Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уполномоченных подразделений органов внутренних дел по профилактике правонарушений среди детей

Проект закона Украины от 09.08.2013 № 3065
Дата рассмотрения: 09.08.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо уповноважених підрозділів органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними змінами):

1) у пункті 24 частини першої статті 10 слово "неповнолітнім" замінити словом "дітям";

2) у частині першій статті 11:

абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:

"дітей, які досягли 11-річного віку та стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - для вирішення в установленому порядку питання про передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників або про поміщення у приймальник-розподільник для дітей, або про застосування іншого заходу, передбаченого законом, але не більше як на три години з моменту затримання;

доповнити частину після пункту 5 новим пунктом 51 такого змісту:

"51) доставляти у порядку, встановленому законом:

виявлених безпритульних дітей; дітей, які залишилися без догляду батьків, опікунів, піклувальників; дітей, стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років або більш м'яке покарання, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи підлягають кримінальній відповідальності; дітей, які не досягли 11-річного віку та стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років; дітей, які вчинили адміністративне правопорушення, - до уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ, де дитина, до встановлення її особи і передачі батькам, опікунам чи піклувальникам, влаштування в установленому порядку може бути поміщена, але не більше як на три години, у спеціально відведене для цього приміщення;

дітей, які досягли 11-річного віку, за ухвалою суду про застосування примусового заходу виховного характеру - до спеціального навчально-виховного закладу".

2. У Законі України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 4, ст. 35, N 36, ст. 318; 2003 р., N 28, ст. 211; 2004 р., N 19, ст. 251; 2005 р., N 11, ст. 198; 2006 р., N 12, ст.104; 2007 р., N 15, ст. 194; 2009 р., N 36-37, ст. 511, зі змінами, внесеними Законами від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI та від 16 травня 2013 року N 245-VII):

1) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Органи і служби у справах дітей, спеціальні установи та заклади, які здійснюють їх соціальний захист, профілактику адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей

Здійснення соціального захисту дітей у межах визначеної компетенції покладається на:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сім'ї та дітей;

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім'ї та дітей;

відповідні структурні підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах рад;

притулки для дітей служб у справах дітей;

центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка).

Здійснення профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей покладається в межах визначеної компетенції на:

уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей;

приймальники-розподільники для дітей;

спеціальні навчально-виховні заклади (загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації);

центри медико-соціальної реабілітації дітей;

спеціальні виховні установи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

У здійсненні соціального захисту дітей, профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей беруть участь у межах визначеної компетенції інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи;

2) в абзаці четвертому статті 2 слово "правопорушень" замінити словами "адміністративних і кримінальних правопорушень";

3) статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Соціальний захист дітей та профілактика адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей

Під соціальним захистом дітей у цьому Законі слід розуміти комплекс заходів і засобів соціально-економічного та правового характеру, у тому числі комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги, що здійснюється суб'єктами, визначеними у частинах першій та третій статті 1 цього Закону.

Під профілактикою адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей у цьому Законі слід розуміти діяльність, спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють учиненню дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень, яка здійснюється суб'єктами, визначеними у частинах другій та третій статті 1 цього Закону";

4) абзац четвертий частини другої статті 4 виключити;

5) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей

Основними завданнями уповноважених підрозділів органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей є:

1) організація та здійснення заходів профілактики серед дітей у навчальних закладах та за місцем проживання з метою запобігання вчиненню ними адміністративних і кримінальних правопорушень;

2) організація та здійснення заходів індивідуальної профілактики з дітьми, які:

вчинили адміністративне правопорушення;

вчинили кримінальне правопорушення, у тому числі засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, звільнені зі спеціальних навчально-виховних закладів, спеціальних виховних установ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань;

3) ужиття заходів щодо недопущення повторного вчинення правопорушень серед дітей;

4) розшук та встановлення місця перебування дітей, які пропали безвісти;

5) виявлення та припинення фактів жорстокого поводження з дітьми, вчинення стосовно них насильства, у тому числі з боку батьків, опікунів чи піклувальників або осіб, які їх замінюють, а також з боку працівників дитячого закладу (установи), в якому проживає дитина;

6) організація надання правової та психологічної допомоги дітям, які є потерпілими в кримінальному провадженні чи стали свідками кримінального правопорушення;

7) ведення профілактичних обліків:

дітей, які вчинили кримінальні правопорушення, у тому числі: яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; які засуджені за вчинення кримінального правопорушення до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі; які згідно з рішенням суду звільнені від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру без поміщення до спеціального навчально-виховного закладу; які згідно з рішенням суду звільнені від покарання на підставі закону України про амністію; які звільнені зі спеціальної виховної установи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань;

які два і більше разів вчинили адміністративне правопорушення;

які вчинили адміністративне або кримінальне правопорушення і яким закладом охорони здоров'я встановлено діагноз "наркоманія", "токсикоманія" або "алкоголізм";

осіб, у тому числі дітей, яким винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї;

8) ведення обліків повнолітніх осіб, які втягують дітей у кримінально-протиправну чи іншу суспільно-шкідливу діяльність або вчинили кримінальне правопорушення стосовно дитини;

9) розроблення та здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями заходів із профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей;

10) виявлення в порядку, встановленому законом, адміністративних і кримінальних правопорушень, вчинених дітьми, а також попередження та припинення таких правопорушень;

11) участь у порядку, встановленому законом, у розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених дітьми, у тому числі здійснення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій;

12) виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню дітьми адміністративних чи кримінальних правопорушень, вжиття заходів, передбачених законодавством щодо їх усунення;

13) виявлення та вжиття передбачених законодавством заходів стосовно батьків дитини, опікунів чи піклувальників або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від виконання обов'язків стосовно дитини;

14) повідомлення органів опіки та піклування (служби у справах дітей) за місцем перебування дитини про виявлений факт залишення дитини без батьківського піклування або без догляду батьків, опікунів чи піклувальників або осіб, що їх замінюють, складання акта про дитину, яка була покинута, підкинута чи знайдена;

15) негайне після встановлення особи дитини повідомлення її батьків, опікунів, піклувальників або осіб, які їх замінюють, про затримання дитини, доставлення її до уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ, а в разі вчинення дитиною кримінального правопорушення - повідомлення також прокурора про затримання дитини або доставлення дитини до уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ.

Уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей мають право:

1) доставляти у порядку, встановленому законом:

виявлених безпритульних дітей; дітей, які залишилися без догляду батьків, опікунів, піклувальників; дітей, стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років або більш м'яке покарання, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи підлягають кримінальній відповідальності; дітей, які не досягли 11-річного віку та стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років; дітей, які вчинили адміністративне правопорушення, - до уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ, де дитина до встановлення її особи і передачі батькам, опікунам чи піклувальникам, влаштування в установленому порядку може бути поміщена, але не більше як на три години, у спеціально відведене для цього приміщення;

дітей, які досягли 11-річного віку, за ухвалою суду про застосування примусового заходу виховного характеру - до спеціального навчально-виховного закладу;

2) здійснювати затримання і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях у порядку, передбаченому законом, дітей, які досягли 11-річного віку та стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - для вирішення в установленому порядку питання про передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників або про поміщення у приймальник-розподільник для дітей, або про застосування іншого заходу, передбаченого законом, але не більше як на три години з моменту затримання;

3) проводити у порядку, передбаченому законом, особистий огляд дітей, огляд і вилучення речей та предметів, що можуть бути речовими доказами у провадженні по справі про адміністративне правопорушення або у кримінальному провадженні;

4) відвідувати з метою проведення заходів індивідуальної профілактики дітей, які перебувають на профілактичних обліках органів внутрішніх справ, за місцем їх проживання, навчання, роботи;

5) вносити відповідним органам державної влади, адміністраціям навчальних закладів, установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності обов'язкові для розгляду подання про необхідність усунення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей.

Уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей виконує також інші обов'язки та має інші права, передбачені законом.

Порядок ведення профілактичних обліків, передбачених цим Законом, визначається Міністерством внутрішніх справ України";

6) у назві та частині першій статті 10 слова "Державної кримінально-виконавчої служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань";

7) у частині першій статті 13 слово "особам" замінити словом "дітям".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос