Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения квалифицированных инвесторов в ценные бумаги

Проект закона Украины от 14.10.2013 № 3423
Дата рассмотрения: 14.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кваліфікованих інвесторів в цінні папери

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В абзаці першому частини першої статті 18830 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "посадовою особою учасника фондового ринку" виключити.

2. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 7:

пункти 371 - 3711 вважати відповідно пунктами 38 - 48;

доповнити частину після пункту 48 пунктами 49 і 50 такого змісту:

"49) встановлює порядок ведення та веде Реєстр кваліфікованих інвесторів в цінні папери;

50) визначає критерії ризикованості цінних паперів з метою обмеження доступу інвесторів, які не мають статусу кваліфікованого інвестора в цінні папери, до ризикових операцій з такими цінними паперами;".

У зв'язку з цим пункт 38 вважати пунктом 51;

2) у статті 8:

у пункті 10 слова "та саморегулівним організаціям" замінити словами ", саморегулівним організаціям та іншим учасникам фондового ринку";

доповнити статтю пунктом 101 такого змісту:

"101) вимагати від осіб, включених до Реєстру кваліфікованих інвесторів в цінні папери, надання необхідних документів для підтвердження відповідності критеріям, встановленим для набуття статусу кваліфікованого інвестора в цінні папери;".

3. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2010 р., N 38, ст. 505; 2011 р., N 10, ст. 65, N 43, ст. 447, N 51, ст. 578; 2012 р., N 7, ст. 53; 2013 р., N 26, ст. 264; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 р. N 407-VII):

1) у частині другій статті 2:

абзац перший після слів "інвестори в цінні папери" доповнити словами "(в тому числі кваліфіковані інвестори в цінні папери)";

доповнити частину після абзацу п'ятого новими абзацами такого змісту:

"Кваліфіковані інвестори в цінні папери (далі - кваліфіковані інвестори) - особи, які володіють вміннями, знаннями в галузі фінансового ринку та/або фінансовими ресурсами, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень щодо здійснення операцій з цінними паперами, які відносяться до ризикових відповідно до критеріїв ризикованості цінних паперів, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кваліфікованими інвесторами є особи, визначені у статті 21 цього Закону.".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

2) доповнити Закон статтею 21 такого змісту:

"Стаття 21. Кваліфіковані інвестори

1. Кваліфікованими інвесторами є:

1) міжнародні фінансові організації, утворені кількома державами - членами міжнародної фінансової організації, які надають фінансові ресурси іншим державам-членам на умовах, визначених їх установчими документами;

2) уряди та центральні банки іноземних держав;

3) Кабінет Міністрів України та Національний банк України;

4) фінансові установи.

2. Юридичні та фізичні особи, крім тих, що передбачені частиною першою цієї статті, можуть бути визнані кваліфікованими інвесторами Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом включення їх до Реєстру кваліфікованих інвесторів.

Юридична (в тому числі іноземна) або фізична особа, яка виявила бажання набути статусу кваліфікованого інвестора, може подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідну заяву та документи, які підтверджують її відповідність критеріям, встановленим у цій частині для набуття статусу кваліфікованого інвестора.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку проводить перевірку поданих їй документів, які підтверджують відповідність критеріям, встановленим для набуття статусу кваліфікованого інвестора, та включає осіб до Реєстру кваліфікованих інвесторів.

Юридичні та фізичні особи, які виявили бажання та підтвердили свою відповідність критеріям, встановленим для набуття статусу кваліфікованого інвестора, набувають такого статусу з моменту їх включення до Реєстру кваліфікованих інвесторів.

Фізична особа може набути статусу кваліфікованого інвестора у разі наявності у неї повної вищої освіти в галузі економіки та відповідності двом з таких критеріїв:

протягом останніх чотирьох кварталів укладала та виконувала за участю або посередництвом торговця цінними паперами щомісяця не менше 10 договорів з купівлі-продажу цінних паперів;

володіє коштами та цінними паперами, в тому числі на банківських депозитних рахунках, на суму не менше 0,5 мільйона євро, з яких цінні папери становлять не менше 150 тисяч євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент набуття/підтвердження статусу кваліфікованого інвестора;

має стаж роботи у фінансовій установі за відповідним фахом не менше одного року.

Юридична особа може набути статусу кваліфікованого інвестора у разі відповідності двом з таких критеріїв:

підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент набуття/підтвердження статусу кваліфікованого інвестора;

річний дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент набуття/підтвердження статусу кваліфікованого інвестора;

власні кошти становлять не менше 2 мільйонів євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент набуття/підтвердження статусу кваліфікованого інвестора.

Порядок подання, розгляду та вимоги до змісту і форми заяви та відповідних документів для отримання статусу кваліфікованого інвестора та включення до (виключення з) Реєстру кваліфікованих інвесторів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про перелік осіб, включених до Реєстру кваліфікованих інвесторів, є публічною інформацією та розміщується на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в обсязі та порядку, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кваліфіковані інвестори раз у рік з моменту включення до Реєстру кваліфікованих інвесторів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, повинні подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, які підтверджують факт їх відповідності критеріям, встановленим для набуття статусу кваліфікованого інвестора.

3. Розміщення (видача) та обіг цінних паперів, які відносяться до ризикових відповідно до критеріїв ризикованості, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дозволяється виключно серед кваліфікованих інвесторів, крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті.

Державні цінні папери не можуть бути віднесені до ризикових відповідно до критеріїв ризикованості, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. У разі втрати статусу кваліфікованого інвестора власником цінних паперів, щодо яких встановлені обмеження щодо їх розміщення (видачі) та обігу виключно серед кваліфікованих інвесторів, або набуття особою, що не має статусу кваліфікованого інвестора, права власності на такі цінні папери в результаті спадкування, правонаступництва, виконання рішення суду, повернення вкладу учасника товариства в натуральній формі, звернення стягнення на заставлене майно такий власник (його правонаступник або спадкоємець) протягом 18 місяців з моменту втрати статусу кваліфікованого інвестора (набуття права власності на такі цінні папери) зобов'язаний набути статусу кваліфікованого інвестора або продати такі цінні папери кваліфікованому інвестору.";

3) абзац перший частини третьої статті 8 після слів "третіми особами" доповнити словами ", крім випадку здійснення емітентом (крім банків) виключно приватного розміщення облігацій серед кваліфікованих інвесторів";

4) статтю 17 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. У разі здійснення операцій з цінними паперами, розміщення (видача) та обіг яких може здійснюватися виключно серед кваліфікованих інвесторів, торговець цінними паперами, за участю або посередництвом якого здійснюються такі операції, зобов'язаний перевірити наявність у інвесторів статусу кваліфікованого інвестора.";

5) доповнити Закон статтею 281 такого змісту:

"Стаття 281. Емісія цінних паперів шляхом приватного розміщення виключно серед кваліфікованих інвесторів

1. Емісія цінних паперів, які відносяться до ризикових відповідно до критеріїв ризикованості, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може здійснюватися шляхом приватного розміщення виключно серед кваліфікованих інвесторів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Строк обігу цінних паперів, емісія яких здійснюється виключно серед кваліфікованих інвесторів, максимальний обсяг емісії та інші особливості такої емісії встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. У разі здійснення приватного розміщення цінних паперів виключно серед кваліфікованих інвесторів емісія цінних паперів здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про приватне розміщення цінних паперів виключно серед кваліфікованих інвесторів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів (у разі відсутності такого договору);

3) погодження проспекту емісії цінних паперів кваліфікованими інвесторами, серед яких здійснюватиметься розміщення таких цінних паперів;

4) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів;

5) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів та видача свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

6) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;

7) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів (у разі відсутності такого договору);

8) укладення договорів з першими власниками цінних паперів - кваліфікованими інвесторами;

9) затвердження результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, - у разі здійснення розміщення цінних паперів у кількості, визначеній у проспекті їх емісії, або прийняття рішення про відмову від розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, - у разі невідповідності кількості розміщених цінних паперів кількості цінних паперів, визначеній у проспекті їх емісії;

10) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних паперів або документів для скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

4. На емісію облігацій підприємств, що здійснюється шляхом приватного розміщення виключно серед кваліфікованих інвесторів, не поширюються обмеження, встановлені частиною третьою статті 8 цього Закону.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у разі встановлення факту відсутності в інвестора, який придбав цінні папери, розміщення яких повинно здійснюватися виключно серед кваліфікованих інвесторів, статусу кваліфікованого інвестора зупиняє внесення змін до системи депозитарного обліку щодо таких цінних паперів зазначеного інвестора на строк до усунення порушень.";

6) у статті 29:

частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) у разі здійснення приватного розміщення цінних паперів виключно серед кваліфікованих інвесторів після надходження заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску цінних паперів, протягом п'яти робочих днів здійснює реєстрацію випуску цінних паперів або відмовляє в такій реєстрації.";

частину п'яту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підставою для відмови у реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів у разі публічного та приватного розміщення, що планується здійснювати серед інвесторів, що не мають статусу кваліфікованого інвестора, є віднесення таких цінних паперів до ризикових відповідно до критеріїв ризикованості, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

7) частину четверту статті 30 доповнити абзацом такого змісту:

"У проспекті емісії цінних паперів, розміщення яких здійснюється шляхом приватного розміщення виключно серед кваліфікованих інвесторів, мають міститися відомості про кількість цінних паперів, яка передбачається для придбання кожним з кваліфікованих інвесторів.";

8) частину першу статті 39 доповнити абзацом такого змісту:

"Емітенти цінних паперів, емісії яких здійснено виключно шляхом приватного розміщення виключно серед кваліфікованих інвесторів, розкривають інформацію на фондовому ринку шляхом персонального надання її кваліфікованим інвесторам та/або особам, які набули права власності на такі цінні папери в результаті спадкування, правонаступництва, виконання рішення суду, повернення вкладу учасника товариства в натуральній формі, звернення стягнення на заставлене майно, та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.";

9) частину четверту статті 40 доповнити абзацом такого змісту:

"Емітенти цінних паперів, емісії яких здійснено виключно шляхом приватного розміщення виключно серед кваліфікованих інвесторів, розкривають регулярну інформацію про емітента шляхом персонального надання її кваліфікованим інвесторам та/або особам, які набули права власності на такі цінні папери в результаті спадкування, правонаступництва, виконання рішення суду, повернення вкладу учасника товариства в натуральній формі, звернення стягнення на заставлене майно, та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.".

4. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 29, ст. 337):

1) у статті 52:

абзац перший частини другої після слів "встановленому Комісією" доповнити словами ", крім випадків приватного розміщення цінних паперів виключно серед кваліфікованих інвесторів в цінні папери, передбачених статтею 551 цього Закону";

частину третю доповнити абзацом такого змісту:

"У проспекті емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, розміщення яких здійснюється шляхом приватного розміщення виключно серед кваліфікованих інвесторів в цінні папери, мають міститися відомості про кількість цінних паперів інституту спільного інвестування, яка передбачається для придбання кожним з кваліфікованих інвесторів.";

2) доповнити Закон статтею 551 такого змісту:

"Стаття 551. Порядок розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування виключно серед кваліфікованих інвесторів в цінні папери

1. Емісія цінних паперів інституту спільного інвестування виключно серед кваліфікованих інвесторів в цінні папери може здійснюватися шляхом приватного розміщення у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Строк обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, емісія яких здійснюється виключно серед кваліфікованих інвесторів в цінні папери, максимальний обсяг емісії та інші особливості такої емісії встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. У разі здійснення приватного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування виключно серед кваліфікованих інвесторів в цінні папери після надходження заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску цінних паперів інституту спільного інвестування, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів здійснює реєстрацію випуску цінних паперів інституту спільного інвестування або відмовляє в такій реєстрації.

4. У разі здійснення приватного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування виключно серед кваліфікованих інвесторів в цінні папери емісія цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про приватне розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування виключно серед кваліфікованих інвесторів в цінні папери органом емітента цінних паперів інституту спільного інвестування, уповноваженим приймати таке рішення;

2) укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів інституту спільного інвестування (у разі відсутності такого договору);

3) погодження проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування кваліфікованими інвесторами в цінні папери, серед яких здійснюватиметься розміщення таких цінних паперів;

4) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів інституту спільного інвестування;

5) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів інституту спільного інвестування та видача свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів інституту спільного інвестування;

6) присвоєння цінним паперам інституту спільного інвестування міжнародного ідентифікаційного номера;

7) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів інституту спільного інвестування (у разі відсутності такого договору);

8) укладення договорів з першими власниками цінних паперів інституту спільного інвестування - кваліфікованими інвесторами в цінні папери;

9) затвердження результатів розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування органом емітента інституту спільного інвестування, уповноваженим приймати таке рішення, - у разі здійснення розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування у кількості, визначеній у проспекті їх емісії, або прийняття рішення про відмову від розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування органом емітента інституту спільного інвестування, уповноваженим приймати таке рішення, - у разі невідповідності кількості розміщених цінних паперів інституту спільного інвестування кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, визначеній у проспекті їх емісії;

10) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування або документів для скасування реєстрації випуску цінних паперів інституту спільного інвестування та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів інституту спільного інвестування.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у разі встановлення факту відсутності в інвестора, який придбав цінні папери інституту спільного інвестування, розміщення яких повинно здійснюватися виключно серед кваліфікованих інвесторів в цінні папери, статусу кваліфікованого інвестора в цінні папери зупиняє внесення змін до системи депозитарного обліку щодо таких цінних паперів зазначеного інвестора на строк до усунення порушень.";

3) частину першу статті 75 доповнити абзацом такого змісту:

"Інформація про інститут спільного інвестування, емісії якого здійснено виключно шляхом приватного розміщення виключно серед кваліфікованих інвесторів в цінні папери, розкривається шляхом персонального надання її кваліфікованим інвесторам в цінні папери та/або особам, які набули права власності на такі цінні папери в результаті спадкування, правонаступництва, виконання рішення суду, повернення вкладу учасника товариства в натуральній формі, звернення стягнення на заставлене майно, та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Дія цього Закону не поширюється на емісії цінних паперів, рішення про які прийняті до набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос