Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О доступе к публичной информации" (относительно усовершенствования отдельных процедур)

Проект закона Украины от 20.09.2013 № 3301
Дата рассмотрения: 04.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 314; із змінами, внесеними законами України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI, від 17 травня 2012 року N 4711-VI) такі зміни:

1. У пункті 2 частини першої статті 3 виключити слово "спеціальних".

2. У статті 6:

1) абзац перший статті другої після слова "здійснюється" доповнити словами "розпорядниками інформації";

2) у частині шостій слово "цього" замінити на слово "вказаного".

3. Статтю 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Конфіденційна інформація

1. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону, а також у інших випадках, визначених законом.

2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.".

4. У пункті 1 частини першої статті 9:

1) слово "внутрівідомчу" замінити на слово "внутрішньовідомчу";

2) слова "органами державної влади" замінити словами "суб'єктами владних повноважень".

5. Виключити пункт 3 частини першої статті 12.

6. У частині першій статті 14:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1) оприлюднювати інформацію у порядку та обсязі передбаченому законом;";

2) доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) надавати інформацію за запитами на інформацію;";

3) викласти пункт 4 у такій редакції:

"4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з отриманою інформацією;";

4) у пункті 5 слово "спеціальні" виключити.

7. У статті 15:

1) пункт 1 частини першої після слова "про" доповнити словами "нормативно-правові засади діяльності,";

2) пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:

"2) нормативно-правові акти, правові акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті ними, проекти нормативно-правових актів;";

3) пункт 5 частини першої виключити;

4) у пункті 8 частини першої слова "і бланки установи" замінити на слово "документів";

5) абзац п'ятий пункту 11 частини першої викласти у такій редакції:

"оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, порядок та умови його проведення;";

6) абзац дев'ятий пункту 11 частини першої викласти у такій редакції:

"перелік реєстрів документів та інформацію про форму їх ведення;";

7) частину третю викласти у такій редакції:

"3. Проекти нормативно-правових актів оприлюднюються відповідними розпорядниками інформації не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, якщо інше не передбачено законом.".

8. У частині другій статті 17 виключити слова "депутатами місцевих рад,".

9. Викласти статтю 18 у такій редакції:

"Стаття 18. Реєстрація документів

1. Документи, що знаходяться у суб'єктів владних повноважень, підлягають реєстрації. Правила здійснення реєстрації документів, визначаються суб'єктами владних повноважень на підставі типової інструкції з діловодства, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Доступ до відомостей про реєстрацію документів суб'єкта владних повноважень забезпечується:

1) їх оприлюдненням на офіційних веб-сайтах суб'єктів владних повноважень, а в разі їх відсутності - в інший прийнятний спосіб;

2) їх наданням за запитами на інформацію.

3. Відомості про реєстрацію документів суб'єктів владних повноважень не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом.

4. Суб'єкти владних повноважень несуть відповідальність відповідно до закону за забезпечення доступу до відомостей про реєстрацію документів.".

10. У статті 19:

1) у частині першій слово "особи" замінити на слово "запитувача";

2) пункт 1 частини п'ятої викласти у такій редакції:

"1) ім'я (найменування) запитувача, його поштову адресу, а також адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку за їх наявності;".

11. Доповнити статтею 191 такого змісту:

"Стаття 191. Запити на інформацію, які не підлягають розгляду

1. Запит на інформацію без зазначення імені (найменування) запитувача інформації, його поштової адреси, а також не підписаний запитувачем інформації (для запитів у письмовій формі), визнається анонімним і розгляду не підлягає.

2. Не підлягають розгляду запити на інформацію, що надійшли від особи, визнаної судом недієздатною.".

12. Викласти статтю 13 у такій редакції:

"Стаття 21. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно крім випадків передбачених законом.

2. У разі якщо задоволення одного або кількох запитів на інформацію, що надійшли від одного запитувача інформації протягом 90 календарних днів, передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний внести плату за надання інформації, що перевищує вказаний обсяг сторінок.

3. Плата за надання інформації включає в себе фактичні витрати з виготовлення (копіювання, друк) та пересилання копій документів.

4. Розмір фактичних витрат на виготовлення та пересилання копій документів затверджується відповідним розпорядником інформації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не затвердив розміру фактичних витрат на виготовлення та пересилання копій документів, інформація надається безкоштовно.

5. У випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, розпорядник інформації повідомляє запитувача про розмір плати за надання інформації, спосіб та строк її внесення. Строк розгляду запиту зупиняється до отримання відповіді запитувача інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.

6. При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за надання інформації не стягується.".

13. У статті 22:

1) викласти пункт 3 частини першої статті 22 у такій редакції:

"3) запитувач не вніс плату за надання інформації протягом строку, передбаченого частиною п'ятою статті 21 цього Закону;".

2) доповнити частину першу пунктами 5 - 7 такого змісту:

"5) інформація, що запитується, створена іншим розпорядником інформації і для доступу до неї законом передбачено окремий порядок;

6) запит стосується інформації, яка міститься у документах, переданих розпорядником інформації на зберігання державній архівній установі, архівній установі органів місцевого самоврядування;

7) інформація, що була раніше надана, запитується повторно тим же запитувачем без зазначення поважних причин.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос