Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)

Проект закона Украины от 19.04.2013 № 2885
Дата рассмотрения: 19.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров'я (спеціальну освіту)

Цей Закон спрямований на створення законодавчої бази для задоволення потреб осіб з обмеженими можливостями здоров'я в отриманні освіти та створення сприятливих умов для адаптації та інтеграції вищезазначених осіб у суспільство.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у наступному значенні:

вада - фізичне або психічне відхилення від норми, яке обмежує соціальну діяльність, та підтверджене психолого-медико-педагогічною комісією відносно дитини та установою медико-соціальної експертизи відносно дорослого, а також у передбачених цим Законом випадках повторною експертизою;

важка вада - підтверджена у встановленому порядку фізична чи психічна вада, виражена у такій мірі, що навчання відповідно до державних стандартів освіти (в тому числі спеціальних) є недоступним і можливості навчання обмежуються отриманням елементарних знань про оточуючий світ, отриманням навичок самообслуговування та елементарних трудових навичок або отриманням елементарної професійної підготовки;

заклад інтегрованого навчання - навчальний заклад, в якому створені спеціальні умови для отримання освіти особами з обмеженими можливостями здоров'я спільно з особами, які не мають таких обмежень;

інтегроване навчання - спільне навчання осіб з обмеженими можливостями здоров'я та осіб, які не мають таких обмежень, шляхом створення спеціальних умов для отримання освіти особами з обмеженими можливостями здоров'я;

інші законні представники - опікуни, піклувальники, патронатні вихователі, усиновлювачі;

навчання вдома - засвоєння загальноосвітніх та професійних навчальних програм особою, яка за станом здоров'я тимчасово або постійно не відвідує навчальний заклад, при якому навчання здійснюється вдома педагогічними працівниками відповідних навчальних закладів, в тому числі з використанням дистанційних засобів навчання;

особа з обмеженими можливостями здоров'я - особа, яка має фізичні та/або психічні вади, які перешкоджають засвоєнню навчальних програм без створення спеціальних умов для отримання освіти;

повне державне забезпечення - забезпечення осіб з обмеженими можливостями здоров'я, які навчаються в державних навчальних закладах харчуванням, одягом, взуттям, необхідним обладнанням та індивідуальними технічними засобами;

психічна вада - психічне відхилення від нормального розвитку, підтверджене в установленому порядку, і яке включає в себе порушення мови, емоційно-вольової сфери, в тому числі аутизм, наслідки ушкоджень мозку, а також порушення розумового розвитку, в тому числі відсталість, затримка психічного розвитку, які створюють перешкоди у навчанні;

складна вада - сукупність фізичних та/або психічних вад, підтверджених у встановленому порядку;

спеціальна освіта - дошкільна, загальна середня, професійно-технічна та вища освіта, для отримання якої особам з обмеженими можливостями здоров'я створюються спеціальні умови;

спеціальні умови для отримання освіти - умови навчання, в тому числі спеціальні програми та методи освіти, індивідуальні технічні навчальні засоби, підручники, навчальні посібники, а також педагогічні, медичні, соціальні та інші послуги, без яких неможливо або утруднено засвоєння загальноосвітніх та професійних навчальних програм особами з обмеженими можливостями здоров'я;

спеціальний навчальний заклад - навчальний заклад, створений для навчання осіб з обмеженими можливостями здоров'я;

спеціальний навчальний підрозділ - структурний підрозділ навчального закладу, створений для навчання осіб з обмеженими можливостями здоров'я;

фізична вада - підтверджена у встановленому порядку тимчасова або постійна вада у розвитку та/або функціонуванні органу (органів) людини чи хронічне соматичне або інфекційне захворювання.

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини фізичних і юридичних осіб, що беруть участь у здійсненні спеціальної освіти:

- осіб з обмеженими можливостями здоров'я, що є громадянами України;

- батьків (інших законних представників) дітей з обмеженими можливостями здоров'я, а також законних представників чи уповноважених у встановленому порядку представників дорослих з обмеженими можливостями здоров'я;

- педагогічних, медичних та інших працівників, що беруть участь у здійсненні спеціальної освіти, а також педагогічних працівників з числа осіб з обмеженими можливостями здоров'я;

- органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації, їх посадових осіб, а також осіб, що беруть участь у здійсненні спеціальної освіти.

Стаття 3. Мета спеціальної освіти

Спеціальна освіта забезпечує особам з обмеженими можливостями здоров'я отримання освіти відповідно до їх здібностей і можливостей в адекватному їхньому здоров'ю середовищі навчання з метою адаптації та інтеграції (реінтеграції) цих осіб у суспільство, у тому числі придбання навичок самообслуговування, підготовки їх до трудового та сімейного життя.

Стаття 4. Законодавство України у сфері спеціальної освіти

1. Законодавство України у сфері спеціальної освіти складається з Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, інших законів та підзаконних нормативно-правових актів України.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 5. Державна політика у сфері спеціальної освіти

1. Держава забезпечує особам з обмеженими можливостями здоров'я умови для отримання безкоштовної освіти відповідно до їх здібностей і можливостей, у тому числі сприяє розвитку інтегрованого навчання.

2. Реалізація державної політики у сфері спеціальної освіти здійснюється на основі програми розвитку спеціальної освіти, яка є складовою частиною загальнодержавної програми розвитку освіти. Програма розвитку спеціальної освіти розробляється на конкурсній основі із залученням зацікавлених громадських організацій та батьків (інших законних представників) осіб з обмеженими можливостями здоров'я.

3. У сфері спеціальної освіти держава здійснює наступні заходи:

- встановлює параметри спеціальних державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти;

- визначає правовий статус мови жестів, системи Брайля, інших спеціальних засобів спілкування, одержання і передачі інформації;

- визначає єдині принципи і нормативи створення спеціальних умов для одержання освіти особами з обмеженими можливостями здоров'я та принципи підсумкової атестації цих осіб;

- затверджує типові положення про спеціальні навчальні заклади;

- визначає умови створення, реорганізації і ліквідації спеціальних навчальних закладів, ліцензування їх діяльності, а також особливості атестації і державної акредитації спеціальних навчальних закладів;

- надає відповідно до законодавства податкові та інші пільги особам, що приймають участь у здійсненні спеціальної освіти;

- організовує державний контроль за якістю спеціальної освіти та державний нагляд і контроль за виконанням законодавства у сфері спеціальної освіти осіб з обмеженими можливостями здоров'я;

- встановлює порядок забезпечення транспортними засобами для доставки осіб з обмеженими можливостями здоров'я у навчальні заклади;

- встановлює перелік захворювань, наявність яких надає право на навчання вдома.

Розділ II
УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОЮ ОСВІТОЮ

Стаття 6. Органи управління спеціальною освітою

1. Управління спеціальною освітою в Україні здійснюється:

- спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки;

- іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади;

- місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і підпорядкованими їм органами управління освітою.

2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки приймає і реалізує програми та проводить заходи, спрямовані на охорону здоров'я громадян, профілактику інвалідності, соціальну адаптацію осіб з обмеженими можливостями здоров'я, профілактику правопорушень, медико-соціальну реабілітацію осіб з обмеженими можливостями здоров'я. Для координації цієї діяльності, обміну інформацією і досвідом з питань спеціальної освіти можуть створюватися міжвідомчі комісії.

3. Усі свої повноваження органи управління спеціальною освітою здійснюють відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 7. Особливості реорганізації і ліквідації спеціальних навчальних закладів

Реорганізація та ліквідація державних спеціальних навчальних закладів може здійснюватися, якщо вихованцям, учням, студентам гарантується продовження навчання в адекватних спеціальних умовах для одержання освіти. При реорганізації і ліквідації недержавних спеціальних навчальних закладів вихованцям, учням, студентам гарантується реалізація права на освіту в державних навчальних закладах відповідних типів і видів.

Стаття 8. Особливості ліцензування освітньої діяльності спеціальних навчальних закладах, їхньої атестації і акредитації

1. Ліцензування освітньої діяльності спеціальних навчальних закладів здійснюється відповідно до чинного законодавства України із врахуванням наступних умов:

- ліцензія на право здійснення освітньої діяльності видається спеціальним навчальним закладам спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

- обов'язкова наявність спеціальних умов для одержання освіти, для недержавних спеціальних навчальних закладів також можливість їхнього фінансування відповідно до встановлених нормативів.

2. Атестація і акредитація спеціального навчального закладу здійснюється в порядку встановленому чинним законодавством України із врахуванням наступних умов:

- атестація спеціального навчального закладу здійснюється при позитивному результаті підсумкової атестації не менш ніж половини випускників у минулому навчальному році;

- акредитація спеціального навчального закладу здійснюється виключно спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Стаття 9. Контроль за діяльністю у сфері спеціальної освіти

Контроль за діяльністю у сфері спеціальної освіти здійснюється відповідними органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування в межах їхньої компетенції у формах, передбачених законами та іншими нормативно-правовими актами.

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 10. Форми отримання спеціальної освіти

Особи з обмеженими можливостями здоров'я можуть отримувати спеціальну освіту у навчальних закладах, спеціальних навчальних закладах, спеціальних навчальних підрозділах, навчальних закладах інтегрованої освіти у формах, передбачених Законом України "Про освіту".

Стаття 11. Навчання вдома

1. Для осіб, які за станом здоров'я тимчасово або постійно не відвідують навчальні заклади, органи управління освітою, у віданні яких знаходяться відповідні навчальні заклади, зобов'язані організувати навчання вдома. Перелік захворювань, наявність яких надає право на навчання вдома, затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.

2. Навчання вдома здійснюється навчальним закладом, у якому постійно навчаються особи, зазначені у частині 1 цієї статті, чи найближчим до їх місця проживання відповідним навчальним закладом, що має державну акредитацію, на підставі висновку лікувально-профілактичної установи відносно дітей, які хворіють на соматичні захворювання, або на підставі висновку психолого-медико-педагогічної комісії чи установи медико-соціальної експертизи в інших випадках.

3. Навчання вдома фінансується згідно статті 28 цього Закону.

Стаття 12. Навчання у лікувально-профілактичних установах

1. З метою реалізації права громадян на освіту, створення умов для її отримання органи управління освітою і органи охорони здоров'я зобов'язані організовувати навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я, що знаходяться на тривалому (більш ніж двадцять один день) лікуванні у лікувально-профілактичних установах, відповідно до загальноосвітніх програм.

2. Навчальний заклад за місцезнаходженням лікувально-профілактичної установи здійснює навчання дітей у різних формах. Організаційні питання навчання регулюються договором між лікувально-профілактичною установою і навчальним закладом. Форма договору про організацію навчання у лікувально-профілактичних установах затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.

3. Навчання у лікувально-профілактичних установах фінансується згідно статті 28 цього Закону.

Стаття 13. Навчання у масовому навчальному закладі

1. Особи з обмеженими можливостями здоров'я мають право на навчання у масовому навчальному закладі відповідно до Закону України "Про освіту" за наявності відповідного висновку психолого-медико-педагогічної комісії чи установи медико-соціальної експертизи.

2. Особи з обмеженими можливостями здоров'я, що навчаються у масовому навчальному закладі, мають право користуватися під час занять послугами помічника, при наявності відповідної рекомендації у висновку комісій, зазначених у частині першій цієї статті. Помічник надає допомогу особі, що навчається у навчальному процесі та підготовці до нього. Послуги помічника навчальним закладом не оплачуються. Права і обов'язки помічника встановлюються внутрішніми документами навчального закладу.

Стаття 14. Інтегроване навчання

1. Для осіб з обмеженими можливостями здоров'я організується інтегроване навчання відповідно до психолого-педагогічних і медичних показань (протипоказань), якщо навчальний заклад інтегрованої освіти має необхідні спеціальні умови для отримання освіти. Заклад інтегрованого навчання не має права відмовити вищезазначеним особам у прийомі на навчання у зв'язку з наявністю у них фізичних та/або психічних вад при відсутності протипоказань до навчання та/або спеціальній освіті і обмежень для роботи з конкретної професії (спеціальності). У закладі інтегрованого навчання число осіб з обмеженими можливостями здоров'я не повинно складати більш ніж двадцять відсотків загального числа вихованців, учнів, студентів. Заклад інтегрованого навчання з дня зарахування до нього особи з обмеженими можливостями здоров'я користується правом на його фінансування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів у розмірі, встановленому державними нормативами фінансування витрат на створення спеціальних умов для одержання спеціальної освіти.

2. Спільне навчання і виховання осіб з психічними чи складними вадами та осіб, що не мають таких вад, може здійснюватися, якщо це не позначається негативно на результатах навчання осіб, що не мають таких вад. Особи з психічними чи складними вадами, що успішно засвоюють навчальну програму навчального закладу інтегрованої освіти, можуть бути відраховані через неможливість спільного навчання з цього навчального закладу. Рішення про виключення зазначених осіб приймається в порядку, встановленому статутом навчального закладу. Органи управління спеціальною освітою, протягом місяця вживають заходи щодо продовження цими особами навчання в адекватній для них формі.

Стаття 15. Спеціальні навчальні заклади

1. В Україні створюються і діють спеціальні навчальні заклади, типи і види яких визначаються відповідно до реалізованих ними навчальних програм, форм діяльності з реабілітації і віком вихованців, учнів, студентів.

2. В Україні можуть створюватися і діяти спеціальні навчальні заклади для осіб:

- з порушеннями мови - важкими порушеннями мови, фонетико-фонематичним недорозвиненням мови і порушенням вимови окремих звуків;

- з порушеннями слуху - глухі, зі зниженим слухом, особи, що втратили слух;

- з порушеннями зору - сліпі, зі зниженим зором, особи, що втратили зір, особи з косоокістю та амбліопією;

- з порушеннями психіки - затримкою психічного розвитку, розумово відсталих, з глибокою розумовою відсталістю;

- з порушеннями функцій опорно-рухового апарата;

- зі складними порушеннями;

- з розладами емоційно-вольової сфери та поведінки;

- з хронічними соматичними, інфекційними та іншими захворюваннями.

3. Спеціальні навчальні заклади можуть створюватися для спільного навчання осіб з різними фізичними та/або психічними вадами, якщо це не перешкоджає належному засвоєнню навчальних програм і для такого навчання немає медичних протипоказань.

Стаття 16. Логопедична служба

1. Для надання допомоги дітям, що мають різні порушення мови і навчаються у навчальних закладах, організується логопедична служба. Виходячи з кількості дітей, які потребують логопедичної допомоги, ця допомога може здійснюватися шляхом:

- введення в штат навчального закладу посади вчителя-логопеда;

- створення в структурі органу управління освітою логопедичного кабінету;

- створення логопедичного центра - установи з правами юридичної особи.

2. Типове положення про логопедичну службу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Стаття 17. Центри реабілітації

1. З метою навчання та/або виховання осіб зі складними та/або важкими вадами створюються центри реабілітації різних профілів. Державні центри реабілітації створюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

2. Задачами центрів реабілітації є формування навичок спілкування і самообслуговування, елементарних трудових навичок і організація занять за індивідуальними навчальними програмами. Заняття в центрах реабілітації організуються за програмами індивідуального та/або групового навчання з кількістю осіб, що навчаються в групі не більш ніж десять чоловік, а зі складною вадою - не більш ніж шість чоловік.

3. Центр реабілітації є юридичною особою. Типове положення про центр реабілітації затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Стаття 18. Особливості прийому до навчальних закладів осіб з обмеженими можливостями здоров'я

Прийом до навчальних закладів осіб з обмеженими можливостями здоров'я здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, і на підставі висновку психолого-медико-педагогічної комісії чи установи медико-соціальної експертизи.

Стаття 19. Переведення осіб з обмеженими можливостями здоров'я із спеціальних навчальних закладів в інші навчальні заклади

1. Переведення осіб з обмеженими можливостями здоров'я із спеціальних навчальних закладів одного типу чи виду в спеціальні навчальні заклади іншого типу чи виду, в заклади інтегрованого навчання, масові навчальні заклади здійснюється на підставі висновку психолого-медико-педагогічної комісії чи установи медико-соціальної експертизи і за згодою батьків (інших законних представників) неповнолітніх дітей. Питання про переведення вихованця, учня, студента в інший навчальний заклад розглядається, як правило, після закінчення року з дня його вступу до спеціального навчального закладу.

2. У випадку реорганізації чи ліквідації спеціального навчального закладу засновник забезпечує переведення вихованців, учнів, студентів з їх згоди чи за згодою батьків (інших законних представників) в інші спеціальні навчальні заклади або у відповідні заклади інтегрованого навчання.

Стаття 20. Спеціальні навчальні заклади закритого типу. Спеціальні навчальні підрозділи навчальних закладів, створених при установах по виконанню кримінального покарання у виді позбавлення волі

1. Для дітей, що мають фізичні та/або психічні вади, які вчинили суспільно небезпечні діяння і досягли віку одинадцяти років, створюються спеціальні навчальні заклади закритого типу. Направлення таких дітей у спеціальні навчальні заклади закритого типу здійснюється за рішенням суду з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної комісії в порядку, встановленому законом.

2. В навчальних закладах, створених при установах по виконанню кримінального покарання у виді позбавлення волі, створюються спеціальні навчальні підрозділи для засуджених осіб з обмеженими можливостями здоров'я.

Стаття 21. Державні стандарти спеціальної освіти

Для осіб з обмеженими можливостями здоров'я, навчання яких відповідно до державних стандартів освіти неможливе в силу особливостей їх фізичних та/або психічних вад, розробляються і затверджуються державні стандарти спеціальної освіти.

Стаття 22. Особливості підсумкової атестації осіб з обмеженими можливостями здоров'я

1. Підсумкова атестація осіб, що мають фізичні вади та засвоїли навчальні програми відповідного рівня, проводиться відповідно до чинного законодавства України.

2. Підсумкова атестація осіб, що мають психічні чи складні вади та засвоїли навчальні програми для спеціальних навчальних закладів, проводиться в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Стаття 23. Психолого-медико-педагогічні комісії, медико-соціальні експертні комісії

1. Діагностика фізичних та/або психічних вад у дітей, встановлення їх прав на спеціальну освіту і створення спеціальних умов для отримання освіти, а також консультування батьків (інших законних представників) з усіх питань про фізичні та/або психічні вади дітей здійснюються постійними психолого-медико-педагогічними комісіями. Психолого-медико-педагогічні комісії діють в Автономній Республіці Крим, у кожній області, у містах Київ та Севастополь, у районах (містах). З метою науково-методичного обслуговування психолого-медико-педагогічної комісії і вирішення спорів між комісією та батьками (іншими законними представниками) дітей з обмеженими можливостями здоров'я, створюються міжрегіональні психолого-медико-педагогічні центри. Порядок створення психолого-медико-педагогічних комісій і міжрегіональних психолого-медико-педагогічних центрів і типові положення про них затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

2. Основними функціями психолого-медико-педагогічної комісії є:

- проведення безкоштовного психолого-медико-педагогічного обстеження дітей, виявлення особливостей їхнього розвитку з метою встановлення діагнозу і визначення адекватних спеціальних умов для одержання освіти;

- засвідчення права дитини з обмеженими можливостями здоров'я на спеціальну освіту, складання відповідного висновку;

- складання рекомендацій до індивідуального плану навчання;

- підтвердження, уточнення і зміна раніше встановленого діагнозу;

- консультування батьків (інших законних представників) дітей з обмеженими можливостями здоров'я;

- консультування педагогічних, медичних і соціальних працівників з питань, пов'язаних із спеціальними умовами для одержання дітьми освіти, їх правами і правами батьків (інших законних представників);

- формування банку даних про дітей з обмеженими можливостями здоров'я, надання зібраної інформації відповідним органам управління спеціальною освітою, органам охорони здоров'я та органам соціального захисту населення.

3. До складу психолого-медико-педагогічної комісії в обов'язковому порядку входять:

- психолог;

- лікарі - психіатр, невропатолог, ортопед, отоларинголог, окуліст, терапевт (педіатр), фізіотерапевт;

- фахівці в області спеціальної освіти - логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, соціальний педагог;

- юрист.

У роботі психолого-медико-педагогічної комісії беруть участь представники відповідних органів управління освітою, органів охорони здоров'я та органів соціального захисту населення.

4. Направлення дітей на психолого-медико-педагогічну комісію здійснюється на підставі заяви батьків (інших законних представників), рішення суду, а також за згодою батьків (інших законних представників) з ініціативи відповідних органів управління освітою, органів охорони здоров'я, органів соціального захисту населення, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, соціального захисту або громадських організацій, що відповідно до їх установчих документів здійснюють діяльність у сфері захисту прав осіб з обмеженими можливостями здоров'я. При направленні дітей на обстеження за рішенням суду згода батьків (інших законних представників) не вимагається. Заклади охорони здоров'я зобов'язані протягом десяти днів направити дитину на психолого-медико-педагогічну комісію при встановленні у нього явних ознак фізичних та/або психічних вад з метою визначення спеціальних умов для отримання ними освіти.

5. Результати обстеження дитини оформлюються висновком психолого-медико-педагогічної комісії. Такий висновок є підставою для направлення дитини за згодою батьків (інших законних представників) у спеціальний навчальний заклад, для організації навчання вдома чи для направлення у заклади інтегрованого навчання. Члени психолого-медико-педагогічної комісії зобов'язані зберігати професійну таємницю та конфіденційність висновку. У випадку незгоди батьків (інших законних представників) з висновком психолого-медико-педагогічної комісії, протягом місяця з дня подачі ними заяви відповідний психолого-медико-педагогічний центр проводить повторну експертизу.

Висновок експертизи може бути оскаржений в суді.

6. Психолого-медико-педагогічна комісія і психолого-медико-педагогічний центр є юридичними особами.

7. Діагностика фізичних та/або психічних вад дорослих, встановлення їх права на спеціальну освіту і створення спеціальних умов для одержання дорослими освіти здійснюється установами медико-соціальної експертизи. Оскарження висновків установ медико-соціальної експертизи здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Стаття 24. Документи, що засвідчують право на отримання спеціальної освіти

1. Право на отримання спеціальної освіти засвідчується документом, який видається дитині (його законному представнику) психолого-медико-педагогічною комісією чи дорослому (його законному представнику) установою медико-соціальної експертизи. Форма такого документа встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Спеціальні умови для отримання освіти визначаються на підставі висновку психолого-медико-педагогічної комісії чи установи медико-соціальної експертизи.

3. Посадові особи психолого-медико-педагогічних комісій і установ медико-соціальної експертизи відповідно до законодавства несуть відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у документах, зазначених у частинах 1 і 2 цієї статті. Особи, винні у винесенні психолого-медико-педагогічною комісією чи установою медико-соціальної експертизи завідомо неправдивого висновку, незаконній видачі документів, зазначених у частинах 1 і 2 цієї статті, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.

Розділ IV
ПРАВА У СФЕРІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ'Я ТА ЇХ БАТЬКІВ (ІНШИХ ЗАКОННИХ ПРЕДСТАВНИКІВ)

Стаття 25. Права громадян у сфері спеціальної освіти

1. Громадяни мають право на безкоштовний огляд психолого-медико-педагогічною комісією або установою медико-соціальної експертизи з метою одержання спеціальної освіти. Порядок огляду встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.

2. Особи з обмеженими можливостями здоров'я крім прав, передбачених чинним законодавством України, мають право на:

- безкоштовне обстеження психолого-медико-педагогічною комісією чи установою медико-соціальної експертизи;

- безкоштовну медико-психолого-педагогічну корекцію фізичних та/або психічних вад з моменту їх виявлення незалежно від ступеня їх виразності відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної комісії;

- безкоштовну дошкільну освіту;

- спеціальні умови, створювані для одержання освіти у спеціальних навчальних закладах, закладі інтегрованого навчання, спеціальному навчальному підрозділі відповідно до психолого-педагогічних і медичних показань (протипоказань), які забезпечуються за рахунок коштів державного бюджету;

- забезпечення відповідно до соціальних чи медичних показань транспортними засобами для доставки до найближчого відповідного навчального закладу. Порядок забезпечення транспортними засобами встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 26. Права батьків (інших законних представників) осіб з обмеженими можливостями здоров'я

1. Батьки (інші законні представники) дитини з обмеженими можливостями здоров'я мають право:

- бути присутнім при обстеженні дитини психолого-медико-педагогічною комісією, обговорювати результати обстеження, оскаржувати висновок цієї комісії;

- брати участь у розробці і реалізації індивідуальних навчальних програм;

- безкоштовно відвідувати з дозволу керівника навчального закладу заняття в державних середніх та професійно-технічних навчальних закладах, з метою одержання спеціальних знань для більш ефективного виховання і розвитку дитини;

- на відшкодування витрат на навчання дитини у сім'ї за індивідуальною навчальною програмою в розмірі витрат на навчання дитини на відповідному етапі навчання у державному спеціальному навчальному закладі. Розмір таких витрат визначається на підставі державних нормативів фінансування спеціальної освіти, за умови виконання індивідуальної навчальної програми;

- одержувати в психолого-медико-педагогічній комісії консультації з питань спеціальної освіти.

2. Права зазначені в абзацах 2 і 3 частини 1 цієї статті, надаються також законним представникам дорослих з обмеженими можливостями здоров'я. Положення абзацу 2 частини 1 цієї статті застосовуються до законних представників дорослих з обмеженими можливостями здоров'я з урахуванням положень частини 7 статті 23 цього Закону.

Стаття 27. Державне забезпечення осіб з обмеженими можливостями здоров'я

На повному державному забезпеченні в державних навчальних закладах знаходяться наступні особи з обмеженими можливостями здоров'я:

- глухі та зі зниженим слухом;

- сліпі та зі зниженим зором;

- з тяжкими порушеннями мови;

- з порушеннями функцій опорно-рухового апарата;

- розумово відсталі;

- з вираженими (глибокими) порушеннями емоційно-вольової сфери та поведінки;

- які мають труднощі у навчанні, обумовлені затримкою психічного розвитку;

- зі складними вадами.

Розділ V
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 28. Фінансування спеціальної освіти

1. Фінансування навчальних закладів, у яких навчаються особи з обмеженими можливостями здоров'я, за винятком навчальних закладів, зазначених у частині 5 цієї статті, здійснюється засновниками на основі державного нормативу фінансування спеціальних навчальних закладів, спеціальних навчальних підрозділів, закладів інтегрованого навчання (надалі - державний норматив фінансування спеціальної освіти).

2. Державний норматив фінансування спеціальної освіти складається з двох частин - нормативу фінансування навчального закладу відповідного типу і виду та нормативу витрат на створення і збереження спеціальних умов для одержання освіти особами з обмеженими можливостями здоров'я, а також забезпечення зазначених осіб транспортними засобами.

3. Нормативи фінансування спеціальної освіти за рахунок коштів державного бюджету встановлюються в порядку, встановленому чинним законодавством України для визначення нормативів фінансування навчальних закладів.

4. За рахунок коштів державного бюджету відповідно до державного нормативу фінансування спеціальної освіти здійснюються витрати на забезпечення фінансування навчання осіб з обмеженими можливостями здоров'я у навчальних закладах. Заклад інтегрованого навчання з дня зарахування до нього особи з обмеженими можливостями здоров'я користується правом на фінансування за рахунок коштів засновника в розмірі, встановленому державними нормативами фінансування витрат на створення спеціальних умов для одержання спеціальної освіти.

5. Кошти на створення спеціальних умов не виділяються навчальним закладам, що не мають спеціальних навчальних підрозділів. Навчання особи з обмеженими можливостями здоров'я в навчальних закладах, що не мають спеціальних навчальних підрозділів, здійснюється тільки з помічником. Оплата праці помічника особи, що навчається і вартість індивідуальних технічних засобів навчання здійснюється навчальним закладом за рахунок коштів засновника в розмірі, обумовленому державним нормативом витрат на створення спеціальних умов для одержання освіти особами з обмеженими можливостями здоров'я.

6. Здійснюване за висновком лікувально-профілактичної установи навчання вдома осіб, що мають соматичні захворювання, а також їх навчання в період перебування у лікувально-профілактичній установі фінансуються засновниками навчального закладу, в якому постійно навчаються ці особи. Навчання вдома осіб з обмеженими можливостями здоров'я, здійснюване за висновком психолого-медико-педагогічної комісії чи установи медико-соціальної експертизи, фінансується в розмірі, передбаченому державним нормативом фінансування витрат на створення спеціальних умов для одержання освіти особами з обмеженими можливостями здоров'я.

7. Створення необхідних умов для викладацької діяльності фахівця з обмеженими можливостями здоров'я здійснюється за рахунок коштів засновника відповідного навчального закладу.

8. Витрати на навчання осіб з обмеженими можливостями здоров'я у недержавних навчальних закладах, що мають державну акредитацію і реалізують навчальні програми загальної освіти, відшкодовуються громадянину (чи навчальному закладу) у розмірах, передбачених державним нормативом фінансування спеціальної освіти.

Стаття 29. Матеріально-технічна база спеціальних навчальних закладів, закладів інтегрованого навчання і спеціальних навчальних підрозділів

1. Матеріально-технічна база спеціальних навчальних закладів, закладів інтегрованого навчання, спеціальних навчальних підрозділів включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності.

2. Майно спеціальних навчальних закладів, закладів інтегрованого навчання, спеціальних навчальних підрозділів належить їм на правах, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 30. Науково-методичне забезпечення спеціальних навчальних закладів, закладів інтегрованого навчання і спеціальних навчальних підрозділів

1. Видання підручників і навчальних посібників для спеціальних навчальних закладів, закладів інтегрованого навчання і спеціальних навчальних підрозділів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки здійснює науково-методичне забезпечення спеціальних навчальних закладів, закладів інтегрованого навчання і спеціальних навчальних підрозділів через уповноважені їм органи.

3. При розробці і прийнятті державного бюджету України передбачаються витрати на наукові дослідження у сфері спеціальної освіти.

Розділ VI
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ КАДРАМИ

Стаття 31. Підготовка фахівців у сфері спеціальної освіти

1. Підготовка фахівців у сфері спеціальної освіти здійснюється у спеціалізованих вищих навчальних, в навчальних закладах післядипломної освіти, а також на спеціальних факультетах і курсах навчальних закладів професійно-технічної та вищої освіти.

2. Обов'язковий мінімум змісту основних навчальних програм середньої педагогічної і вищої педагогічної освіти, встановлюваний відповідним державним стандартом освіти, містить у собі вивчення основ дефектології та корекційної педагогіки.

Стаття 32. Соціальні гарантії і пільги працівникам, що беруть участь у здійсненні спеціальної освіти

1. Працівникам, що беруть участь у здійсненні спеціальної освіти, крім прав і пільг, передбачених чинним законодавством України для працівників навчальних закладів, надається право на оплату праці по підвищеним на 15 - 30 відсотків тарифним ставкам (окладам) у залежності від типів і видів навчальних закладів, а також від складності виконуваної роботи. Перелік відповідних посад і робіт затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Сліпий педагогічний працівник відповідного навчального закладу вправі мати секретаря, робота якого оплачується за рахунок коштів засновника.

Розділ VII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 33. Міжнародне співробітництво України у сфері спеціальної освіти

1. Органи, установи, державні і недержавні організації, пов'язані із спеціальною освітою, зацікавлені фізичні особи мають право брати участь у міжнародних програмах і проектах у сфері спеціальної освіти, у тому числі по підготовці фахівців.

2. Органи, установи, державні і недержавні організації, пов'язані із спеціальною освітою, мають право відповідно до чинного законодавства України:

- встановлювати зв'язки з іноземними і міжнародними організаціями спеціальної освіти, у тому числі проводити спільні дослідження, обмін фахівцями, технологіями, програмами, вихованцями, учнями, студентами;

- створювати за участю іноземних осіб спеціальні навчальні заклади, а також організації по забезпеченню їхньої діяльності;

- здійснювати самостійно зовнішньоекономічну діяльність.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набуття чинності Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. Рибак

Опрос