Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно охраны атмосферного воздуха)

Проект закона Украины от 28.08.2013 № 3130
Дата рассмотрения: 07.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони атмосферного повітря)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт "г" статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 41, ст. 546) доповнити словами "здійснення аналізу методів оцінювання якості атмосферного повітря"

2. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 50, ст. 678):

1) статтю 1 доповнити визначеннями такого змісту:

"агломераційна зона - частина території, визначена для цілей оцінювання і управління якістю повітря;

агломерація - велике місто з передмістями із населенням більше 250000 чоловік або, якщо населення становить 250000 чи менше, із встановленою густотою населення на квадратний кілометр;

плани щодо якості повітря - плани, що визначають заходи для отримання граничних величин чи цільових показників;

якість атмосферного повітря - сукупність фізичних, хімічних і біологічних властивостей атмосферного повітря, які відображають ступінь його відповідності гігієнічним і екологічним нормативам;

оцінка якості атмосферного повітря - будь-який метод, що застосовується для вимірювання, обчислення, прогнозування чи оцінки рівнів забруднення;

верхній поріг оцінювання - рівень, нижче якого можна застосовувати комбінацію фіксованих вимірювань і методів моделювання або індикативних вимірювань для оцінювання якості повітря;

нижній поріг оцінювання - рівень, нижче якого для оцінювання якості повітря можна використовувати виключно методи моделювання чи об'єктивної оцінки;

інформаційний поріг - рівень, перевищення якого пов'язане з ризиком для людського здоров'я від короткочасного впливу на уразливі групи, і для якого необхідне негайне і адекватне інформування;

несприятливі метеорологічні умови - метеорологічні умови, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;

гранично допустиме (критичне) навантаження - показник впливу одного або декількох забруднюючих речовин на навколишнє природне середовище, перевищення якого може привести до шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

моніторинг атмосферного повітря - система спостережень за станом атмосферного повітря, його забрудненням і за природними явищами, що відбуваються в ньому, а також оцінка і прогноз стану атмосферного повітря, його забруднення.";

2) статтю 3 доповнити частиною першою такого змісту:

"Державне управління в галузі охорони атмосферного повітря ґрунтується на наступних принципах:

- пріоритетність охорони життя і здоров'я людини;

- забезпечення сприятливих екологічних умов для життя, праці та відпочинку людини;

- недопущення незворотних наслідків забруднення атмосферного повітря для навколишнього природного середовища;

- обов'язковість державного регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і шкідливих фізичних впливів на нього;

- гласність, повнота і достовірність інформації про стан атмосферного повітря, його забруднення;

- наукова обґрунтованість, системність і комплексність підходу до охорони атмосферного повітря та охорону навколишнього природного середовища в цілому;

- обов'язковість дотримання вимог законодавства у галузі охорони атмосферного повітря, відповідальність за порушення законодавства."

3) статтю 6 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Оцінювання якості атмосферного повітря виконується по кожній зоні та агломерації."

4) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов'язані:

здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо;

забезпечувати проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розробку гранично допустимих викидів і гранично допустимих нормативів шкідливого фізичного впливу на атмосферне повітря;

вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;

планувати та вживати заходи з уловлювання, утилізації, знешкодження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

впроваджувати маловідходні та безвідходні технології в цілях зниження рівня забруднення атмосферного повітря;

забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;

здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;

заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та аварійних ситуацій і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;

забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;

забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови викиду забруднюючих речовин;

використовувати метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел;

здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря;

забезпечувати дотримання режиму санітарно-захисних зон об'єктів господарської та іншої діяльності, що здійснюють негативний вплив на атмосферне повітря;

забезпечувати своєчасне вивезення забруднюючих атмосферне повітря відходів з відповідної території об'єкта господарської та іншої діяльності на спеціалізовані місця складування або захоронення таких відходів, а також на інші об'єкти господарської та іншої діяльності, які використовують такі відходи в якості сировини;

виконувати приписи посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері охорони атмосферного повітря;

негайно інформувати про аварійні ситуації, що призвели до забруднення атмосферного повітря, яке може загрожувати або загрожує життю і здоров'ю людей або завдало шкоди здоров'ю людей і (або) навколишньому природному середовищу, державні органи нагляду і контролю;

надавати в установленому порядку органам, забезпечує державне управління в галузі охорони атмосферного повітря та нагляд за дотриманням законодавства, своєчасну, повну і достовірну інформацію з питань охорони атмосферного повітря;

своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок;

дотримуватися інших вимог щодо охорони атмосферного повітря.

Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не повинно призводити до забруднення ґрунтів, вод та інших природних об'єктів."

5) абзац четвертий частини першої статті 22 після слова "клімат" доповнити словами "вироблення та використання екологічно безпечних видів палива";

6) статтю 23 доповнити частинами четвертою - п'ятою такого змісту:

"Забороняється розміщення та експлуатація підприємств та інших об'єктів, які не мають установок очистки газів і засобів контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Забороняється проектування, розміщення і будівництво підприємств та інших об'єктів, функціонування яких може призвести до несприятливих змін клімату і озонового шару Землі, погіршення здоров'я людей, знищення генетичного фонду рослин і тварин, настанню незворотних наслідків для людей і навколишнього природного середовища."

7) статтю 28 доповнити частиною другою такого змісту:

"Державний контроль за охороною атмосферного повітря має забезпечувати дотримання:

умов, встановлених дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і на шкідливі фізичні впливи на нього;

стандартів, нормативів, правил і інших вимог охорони атмосферного повітря, в тому числі проведення виробничого контролю за охороною атмосферного повітря;

режиму санітарно-захисних зон об'єктів, що мають стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

виконання державних цільових програм охорони атмосферного повітря та виконання заходів щодо його охорони;

інших вимог законодавства держави в галузі охорони атмосферного повітря."

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

8) Назву розділу VI викласти в такій редакції:

"Державний облік, моніторинг та інформування у галузі охорони атмосферного повітря".

9) доповнити статтею 33 такого змісту:

"Стаття 33. Інформування у галузі охорони атмосферного повітря

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, в межах їх компетенції, забезпечують інформування громадськості про стан атмосферного повітря, плани та програми щодо охорони атмосферного повітря, випадки щодо відстрочення та звільнення від зобов'язання щодо досягнення відповідності гранично допустимого рівня, фактичні або імовірні перевищення порогів небезпеки, а також інформації про будь-який інформаційний поріг."

У зв'язку з цим статті 33 - 35 вважати відповідно статтями 34 - 36.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос