Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения грунтового покрова земельных участков

Проект закона Украины от 17.09.2013 № 3259
Дата рассмотрения: 17.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження ґрунтового покриву земельних ділянок

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині другій статті 168 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3, ст. 27) слово "спеціального" виключити, слова "органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі".

2. У Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 349):

1) частину п'яту статті 37 доповнити абзацом такого змісту:

"видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки.";

2) доповнити статтею 371 такого змісту:

"Стаття 371. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки

Зняття та перенесення ґрунтового покриву власниками та користувачами земельних ділянок, у тому числі орендарями, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, здійснюється на підставі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву, крім:

проведення робіт, пов'язаних з ліквідацією аварійних ситуацій на об'єктах трубопровідного транспорту, підземних кабельних мережах енергозабезпечення, об'єктах нафтогазового комплексу;

переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї і тієї ж земельної ділянки, наданої для:

будівництва і обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

ведення садівництва;

індивідуального дачного будівництва;

будівництва індивідуального гаража.

Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву оформляється (видається) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву здійснюється на безоплатній основі.

Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки видається за заявою:

власника земельної ділянки;

користувача земельної ділянки, яка перебуває у приватній власності (за погодженням з власником земельної ділянки);

користувача земельної ділянки, яка перебуває у державній чи комунальній власності (за погодженням з органом, що передав земельну ділянку в користування);

органу, уповноваженого здійснювати розпорядження землями (у разі, якщо земельна ділянка не передана у власність, не надана у користування).

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється:

державним адміністратором через дозвільний центр (центр надання адміністративних послуг) - за заявою суб'єкта господарювання;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі - за заявою юридичної чи фізичної особи, які не є суб'єктами господарювання.

Дозвіл видається на підставі розробленого та затвердженого в установленому законодавством порядку робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, у якому визначено способи та умови зняття і збереження ґрунтового покриву, його тимчасового зберігання і подальшого використання.

У складі робочого проекту землеустрою в обов'язковому порядку повинен бути в наявності агрохімічний паспорт земельної ділянки, якщо зняття та перенесення ґрунтового покриву здійснюється на землях сільськогосподарського призначення, чи матеріали ґрунтового обстеження, якщо зняття ґрунтового покриву земельної ділянки буде здійснюватися на інших категоріях земель.

Перед видачею дозволу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, проводить обстеження в установленому законодавством порядку земельної ділянки, на якій планується здійснювати зняття ґрунтового покриву, а також проводить повторне обстеження земельної ділянки після проведення рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь. Обстеження земельних ділянок здійснюється безоплатно.

Дозвіл видається на строк проведення земляних робіт, що передбачений у робочому проекті землеустрою, на підставі якого він видається. У разі необхідності продовження земляних робіт термін дії дозволу може бути продовжено за заявою юридичної чи фізичної особи, якій видано дозвіл.

Порядок видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Дозвіл видається протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня одержання заяви та матеріалів, необхідних для видачі дозволу.

У видачі дозволу може бути відмовлено у разі:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах недостовірних відомостей;

припинення на момент розгляду заяви про видачу дозволу та доданих до неї матеріалів права власності чи права користування земельною ділянкою в порядку, визначеному законом;

якщо у проекті землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь не визначено способи та умови зняття ґрунтового покриву, його тимчасового зберігання і подальшого використання;

негативного висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за результатами проведення обстеження земельної ділянки перед видачею дозволу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, оформляє дозвіл або письмове повідомлення суб'єкту господарювання про відмову у видачі дозволу та передає їх протягом одного робочого дня державному адміністратору дозвільного центру (центру надання адміністративних послуг) для вручення суб'єкту господарювання чи безпосередньо вручає їх фізичній особі або юридичній особі, які не є суб'єктами господарювання.

У письмовому повідомленні про відмову у видачі дозволу зазначаються передбачені законом підстави для такої відмови.

У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання заяви про його видачу, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі дозволу з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні про відмову у видачі дозволу (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

Орган, який оформив (видав) дозвіл, забезпечує здійснення контролю за дотриманням умов зняття, збереження та використання ґрунтового покриву відповідно до умов, визначених у проекті землеустрою, на підставі якого видано дозвіл.

Підставами для анулювання дозволу є:

звернення фізичної чи юридичної особи, яка отримала дозвіл, із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), якщо інше не визначено законом;

припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

припинення права власності чи права користування земельною ділянкою;

невиконання приписів державних інспекторів органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, або органів, що здійснюють державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону земель, в частині припинення порушень земельного законодавства та дотримання законодавства про охорону земель.

Рішення про анулювання дозволу приймається органом, який його видав. Дія дозволу припиняється через три робочих дня з дня прийняття рішення про його анулювання.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, яким видано дозвіл;

зміна місцезнаходження юридичної особи чи місця реєстрації фізичної особи;

зміна власника чи користувача земельної ділянки.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу юридична чи фізична особа, яка отримала дозвіл, зобов'язана протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати в установленому законодавством порядку заяву про переоформлення дозволу. Переоформлення дозволу здійснюється протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви про переоформлення дозволу. Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строк дії, зазначений у дозволі, що переоформляється. Не переоформлений у встановлений строк дозвіл є недійсним.

Переоформлення дозволу здійснюється на безоплатній основі.

Підставами для видачі дубліката дозволу є:

втрата раніше отриманого дозволу;

пошкодження дозволу, внаслідок чого він став непридатним для використання.

Видача дубліката дозволу здійснюється на безоплатній основі протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви про видачу дубліката. Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строк дії, зазначений у втраченому або пошкодженому дозволі.".

3) у статті 52:

у частині другій слова "та підвищення родючості ґрунтів" замінити словами ", землювання малопродуктивних угідь.";

у частині четвертій слова "визначається в проектах рекультивації порушених земель" замінити словами "визначається в робочому проекті землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь.".

3. У підпункті "г" статті 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 350) слово "спеціальних" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. В. РИБАК

Опрос