Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка социального сопровождения семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах

Проект закона Украины от 06.11.2013 № 3558
Дата рассмотрения: 06.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 23, ст. 284; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

1) у статті 1:

абзац третій після слів "соціальними працівниками" доповнити словами "або фахівцями із соціальної роботи";

абзац п'ятий виключити;

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"соціальний супровід - комплекс заходів, спрямованих на запобігання потраплянню сімей, дітей, молоді та інших осіб у складні життєві обставини, подолання таких обставин та мінімізацію їх наслідків.";

в абзаці одинадцятому слова "фахівець із соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю" замінити словами "фахівець із соціальної роботи", а слова "дітьми та молоддю" - словами "дітьми, молоддю та іншими особами на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці";

2) доповнити статтю 8 після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"соціальний супровід сімей, дітей, молоді та інших осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

3) статтю 11 викласти у такій редакції:

"Стаття 11. Соціальний супровід сімей, дітей, молоді та інших осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

Соціальний супровід здійснюється з метою запобігання потраплянню сімей, дітей, молоді та інших осіб у складні життєві обставини, подолання таких обставин та мінімізації їх наслідків.

Організація соціального супроводу сімей, дітей, молоді та інших осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечується районними, міськими, районними у містах центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

Соціальний супровід здійснюється за згодою осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. У разі виявлення фактів порушення прав дитини у сім'ї соціальний супровід здійснюється в обов'язковому порядку із залученням батьків до проходження індивідуальних корекційних програм.

Порядок здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді визначається Кабінетом Міністрів України.";

4) у статті 17:

в абзаці другому частини першої слова ", селищні та сільські" виключити;

абзац третій частини першої виключити;

частину другу замінити частинами такого змісту:

"Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді утворюються, реорганізуються і ліквідуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями. Діяльність зазначених центрів спрямовується відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій.

Міські, районні у містах центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді утворюються, реорганізуються і ліквідуються відповідними органами місцевого самоврядування, діяльність яких спрямовується виконавчими органами відповідних рад.

Районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у м. Києві утворюються, реорганізуються і ліквідуються відповідними районними держадміністраціями.

Штатна чисельність працівників республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім'ї та дітей.".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами шостою - восьмою;

частину сьому викласти у такій редакції:

"Діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел.";

5) у статті 18:

у частині другій:

в абзаці першому слово "повноважень" замінити словом "вимог";

в абзаці другому слова "соціальне інспектування та" виключити;

абзац восьмий після слова "якості" доповнити словом "наданих";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"залучає інших суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.";

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"Порядок взаємодії суб'єктів соціальної роботи, що здійснюють соціальний супровід, визначається Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;

6) у тексті Закону слова "фахівець з соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю" у всіх відмінках і числах замінити словами "фахівець із соціальної роботи" у відповідному відмінку і числі.

2. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147; 2006 р., N 49, ст. 484; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

1) абзац двадцять перший статті 1 викласти у такій редакції:

"соціальний супровід - комплекс заходів, спрямованих на запобігання потраплянню сімей, дітей, молоді та інших осіб у складні життєві обставини, подолання таких обставин та мінімізацію їх наслідків;";

2) у статті 15:

доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:

"Соціальний супровід осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється з метою запобігання їх потраплянню у складні життєві обставини, подолання таких обставин та мінімізації їх наслідків.".

У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"Соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи здійснює соціальний супровід та надає соціальні послуги сім'ї.";

доповнити статтю частинами такого змісту:

"Соціальний супровід осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється районними, міськими, районними у містах центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням у разі необхідності інших суб'єктів соціальної роботи.

Порядок здійснення соціального супроводу визначається Кабінетом Міністрів України.";

3) частини першу і третю статті 17 після слів "центри соціальних служб для" доповнити словами "сім'ї, дітей та".

3. У Законі України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358; 2013 р., N 3, ст. 22):

1) у статті 1:

абзац другий після слів "надання допомоги" доповнити словом "сім'ям";

абзац третій після слів "внаслідок яких" доповнити словом "сім'я,";

доповнити статтю після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

"вразлива сім'я - сім'я, яка має ознаки неналежного виконання батьками обов'язків щодо виховання та розвитку дитини, що створює загрозу виникнення складних життєвих обставин;

сім'я або особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, - сім'я або особа, яка за результатами оцінки потреб потрапила в обставини, зумовлені віком, станом здоров'я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про сімейне (особисте) життя та брати участь у суспільному житті, наслідки яких сім'я або особа не може подолати самостійно чи мінімізувати їх негативний вплив, особливо на життєдіяльність дітей;

фахівець із соціальної роботи - особа, яка має відповідну освіту, відповідає вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім'ї та дітей, і здійснює соціальну роботу з сім'ями, дітьми, молоддю та іншими особами на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятнадцятим;

абзац восьмий після слів "соціальні служби" доповнити словом "сім'ям,";

в абзаці дев'ятому слова "соціальні послуги особам" замінити словами "соціальні послуги сім'ям або особам";

2) абзац другий статті 2 після слова "сприяння" доповнити словом "сім'ям,";

3) у статті 5:

частину другу після слова "надається" доповнити словом "сім'ям,";

доповнити частину третю після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

абзац дев'ятий після слів "соціальної підтримки (догляду)" доповнити словами "та соціального обслуговування";

доповнити частину четверту після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"соціальний супровід - комплекс заходів, спрямованих на запобігання потраплянню сімей, дітей, молоді та інших осіб у складні життєві обставини, подолання таких обставин та мінімізацію їх наслідків.".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

4) у статті 7:

частину першу після слів "перелік соціальних послуг, категорії" доповнити словом "сімей,";

абзац четвертий частини п'ятої після слів "жорстоким ставленням у сім'ї" доповнити словами ", вразливим сім'ям";

5) у статті 9:

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Отримати соціальні послуги без письмової заяви можуть сім'ї або особи, виявлені соціальним працівником або фахівцем із соціальної роботи, за результатами оцінки їх потреб.".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

частину третю після слів "недержавними суб'єктами," доповнити словами "сім'я або";

6) у статті 17:

частину першу після слів "інші фахівці" доповнити словами "із соціальної роботи";

частини другу і третю після слів "інших фахівців" доповнити словами "із соціальної роботи".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос