Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об эффективном использовании топливно-энергетических ресурсов

Проект закона Украины от 12.08.2013 № 3071
Дата рассмотрения: 12.08.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з використанням паливно-енергетичних ресурсів суб'єктами господарювання та громадянами, і спрямований на забезпечення їх ефективного використання.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:

1) використання паливно-енергетичних ресурсів - дії, пов'язані із споживанням, виробництвом, переробкою, перетворенням, транспортуванням, зберіганням, розподілом, видобуванням усіх видів паливно-енергетичних ресурсів;

2) вторинні енергетичні ресурси - енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, який утворюється в технологічних агрегатах (установках, процесах) і не використовується в самих агрегатах (установках, процесах), але може бути частково або повністю використаний для енергопостачання інших агрегатів (установок, процесів);

3) державна експертиза ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (далі - державна експертиза) - установлення відповідності енергоефективних заходів вимогам нормативних документів з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

4) державна підтримка здійснення енергоефективних заходів (далі - державна підтримка) - надання в порядку, встановленому законом, суб'єктам господарювання, які здійснюють енергоефективні заходи, податкових, митних пільг, державних гарантій, фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

5) енергетичне маркування - подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання продуктом енергії та інших ресурсів, а також додаткової інформації шляхом використання енергетичної етикетки;

6) енергетичний аудит - незалежне обстеження об'єктів аудиту з метою отримання достовірної інформації про використання паливно-енергетичних ресурсів, визначення шляхів та розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності їх використання та звітування про одержані дані;

7) енергетичний менеджмент - управлінська діяльність, спрямована на забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

8) енергозбереження - діяльність, спрямована на економне використання паливно-енергетичних ресурсів;

9) енергоефективність - співвідношення досягнутих результатів діяльності і енергії та витрат паливно-енергетичних ресурсів;

10) енергоефективні заходи - заходи та/або проекти, в результаті здійснення та/або реалізації яких підвищується ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів та мінімізуються їх витрати порівняно з іншими способами використання таких ресурсів на відповідному етапі розвитку техніки і технологій;

11) енергосервісний договір - договір між замовником енергосервісних послуг (далі - замовник) та виконавцем енергосервісних послуг (далі - виконавець), предметом якого є надання енергосервісних послуг, плата за які залежить від досягнутого рівня скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг;

12) енергосервісні послуги - здійснення заходів (поставка товарів, виконання робіт, надання послуг), сукупним результатом яких є скорочення витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг;

13) енергоспоживчий продукт - будь-який товар, що має вплив на споживання енергії під час використання, який розміщується на ринку та/або вводиться в експлуатацію в Україні, включаючи частини, що повинні бути вмонтованими в енергоспоживчі продукти;

14) ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів - використання всіх видів паливно-енергетичних ресурсів в економічно обґрунтований спосіб згідно з вимогами законодавства на відповідному етапі розвитку техніки і технологій;

15) нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів - визначення і затвердження в установленому порядку гранично допустимої величини витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю продукції, роботи, послуги для даного виду виробництва, технологічного процесу;

16) паливно-енергетичні ресурси - сукупність усіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовуються у відповідній галузі національної економіки;

17) показник енергоефективності - абсолютна або питома величина витрат паливно-енергетичних ресурсів, установлена технічними регламентами, національними стандартами, паспортом обладнання.

Стаття 2. Об'єкти правового регулювання у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

1. Об'єктами правового регулювання у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є відносини, пов'язані з їх використанням, реалізацією державної політики, здійсненням державного регулювання, управління, проведенням моніторингу у зазначеній сфері, енергетичного аудиту, енергетичного маркування, запровадженням енергетичного менеджменту, виробництвом і постачанням енергетичного та енергоспоживаючого обладнання, забезпеченням розвитку і використанням відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, здійсненням міжнародного співробітництва з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, проведенням науково-дослідних робіт, інформаційних заходів та провадженням освітньої діяльності із зазначених питань.

Стаття 3. Суб'єкти правового регулювання у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

1. Суб'єктами правового регулювання у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є юридичні та фізичні особи, які:

1) провадять діяльність, пов'язану з використанням паливно-енергетичних ресурсів;

2) проводять енергетичний аудит, впроваджують енергетичний менеджмент та здійснюють енергетичне маркування;

3) здійснюють виробництво і постачання енергетичного та енергоспоживаючого обладнання, машин, механізмів, конструкційних, будівельних матеріалів та іншої продукції, приладів обліку;

4) проводять науково-дослідні, проектно-конструкторські, експертні, спеціалізовані, монтажні, налагоджувальні, ремонтні та інші роботи, надають послуги, пов'язані з підвищенням ефективності використання та економією паливно-енергетичних ресурсів;

5) проводять роботи, пов'язані із забезпеченням розвитку і використанням відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів;

6) здійснюють інформаційне забезпечення та провадять освітню діяльність, спрямовану на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів та забезпечення розвитку відновлюваних джерел енергії.

Розділ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 4. Державна політика у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

1. Державна політика у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів реалізується з урахуванням таких принципів:

1) пріоритетність вимог ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів під час провадження господарської, управлінської або іншої діяльності, пов'язаної з використанням паливно-енергетичних ресурсів;

2) здійснення державного управління у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням засад державно-приватного партнерства;

3) проведення державної експертизи;

4) популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення рівня громадської свідомості з питань їх ефективного використання.

2. Державна політика у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів формується шляхом створення системи нормативно-правових актів та нормативних документів, організації державного управління у зазначеній сфері центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, реалізують державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, належить:

1) реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

2) розроблення державних цільових програм у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

3) включення підприємств, установ та організацій до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів;

4) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

5) забезпечення подання адміністративних даних, отриманих за результатами спостережень за використанням паливно-енергетичних ресурсів і виконанням державних цільових програм у сфері їх ефективного використання;

6) забезпечення проведення державної експертизи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) забезпечення розроблення державних норм, правил та стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

8) укладення із суб'єктами господарювання договорів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

9) забезпечення функціонування системи нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві;

10) надання адміністративних послуг згідно з переліком, визначеним законом;

11) створення та забезпечення функціонування системи енергетичного аудиту;

12) провадження інформаційної діяльності з популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

13) проведення державного моніторингу у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

14) забезпечення функціонування системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення;

15) запровадження системи енергетичного менеджменту;

16) здійснення інших повноважень, визначених законодавством.

Стаття 6. Повноваження інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

1. До повноважень інших центральних органів виконавчої влади у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів належить:

1) забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у відповідних галузях національної економіки згідно з принципами державної політики у зазначеній сфері;

2) розроблення і погодження проектів державних цільових програм у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у відповідній галузі національної економіки, проведення моніторингу виконання таких програм;

3) забезпечення розроблення в межах повноважень державних норм, правил та стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та їх впровадження;

4) популяризація переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у відповідних галузях національної економіки;

5) здійснення заходів щодо збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива у відповідних галузях національної економіки.

2. До повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів належить:

1) забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у відповідних регіонах згідно з принципами державної політики у зазначеній сфері;

2) розроблення проектів цільових програм ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у відповідному регіоні, забезпечення виконання таких програм;

3) здійснення заходів щодо збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива у відповідному регіоні.

Стаття 7. Повноваження районних та обласних рад у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

1. До повноважень районних та обласних рад у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів належить:

1) затвердження цільових програм ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, які включені до програм економічного та соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів на короткостроковий період, проведення моніторингу виконання таких програм;

2) створення умов для збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

3) популяризація переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Стаття 8. Державний моніторинг у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

1. Державний моніторинг у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення дотримання вимог законодавства з питань їх ефективного використання шляхом систематичного збору та обробки інформації, зокрема щодо:

1) виконання державних цільових програм у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

2) забезпечення досягнення показників ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

3) енергетичного маркування та енергетичного менеджменту;

4) проведення державної експертизи.

2. Державному моніторингу у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів підлягає діяльність:

1) суб'єктів природних монополій;

2) суб'єктів господарювання, які отримують для здійснення енергоефективних заходів державну підтримку;

3) суб'єктів господарювання, державна частка у статутному капіталі яких становить 50 і більше відсотків та обсяг річного споживання паливно-енергетичних ресурсів якими перевищує одну тисячу тонн умовного палива;

4) суб'єктів господарювання, які уклали договори у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

5) бюджетних установ.

Розділ III
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 9. Облік паливно-енергетичних ресурсів

1. Паливно-енергетичні ресурси в процесі їх використання підлягають обов'язковому обліку. Порядок ведення обліку паливно-енергетичних ресурсів встановлюється законом.

Стаття 10. Національні стандарти та технічні регламенти у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

1. Національні стандарти та технічні регламенти у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів розробляються в установленому законодавством порядку.

Стаття 11. Енергетичне маркування

1. Енергетичному маркуванню підлягають енергоспоживчі продукти згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

2. Вимоги щодо енергетичного маркування встановлюються технічними регламентами.

3. Державний контроль за наявністю енергетичної етикетки та достовірністю наведених на ній даних здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечує постійне інформування споживачів про достовірність даних, наведених на енергетичній етикетці енергоспоживчих продуктів.

Стаття 12. Державна експертиза

1. Державна експертиза проводиться на платній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Державна експертиза є обов'язковою для отримання державної підтримки.

Державна експертиза для бюджетних установ проводиться на безоплатній основі.

2. До проведення державної експертизи можуть залучатися відповідні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Розмір плати за надання послуг з проведення державної експертизи затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Строк проведення державної експертизи та видачі за її результатами відповідного висновку не може перевищувати 30 робочих днів.

Для проведення державної експертизи суб'єкт господарювання (його уповноважена особа) подає проектно-кошторисну документацію, оформлену згідно з вимогами законодавства, вихідні дані та технічне завдання на проектування енергоефективних заходів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у строк не пізніше ніж протягом десяти робочих днів письмово повідомляє про вмотивовану відмову у проведенні державної експертизи у разі подання суб'єктом господарювання (його уповноваженою особою) документів, перелік або оформлення яких не відповідає порядку її проведення. Суб'єкт господарювання (його уповноважена особа) має право повторно звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, для проведення такої експертизи та видачі висновку.

5. Строк дії висновку державної експертизи становить три роки.

У разі втрати чи пошкодження висновку державної експертизи суб'єкт господарювання (його уповноважена особа) має право на безоплатне отримання дубліката висновку, якщо строк дії висновку не закінчився.

Стаття 13. Енергетичний аудит

1. Енергетичний аудит проводиться в обов'язковому порядку або за ініціативою суб'єкта господарювання.

2. Проведення енергетичного аудиту обов'язкове для:

1) суб'єктів природних монополій;

2) суб'єктів господарювання, які претендують на отримання державної підтримки;

3) суб'єктів господарювання, державна частка у статутному капіталі яких становить більш як 50 відсотків та обсяг річного споживання паливно-енергетичних ресурсів якими перевищує п'ять тисяч тонн умовного палива;

4) бюджетних установ.

3. Обов'язковий енергетичний аудит проводиться не рідше одного разу на п'ять років.

4. Порядок проведення та перелік об'єктів енергетичного аудиту встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5. Енергетичний аудит проводиться на підставі відповідного договору спеціалізованими організаціями, які у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, пройшли атестацію та отримали свідоцтво на право проведення енергетичного аудиту.

За результатами проведення атестації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, спеціалізованим організаціям на безоплатній основі видається свідоцтво на право проведення енергетичного аудиту (далі - свідоцтво).

Суб'єкт господарювання (його уповноважена особа) мають право на безоплатне отримання дублікату свідоцтва.

Максимальний строк проведення атестації та видачі свідоцтва або відмови в його видачі становить 10 робочих днів.

Строк дії свідоцтва - три роки.

Підставами для відмови у видачі свідоцтва є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання свідоцтва, визначеного законодавством;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Дія свідоцтва може бути припинена достроково або зупинена на строк до одного року центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у разі порушення спеціалізованими організаціями порядку проведення енергетичного аудиту, ненадання або несвоєчасного надання чи надання недостовірної інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, за результатами проведених енергетичних аудитів.

Поновлення дії свідоцтва можливе після усунення виявлених порушень.

6. Обов'язковий енергетичний аудит бюджетних установ проводиться на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Стаття 14. Енергетичний менеджмент

1. Енергетичний менеджмент на добровільних засадах запроваджується на підприємствах, в установах та організаціях.

2. Енергетичний менеджмент включає проведення аналізу використання паливно-енергетичних ресурсів та оцінки енергоефективності процесів виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт), здійснення енергоефективних заходів, складення перспективних планів, інформування та навчання персоналу з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

3. Енергетичний менеджмент запроваджується на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до національних і міжнародних стандартів у сфері управління якістю, екологічного управління, інших систем управління у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та підлягає атестації.

Підприємства, установи та організації, які запровадили енергетичний менеджмент, атестований у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, не підлягають обов'язковому енергетичному аудиту протягом п'яти років.

Порядок запровадження енергетичного менеджменту встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

1. Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, до розроблення національних стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема щодо встановлення показників ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів конкретних технологічних процесів виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт).

2. Після введення в дію національного стандарту щодо встановлення показників ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів конкретного технологічного процесу виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт) нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів не застосовується.

3. Примірний перелік національних стандартів щодо встановлення показників ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів конкретного технологічного процесу виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт) розробляється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Стаття 16. Державні цільові програми у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

1. Для забезпечення ефективної організації та координації дій у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів розробляються та затверджуються державні цільові програми.

2. Розроблення проектів державних цільових програм у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державні цільові програми".

Стаття 17. Формування в суспільстві свідомого ставлення до ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження

1. Формування в суспільстві свідомого ставлення до ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження забезпечується шляхом навчання та провадження інформаційної діяльності з популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг такого використання.

2. Навчальні заклади включають до навчальних програм відповідні курси з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження.

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, забезпечує поширення інформації про механізм підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів з метою популяризації переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів і дотримання показників енергоефективності суб'єктами господарювання.

Стаття 18. Наукові дослідження

1. Пріоритетами проведення наукових досліджень у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є:

1) збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

2) впровадження енергоефективних технологій, матеріалів та обладнання;

3) створення системи національних стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

4) зменшення обсягу викидів парникових газів шляхом підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

5) визначення та удосконалення механізму забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Стаття 19. Договори у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

1. Суб'єкти господарювання можуть укладати з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, договори у зазначеній сфері щодо досягнення ними більш високих показників енергоефективності порівняно з тими, що встановлені, використання відновлюваних джерел енергії, альтернативних видів палива.

Порядок укладення договорів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, типовий договір затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Енергосервісні послуги та енергосервісний договір

1. Енергосервісні послуги надаються за енергосервісним договором або за іншим договором за умови дотримання вимог до енергосервісного договору, встановлених цим Законом.

2. Енергосервісний договір повинен містити такі істотні умови:

1) об'єкт (об'єкти), щодо якого (яких) надаються енергосервісні послуги;

2) перелік енергосервісних послуг (поставка та встановлення обладнання та інших товарів, виконання робіт, надання послуг), що надаються за договором;

3) фактичний (базовий) рівень споживання замовником паливно-енергетичних ресурсів та/або комунальних послуг у натуральних показниках, рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або комунальних послуг, який має бути досягнуто внаслідок надання енергосервісних послуг, та строк, протягом якого має бути забезпечено досягнення такого рівня скорочення споживання, видатків та/або витрат;

4) порядок та/або методи вимірювання та/або розрахунку та перевірки досягнутого рівня скорочення споживання замовником паливно-енергетичних ресурсів та/або комунальних послуг внаслідок надання енергосервісних послуг;

5) строк дії договору, який має бути не менше строку, необхідного для досягнення рівня скорочення споживання замовником паливно-енергетичних ресурсів та/або комунальних послуг внаслідок надання енергосервісних послуг;

6) ціна договору (плата за надання енергосервісних послуг) або порядок її визначення;

7) відповідальність сторін, зокрема відповідальність виконавця за пошкодження мереж, приладів та обладнання, які перешкоджають їх подальшій експлуатації відповідно до технічних умов (у тому числі відшкодування збитків та витрат, понесених замовником у результаті такого пошкодження).

3. Надання енергосервісних послуг має забезпечувати дотримання положень санітарних норм та інших норм, правил, інструкцій та стандартів у відповідній галузі (в тому числі в галузі організації праці, утримання будинків, будівель та споруд, обладнання тощо). Якщо наявний фактичний рівень споживання замовником паливно-енергетичних ресурсів та/або комунальних послуг до надання енергосервісних послуг не забезпечує дотримання положень таких норм, правил, інструкцій та стандартів, то для цілей енергосервісного договору такий фактичний рівень споживання має бути відповідно скоригований з урахуванням таких норм, правил, інструкцій та стандартів.

4. Енергосервісний договір може передбачати надання енергосервісних послуг, у результаті яких забезпечується (шляхом встановлення спеціальних засобів обліку тощо) перехід замовника на диференційований (за періодом часу тощо) тариф на відповідний паливно-енергетичний ресурс або комунальну послугу без зниження рівня споживання такого паливно-енергетичного ресурсу або комунальної послуги. До такого договору в частині надання таких енергосервісних послуг не застосовуються вимоги цієї статті щодо скорочення споживання замовником паливно-енергетичних ресурсів та/або комунальних послуг.

5. Розпорядники бюджетних коштів укладають енергосервісні договори з урахуванням положень бюджетного законодавства та законодавства про здійснення державних закупівель.

6. У разі укладення енергосервісних договорів розпорядники бюджетних коштів можуть визначати зміст договору на основі примірного енергосервісного договору, форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. Строк дії енергосервісних договорів, що укладаються головними розпорядниками бюджетних коштів, не може бути більш як 10 років з дати укладення договору. У разі коли надання енергосервісних послуг за обґрунтованими розрахунками має призвести до суттєвого скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або комунальних послуг, за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, строк енергосервісного договору може бути більш як 10 років, але не може перевищувати строк ефективності енергосервісних послуг. Порядок та критерії прийняття рішення щодо подовження строку енергосервісного договору визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження.

Стаття 21. Державна підтримка

1. Державна підтримка надається шляхом:

1) фінансування державних цільових програм у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

2) компенсації відсотків за банківськими кредитами, наданими суб'єктам господарювання для здійснення енергоефективних заходів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

3) стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють енергоефективні заходи та/або виробляють на території України енергоефективні товари, зокрема шляхом надання їм податкових, митних пільг, державних гарантій.

2. Державна підтримка надається за умов отримання позитивного висновку державної експертизи.

Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 22. Відповідальність за порушення вимог законодавства з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

1. Порушення вимог законодавства з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Розділ V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 23. Міжнародне співробітництво у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

1. Міжнародне співробітництво у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів здійснюється шляхом:

1) участі в роботі міжнародних організацій;

2) участі у реалізації міжнародних проектів, пов'язаних із забезпеченням ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

3) укладення міжнародних договорів;

4) гармонізації технічних регламентів та національних стандартів, норм і нормативів з міжнародними стандартами, рекомендаціями і правилами щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Закон України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., N 15, ст. 126, N 22, ст. 199; 2007 р., N 23, ст. 301, N 34, ст. 444; 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 39, ст. 464; 2013 р., N 16, ст. 138, із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI);

Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 284).

3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 24, ст. 155; 2009 р., N 13, ст. 155):

у назві та тексті Закону слова "альтернативні джерела" в усіх відмінках замінити словами "відновлювані джерела" у відповідному відмінку;

абзац другий статті 1 викласти в такій редакції:

"відновлювані джерела енергії - джерела енергії, до яких належать вітрова, сонячна, геотермальна енергія, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газ з органічних відходів, газ каналізаційно-очисних станцій, біогази;";

у тексті Закону слова "альтернативна енергетика" в усіх відмінках замінити відповідно словами "відновлювана енергетика" у відповідному відмінку;

2) Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532; 2012 р., N 17, ст. 155; 2013 р., N 8, ст. 75, N 15, ст. 105), доповнити пунктом 154 такого змісту:

"154. Свідоцтво на право проведення енергетичного аудиту - Закон України "Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів".

 

Голова Верховної Ради України

Опрос