцієнта, зазначеного у пункті 2481.4 статті 248 цього Кодексу.";

48) у статті 250:

пункт 250.1 після слова "кварталу" доповнити словами ", а для податку під час першої реєстрації в Україні транспортного засобу - календарному року";

у пункті 250.2 слова і цифри "пунктом 240.2 та підпунктами 240.21.1 і 240.21.3 пункту 240.21" замінити словами і цифрами "пунктом 240.2, підпунктами 240.21.1 і 240.21.3 пункту 240.21 та пунктом 240.22";

пункт 250.3 доповнити абзацом такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, подає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у строки та у порядку, визначені Кабінетом Міністрів України, інформацію про об'єкти та базу оподаткування екологічним податком, задекларовані його платниками.";

у пункті 250.5 слова і цифри "пунктом 240.2 та підпунктами 240.21.1 і 240.21.3 пункту 240.21" замінити словами і цифрами "пунктом 240.2, підпунктами 240.21.1 і 240.21.3 пункту 240.21 та пунктом 240.22";

доповнити статтю пунктом 250.20 такого змісту:

"250.20. Податок під час першої реєстрації в Україні транспортного засобу сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням такої реєстрації.

Податок сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати.

Платники податку зобов'язані під час першої реєстрації в Україні пред'являти квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати податку, - документ, що дає право на користування відповідними пільгами. У разі відсутності зазначених квитанцій, доручень або документів реєстрація транспортних засобів не проводиться.

Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів, зобов'язані інформувати центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про зареєстровані транспортні засоби, осіб, на яких вони зареєстровані, а також зняті з реєстрації транспортні засоби. Форма та порядок подання такої інформації затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.";

49) розділ IX "Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України" викласти у такій редакції:

"Розділ IX. Рентна плата

Стаття 251. Склад рентної плати

251.1. Рентна плата складається з:

251.1.1. рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

251.1.2. рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

251.1.3. рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

251.1.4. рентної плати за землю;

251.1.5. рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

251.1.6. рентної плати за спеціальне використання води;

251.1.7. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Стаття 252. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

252.1. Платниками рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України є суб'єкти господарювання, які експлуатують об'єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України.

Платником рентної плати за транзит природного газу територією України є уповноважений Кабінетом Міністрів України суб'єкт господарювання, який надає (організовує надання) послуги з його транзиту територією України.

252.2. Об'єктом оподаткування рентною платою за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України є:

252.2.1. для нафти та нафтопродуктів - їх фактичні обсяги, що транспортуються територією України у податковому (звітному) періоді;

252.2.2. для природного газу та аміаку - сума добутків відстаней відповідних маршрутів їх транспортування (переміщення), узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) період, на обсяги природного газу та аміаку, транспортованих (переміщених) кожним маршрутом транспортування.

252.3. Ставки оподаткування рентною платою за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України встановлюються у таких розмірах:

252.3.1. 1,67 гривні за транзитне транспортування 1000 куб. метрів природного газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;

252.3.2. 4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами;

252.3.3. 4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами;

252.3.4. 5,1 гривні за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.

У разі зміни тарифів до ставок рентної плати застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування природного газу.

252.4. Сума податкових зобов'язань з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України обчислюється як добуток відповідного об'єкта оподаткування, визначеного у пункті 252.2 цієї статті, на відповідну ставку оподаткування, визначену у пункті 252.3 цієї статті, з урахуванням коригуючого коефіцієнта, визначеного в установленому порядку.

252.5. Сума податкових зобов'язань з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за податковий (звітний) період сплачується платником рентної плати за місцем його податкової реєстрації авансовими платежами щомісячно виходячи з:

252.5.1. фактичних обсягів природного газу та аміаку і відстані відповідних маршрутів їх транспортування територією України у відповідних місяцях;

252.5.2. фактичних обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються територією України у відповідних місяцях.

252.6. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 259 і 260 цього Кодексу.

Стаття 253. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

253.1. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб'єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об'єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі - спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об'єктах (ділянках) надр.

У разі укладення власниками спеціальних дозволів з третіми особами договорів на виконання робіт (послуг), пов'язаних з використанням надр, у тому числі (але не виключно) за операціями з давальницькою сировиною, платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є власники таких спеціальних дозволів.

Платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один із учасників такого договору, на якого згідно з його умовами покладено обов'язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа), за умови, що один з учасників зазначеного договору має відповідний спеціальний дозвіл. Облік результатів спільної діяльності ведеться таким учасником окремо від обліку його господарської діяльності. Такий учасник додатково береться на облік як платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у порядку, визначеному цим Кодексом.

253.2. Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин ведуть для цілей оподаткування окремий (від інших видів операційної діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат і доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об'єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл.

253.3. Об'єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин кожної наданої в користування ділянки надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин, до яких належать:

253.3.1. обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими, ніж платник рентної плати, суб'єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;

253.3.2. обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої (вилученої) з відходів (втрат, хвостів тощо) гірничодобувного виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими, ніж платник рентної плати, суб'єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл;

253.3.3 обсяг погашених запасів корисних копалин.

253.4. До об'єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин не належать:

253.4.1. не включені до державного балансу запасів корисних копалин корисні копалини місцевого значення і торф, видобуті землевласниками та землекористувачами для власного споживання, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, загальною глибиною розробки до двох метрів, і прісні підземні води до 20 метрів;

253.4.2. видобуті (зібрані) мінералогічні, палеонтологічні та інші геологічні колекційні зразки, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;

253.4.3. корисні копалини, видобуті з надр під час створення, використанні, реконструкції геологічних об'єктів природно-заповідного фонду, якщо використання цих корисних копалин не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;

253.4.4. дренажні та супутньо-пластові підземні води, які не враховуються в державному балансі запасів корисних копалин, що видобуваються під час розробки родовищ корисних копалин або під час будівництва та експлуатації підземних споруд, і використання яких не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, у тому числі від використання для власних технологічних потреб, за винятком обсягів, які використовуються для власних технологічних потреб, пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

253.4.5. видобуті корисні копалини, які без набуття та/або збереження платником права власності на такі корисні копалини відповідно до затвердженого в установленому законодавством порядку технологічного проекту розробки запасів корисних копалин відповідної ділянки надр спрямовуються на формування запасів корисних копалин техногенного родовища;

253.4.6. обсяг природного газу, визнаного рециркулюючим відповідно до вимог цього Кодексу, який визначається платником рентної плати за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин із дотриманням самостійно затверджених ним відповідно до вимог ліцензійних умов схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу;

253.4.7. обсяги мінеральних вод, що видобуті державними дитячими спеціалізованими санаторно-курортними закладами, в частині обсягів, що використовуються для лікування на їх території;

253.4.8. обсяги запасів корисних копалин, що згідно із затвердженими в установленому законодавством порядку технічними проектами (планами) їх розробки залишені у звітному (податковому) періоді в охоронних і бар'єрних ціликах (між шахтами), у тому числі у ціликах загальношахтного призначення, для запобігання обрушенню земної поверхні, прориву води у гірничі виробки та збереження наземних або підземних об'єктів.

253.5. Види видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються платником рентної плати відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.

253.6. Види погашених запасів корисних копалин визначаються платником рентної плати на підставі висновків державної експертизи запасів корисних копалин відповідної ділянки надр, що виконана не раніше ніж за 10 років до дати списання запасів корисних копалин з балансу гірничодобувного підприємства.

253.7. Базою оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин є вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства).

Для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 253.22 цієї статті затверджено абсолютні ставки рентної плати (Сазн) у вартісному (грошовому) вираженні, база оподаткування тотожна об'єкту оподаткування.

253.8. Вартість відповідного виду видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства) за більшою з таких її величин:

253.8.1. за фактичними цінами реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

253.8.2. за розрахунковою вартістю відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), крім вуглеводневої сировини.

253.9. У разі обчислення вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлюється платником рентної плати за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов'язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини). Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна одного бареля нафти "Urals", перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом такого податкового (звітного) періоду.

Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається:

для газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 253.26 цієї статті, - закупівельна ціна, встановлена національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб'єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу";

для іншого газу природного, видобутого іншими, ніж визначені статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" категорії газовидобувників, - середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та передається ним до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації відповідної вуглеводневої сировини на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику.

Сума доходу, отриманого (нарахованого) від реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за податковий (звітний) період, зменшується на суму витрат платника, пов'язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу в розмірах, установлених у договорі купівлі-продажу згідно з умовами постачання.

Суми попередньої оплати вартості обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що надійшли до моменту фактичного виконання господарських зобов'язань (фактичної поставки) або до моменту настання строку виконання господарських зобов'язань (поставки) за відповідним договором, включаються до суми доходу для обчислення вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, якщо такі господарські зобов'язання (поставки) виконані або мали бути виконаними за зазначеним договором.

Сума доходу, отримана від реалізації обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в іноземній валюті, визначається в національній валюті за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України на дату реалізації таких корисних копалин.

253.10. До витрат платника рентної плати, пов'язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу, належать:

253.10.1. витрати, пов'язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням) видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) із складу готової продукції платника (вузла обліку, входу до магістрального трубопроводу, пункту відвантаження споживачу або на переробку, межі розділу мереж із споживачем) споживачу, а саме:

з доставкою (перевезенням, транспортуванням) магістральними трубопроводами, залізничним, водним та іншими видами транспорту;

із зливанням, наливанням, навантаженням, розвантаженням та перевантаженням;

з оплатою послуг портів, зокрема портових зборів;

з оплатою транспортно-експедиторських послуг;

253.10.2. витрати з обов'язкового страхування вантажів, обчислені відповідно до законодавства;

253.10.3. митні податки та збори у разі реалізації за межі митної території України.

253.11. Вартість одиниці кожного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється як співвідношення суми доходу, отриманого платником рентної плати від реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), визначеної відповідно до пункту 253.9 цієї статті, та обсягу (кількості) відповідного виду реалізованої видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції такого платника.

253.12. У разі обчислення вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю до витрат платника рентної плати за податковий (звітний) період включаються:

253.12.1. матеріальні витрати, що належать до витрат згідно з розділом III цього Кодексу, у тому числі витрати, пов'язані з виконанням господарських договорів із давальницькою сировиною, за винятком матеріальних витрат, пов'язаних із:

зберіганням;

транспортуванням;

пакуванням;

проведенням іншого виду підготовки (включаючи передпродажну підготовку), крім операцій, що віднесені до операцій первинної переробки (збагачення) у значенні, наведеному у розділі I цього Кодексу, для реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

виробництвом і реалізацією інших видів продукції, товарів (робіт, послуг);

253.12.2. витрати з оплати праці, що належать до витрат згідно з розділом III цього Кодексу, крім витрат з оплати праці працівників, які не зайняті в господарській діяльності з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

253.12.3. витрати з ремонту основних засобів, що належать до складу витрат згідно з розділом III цього Кодексу, крім витрат на ремонт основних засобів, не пов'язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

253.12.4. інші витрати, що належать до складу витрат, у тому числі витрати, розподілені згідно з принципами облікової політики платника рентної плати, понесені ним в періоди, коли господарська діяльність з видобування корисних копалин не провадилась у зв'язку із сезонними умовами проведення видобувних робіт згідно з розділом III цього Кодексу, крім витрат, не пов'язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у тому числі:

які виникають в результаті формування фінансових резервів;

на сплату процентів боргових зобов'язань платника рентної плати;

на внесення рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.

253.13. Під час обчислення розрахункової вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) також враховуються:

253.13.1. сума нарахованої амортизації, що визначається згідно з розділом III цього Кодексу, крім суми нарахованої амортизації на основні фонди і нематеріальні активи, що підлягають амортизації, але не пов'язані технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

253.13.2. сума амортизації витрат, пов'язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) згідно з розділом III цього Кодексу.

253.14. У разі коли надаються державні субвенції для гірничодобувних підприємств, визначення вартості видобутої мінеральної сировини (корисної копалини) здійснюється без урахування субвенції, розміри якої для кожної ділянки надр обчислюються на підставі калькулювання собівартості видобутої корисної копалини за матеріалами бухгалтерського обліку провадження господарської діяльності в межах такої ділянки надр.

253.15. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звітному) періоді завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, повністю включається до розрахункової вартості видобутих корисних копалин за відповідний податковий (звітний) період.

Якщо після виникнення податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) платник рентної плати у будь-якому наступному податковому (звітному) періоді прийняв рішення про застосування до відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) або її частини інших операцій первинної переробки, в результаті чого виник новий вид товарної продукції гірничодобувного підприємства, що відрізняється від продукції, за якою платником рентної плати визнані та виконані відповідні зобов'язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати у такому податковому (звітному) періоді визначає розмір податкових зобов'язань з рентної плати для нового відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) з урахуванням виконаних податкових зобов'язань за обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що був використаний на створення нової товарної продукції гірничодобувного підприємства, за вирахуванням сум податкових зобов'язань, які виникали за попередніми операціями з відповідним видом корисної копалини.

253.16. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звітному) періоді не завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, включається до розрахункової вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, в якому завершується такий комплекс технологічних операцій (процесів).

253.17. Розрахункова вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цр) обчислюється за такою формулою:

Цр =

Вмп + (Вмп х Крмпе)
__________________________,
Vмп

 

де Вмп - витрати, обчислені згідно з підпунктами 253.12 - 253.16 цього пункту (у гривнях);

Крмпе - коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб);

Vмп - обсяг (кількість) корисних копалин, видобутих за податковий (звітний) період.

253.18. Вартість руд урану та золота, видобутих з корінних родовищ, обчислюється з урахуванням ціни реалізації за податковий (звітний) період (у разі відсутності реалізації у цей період - за найближчі попередні податкові періоди) хімічно чистого металу без урахування податку на додану вартість, зменшеної на суму витрат платника рентної плати на збагачення (афінаж) та доставку (перевезення, транспортування) споживачу. Вартість одиниці видобутих корисних копалин визначається з урахуванням частки (в натуральному вимірі) вмісту хімічно чистого металу в одиниці видобутих корисних копалин.

253.19. Податкові зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Пзн) за податковий (звітний) період обчислюються:

253.19.1. для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 253.22 цієї статті ставки рентної плати (Свнз) встановлено у відносних показниках (відсотках) для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр - за такою формулою:

Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,

де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об'єму);

Вкк - вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пунктами 253.8 - 253.18 цієї статті;

Свнз - ставка рентної плати (у відсотках), встановлена у пункті 253.22 цієї статті;

Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 253.24 цієї статті;

253.19.2. для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 253.22 цієї статті встановлено абсолютні ставки рентної плати (Сазн) у вартісному (грошовому) вираженні для відповідного виду видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) або погашених запасів корисних копалин в межах однієї ділянки надр - за такою формулою:

Пзн = Vф х Сазн х Кпп,

де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) або погашених запасів корисних копалин у межах однієї ділянки надр у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об'єму);

Сазн -визначена в абсолютних значеннях ставка рентної плати, встановлена у пункті 253.22 цієї статті;

Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 253.24 цієї статті.

253.20. Обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником рентної плати самостійно у журналі обліку видобутих корисних копалин відповідно до вимог затверджених ним схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції і нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничодобувних підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.

Залежно від відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) її кількість визначається в одиницях маси або об'єму.

253.21. Обсяг (кількість) погашених запасів корисних копалин визначається платником рентної плати самостійно з дотриманням вимог актів законодавства з питань гірничого нагляду за раціональним використанням надр.

Залежно від відповідного виду погашених запасів корисних копалин їх кількість визначається в одиницях маси або об'єму.

253.22. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у таких розмірах:

Назва корисної копалини

Одиниця виміру

За одиницю видобутих корисних копалин, гривень

Від вартості видобутих корисних копалин

відсотків

але не менше ніж гривень за одиницю видобутих корисних копалин

Корисні копалини загальнодержавного значення

Антрацит

тонн

 

0,5

5,33

Вугілля буре

- " -

 

1

0,57

Вугілля кам'яне:

вугілля енергетичне, окиснене

- " -

 

0,4

3,51

вугілля коксівне

- " -

 

0,4

3,51

Торф, сапропель

- " -

 

1

0,59

Металічні руди:

залізна руда для збагачення

- " -

 

2,7

3,64

залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків

- " -

 

1,5

0,89

залізна багата

- " -

 

3,5

11,45

марганцева

- " -

 

5

21,70

титанова (розсипних родовищ)

- " -

 

5

3,99

титано-цирконієва (розсипних родовищ)

- " -

 

5

7,40

нікелева (силікатна)

- " -

 

3,5

9,72

хромова

- " -

 

3,5

10,98

ртутна

- " -

 

3,5

0,59

уранова

- " -

 

3,5

3,19

золота

- " -

 

5

15,98

ванадію

- " -

 

3,5

6,12

гафнію

- " -

 

3,5

9,46

бариту

- " -

 

3,5

6,45

Горючі корисні копалини:

нафта, конденсат:

- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

тонн

 

39*

 

- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

- " -

 

17*

 

Газ природний:

газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід:

- природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 253.26 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів

тис. куб. метрів

 

20

 

- природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 253.26 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів

- " -

 

14

 

- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

- " -

 

11**

 

- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

- " -

 

25**

 

- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

- " -

 

14**

 

Глинисті породи:

глина тугоплавка

тонн

 

5

 

каолін первинний

- " -

 

5

 

глина вогнетривка

- " -

 

5

 

каолін вторинний

- " -

 

5

 

сировина керамзитова

- " -

 

5

 

Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів - глина бентонітова

- " -

 

5

3,59

Сировина вогнетривка:

доломіт

- " -

 

7,5

11,30

кварцит та пісок кварцовий для металургії

- " -

 

7,5

 

пісок формувальний

- " -

 

7,5

25,24

кварцит для виробництва кремнію

- " -

 

2

2,64

сировина високоглиноземна, крім глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)

куб. метрів

 

3,5

1,23

Сировина флюсова - вапняк (флюсовий)

тонн

 

5

11,30

Сировина хімічна:

сірчана руда

- " -

 

3

6,50

сіль кам'яна (галіт)

- " -

 

2,5

5,85

сіль кам'яна (галіт) для харчової промисловості

- " -

 

2,5

5,85

сіль калійно-магнієва

- " -

 

3

 

крейда для виробництва соди

- " -

 

7,5

25,78

вапняк для цукрової промисловості

- " -

 

7,5

25,51

крейда для хімічної промисловості

- " -

 

7,5

25,67

Сировина агрохімічна - фосфорити (агроруди)

- " -

 

2

2,30

Сировина для мінеральних пігментів

- " -

 

5,5

6,07

Електро- та радіотехнічна сировина:

графітова руда

тонн

 

5

3,87

пірофіліт

- " -

 

5

34,08

озокерит

- " -

 

5

34,51

Сировина оптична та п'єзооптична

кілограмів

 

5

13,62

Сировина адсорбційна - бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт

тонн

 

5

3,66

Сировина абразивна

- " -

 

5

2,09

Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) - бурштин, топаз, моріон, берил тощо

кілограмів,
грамів,
каратів

 

5

 

Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)

кілограмів

 

4

 

Сировина виробна

тонн, куб. метрів

 

4

 

Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

куб. метрів

 

3

 

Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:

польовий шпат (пегматит)

тонн

 

5

 

пісок для виробництва скла

- " -

 

7,5

 

Сировина цементна

- " -

 

5

16,99

Сировина для пиляних стінових матеріалів

куб. метрів

 

3

 

Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону:

перліт

тонн

 

5,5

3,53

сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)

- " -

 

7,5

 

Сировина для покриття доріг - бітуми

- " -

 

5

8,44

Підземні води:

мінеральні для промислового розливу

куб. метрів

39,30

 

 

мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами

- " -

14,18

 

 

мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами

- " -

9,47

 

 

промислові (розсіл)

- " -

0,92

 

 

теплоенергетичні (термальні)

- " -

0,77

 

 

прісні підземні води

100 куб. метрів

8,95

 

 

Поверхневі води - ропа (лікувальна, промислова)

куб. метрів

0,86

 

 

Грязі лікувальні

- " -

10,24

 

 

Корисні копалини місцевого значення

Сировина для будівельного вапна та гіпсу:

крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна

тонн

 

7,5

25,24

гіпс

- " -

 

7,5

25,73

Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів - вапняк

- " -

 

7,5

16,73

Сировина для бутового (будівельного) каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)

- " -

 

7,5

 

Сировина піщано-гравійна:

сировина піщано-гравійна

тонн

 

5

 

сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо

куб. метрів

 

5

1,37

Сировина цегельно-черепична

тонн

 

5

 

____________
* В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих у межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 відсотки вартості видобутих корисних копалин.

** В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих у межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка вартості видобутих корисних копалин.

253.23. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті внаслідок реалізації діючих або нових інвестиційних проектів (виконання програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, на ділянках надр (родовищах, покладах), що характеризуються погіршеними гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки в попередніх періодах, на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин, що розташовані на таких ділянках надр, оподатковуються за ставкою 2 відсотки вартості додаткового видобутку відповідної вуглеводневої сировини.

Порядок відбору та затвердження нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, визначення додаткових обсягів вуглеводневої сировини, а також контролю за реалізацією таких проектів (виконанням програм) визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку.

Перелік ділянок надр та/або об'єктів ділянок надр, на яких реалізуються нові інвестиційні проекти (виконуються програми, договори), визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі.

Положення цього підпункту поширюються на:

підприємства, частка держави у статутному капіталі яких становить 25 відсотків і більше;

господарські товариства, 25 відсотків і більше акцій (часток, паїв) яких входять до статутних капіталів інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава;

дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств;

учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких становить 25 відсотків і більше, господарських товариств, 25 відсотків і більше акцій (часток, паїв) яких входить до статутних капіталів інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств, становить 25 відсотків і більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.

253.24. До ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються коригуючі коефіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування:

Критерії застосування коефіцієнта

Величина коефіцієнта

Видобування позабалансових запасів корисних копалин, крім вуглеводневої сировини*

0,50

Видобування позабалансових запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 253.26 цієї статті*

0,79

Видобування позабалансових запасів природного газу, з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у пункті 253.26 цієї статті*

0,61

Видобування позабалансових запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 253.26 цієї статті*

0,96

Видобування позабалансових запасів нафти і конденсату*

0,95

Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ

0,50

Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов'язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок)

2,0

Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами

0,85

Видобування запасів з родовищ, які в установленому законодавством порядку визнані як дотаційні запаси

0,01

Видобування запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів, крім вуглеводневої сировини

0,70

Видобування запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 253.26 цієї статті, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів

0,88

Видобування запасів природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у пункті 253.26 цієї статті, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів

0,77

Видобування запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 253.26 цієї статті, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів

0,97

Видобування запасів нафти і конденсату ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів

0,96

____________
* За умови, що запаси корисних копалин віднесено до такої категорії за результатами геолого-економічної оцінки, проведеної не раніш як за 10 років до виникнення податкових зобов'язань.

253.25. Податкові декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються її платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл.

Податкові декларації з рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи подаються уповноваженою особою, визначеною відповідно до пункту 253.1 цієї статті починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий договір зареєстровано у контролюючих органах.

253.26. Платник рентної плати або уповноважена особа, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та реалізували суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, визначають у податковій декларації податкові зобов'язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі, та обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування. Акти приймання-передачі оформляються відповідно до типових договорів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі, про реалізацію природного газу у податковому (звітному) періоді, в якому такий газ був видобутий, та не пізніше 8 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, підписуються платником рентної плати або уповноваженою особою та уповноваженим суб'єктом на підставі укладених ними господарських договорів.

Обсяги виробничо-технологічних витрат природного газу на здійснення технічних операцій з видобування та підготовки до транспортування (у тому числі нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзаці першому цього пункту, визначаються пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого уповноваженому суб'єкту, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу.

253.27. Платник рентної плати та уповноважена особа сплачують податкові зобов'язання:

253.27.1. за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;

253.27.2. за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

253.28. Подання декларації, строки сплати, відповідальність платників та контроль за справлянням рентної плати визначено статтями 259 і 260 цього Кодексу.

Стаття 254. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

254.1. Платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи - суб'єкти господарювання, які використовують у межах території України ділянки надр для:

254.1.1. зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів;

254.1.2. витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції;

254.1.3. вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин;

254.1.4. зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів;

254.1.5. провадження інших видів господарської діяльності.

254.2. Не є платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, військові частини, заклади, установи і організації Збройних Сил України та інші військові формування, утворені відповідно до закону, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

254.3. Об'єктом оподаткування рентною платою за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, є обсяг підземного простору (ділянки) надр:

254.3.1. для зберігання природного газу та газоподібних продуктів - активний об'єм зберігання газу в пористих чи тріщинуватих геологічних утвореннях (пластах-колекторах);

254.3.2. для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів - об'єм спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер);

254.3.3. для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів, провадження інших видів господарської діяльності - площа підземного простору, що надана у користування в спеціально створених та існуючих гірничих виробках (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнинах (печерах).

254.4. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, не справляється:

254.4.1. за використання транспортних тунелів та інших підземних комунікацій, колекторно-дренажних систем та об'єктів міського комунального господарства;

254.4.2. за використання підземних споруд на глибині не більш як 20 метрів, збудованих відкритим способом без засипання або з подальшим ґрунтовим засипанням.

254.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:

Характер користування надрами

Вид користування надрами

Одиниця виміру

Ставка рентної плати за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік

Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів)

зберігання природного газу та газоподібних продуктів

тис. куб. метрів активного об'єму

0,28

Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)

зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів

куб. метрів

0,28

 

витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції

кв. метрів

0,78

 

вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин

- " -

0,45

 

зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів

- " -

0,33

 

провадження іншої господарської діяльності

- " -

1,10

254.6. Подання декларації, строки сплати, відповідальність платників та контроль за справлянням рентної плати визначено статтями 259 і 260 цього Кодексу.

Стаття 255. Рентна плата за землю

255.1. Платниками рентної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб, є:

255.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

255.1.2. землекористувачі.

Особливості справляння рентної плати суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV цього Кодексу.

255.2. Об'єктами оподаткування рентною платою за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб, є:

255.2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

255.2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

255.3. Базою оподаткування рентною платою за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб, є:

255.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цією статтею;

255.3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

255.4. Ставки рентної плати за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження), що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб установлюються за 1 гектар сільськогосподарських угідь у відсотках їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

255.4.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1;

255.4.2. для багаторічних насаджень - 0,03.

За сільськогосподарські угіддя, що надані в установленому порядку і використовуються за цільовим призначенням, у тому числі військовими сільськогосподарськими підприємствами, незалежно від того, до якої категорії земель вони належать, рентна плата справляється за ставками, встановленими цим пунктом.

255.5. Рентна плата за земельні ділянки, надані на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб (лісові землі) справляється як складова рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, що визначається податковим законодавством.

Ставки рентної плати за 1 гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються:

255.5.1. за сільськогосподарські угіддя - відповідно до пункту 255.4 цієї статті;

255.5.2. за ділянки, зайняті виробничими, культурно-побутовими, житловими будинками та господарськими будівлями і спорудами, - відповідно до пунктів 255.10 і 255.14 цієї статті.

255.6. Ставка рентної плати за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, крім земельних ділянок, зазначених у пунктах 255.4, 255.5 і 255.10 цієї статті.

255.7. Ставки рентної плати за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб, встановлюються у таких розмірах:

Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб

Ставка податку, гривень за 1 кв. метр

Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення

До 3

0,28

 

Від 3 до 10

0,56

 

Від 10 до 20

0,90

 

Від 20 до 50

1,4

1,2

Від 50 до 100

1,69

1,4

Від 100 до 250

1,97

1,6

Від 250 до 500

2,26

2

Від 500 до 1000

2,82

2,5

Від 1000 і більше

3,95

3

255.8. У населених пунктах, віднесених Кабінетом Міністрів України до курортних, до ставок рентної плати, зазначених у пункті 255.7 цієї статті, застосовуються такі коефіцієнти:

255.8.1. на південному узбережжі Автономної Республіки Крим - 3;

255.8.2. на південно-східному узбережжі Автономної Республіки Крим - 2,5;

255.8.3. на західному узбережжі Автономної Республіки Крим - 2,2;

255.8.4. на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей - 2;

255.8.5. у гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей - 2,3, крім населених пунктів, які відповідно до законодавства віднесені до категорії гірських;

255.8.6. на узбережжі Азовського моря та в інших курортних місцевостях - 1,5.

255.9. Ставки рентної плати за земельні ділянки, крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення, диференціюються та затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами виходячи із ставок рентної плати, встановлених пунктом 255.7 цієї статті, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше трикратного розміру таких ставок, з урахуванням коефіцієнтів, установлених пунктом 255.8 цієї статті.

Рішення рад щодо затвердження ставок рентної плати за земельні ділянки набирають чинності з урахуванням вимог, встановлених відповідно до пункту 255.3 цієї статті.

255.10. Ставки рентної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб, встановлюються з урахуванням таких особливостей:

255.10.1. рентна плата за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 відсотків суми рентної плати, обчисленої відповідно до пунктів 255.6 і 255.7 цієї статті;

255.10.2. рентна плата за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється у п'ятикратному розмірі рентної плати, обчисленої відповідно до пунктів 255.6 і 255.7 цієї статті;

255.10.3. рентна плата за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється у розмірі, обчисленому відповідно до пунктів 255.6 і 255.7 цієї статті із застосуванням таких коефіцієнтів:

міжнародного значення - 7,5;

загальнодержавного значення - 3,75;

місцевого значення - 1,5.

Дія цього підпункту не застосовується до земельних ділянок, на яких розташовані дипломатичні представництва, що відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на платній основі;

255.10.4. рентна плата за земельні ділянки (у межах населених пунктів), що належать до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки, на яких розташовані аеродроми, справляється у розмірі 25 відсотків рентної плати, обчисленої відповідно до пунктів 255.6 і 255.7 цієї статті;

255.10.5. у разі надання в оренду земельних ділянок (в межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у підпунктах 255.10.1 і 255.10.4 цього пункту, іншим суб'єктам, рентна плата за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до пунктів 255.6 (від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря) і 255.7 цієї статті;

255.10.6. Рентна плата за земельні ділянки (в межах та за межами населених пунктів), надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 25 відсотків рентної плати, обчисленої відповідно до пунктів 255.6, 255.7, 255.12, 255.13 і 255.14 цієї статті.

255.11. Ставка рентної плати за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами) та за земельні ділянки, надані садівницьким товариствам, у тому числі зайняті садовими та/або дачними будинками фізичних осіб, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, що перебувають у власності або постійному користуванні, встановлюється у розмірі 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

255.12. Ставки рентної плати за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, що перебувають у власності або постійному користуванні, встановлюються у таких розмірах:

255.12.1. за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди), зв'язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення), - 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

255.12.2. за земельні ділянки, що належать до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), надані військовим формуванням, утвореним відповідно до законів, які не утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, підрозділам Збройних Сил України, які провадять господарську діяльність, а також за земельні ділянки, на яких розташовані аеродроми, - 0,02 відсотка нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

255.12.3. за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, зайняті землями тимчасової консервації (деградовані землі), - 0,03 відсотка нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

255.13. Ставка рентної плати за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

255.14. Ставки рентної плати за земельні ділянки на землях водного фонду та лісогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб, встановлюються у таких розмірах:

255.14.1. за земельні ділянки на землях водного фонду - 0,3 відсотка нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

255.14.2. за земельні ділянки на землях водного фонду, а також земельні ділянки лісогосподарського призначення, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, - 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

255.15. Від сплати рентної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні, звільняються такі категорії фізичних осіб:

255.15.1. інваліди першої і другої групи;

255.15.2. особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

255.15.3. особи, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу та досягли встановленого законодавством пенсійного віку;

255.15.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

255.15.5. особи, визнані відповідно до закону такими, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

255.15.6. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі на період дії єдиного податку за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку.

255.16. Звільнення від сплати рентної плати за земельні ділянки, передбачене підпунктами 255.15.1 - 255.15.5 пункту 255.15 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

255.16.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

255.16.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):

у селах - не більш як 0,25 гектара;

у селищах - не більш як 0,15 гектара;

у містах - не більш як 0,1 гектара;

255.16.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,1 гектара;

255.16.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

255.16.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

255.17. Від сплати рентної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні, звільняються такі юридичні особи:

255.17.1. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

255.17.2. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

255.17.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

255.17.4. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які перебувають на балансі підприємств, установ та організацій;

255.17.5. релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутку;

255.17.6. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

255.17.7. громадські організації інвалідів, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, у яких протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Підприємства та організації, засновані громадськими організаціями інвалідів, звільняються від сплати рентної плати за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, виданого відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". У разі порушення зазначеної вимоги такі громадські організації, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми рентної плати за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

255.17.8. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

255.17.9. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

255.17.10. платники єдиного податку сьомої групи - за земельні ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

255.17.11. новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

255.18. Рентна плата за земельні ділянки не сплачується за:

255.18.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

255.18.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

255.18.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

255.18.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

255.18.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

255.18.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

255.18.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

255.19. Пільгове оподаткування рентною платою за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні, здійснюється з урахуванням таких особливостей:

255.19.1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо рентної плати за земельні ділянки, що сплачується на відповідній території (часткове звільнення на певний строк, зменшення суми рентної плати) лише в межах коштів, що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцем розташування земельної ділянки дані стосовно наданих пільг із сплати рентної плати за земельні ділянки юридичним та/або фізичним особам. Зміни у зазначеній інформації подаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зміни;

255.19.2. якщо право на пільгу у платника рентної плати виникає протягом року, він звільняється від сплати рентної плати за земельні ділянки починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року рентна плата за земельні ділянки сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право;

255.19.3. якщо платники, які користуються пільгами з рентної плати за земельні ділянки, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, рентна плата за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності.

255.20. Базовим податковим (звітним) періодом для рентної плати за землю є календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

255.21. Порядок обчислення рентної плати за землю

255.21.1. Підставою для нарахування рентної плати за землю є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння рентної плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

255.21.2. Платники рентної плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму рентної плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. Під час подання першої декларації (фактичного початку діяльності як платника рентної плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

255.21.3. Платник рентної плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

255.21.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник рентної плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник рентної плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

255.21.5. Нарахування фізичним особам сум рентної плати за землю проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення рентної плати за землю за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року рентна плата за землю сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

255.21.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, рентна плата за землю нараховується з урахуванням прибудинкової території кожній з таких осіб:

у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, рентна плата за землю нараховується кожній з них пропорційно тій частині площі будівлі, що перебуває в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

255.21.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із рентної плати за землю на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 255.15 цієї статті за земельні ділянки, що перебувають у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із рентної плати за землю юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

255.22. Строк сплати рентної плати за землю

255.22.1. Власники землі та землекористувачі сплачують рентну плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою рентна плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

255.22.2. Облік фізичних осіб - платників рентної плати землю і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

255.22.3. Податкове зобов'язання щодо рентної плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

255.22.4. Податкове зобов'язання з рентної плати за землю, визначене у новій звітній податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

255.22.5. Фізичні особи сплачують рентну плату за землю протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичні особи у сільській та селищній місцевості можуть сплачувати рентну плату за землю через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

255.22.6. Під час переходу права власності на будівлю, споруду (їх частину) рентна плата за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

255.22.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у підпунктах 255.10.1, 255.10.4 пункту 255.10 цієї статті, рентна плата за землю за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

255.22.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує рентну плату за землю за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

255.23. Рентна плата за землі державної і комунальної власності, надані в оренду

255.23.1. Підставою для нарахування рентної плати за землі державної і комунальної власності, надані в оренду, є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди земельних ділянок, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням таких земельних ділянок переліки орендарів, з якими укладено договори оренди земельних ділянок на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди земельних ділянок та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

255.23.2. Платником рентної плати за землі державної і комунальної власності, надані в оренду, є орендар земельної ділянки.

255.23.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

255.23.4. Розмір та умови внесення рентної плати за землі державної і комунальної власності, надані в оренду, встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

255.23.5. Розмір рентної плати за землі державної і комунальної власності, надані в оренду, встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

а) не може бути меншою:

для земель сільськогосподарського призначення - розміру рентної плати, яка справляється за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб, встановленого цією статтею;

для інших категорій земель - трикратного розміру рентної плати, яка справляється за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб, встановленого цією статтею;

б) не може перевищувати:

для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), - 3 відсотки нормативної грошової оцінки;

для земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності та надані для будівництва та/або експлуатації аеродромів - чотирикратний розмір рентної плати, яка справляється за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб, встановленого цією статтею;

для інших земельних ділянок, наданих в оренду, - 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

в) може бути більшою граничного розміру рентної плати за землі державної і комунальної власності, надані в оренду, ніж зазначений у підпункті "б" цього підпункту, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

255.23.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати рентної плати за землі державної і комунальної власності, надані в оренду.

255.23.7. Податковий період, порядок обчислення рентної плати за землі державної і комунальної власності, надані в оренду, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів визначається відповідно до пунктів 255.20 - 255.22 цієї статті.

255.24. Індексація нормативної грошової оцінки земель

255.24.1. Для визначення розміру рентної плати за землю, в тому числі рентної плати за землі державної і комунальної власності, надані в оренду, використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

255.24.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за такою формулою:

Кi = [І - 10] : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі коли індекс споживчих цін не перевищує 110 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 110.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

255.24.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

255.25. Відповідальність платників рентної плати за землю та контроль за її справлянням визначено статтею 260 цього Кодексу.

Стаття 256. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

256.1. Платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

256.1.1. ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

256.1.2. ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

256.1.3. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

256.1.4. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

256.2. Не є платниками рентної плати спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори.

256.3. Об'єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.

256.4. Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлюються у таких розмірах:

Вид радіозв'язку

Діапазон радіочастот

Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень

1.

Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби

0,03 - 300 ГГц

0,42

2.

Радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

0,03 - 470 МГц

408,62

3.

Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

30 - 470 МГц

408,62

4.

Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів

30 - 470 МГц

204,95

5.

Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц

10,32

6.

Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

30 - 3000 МГц

20,62

7.

Транкінговий радіозв'язок

30 - 470 МГц

1267,09

8.

Пошуковий радіозв'язок

30 - 960 МГц

16 344,64

9.

Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

41,24

10.

Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

27,07

11.

Стільниковий радіозв'язок

300 - 2200 МГц

10 183,17

12.

Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

2 - 7 ГГц

18,05

10 - 42,5 ГГц

6,45

13.

Передавання звуку залежно від потужності:

30 кГц - 30 МГц

 

до 1 кВт включно

 

489,82

від 1,1 до 10 кВт включно

 

736,03

від 10,1 до 100 кВт включно

 

1041,53

від 101 до 500 кВт включно

 

1225,85

від 501 кВт і вище

 

2036,63

14.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

30 - 300 МГц

 

від 1 до 10 Вт включно

 

20,62

від 10,1 до 100 Вт включно

 

61,88

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

101,83

від 1,1 до 5 кВт включно

 

163,71

від 5,1 до 20 кВт включно

 

306,79

від 20,1 кВт і вище

 

408,62

15.

Передавання звуку залежно від потужності:

66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц

 

до 100 Вт включно

 

153,39

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

306,79

від 1,1 до 10 кВт включно

 

489,82

від 10,1 кВт і вище

 

613,56

16.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

300 - 880 МГц

 

до 10 Вт включно

 

14,18

від 10,1 до 100 Вт включно

 

28,36

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

61,88

від 1,1 до 5 кВт включно

 

122,47

від 5,1 до 20 кВт включно

 

244,91

від 20,1 кВт і вище

 

306,79

17.

Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 - 16 пункту 256.3 цієї статті

9 кГц - 400 ГГц

613,56

256.5. Порядок нарахування податкових зобов'язань з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

256.5.1. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, із зазначенням виду зв'язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

256.5.2. Платники рентної плати обчислюють суму рентної плати виходячи з виду радіозв'язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

256.5.3. Платники рентної плати, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з дати видачі ліцензії.

У разі продовження терміну дії зазначеної ліцензії рентна плата сплачується починаючи з дня продовження ліцензії.

Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в певній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні.

256.5.4. Платники рентної плати подають до контролюючих органів копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

256.6. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 259 і 260 цього Кодексу.

Стаття 257. Рентна плата за спеціальне використання води

257.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

257.2. Не є платниками рентної плати за спеціальне використання води водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які перебувають на певній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку.

Для цілей цієї статті під терміном "санітарно-гігієнічні потреби" слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

257.3. Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є:

257.3.1. фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання;

257.3.2. без її вилучення з водних об'єктів:

для потреб гідроенергетики - фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії;

для потреб водного транспорту - час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць);

257.3.3. для потреб рибництва - фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування).

257.4. Рентна плата за спеціальне використання води не справляється:

257.4.1. за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які перебувають на певній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку;

257.4.2. за воду, що використовується для протипожежних потреб;

257.4.3. за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів;

257.4.4. за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах і кар'єрах;

257.4.5. за воду, що забирається науково-дослідними установами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, для проведення наукових досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису;

257.4.6. за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних систем та магістральних водогонах;

257.4.7. за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення, зсуву, забруднення тощо), крім кар'єрної, шахтної та дренажної води, що використовується у господарській діяльності після вилучення та/або отримується для використання іншими користувачами;

257.4.8. за воду, що забирається для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риби та інших водних живих ресурсів у водні об'єкти;

257.4.9. за морську воду, крім води з лиманів;

257.4.10. за воду, що використовується садівницькими та городницькими товариствами (кооперативами);

257.4.11. за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємствами, установами та організаціями фізкультури та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів, які засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів відповідно до закону;

257.4.12. для потреб гідроенергетики - з гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями;

257.4.13. для потреб водного транспорту:

з морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування);

під час експлуатації водних шляхів стоянковими (нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, дебаркадери, доки плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові судна) і службово-допоміжними суднами та експлуатації водних шляхів річки Дунаю.

257.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:

257.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків

Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів

Дніпра на північ від міста Києва (Прип'яті та Десни), включаючи місто Київ

32,84

Дніпра на південь від міста Києва (без Інгульця)

31,23

Інгульця

47,63

Сіверського Дінця

64,04

Південного Бугу (без Інгулу)

36,11

Інгулу

44,31

Дністра

19,68

Вісли та Західного Бугу

19,68

Пруту та Сірету

14,78

Тиси

14,78

Дунаю

13,17

Річок Криму

65,66

Річок Приазов'я

78,84

Інших водних об'єктів

36,11

257.5.2. за спеціальне використання підземних вод:

Найменування регіону

Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка Крим,

60,73

у тому числі місто Севастополь

60,73

Області:

 

Вінницька

52,49

Волинська

54,22

Дніпропетровська

45,99

Донецька

62,41

Житомирська

52,49

Закарпатська

34,48

Запорізька:

 

Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони

52,49

інші адміністративно-територіальні одиниці області

47,63

Івано-Франківська:

 

Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони

82,09

інші адміністративно-територіальні одиниці області

45,99

Київська:

 

Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони

38,16

інші адміністративно-територіальні одиниці області

45,02

Кіровоградська

60,73

Львівська

47,63

Луганська

68,94

Миколаївська

68,94

Одеська

57,47

Полтавська:

 

Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони

35,51

інші адміністративно-територіальні одиниці області

39,58

Рівненська:

 

Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони

42,36

інші адміністративно-територіальні одиниці області

49,20

Сумська:

 

Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони

39,58

інші адміністративно-територіальні одиниці області

45,06

Тернопільська

64,04

Харківська

49,24

Херсонська

49,24

Хмельницька:

 

Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони

41,06

інші адміністративно-територіальні одиниці області

62,41

Черкаська

35,51

Чернівецька

57,47

Чернігівська:

 

Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони

49,24

інші адміністративно-територіальні одиниці області

38,49

місто Київ

49,05

257.5.3. для потреб гідроенергетики - 6,38 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;

257.5.4. для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:

для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,1094 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;

для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,01222 гривні за 1 місце-добу експлуатації;

257.5.5. для потреб рибництва:

33,51 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;

40,29 гривні за 10 тис куб. метрів підземної води;

257.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:

31,17 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;

36,35 гривні за 1 куб. метр підземної води;

257.5.7. за шахтну, кар'єрну та дренажну воду - 7,22 гривні за 100 куб. метрів води;

257.6. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005.

257.7. Житлово-комунальні підприємства застосовують до ставок рентної плати коефіцієнт 0,3.

257.8. За умови використання води з лиманів платниками рентної плати застосовується ставка рентної плати, встановлена за спеціальне використання поверхневих вод відповідно до показника "Інші водні об'єкти", зазначеного у підпункті 257.5.1 пункту 257.5 цієї статті.

257.9. За умови використання води з каналів платниками рентної плати застосовуються ставки рентної плати, встановлені за спеціальне використання води водного об'єкта, з якого забирається вода в канал.

257.10. За умови використання води із змішаних джерел водопостачання застосовуються ставки рентної плати, встановлені для джерел, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела.

257.11. Порядок нарахування податкових зобов'язань з рентної плати за спеціальне використання води

257.11.1. Водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату за спеціальне використання води та за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для потреб водного транспорту - починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.

257.11.2. Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об'єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем - постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем - постачальником.

257.11.3. Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють рентну плату, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається в дозволах та договорах на поставку води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

257.11.4. Водокористувачі, які використовують воду з каналів, обчислюють рентну плату виходячи з фактичних обсягів використаної води з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, встановлених лімітів використання води, ставок рентної плати, встановлених для водного об'єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.

257.11.5. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та ставки рентної плати.

257.11.6. За умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними суднами рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту обчислюється виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки рентної плати, а пасажирськими суднами - виходячи з місця-доби та ставки рентної плати.

257.11.7. Справляння рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва не звільняє водокористувачів від сплати рентної плати за спеціальне використання води.

257.11.8. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування), та ставок рентної плати.

257.11.9. Водокористувачі, які застосовують для потреб охолодження обладнання оборотну систему водопостачання, обчислюють рентну плату виходячи із фактичних обсягів води, використаної на підживлення оборотної системи. За всі інші обсяги фактично використаної води рентна плата обчислюється на загальних підставах.

257.11.10. Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів.

За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, рентна плата сплачується у двократному розмірі.

257.11.11. Обсяг фактично використаної води на державних системах у зрошувальному землеробстві визначають органи водного господарства.

257.11.12. Якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, рентна плата обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.

257.11.13. У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води рентна плата обчислюється і сплачується у п'ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

257.11.14. За понадлімітне використання води рентна плата обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками рентної плати та коефіцієнтами.

257.11.15. У разі відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

257.11.16. Податкова декларація за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується.

257.11.17. Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації та сплачують рентну плату за своїм місцем податкової реєстрації.

257.11.18. Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, податкові декларації подаються і рентна плата вноситься водокористувачем, до складу якого входять такі структурні підрозділи, за місцезнаходженням водних об'єктів та за ставками рентної плати, встановленими для цих водних об'єктів.

257.11.19. Платники рентної плати подають одночасно з податковими деклараціями контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води.

257.11.20. У межах встановленого в дозволі на спеціальне водокористування ліміту використання води рентна плата включається до складу витрат згідно з розділом III цього Кодексу, а за понадлімітне використання справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача після оподаткування.

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і водного транспорту повністю включається до складу витрат згідно з розділом III цього Кодексу.

257.12. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 259 і 260 цього Кодексу.

Стаття 258. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

258.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

258.2. Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів є:

258.2.1. деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування;

258.2.2. деревина, заготовлена під час проведення заходів:

щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов'язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки);

з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;

258.2.3. другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);

258.2.4. побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);

258.2.5. використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

258.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:

258.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної (з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс

Сосна

 

1

85,64

54,77

21,06

2,17

 

2

60,86

39,12

15,21

1,66

 

3

49,12

31,64

12,20

1,33

 

4

36,94

23,48

9,03

1,00

 

5

24,34

15,64

6,02

0,67

Модрина

 

1

38,47

32,60

12,70

2,83

 

2

27,71

23,48

9,03

2,17

 

3

21,86

18,90

7,19

1,66

 

4

16,30

14,03

5,35

1,17

 

5

11,08

9,46

3,68

0,84

Ялина, ялиця

 

1

53,15

45,32

17,38

2,01

 

2

39,45

33,59

13,04

1,33

 

3

31,64

27,07

10,36

1,17

 

4

23,81

20,22

7,69

0,84

 

5

15,98

13,37

5,19

0,67

Дуб (крім дуба коркового)

 

1

224,69

107,97

35,95

3,68

 

2

161,17

77,49

25,74

2,68

 

3

129,07

61,68

20,73

2,17

 

4

96,96

46,65

15,55

1,51

 

5

63,53

30,84

10,36

1,17

Ясен, клен (крім явору)

 

1

84,26

71,97

35,95

3,68

 

2

60,43

51,66

25,74

2,68

 

3

48,40

41,13

20,73

2,17

 

4

36,35

31,10

15,55

1,51

 

5

23,83

20,57

10,36

1,17

Бук

 

1

161,99

104,20

34,78

3,17

 

2

115,36

74,12

24,75

2,17

 

3

92,78

59,44

19,90

1,84

 

4

69,71

44,38

14,88

1,33

 

5

46,65

29,72

9,87

0,84

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

 

1

12,54

10,79

8,02

2,83

 

2

8,77

7,53

5,78

2,17

 

3

7,02

6,27

4,76

1,66

 

4

5,26

4,52

3,51

1,17

 

5

3,51

3,01

2,25

0,84

Осика, вільха сіра, тополя

 

1

7,26

6,27

4,76

2,01

 

2

5,26

4,52

3,26

1,33

 

3

4,27

3,51

2,77

1,17

 

4

3,26

2,77

2,01

0,84

 

5

2,01

1,75

1,26

0,33

Другий пояс

Сосна

 

1

73,02

46,63

17,89

1,84

 

2

51,72

33,26

12,87

1,33

 

3

41,29

26,73

10,36

1,17

 

4

31,29

19,90

7,69

0,84

 

5

20,87

13,37

5,19

0,50

Модрина

 

1

32,94

28,37

10,86

2,68

 

2

23,81

20,22

7,69

1,84

 

3

18,90

15,98

6,18

1,51

 

4

14,03

12,07

4,67

1,17

 

5

9,46

8,16

3,17

0,67

Ялина, ялиця

 

1

46,94

40,11

15,38

1,66

 

2

33,59

28,68

11,03

1,17

 

3

26,73

22,82

8,86

1,00

 

4

20,22

17,29

6,68

0,84

 

5

13,37

11,42

4,34

0,50

Дуб (крім дуба коркового)

 

1

191,25

92,16

30,75

3,01

 

2

137,09

65,84

21,90

2,17

 

3

109,01

52,67

17,38

1,66

 

4

81,58

39,12

13,22

1,33

 

5

54,83

26,32

8,86

0,84

Ясен, клен (крім явора)

 

1

71,72

61,44

30,75

3,01

 

2

51,41

43,88

21,90

2,17

 

3

40,87

35,11

17,38

1,66

 

4

30,60

26,08

13,22

1,33

 

5

20,57

17,56

8,86

0,84

Бук

 

1

137,92

88,40

29,42

2,68

 

2

98,30

62,83

21,06

1,84

 

3

78,75

50,41

16,89

1,51

 

4

59,17

37,61

12,70

1,17

 

5

39,62

25,21

8,37

0,84

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

 

1

10,27

8,77

6,77

2,51

 

2

7,53

6,51

4,76

1,84

 

3

6,02

5,02

4,01

1,33

 

4

4,52

4,01

2,77

1,17

 

5

3,01

2,51

2,01

0,67

Осика, вільха сіра, тополя

 

1

6,27

5,51

4,01

1,66

 

2

4,52

4,01

2,77

1,17

 

3

3,51

3,26

2,51

1,00

 

4

2,77

2,25

1,75

0,84

 

5

1,75

1,75

1,26

0,50

258.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної (з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс

Самшит

 

1

395,22

337,78

168,85

3,68

 

2

282,36

241,24

120,70

2,68

 

3

225,94

193,09

96,46

2,17

 

4

169,52

144,69

72,39

1,51

 

5

112,85

96,55

48,31

1,17

Бархат, горіх

 

1

246,25

210,65

105,32

3,68

 

2

176,05

150,46

75,23

2,68

 

3

140,69

120,37

60,19

2,17

 

4

105,57

90,28

45,30

1,51

 

5

70,46

60,19

30,09

1,17

Груша, кизил, явір

 

1

197,61

169,02

84,43

3,68

 

2

141,18

120,61

60,36

2,68

 

3

112,85

96,55

48,31

2,17

 

4

84,76

72,48

36,28

1,51

 

5

56,43

48,40

24,24

1,17

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

147,70

126,14

63,03

3,68

 

2

105,57

90,04

44,96

2,68

 

3

84,26

71,97

35,95

2,17

 

4

63,45

53,91

26,92

1,51

 

5

42,13

36,11

18,06

1,17

Каштан, дуб корковий

 

1

123,13

105,32

52,67

3,68

 

2

88,02

75,23

37,61

2,68

 

3

70,46

60,19

30,09

2,17

 

4

52,92

45,14

22,58

1,51

 

5

35,11

30,09

15,21

1,17

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

98,80

84,26

42,30

3,68

 

2

70,46

60,19

30,09

2,68

 

3

56,17

48,15

24,07

2,17

 

4

42,13

36,11

18,06

1,51

 

5

28,33

24,33

12,20

1,17

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

73,99

63,19

31,59

3,68

 

2

52,92

45,14

22,58

2,68

 

3

42,13

36,11

18,06

2,17

 

4

31,86

27,08

13,71

1,51

 

5

21,32

18,06

9,03

1,17

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

24,57

21,06

10,54

2,01

 

2

17,56

15,05

7,53

1,33

 

3

14,04

12,04

6,02

1,17

 

4

10,54

9,03

4,52

0,84

 

5

7,02

6,02

3,01

0,67

Другий пояс

Самшит

 

1

334,77

286,12

143,11

3,01

 

2

238,98

204,38

102,15

2,17

 

3

191,34

163,50

81,92

1,66

 

4

143,43

122,63

61,35

1,33

 

5

95,79

81,75

40,96

0,84

Бархат, горіх

 

1

209,64

179,30

89,61

3,01

 

2

149,70

128,14

64,03

2,17

 

3

119,86

102,32

51,16

1,66

 

4

89,77

77,24

38,28

1,33

 

5

59,93

51,41

25,58

0,84

Груша, кизил, явір

 

1

167,26

142,94

71,55

3,01

 

2

119,62

102,06

51,16

2,17

 

3

95,79

81,75

40,96

1,66

 

4

71,72

61,44

30,75

1,33

 

5

47,91

40,87

20,39

0,84

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

125,89

107,33

53,84

3,01

 

2

89,77

76,73

38,28

2,17

 

3

71,72

61,44

30,75

1,66

 

4

53,91

46,13

23,07

1,33

 

5

35,86

30,60

15,38

0,84

Каштан, дуб корковий

 

1

104,83

89,77

44,96

3,01

 

2

74,98

64,20

32,10

2,17

 

3

59,93

51,41

25,58

1,66

 

4

44,90

38,37

19,22

1,33

 

5

29,84

25,58

12,87

0,84

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

83,76

71,47

35,77

3,01

 

2

59,69

51,16

25,41

2,17

 

3

47,91

40,87

20,39

1,66

 

4

35,86

30,60

15,38

1,33

 

5

23,83

20,57

10,21

0,84

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

62,94

53,66

26,92

3,01

 

2

44,90

38,37

19,22

2,17

 

3

35,86

30,60

15,38

1,66

 

4

26,84

23,07

11,53

1,33

 

5

18,06

15,29

7,69

0,84

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

20,81

17,80

8,86

1,66

 

2

15,05

12,79

6,36

1,17

 

3

12,04

10,27

5,19

1,00

 

4

9,03

7,77

3,85

0,84

 

5

6,02

5,02

2,68

0,50

258.4. Ставки рентної плати, встановлені підпунктами 258.3.1 і 258.3.2 пункту 258.3 цієї статті, застосовуються при заготівлі деревини в порядку рубок головного користування та під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов'язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки) та заходів з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо.

258.5. Ставки рентної плати за заготівлю деревини застосовуються з урахуванням розподілу лісів за поясами і розрядами.

258.6. Розподіл лісів за поясами:

258.6.1. до першого поясу належать усі ліси, за винятком лісів Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і лісів гірської зони Львівської області;

258.6.2. до другого поясу належать ліси Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і ліси гірської зони Львівської області.

258.7. Розряди встановлюються для кожного кварталу (урочища) виходячи з нижчезазначеної відстані між центром кварталу і найближчим нижнім складом лісозаготівельника, до якого деревина вивозиться безпосередньо з лісосіки, або пунктом відвантаження деревини залізницею:

Розряди

1

2

3

4

5

Відстань, кілометрів

до 10

10,1 - 25

25,1 - 40

40,1 - 60

60,1 і більше

Відстань (пряма) від центру кварталу (урочища) до нижнього складу або пункту відвантаження деревини залізницею визначається за картографічними матеріалами і коригується залежно від геоморфологічних умов місцевості за такими коефіцієнтами:

у лісах з рівнинним рельєфом - 1,1;

у лісах з горбистим рельєфом або у лісах, понад 30 відсотків площі яких зайнято болотами, - 1,25;

у лісах з гірським рельєфом - 1,5.

Пунктом відвантаження деревини залізницею вважається пункт (залізнична станція, роз'їзд), у якому дозволено здійснення такої операції, незалежно від наявності на ньому відповідних складів.

258.8. Зміна розподілу лісів за розрядами здійснюється у разі:

258.8.1. закриття діючих або відкриття нових пунктів (залізничних станцій чи роз'їздів) відвантаження деревини;

258.8.2. виявлення порушення установленого порядку розподілу лісів за розрядами.

258.9. До великої деревини всіх лісових порід належать відрізки стовбура (у верхньому перетині без кори) діаметром від 25 сантиметрів і більше, до середньої - діаметром від 13 до 24 сантиметрів, до дрібної - діаметром від 3 до 12 сантиметрів.

До дров'яної деревини належать сортименти, які можна використовувати для технологічних потреб, а також не придатні для промислової переробки (дрова паливні).

На дров'яну деревину, використану для технологічних потреб, донараховується рентна плата за результатами фактичної заготівлі у розмірі 70 відсотків установлених підпунктами 258.3.1 і 258.3.2 пункту 258.3 цієї статті ставок рентної плати за ділову дрібну деревину відповідної лісової породи.

Ставки рентної плати за ділову і дров'яну деревину липи встановлені підпунктами 258.3.1 і 258.3.2 пункту 258.3 цієї статті без урахування кори, а за дров'яну деревину решти лісових порід - з корою.

За ліквід з крони встановлюється рентна плата у розмірі 40 відсотків, а за порубкові залишки, що підлягають використанню, - 20 відсотків ставок рентної плати за дров'яну деревину відповідної лісової породи.

На деревину, заготовлену під час вибіркових рубок головного користування ставки рентної плати знижуються на 20 відсотків, а заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов'язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування) - на 50 відсотків. Знижки у відсотках обчислюються за кожною ставкою рентної плати окремо.

258.10. За заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів ставки рентної плати встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

258.11. Порядок нарахування податкових зобов'язань з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

258.11.1. Сума рентної плати обчислюється суб'єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах.

258.11.2. Сума рентної плати, зазначена в лісорубному та в лісовому квитках, підлягає перерахунку суб'єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у разі коли:

загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному квитку та кількість більше ніж на 10 відсотків;

фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує зазначений у лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення.

Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду місць використання лісових ресурсів.

258.11.3. Суб'єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, перерахунок рентної плати за заготівлю деревини і заготівлю другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та використання корисних властивостей лісів здійснюється також у разі:

а) виправлення технічних помилок, які можуть бути допущені під час проведення матеріальної і грошової оцінки лісосік, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів, відпущених за лісорубними квитками або лісовими квитками, неправильного застосування сортиментних таблиць, поясів, розрядів та ставок рентної плати, а також виправлення арифметичних помилок, допущених під час підрахунків;

б) анулювання лісорубного та/або лісового квитка у зв'язку з вилученням земель для інших потреб. В інших випадках анулювання або видачі дубліката лісорубного квитка та/або лісового квитка перерахунок рентної плати не здійснюється і вся нарахована за такими квитками сума рентної плати повністю сплачується до відповідних бюджетів;

в) надання лісокористувачеві відстрочки:

на заготівлю деревини - сума рентної плати за заготівлю залишеної на пні деревини збільшується на 1,5 відсотка незалежно від строку, на який надано відстрочку;

на вивезення деревини - сума рентної плати за невивезену вчасно деревину збільшується на 1,5 відсотка за кожний місяць відстрочки;

г) додаткового продовження строку вивезення, але не більш як на три місяці. При цьому лісокористувачем сума рентної плати за обсяг невивезеної вчасно деревини збільшується на 5 відсотків за кожний місяць відстрочки.

258.11.4. Незалежно від способу обліку деревини, що відпускається на пні (за площею, пеньками, приблизною кількістю), лісокористувачі, які допустили неповну заготівлю деревини, що дозволена для вирубки за виписаними лісорубними квитками, або взагалі її не проводили, рентну плату обчислюють і сплачують повністю за всю дозволену для заготівлі кількість деревини, що зазначена в дозволі.

258.11.5. Лісокористувачі, у яких за результатами діяльності здійснюється перерахунок рентної плати, відображають донараховані суми рентної плати в податковій декларації.

258.11.6. Лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з рентної плати наростаючим підсумком з початку року, за винятком:

а) лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків рентна плата вноситься в каси суб'єктів лісових відносин, які їх видають:

фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;

лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується рентна плата;

б) лісокористувачів з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

258.11.7. Про надходження суми рентної плати в касу суб'єкта лісових відносин, що видає спеціальні дозволи, у спеціально заведеній книзі робиться запис і лісокористувачеві видається квитанція. Одночасно в лісорубних та лісових квитках робиться позначка про сплату рентної плати в касу (зазначаються номер і дата квитанції про сплату).

258.11.8. При отриманні дозволу в поточному році (або донарахуванні суми рентної плати) після чергового строку сплати рентної плати лісокористувачі сплачують усі суми рентної плати за строками, що минули.

258.12. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 259 і 260 цього Кодексу.

Стаття 259. Подання декларації і строки сплати рентної плати

259.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу, крім рентної плати за землю, для якої базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

259.2. Платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов'язань з рентної плати.

259.3. Платник рентної плати до закінчення визначеного розділом II цього Кодексу граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає до відповідного контролюючого органу за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, податкову декларацію, яка містить додатки:

259.3.1. з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України - за місцем податкової реєстрації;

259.3.2. з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;

за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;

259.3.3. з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин - за місцезнаходженням ділянки надр;

259.3.4. з рентної плати за землю - за місцезнаходженням земельної ділянки;

259.3.5. з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України - за місцем податкової реєстрації;

259.3.6. з рентної плати за спеціальне використання води - за місцем податкової реєстрації;

259.3.7. з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів - за місцезнаходженням лісової ділянки.

259.4. У податковому (звітному) періоді платники рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, які здійснюють видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України сплачують авансові внески з рентної плати у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця (у лютому - до 28 або 29 числа). Розмір таких авансових внесків складається з однієї третини суми податкових зобов'язань з рентної плати, визначеної у податковій декларації за попередній податковий (звітний) період.

259.5. Сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації з урахуванням фактично сплачених авансових внесків, крім рентної плати за землю, умови нарахування та сплати якої визначено у статті 255 цього Кодексу.

259.6. У разі коли місце обліку платника рентної плати не збігається з місцезнаходженням ділянки надр платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та платник рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, подає за місцем податкової реєстрації платника або уповноваженої особи копію податкової декларації та копію платіжного документа про сплату податкових зобов'язань з рентної плати.

Стаття 260. Відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням

260.1. Відповідальність платників рентної плати

260.1.1. На платника рентної плати покладається відповідальність за правильність обчислення, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання контролюючим органам відповідних податкових декларацій згідно із нормами цього Кодексу та інших законодавчих актів.

260.1.2. На суму податкових зобов'язань з рентної плати, що нарахована платником рентної плати за податковий (звітний) період, але не сплачена протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання податкової декларації, нараховується пеня в порядку, встановленому розділом II цього Кодексу.

260.2. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної плати

260.2.1. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної плати здійснюють контролюючі органи.

260.2.2. Особливості контролю за справлянням рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Контролюючі органи для забезпечення контролю за правильністю обчислення платником суми рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в частині визначення обсягу (кількості) видобутих корисних копалин у межах наданої йому ділянки надр, а також коригуючих коефіцієнтів згідно з пунктом 253.24 статті 253 цього Кодексу у встановленому законодавством порядку можуть залучати центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державного гірничого нагляду, а також у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

За фактами, які відбуваються протягом шести місяців, щодо невнесення, несвоєчасного внесення платником рентної плати сум податкових зобов'язань або невиконання платником податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, порушує перед відповідним центральним органом виконавчої влади питання зупинення дії відповідного спеціального дозволу.

До доходів, що виникли у платника в результаті реалізації таким платником прав користування ділянкою надр у період невнесення, несвоєчасного внесення платником сум податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за виключенням випадків донарахувань та штрафних санкцій за результатами перевірок контролюючих органів) протягом шести місяців, а також на період зупинення дії відповідного спеціального дозволу, застосовується адміністративно-господарська санкція у вигляді вилучення отриманого (нарахованого) платником або відповідним контролюючим органом прибутку (доходу) від господарської діяльності з видобування корисних копалин.

Органи державного гірничого нагляду у місячний строк після прийняття відповідного рішення надсилають до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації платника, який буде здійснювати видобуток корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення, повідомлення про надання такому платнику дозволу на початок ведення видобувних робіт або погодження на проведення дослідно-промислової розробки.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, у місячний строк після прийняття відповідного рішення надсилає до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації платника, який буде здійснювати видобуток корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення, копію затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції з конкретизацією порядку визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.

260.2.3. Контроль за правильністю визначення обсягів використання надр в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду, який подає у місячний строк з дня видачі чи вилучення акта про надання гірничого відводу контролюючим органам за місцезнаходженням ділянки надр інформацію про зміни у переліку користувачів надр.

260.2.4. У разі несплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України або сплати її в неповному обсязі платниками рентної плати протягом шести місяців контролюючі органи подають інформацію про таких платників до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

Інформацію про платників рентної плати, які користуються радіочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм і протягом шести місяців не сплатили рентну плату або сплатили її не в повному обсязі, контролюючі органи подають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

260.2.5. Особливості контролю за справлянням рентної плати за спеціальне використання води

Органи, що видають дозволи на спеціальне водокористування, щороку до 20 січня подають контролюючим органам та органам водного господарства інформацію про водокористувачів, яким видано такі дозволи.

Водокористувачі, яким видано дозволи на спеціальне водокористування та які здійснюють постачання води іншим водокористувачам, щороку до 20 січня подають контролюючим органам та органам водного господарства перелік водокористувачів - абонентів.

У разі зміни умов водокористування, видачі протягом року нових дозволів на спеціальне водокористування, укладення договорів на поставку води водокористувачі, які отримали переоформлені дозволи на спеціальне водокористування, договори на поставку води, зобов'язані протягом 10 днів повідомити про це контролюючим органам та органам водного господарства.

У разі несплати рентної плати або сплати її не в повному обсязі протягом шести місяців контролюючі органи подають інформацію про платників рентної плати до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття до них заходів згідно із законом.

260.2.6. Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, направляють контролюючим органам перелік лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства.";

50) розділи X "Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні" і XI "Плата за користування надрами" виключити;

51) у статті 265:

у пункті 265.3:

у підпункті 265.3.1 слова "житлова площа" замінити словами "загальна площа";

у підпункті 265.3.3 слова "з житлової площі" замінити словами "із загальної площі";

у підпункті 265.3.4 слова "житлової площі" замінити словами "загальної площі";

у пункті 265.5:

у підпунктах "а" - "г" підпункту 265.5.2 слова "житлова площа" замінити словами "загальна площа";

у підпунктах "а" - "б" підпункту 265.5.3 слова "житлова площа" замінити словами "загальна площа";

у пункті 265.7:

у підпунктах "б" - "г" підпункту 265.7.1 слова "житлової площі" замінити словами "загальної площі";

в абзаці третьому підпункту 265.7.3 слова "житлової площі" замінити словами "загальної площі";

52) статтю 266 виключити;

53) статтю 267 виключити;

54) статтю 268 виключити;

55) розділ XIII "Плата за землю" виключити;

56) у статті 291:

у пункті 291.4:

доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:

"7) сьома група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.";

доповнити пункт підпунктами 291.4.2 - 291.4.7 такого змісту:

"291.4.2. У селекційних центрах, на підприємствах (в об'єднаннях) з племінної справи у тваринництві до продукції власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника також належать племінні (генетичні) ресурси, придбані в інших селекційних центрах, на підприємствах (в об'єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані вітчизняним підприємствам для осіменіння маточного поголів'я тварин.

291.4.3. Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на:

усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються;

кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу;

особу, утворену шляхом перетворення.

291.4.4. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

291.4.5. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом перетворення платника податку, можуть бути платниками податку в рік перетворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

291.4.6. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення, можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

291.4.7. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.";

абзац перший пункту 291.5 викласти у такій редакції:

"291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - шостої груп:";

доповнити статтю пунктом 291.51 такого змісту:

"291.51. Не можуть бути платниками єдиного податку сьомої групи:

291.51.1. суб'єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

291.51.2. суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

291.51.3. суб'єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).";

пункт 291.6 після слів "єдиного податку" доповнити словами "першої - шостої груп";

57) назву статті 292 викласти у такій редакції:

"Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - шостої груп";

58) доповнити Кодекс статтею 2921 такого змісту:

"Стаття 2921. Об'єкт та база оподаткування для платників єдиного податку сьомої групи

2921.1. Об'єктом оподаткування для платників єдиного податку сьомої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

2921.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку сьомої групи є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року, для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) - нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, проведена за станом на 1 липня 1995 року.";

59) у статті 293:

пункт 293.1 після слів "єдиного податку" доповнити словами "для платників першої - шостої груп";

доповнити статтю пунктом 293.9 такого змісту:

"293.9. Для платників єдиного податку сьомої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,15;

293.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,09;

293.9.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,09;

293.9.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,03;

293.9.5. для земель водного фонду - 0,45;

293.9.6. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 1.

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66 відсотків) від реалізації усієї власновиробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.";

60) у статті 294:

у абзаці першому пункту 294.1 слова "першої та другої" замінити словами "першої, другої та сьомої";

пункт 294.2 доповнити абзацами такого змісту:

"Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.";

61) у статті 295:

пункт 295.4 після слів "єдиного податку" доповнити словами "платниками першої - шостої груп";

доповнити статтю пунктом 295.9 такого змісту:

"295.9. Платники єдиного податку сьомої групи:

295.9.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу;

295.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;

у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків;

295.9.3. утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному підпунктом 295.9.2 цього пункту;

295.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов'язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;

295.9.5. зобов'язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

уточнити суму податкових зобов'язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

295.9.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

295.9.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

295.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.";

62) пункт 296.1 статті 296 після слів "єдиного податку" доповнити словами "першої - шостої груп";

63) у статті 297:

у пункті 297.1:

у підпункті 3 слова і цифри "ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 підпункту 293.3.1 пункту 293.3 або підпунктом 1 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 статті 293" замінити словами і цифрами "ставки єдиного податку, визначені підпунктом 1 підпункту 293.3.1 пункту 293.3 або підпунктом 1 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 та пунктом 293.9 статті 293";

підпункт 4 викласти у такій редакції:

"4) рентної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні фізичних та юридичних осіб, крім рентної плати за земельні ділянки, що не використовується платниками єдиного податку першої - шостої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку сьомої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва";

підпункт 5 виключити;

підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку сьомої групи.";

64) у статті 298:

абзац перший пункту 298.1 після слова "оподаткування" доповнити словами "платниками єдиного податку першої - шостої груп";

абзац перший пункту 298.2 після слова "оподаткування" доповнити словами "платниками єдиного податку першої - шостої груп";

доповнити статтю пунктом 298.8 такого змісту:

"298.8. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку сьомої групи здійснюється відповідно до підпунктів 298.8.1 - 298.8.4 цієї статті.

298.8.1. Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або підтвердження статусу платника єдиного податку подають до 20 лютого поточного року:

загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), - контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику;

відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

298.8.2. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, подають протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок декларацію з податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов'язків щодо погашення податкових зобов'язань або боргів, які передані йому як правонаступнику.

298.8.3. Дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, включає доходи, отримані від:

реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

У разі коли сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг:

послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка, розмелювання, дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження), які надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).

298.8.4. У разі коли у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75 відсотків, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

Якщо така частка не перевищує 75 відсотків у зв'язку із виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, до платника податку в наступному податковому (звітному) році зазначена вимога не застосовується. Такі платники податку для підтвердження статусу платника єдиного податку подають податкову декларацію разом із рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про наявність обставин непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.";

65) пункт 299.15 статті 299 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

"8) якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку сьомої групи становить менш як 75 відсотків - в останній день податкового (звітного) року.";

66) глави 2 "Фіксований сільськогосподарський податок", 3 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками" і 4 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності" розділу XIV "Спеціальні податкові режими" та розділи XV "Збір за користування радіочастотним ресурсом України", XVI "Збір за спеціальне використання води" і XVII "Збір за спеціальне використання лісових ресурсів" виключити;

67) у підпункті "в" пункту 335.2 статті 335 слово "плату" замінити словами "рентну плату";

68) у статті 338:

у назві статті слово "плати" замінити словами "рентної плати";

у пункті 338.1:

в абзаці першому слово "плати" замінити словами "рентної плати";

в абзаці другому слово "плати" замінити словами "рентної плати", а цифри "XI" - цифрами "IX";

в абзаці третьому слово "плати" замінити словами "рентної плати";

в абзаці четвертому слова "податковий розрахунок з плати за користування надрами" замінити словами "податкову декларацію з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин";

в абзаці п'ятому слова "податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплачує таку плату за користування надрами" замінити словами "податкову декларацію з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплачує таку рентну плату";

у пункті 338.2 слово "плати" замінити словами "рентної плати";

69) у розділі XIX "Прикінцеві положення":

підпункти 1 - 10 пункту 4 замінити підпунктами такого змісту:

"1) акцизний податок;

2) екологічний податок;

3) рентна плата, крім рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;";

70) у розділі XX "Перехідні положення":

у підрозділі 2:

у підпункті 2 пункту 1 слова "податкова накладна" замінити словами "первинний документ";

пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. Реєстрація первинних документів платниками податку на додану вартість - продавцями в Єдиному реєстрі первинних документів запроваджується для платників цього податку, у яких сума податку на додану вартість в одному первинному документі становить:

понад 1 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року;

понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2011 року;

понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року;

понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року.

Первинний документ, в якому сума податку на додану вартість не перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню до Єдиного реєстру первинних документів. Первинний документ, виписаний при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, з 1 січня 2012 року підлягає включенню до Єдиного реєстру первинних документів не залежно від розміру податку на додану вартість в одному первинному документі.

До платників податку, для яких на дату складання первинного документа цим підрозділом не запроваджено обов'язковість реєстрації первинного документа в Єдиному реєстрі первинних документів, не застосовуються положення абзаців восьмого і дев'ятого пункту 201.7 статті 201 цього Кодексу.";

у назві та у пунктах 1 - 5 підрозділу 6 слова "земельного податку" замінити словами "рентної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні юридичних осіб";

пункти 4 та 16 підрозділу 10 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім змін, що вносяться абзацами третім, шостим та сьомим пункту 2 (щодо виключення підпункту 10.2.1 пункту 10.2 та змін до пункту 10.3 статті 10), абзацами восьмим, одинадцятим, тринадцятим, шістнадцятим, дев'ятнадцятим, двадцять другим, двадцять четвертим та тридцять третім пункту 4 (щодо виключення підпунктів 14.1.68, 14.1.92, 14.1.117, 14.1.132, 14.1.146, 14.1.151, 14.1.208, 14.1.211, 14.1.246 та 14.1.250 пункту 14.1 статті 14), пунктом 5 (щодо змін до підпункту 191.1.4 пункту 191.1 статті 191), абзацами другим та третім пункту 6 (щодо змін до підпунктів 20.1.9 та 20.1.10 пункту 20.1 статті 20), пунктами 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 (щодо змін до статей 61, 63, 70, 72, 75, 80 та 94), пунктом 16 (щодо виключення статті 125), пунктом 19 (щодо виключення підпункту 139.1.10 пункту 139.1 статті 139), пунктом 20 (щодо виключення абзацу другого пункту 150.1 статті 150), абзацами другим та третім пункту 21 (щодо виключення другого речення пункту 152.1 та пункту 152.2 статті 152), пунктом 22 (щодо змін до першого речення абзацу першого пункту 152.11 статті 152), пунктом 25 (щодо змін до абзацу першого підпункту 177.5.3 пункту 177.5 статті 177), пунктом 53 (щодо виключення статті 267), абзацом шостим пункту 63 (щодо виключення підпункту 5 пункту 297.1 статті 297) розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2016 року.

2. У статті 28 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

у пункті 1 та 2 частини другої слово "плати" замінити словами "рентної плати";

частину третю виключити;

частину четверту викласти у такій редакції:

"Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин та рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються Податковим кодексом України.";

у частині шостій слова "плата за користування надрами" замінити словами "рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин".

3. У частині першій статті 30 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) слово "збір" замінити словами "рентну плату за спеціальне використання води".

4. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

1) у пункті "в" частини першої статті 91 слова "земельний податок" замінити словами "рентну плату за землю";

2) у пункті "в" частини першої статті 96 слова "земельний податок" замінити словами "рентну плату за землю";

3) у пункті "е" частини четвертої статті 136 слова "орендної плати" замінити словами "рентної плати за землі державної і комунальної власності, надані в оренду";

4) у пункті "д" частини першої статті 141 слова "земельного податку" замінити словами "рентної плати за землю";

5) у частині першій статті 194 слово "плати" замінити словами "рентної плати";

6) у частині третій статті 201 слова "земельного податку" замінити словами "рентної плати за землю";

7) у пункті "в" частини першої статті 205 слово "плати" замінити словами "сплати рентної плати";

8) у статті 206:

у назві статті слово "плата" замінити словами "рентна плата";

у другому реченні частини першої слово "плати" замінити словами "рентної плати";

у частині другій слово "плата" замінити словами "рентна плата";

9) у другому реченні абзацу другого пункту 6 розділу X "Перехідні положення" слова "земельного податку" замінити словами "рентної плати за землю".

5. У назві та частині другій статті 77 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170) слово "збір" замінити словами "рентна плата".

6. У пункті "л" статті 3 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546) слова "збору" і "плати" замінити словами "рентної плати".

7. У абзаці десятому частини другої статті 16 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338) слова "збір за першу реєстрацію транспортного засобу" замінити словами "екологічний податок під час першої реєстрації в Україні транспортних засобів".

8. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170):

1) у статті 26:

у пунктах 28 і 35 частини першої слова "земельному податку" замінити словами "рентної плати за землю";

у пункті 2 частини другої слова "земельного податку" замінити словами "рентної плати за землю";

2) у пункті "а" частини першої статті 33:

у підпункті 1 слова "земельного податку" замінити словами "рентної плати за землю", а слово "плати" замінити словами "рентної плати";

у підпункті 4 слово "плати" замінити словами "рентної плати".

9. У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365):

1) у статті 6:

частину другу після слів "складання фінансової звітності" доповнити словами ", а також встановлює вимоги до первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та визначає порядок документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку";

частину третю доповнити реченням такого змісту: "Національний банк України встановлює вимоги до первинних документів банків.";

2) частину другу статті 9 викласти у такій редакції:

"2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

назву документа (форми) та дату складання;

повне або скорочене найменування та місцезнаходження підприємства (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання);

опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції;

податковий номер платника податку на додану вартість (продавця та покупця);

ціна постачання без урахування податку на додану вартість;

ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;

загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку.".

10. У пункті 12 частини другої статті 8 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) слова "платежів за користування надрами" замінити словами "рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин".

11. У статті 8 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 260) слова "збір за першу реєстрацію транспортного засобу" замінити словами "екологічний податок під час першої реєстрації в Україні транспортних засобів".

12. У Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102):

1) у статті 21:

частину першу доповнити словами "(за землі державної і комунальної власності, надані в оренду, справляється рентна плата, яка встановлюється Податковим кодексом України)";

у частині другій слова "орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності" замінити словами "рентної плати за землі державної і комунальної власності, надані в оренду";

2) у частині третій статті 22 слова "орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності" замінити словами "рентна плата за землі державної і комунальної власності, надані в оренду".

13. У назві та частині другій статті 57 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526) слово "збір" замінити словами "рентна плата".

14. У першому реченні абзацу другого частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 19, ст. 257) слово "плати" замінити словами "рентної плати".

15. Органам місцевого самоврядування у зв'язку із скасуванням збору за місця для паркування транспортних засобів забезпечити перегляд тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування та/або розмірів рентної плати за землі державної і комунальної власності, надані в оренду, відведені для забезпечення паркування транспортних засобів.

16. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

під час підготовки проекту закону про перелік адміністративних послуг та розмір плати (адміністративний збір) за їх надання відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" передбачити справляння адміністративних зборів за видачу патентів на провадження певних видів підприємницької діяльності, в тому числі туристичної діяльності та діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках, та зарахування надходжень від зазначених зборів до відповідного місцевого бюджету.

 

Голова
Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос