Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности" (относительно осуществления закупок за собственные средства)

Проект закона Украины от 15.10.2013 № 3428
Дата рассмотрения: 15.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (щодо здійснення закупівель за власні кошти)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Голос України, 2012, 06, 16.06.2012 N 110) такі зміни:

1) Статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"довіритель з конкурсних торгів - замовник, що здійснює закупівлі за рахунок власних коштів, який на підставі договору доручення уповноважив іншу юридичну особу (повіреного з конкурсних торгів) від імені замовника організувати та провести процедури закупівель товарів, робіт і послуг;

повірений з конкурсних торгів - юридична особа, яка на підставі договору доручення зобов'язується від імені довірителя з конкурсних торгів організувати та провести процедури закупівель товарів, робіт і послуг".

2) У статті 4:

у частині 1:

в абзаці першому після слова "замовник" додати слова "або повірений з конкурсних торгів";

у пункті 1:

абзац другий викласти в редакції:

"дочірніми підприємствами замовника або довірителя з конкурсних торгів";

абзац третій після слів "належить цьому замовнику" доповнити словами "або довірителю з конкурсних торгів";

в абзаці четвертому після слів "статутного капіталу замовника" доповнити словами "або довірителя з конкурсних торгів";

у пункті 3 після слів "за умови, що замовник" додати слова "або довіритель з конкурсних торгів", після слів "з тих самих умов, що і замовник" додати слова "або довіритель з конкурсних торгів".

3) Доповнити статтею 5 такого змісту:

"Стаття 5. Особливості проведення процедур закупівель, що здійснюються за рахунок власних коштів замовників

1. Замовник, що здійснює закупівлі за рахунок власних коштів, має право шляхом укладення договору доручення уповноважити іншу юридичну особу (повіреного з конкурсних торгів) організувати та провести процедури закупівель товарів, робіт і послуг.

Повірений з конкурсних торгів при здійсненні процедур закупівель має всі права та несе всі обов'язки замовника, визначені Законом України "Про здійснення державних закупівель" та цим Законом, крім прав та обов'язків, що належать до виключної компетенції довірителя з конкурсних торгів відповідно до частини 7 статті 5 цього Закону.

2. У разі, якщо вартість предмета закупівель кожного з кількох довірителів з конкурсних торгів дорівнює або перевищує вартісні показники, встановлені частиною третьою статті 2 цього Закону, повірений з конкурсних торгів здійснює закупівлі з застосуванням процедур закупівель, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" та цим Законом.

3. Утворений повіреним з конкурсних торгів комітет з конкурсних торгів діє відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Склад комітету з конкурсних торгів, утвореного повіреним з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням уповноваженого органу повіреного з конкурсних торгів.

До складу комітету з конкурсних торгів повіреного з конкурсних торгів входить не менше п'яти осіб.

Довіритель з конкурсних торгів може здійснювати нагляд за проведенням процедур закупівель, що проводяться в його інтересах, шляхом участі уповноваженого представника довірителя з конкурсних торгів у засіданнях комітету з конкурсних торгів повіреного з конкурсних торгів з правом дорадчого голосу, якщо інше не передбачено договором.

4. Довіритель з конкурсних торгів у порядку та строки визначені договором доручення передає повіреному з конкурсних торгів інформацію щодо товарів, робіт, послуг процедури закупівель яких має здійснювати повірений з конкурсних торгів.

5. Річний план довірителя з конкурсних торгів обов'язково має зазначати найменування та ідентифікаційний код повіреного з конкурсних торгів.

6. Оголошення про проведення процедури закупівлі повіреним з конкурсних торгів має містити найменування та ідентифікаційні коди довірителів з конкурсних торгів від імені яких проводяться процедури закупівлі товарів, робіт і послуг.

7. Довіритель з конкурсних торгів:

1) здійснює планування закупівель, складає та затверджує річний план закупівель;

2) оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу річний план та зміни до нього;

3) встановлює вимоги до документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації);

4) визначає кваліфікаційні критерії оцінки пропозицій до учасників;

5) здійснює акцепт пропозиції конкурсних торгів;

6) укладає договір з переможцем процедури закупівлі;

7) забезпечує зберігання відповідних документів з питань закупівель, визначених цим Законом та Законом України "Про здійснення державних закупівель";

8) здійснює інші дії, передбачені цим Законом та договором доручення.

8. Повірений з конкурсних торгів:

1) здійснює вибір процедури закупівлі;

2) організовує та проводить процедури закупівель;

3) складає документацію з конкурсних торгів та надає роз'яснення щодо документації з конкурсних торгів та внесення змін до неї;

4) визначає вимоги щодо забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

5) проводить попередню кваліфікацію учасників;

6) приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівель, попередній кваліфікації учасників у випадках, встановлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

7) здійснює розкриття пропозицій конкурсних торгів;

8) здійснює розгляд та оцінку пропозицій конкурсних торгів у порядку, встановленому статтею 28 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

9) відхиляє пропозицію конкурсних торгів у випадках, встановлених статтею 29 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

10) приймає рішення за результатом розгляду скарг учасника (учасників);

11) усуває порушення, встановлені за результатом розгляду скарг учасника (учасників);

12) складає відповідно до кількості довірителів з конкурсних торгів та оприлюднює звіт про результати проведення процедури закупівлі в порядку, встановленому Законом України "Про здійснення державних закупівель";

13) відміняє торги чи визнає їх такими, що не відбулися у випадках, встановлених статтею 30 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

14) забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

15) визначає переможця процедури закупівель, надає довірителю з конкурсних торгів інформацію щодо переможця та його пропозиції щодо акцепту;

16) забезпечує складання, затвердження та передачу усіх відповідних документів з питань закупівель визначених цим Законом, довірителю з конкурсних торгів;

17) забезпечує інформування учасників про результати проведення процедури закупівлі;

18) здійснює інші дії, передбачені цим Законом та договором доручення.

9. Члени комітету з конкурсних торгів повіреного з конкурсних торгів для організації та проведення процедур закупівель, несуть персональну відповідальність за:

1) застосування процедур закупівлі з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, у тому числі за оформлення документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) оцінку пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій) не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), що міститься у документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

3) неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до вимог законодавства;

4) неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної процедури, не проходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель відповідно до вимог закону;

5) ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом.

10. Посадові особи довірителя з конкурсних торгів несуть персональну відповідальність за:

1) здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законом процедур;

2) укладення з учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за цінами і обсягами, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації);

3) внесення змін до укладеного в результаті проведення процедури закупівлі договору, не передбачених законодавством у сфері закупівель.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос