Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях аренды либо концессии объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся в государственной собственности"

Проект закона Украины от 17.09.2013 № 3248
Дата рассмотрения: 17.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 18, ст. 157) зміни, шляхом викладення їх в наступній редакції:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості концесії вугледобувних та вуглепереробних підприємств, їх структурних підрозділів, що перебувають у державній власності

Цей Закон визначає особливості концесії вугледобувних та вуглепереробних підприємств, їх структурних підрозділів, що перебувають у державній власності.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. Для цілей цього Закону термін "об'єкт концесії" вживається у такому значенні: - майно цілісного майнового комплексу або системи цілісних майнових комплексів вугледобувних та вуглепереробних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що перебувають у державній власності, забезпечують (призначені) та достатні для провадження господарської діяльності у сфері видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки, та які можуть бути передані у концесію.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про концесії" з врахуванням особливостей встановлених цим Законом.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Відповідно до цього Закону передачі в концесію підлягають такі об'єкти вугледобувних та вуглепереробних підприємств (їх структурних підрозділів):

на яких можливе залучення сучасних технологій виробництва та які потребують модернізації (технічного переоснащення) технологічного процесу;

розрізи та шахти з видобутку вугілля та його переробки, які є неперспективними та підлягають закриттю;

об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, що перебувають у державній власності, які можуть бути добудовані з метою їх використання для провадження діяльності у сфері видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки.

2. Відносини концесії об'єктів, визначених у частині першій цієї статті регулюються законом України "Про концесії" та іншими законодавчими актами з врахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 3. Порядок прийняття рішення про надання концесії

1. Проект рішення щодо надання концесії готує уповноважений орган управління - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі (далі - уповноважений орган управління або концесієдавець) та подає на затвердження Кабінету Міністрів України.

2. Вугледобувні та вуглепереробні підприємства включаються до переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію після виключення їх з переліків об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затверджених Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

3. Перелік майна, що входить до складу об'єкта концесії затверджується відповідним рішенням Кабінету Міністрів України та зазначається у конкурсній документації.

Стаття 4. Вимоги до претендентів на концесію

1. Претендентом на концесію може бути юридична особа або тимчасове об'єднання юридичних осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам у повному обсязі зокрема, мають відповідну дозвільну документацію, матеріально-технічну базу, штат спеціалістів.

2. Не можуть бути претендентами державні чи комунальні підприємства, а також господарські підприємства, у статутному фонді яких частка державної чи комунальної власності перевищує 25 відсотків.

3. Під час концесії об'єктів вугледобувних та вуглепереробних підприємств (їх структурних підрозділів на період отримання концесіонером необхідних дозвільних документів концесіонер має право на оплатній основі проводити господарську діяльність на об'єкті концесії на підставі дозвільних документів, що були видані підприємству, майно цілісного майнового комплексу якого (його структурного підрозділу) було передано в концесію, але не більш як протягом 12 місяців з дня укладення договору концесії.

4. Користування дозвільними документами підприємства, майно цілісного майнового комплексу якого (його структурного підрозділу) було передано в концесію здійснюється за умов грошової компенсації концесіонером витрат підприємства, пов'язаних з отриманням дозвільних документів пропорційно проміжку часу такого користування починаючи з дня укладання договору концесії та до дня отримання концесіонером дозвільних документів.

Стаття 5. Організаційно-технічна підготовка об'єктів концесії

1. У строк, визначений уповноваженим органом управління, але не більше шести місяців з дня затвердження рішення щодо передачі об'єктів вугледобувних та вуглепереробних підприємств (їх структурних підрозділів в концесію, уповноважений орган управління спільно з підприємством, у господарському віданні або оперативному управлінні якого перебуває такий об'єкт, здійснює його організаційно-технічну підготовку для передачі в концесію.

2. Організаційно-технічна підготовка об'єкта до передачі в концесію включає:

проведення інвентаризації об'єкта та внесення її результатів до Єдиного реєстру об'єктів державної власності з приміткою - об'єкт концесії;

проведення технічного обстеження об'єкта відповідно до вимог нормативних актів;

впорядкування технічної та будівельної документації щодо такого об'єкта;

визначення ринкової вартості об'єкта шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" за рахунок підприємства, на балансі якого перебуває такий об'єкт. Вартість промислових запасів корисних копалин не враховується при визначенні розміру плати за користування надрами;

виділення земельної ділянки, закріпленої за об'єктом, у натурі (на місцевості), оформлення землевпорядної документації;

економічне обґрунтування, у разі необхідності, обсягів надання державної підтримки за рахунок фінансових механізмів, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік на строк не більш як п'ять років з обов'язковим щорічним зменшенням навантаження на Державний бюджет України згідно з графіком.

Стаття 6. Особливості проведення концесійного конкурсу

1. Підготовка та проведення конкурсу щодо визначення з числа претендентів переможця здійснюється відповідно до Закону України "Про концесії" з врахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Уповноважений орган управління розробляє:

експлуатаційну програму, в якій визначає комплекс заходів, спрямованих на ефективне використання об'єкту концесії; Експлуатаційна програма здійснюється концесіонером за рахунок власних або залучених (за винятком бюджетних) коштів у розмірі суми витрат, що пов'язані з ремонтом та відновленням об'єкту концесії та відносяться до складу витрат концесіонера у поточному періоді, але не менше суми амортизаційних відрахувань, нарахованих на об'єкт концесії, за вказаний період;

економічну програму з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням щодо поліпшення об'єкту концесії (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція, тощо) з метою підвищення техніко-експлуатаційних можливостей об'єкту концесії. Економічна програма здійснюється концесіонером за рахунок власних або залучених (за винятком бюджетних) коштів. Поліпшення, здійснені концесіонером за рахунок власних коштів згідно економічної програми, відображаються концесіонером як капітальні інвестиції, не включаться до вартості об'єкта концесії, є його власністю і можуть бути компенсовані концесієдавцем у випадках, передбачених цим Законом;

у разі якщо надаватиметься концесія на створення (будівництво) об'єкта вугледобувних та вуглепереробних підприємств, проводиться тільки підготовка проекту конкурсної документації (у тому числі умов конкурсу) і, за потреби, виділення у натурі (на місцевості) земельної ділянки, яка буде закріплена за об'єктом.

3. Уповноважений орган управління додатково:

готує проект тендерної документації з врахуванням особливостей приймання-передачі та експлуатації об'єкта концесії; перелік кваліфікаційних вимог, яким має відповідати претендент;

здійснює розрахунки та економічне обґрунтування необхідності надання державної підтримки на здешевлення кредитів на капіталовкладення та часткове покриття витрат із собівартості продукції для вугледобувних підприємств за рахунок зменшення плати за концесію за умов пропорційного, щорічного зменшення такої підтримки, наданої не більше ніж на п'ять років з моменту укладання концесійного договору;

готує проект розпорядження щодо проведення конкурсу та подає його з комплектом конкурсної документації, включаючи перелік кваліфікаційних вимог, яким має відповідати претендент і розрахунки та фінансово-економічне обґрунтування надання державної підтримки (за необхідності її надання) на затвердження Кабінету Міністрів України

надає необхідну інформацію щодо

вимог з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та охорони праці;

4. Претендент готує та надає програму підвищення ефективності використання об'єкту концесії, яку має реалізувати за рахунок власних та залучених (за винятком бюджетних) коштів;

5. У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу підприємства (його структурним підрозділом), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в концесію, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах

Стаття 7. Істотні умови договорів концесії об'єктів вугледобувних та вуглепереробних підприємств (їх структурних підрозділів)

1. Істотними умовами договору концесії об'єктів вугледобувних та вуглепереробних підприємств (їх структурних підрозділів) крім визначених законами України "Про концесії" можуть бути але не виключно:

обсяги та графік виконання експлуатаційної програми та фінансові гарантії концесіонера щодо непогіршення технічного стану об'єкта концесії;

обсяги та графік виконання економічної програми та фінансові гарантії концесіонера щодо належного її фінансування за рахунок власних та залучених (за виключенням бюджетних) коштів;

обсяги всіх видів державної підтримки за рахунок фінансових механізмів, в тому числі і за рахунок визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік (на строк не більш як п'ять років з обов'язковим щорічним зменшенням навантаження на Державний бюджет України згідно з графіком), що надаються концесіонеру у разі необхідності;

умови та порядок відшкодування витрат концесіонера по виконанню економічної програми;

обсяги та графік виконання програми підвищення ефективності та фінансові гарантії концесіонера щодо належного її фінансування за рахунок власних та залучених (за виключенням бюджетних) коштів;

порядок та умови компенсації майна (основних засобів), яке було придбане/створене концесіонером у ході реалізації програми підвищення ефективності;

порядок та умови нарахування амортизації на об'єкт концесії та використання амортизаційних відрахувань.

умови та обсяги покриття існуючої заборгованості із заробітної плати та страхових внесків до фондів, що склалася на момент передачі об'єкта в концесію;

порядок та умови списання майна у складі об'єкта концесії;

обов'язки сторін договору щодо забезпечення збереження переданого в концесію об'єкта;

обов'язки щодо утримання об'єкта концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності;

обов'язки концесіонера щодо використання переданого в концесію об'єкта за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, що раніше здійснювало експлуатацію такого об'єкта, щодо видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки у гарантованих обсягах і належної якості;

наявність необхідної дозвільної документації;

порядок здійснення концесієдавцем контролю за дотриманням концесіонером умов концесійного договору.

відповідальність сторін, у тому числі відповідальність концесіонера за безпеку експлуатації об'єкта;

забезпечення виробництва продукції в обсягах та за визначеними показниками якості;

забезпечення застосування раціональних, екологічно безпечних і нешкідливих технологій;

забезпечення здійснення заходів з комплексного використання надр;

недопущення вибіркової підробки запасів, понаднормативних втрат паливно-енергетичних ресурсів;

забезпечення збереження та обліку матеріалів, а також відходів виробництва, які потрібні, але тимчасово не використовуються;

забезпечення приведення земельних ділянок, які вивільняються концесіонером, у стан, придатний для використання, відповідно до Земельного кодексу України;

здійснення заходів щодо запобігання можливому шкідливому (небезпечному) впливу наслідків аварій, що виникли на об'єкті, переданому в концесію, і стихійного лиха;

недопущення псування розроблюваних і сумісних з ними родовищ вугілля в результаті проведення гірничих робіт, забезпечення збереження запасів вугілля родовищ, що консервуються;

забезпечення подання в установлені строки до відповідних органів державної статистики звітності щодо видобутку вугілля, стану запасів та втрат вугілля в надрах, стану та протяжності гірничих виробок;

забезпечення виконання екологічних вимог та інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища, та розв'язання еколого-гідрогеологічних проблем, які виникають в процесі експлуатації об'єктів, переданих в концесію;

забезпечення постійного проведення моніторингу екологічного стану навколишнього природного середовища;

забезпечення зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості;

забезпечення своєчасної сплати податків та зборів, страхових внесків;

забезпечення щомісячної виплати заробітної плати працівникам підприємства в строки, передбачені у колективному договорі;

підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та згідно з умовами, визначеними галузевою угодою;

забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати та страхових фондів, що склалася на момент передачі об'єкта в концесію;

страхування об'єкта концесії за рахунок концесіонера;

забезпечення належного рівня безпеки проведення робіт та охорони праці;

забезпечення медичного та санітарно-побутового обслуговування працівників підприємств;

забезпечення збереження передбаченої колективним договором кількості робочих місць;

забезпечення виконання вимог галузевої угоди та колективного договору підприємства.

забезпечення формування фінансового резерву для закриття або консервації вугледобувних підприємств, розрізів, шахт в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

забезпечення безоплатного надання вугілля на побутові потреби працівникам та пенсіонерам.

2. У разі припинення державного підприємства, яке здійснювало експлуатацію відповідного об'єкта до його передачі в концесію, у договорі концесії визначаються гарантована кількість працівників, звільнених унаслідок припинення такого підприємства, які будуть працевлаштовані концесіонером, та умови відбору таких працівників.

3. У зв'язку з необхідністю отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання відповідно до вимог законодавства про захист економічної конкуренції договір повинен містити відкладальну умову щодо набуття прав на об'єкт концесії після отримання відповідного дозволу органу Антимонопольного комітету України.

4. Договір концесії може визначати комплекс додаткових зобов'язань концесіонера щодо поліпшення якості надання відповідних послуг та/або розвитку об'єкта концесії строком не менш як на п'ять років.

Стаття 8. Нотаріальне посвідчення договорів концесії

1. Договори концесії об'єктів вугледобувних та вуглепереробних підприємств (їх структурних підрозділів) підлягають нотаріальному посвідченню.

2. Витрати на проведення нотаріального посвідчення договорів концесії несе концесіонер.

Стаття 9. Повідомна реєстрація (облік) договорів концесії об'єктів

1. Укладений концесійний договір концесії об'єктів вугледобувних та вуглепереробних підприємств (їх структурних підрозділів) підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України "Про концесії" з врахуванням особливостей передбачених цією статтею.

Реєстрація договорів концесії є повідомною і здійснюється безоплатно

2. Концесієдавець протягом тридцяти днів з моменту укладання концесійного договору подає до Фонду державного майна України заяву про реєстрацію концесійного договору разом з належним чином завіреними копіями договору з усіма додатками до нього та свідоцтва про державну реєстрацію концесіонера як юридичної особи.

Заява подається у довільній формі та має містити інформацію про: повну назву об'єкта концесії; дату підстави виключення об'єкту концесії з переліків об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затверджених Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"; дату та підстави включення до переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію; дату та підстави внесення об'єкту концесії до Єдиного реєстру об'єктів права державної власності.

3. Фонд державного майна України здійснює державну реєстрацію концесійного договору протягом десяти робочих днів з моменту подання відповідної заяви та письмово повідомляє про її результати заявника.

4. У випадку виявлення будь-яких помилок, розбіжностей (неточностей) тощо між даними, зазначеними у заяві та офіційними даними, наявними у Фонді державного майна України останній може письмово звернутися до заявника з пропозицією усунути виявлені недоліки. Після усунення недоліків заява подається на реєстрацію повторно.

5. Передбачена цією статтею реєстрація договорів концесії та внесення об'єкту концесії до Єдиного реєстру об'єктів державної власності є однією з умов, за яких можливе виділення коштів з Державного бюджету України на здешевлення кредитів на капіталовкладення та часткове покриття витрат із собівартості продукції об'єктів паливно-енергетичного комплексу, переданих в концесію.

Розділ II
ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕСІЇ ОБ'ЄКТІВ ВУГЛЕДОБУВНИХ ТА ВУГЛЕПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Стаття 10. Особливості концесії об'єктів вугледобувних та вуглепереробних підприємств, їх структурних підрозділів

1. Концесіонер зобов'язаний. використовувати державне майно у складі об'єкта концесії відповідно до його призначення, підвищувати ефективність використання майна за рахунок поліпшень, технічного переоснащення, реконструкції та модернізації, виробляти та/або надавати в обсягах і належної якості продукцію та/або роботи, послуги що визначені концесійним договором.

2. Концесіонер не має права передавати повністю або частково третім особам свої майнові права, що визначені концесійним договором або стосуються переданого йому в концесію об'єкта. Концесіонер має право на договірній основі залучати до виконання спеціальних робіт на переданому в концесію об'єкті третіх осіб.

3. У разі, якщо концесійним договором передбачено виключне право концесіонера на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об'єктом вугледобувних та вуглепереробних підприємств (їх структурних підрозділів), це право не може повністю або частково бути передано третім особам концесієдавцем без згоди концесіонера або концесіонером без згоди Кабінету Міністрів України за умови внесення відповідних змін до страхових та фінансових гарантій концесіонера на термін, що не перевищує строків концесійного договору. У такому випадку концесіонер та третя особа несуть солідарну відповідальність.

4 Концесіонер за власний рахунок зобов'язаний підтримувати об'єкт концесії в належному технічному стані у рамках виконання експлуатаційної програми.

Відновлювальні роботи проводяться концесіонером у визначені концесійним договором строки за рахунок амортизаційних відрахувань на об'єкт концесії.

Амортизаційні відрахування, порядок використання яких віднесений до суттєвих умов договору концесії, не можуть бути використані концесіонером на здійснення економічної програми та програми підвищення ефективності використання об'єкту концесії, які концесіонер зобов'язаний виконати за власні або залучені (за винятком бюджетних) кошти.

5.Концесійні платежі вносяться концесіонером у розмірі, визначеному концесійним договором. Концесійні платежі вносяться виключно грошовими коштами, у безготівковій формі у строки, встановлені договором концесії, незалежно від наслідків господарської діяльності концесіонера

6. Концесійні платежі розраховуються та сплачуються відповідно до вимог Закону України "Про концесії" з врахуванням особливостей встановлених цим Законом.

7. Контроль за виконанням концесіонером умов договору концесії здійснюють органи, визначені Законом України "Про концесії", з врахуванням особливостей встановлених цим Законом.

8. Земельні ділянки, які необхідні для розміщення та експлуатації об'єктів, переданих у концесію, надаються концесіонеру у порядку визначеному Земельним кодексом.

Стаття 11. Поліпшення об'єкта концесії

1. Нарахування амортизації на переданий в концесію об'єкт (основні засоби) у тому числі, поліпшений, створений /придбаний відповідно до умов концесійного договору, здійснюється концесіонером та погоджується концесієдавцем. Метод нарахування амортизації на основні засоби, які є об'єктом концесії, визначає концесієдавець.

2. Концесіонер повинен відповідно до умов концесійного договору, в рамках економічної програми, за рахунок власних або залучених (за виключенням бюджетних) коштів здійснювати поліпшення об'єкта, отриманого в концесію.

3. Поліпшення, здійснені концесіонером за рахунок власних або залучених (за виключенням бюджетних) коштів згідно економічної програми, є власністю концесіонера і можуть бути компенсовані концесієдавцем у випадках, передбачених Законом "Про концесії". У разі компенсації такі поліпшення стають державною власністю та включаються до бази розрахунку концесійних платежів.

4. Майно, поліпшене, створене/придбане концесіонером за власний рахунок без погодження з концесієдавцем, є об'єктом права державної власності та не підлягає компенсації.

5. Майно, створене/придбане концесіонером за рахунок власних коштів у рамках програми підвищення ефективності, є власністю концесіонера.

Витрати концесіонера по виконанню програми підвищення ефективності після закінчення строку договору концесії можуть бути компенсовані концесієдавцем за залишковою вартістю створених/придбаних концесіонером об'єктів.

Після компенсації таке майно переходить у державну власність.

6. Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю концесіонера, використовуються концесіонером відповідно до законодавства України.

Стаття 12. Договір концесії об'єктів вугледобувних та вуглепереробних підприємств (їх структурних підрозділів), підстави для його дострокового припинення

1. До відносин за договором концесії об'єктів вугледобувних та вуглепереробних підприємств (їх структурних підрозділів) застосовуються положення Закону "Про концесію" з врахуванням особливостей встановлених цим Законом.

2. Строк дії договору концесії визначається сторонами і не може бути менше 10 та більше 50 років.

3. Договір концесії вважається укладеним з дня його нотаріального посвідчення та державної реєстрації відповідно до цього Закону.

4. Об'єкт концесії повинен бути переданий концесіонеру протягом шести місяців з дня укладення договору на підставі акту приймання-передачі.

5. Дія договору концесії достроково припиняється у разі:

знищення зазначеного об'єкта - з моменту встановлення факту такого знищення;

ліквідації юридичної особи - концесіонера;

систематичного невиконання (протягом трьох місяців) або грубого порушення концесіонером умов концесійного договору;

неодержання концесіонером протягом 12 місяців з дня укладення договору концесії необхідних дозвільних документів на провадження господарської діяльності;

за рішенням суду;

за взаємною згодою сторін;

в інших випадках, передбачених законом.

6. Припинення дії концесійного договору не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором, що на момент його припинення залишилися невиконаними. Зобов'язання щодо виробництва та/або надання відповідних товарів та послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесіонер несе до повернення об'єкта концесії концесієдавцю.

7. З метою забезпечення виробництва та/або надання відповідних товарів та послуг у встановленому договором обсязі та належної якості концесієдавець має право вимагати відстрочення припинення дії концесійного договору на строк до одного року, крім випадків припинення договору внаслідок знищення переданого в концесію об'єкта.

Стаття 13. Порядок повернення об'єктів вугледобувних та вуглепереробних підприємств (їх структурних підрозділів) у разі припинення дії концесійного договору

1. У разі припинення дії концесійного договору концесіонер повертає концесієдавцеві відповідний об'єкт концесії у строк встановлений у концесійному договорі, разом з усіма поліпшеннями, створеннями/придбаваннями такого об'єкта проведеними за весь час дії договору концесії, в стані придатному для подальшого використання об'єкта за його призначенням та не обтяженим правами третіх осіб відповідно Закону України "Про концесії" та цього закону. Об'єкт підлягає поверненню концесієдавцю (крім випадків припинення дії договору внаслідок знищення об'єкта концесії) протягом 30 календарних днів з дня припинення дії договору.

2. У разі припинення дії договору концесії внаслідок знищення об'єкта концесії, що був застрахований на користь концесіонера, останній зобов'язаний за власний рахунок відновити об'єкт та передати його концесієдавцеві.

3. Про повернення об'єкта вугледобувних та вуглепереробних підприємств (їх структурних підрозділів) представниками концесієдавця та концесіонера складається акт приймання-передачі.

Розділ III
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникають при укладанні договорів концесії вугледобувних та вуглепереробних підприємств, їх структурних підрозділів, що перебувають у державній власності.

Щодо правовідносини, які виникли до набрання чинності Законом, його положення застосовуються до тих правовідносин, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

3. Відносини, що виникли з договорів оренди, укладених до набрання чинності цим Законом, регулюються законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, якщо сторони договору не погодять між собою іншого.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос