Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" (относительно повышения роли государства в реализации права инвалидов на труд)

Проект закона Украины от 18.04.2013 № 2852
Дата рассмотрения: 18.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо підвищення ролі держави у реалізації права інвалідів на працю)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести наступні зміни до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252 із наступними змінами):

1. У статті 18:

1) Частину третю викласти в наступній редакції:

"Держава активно сприяє реалізації права інвалідів на працю, в т. ч. шляхом приведення комунальної інфраструктури до потреб інвалідів, забезпечення інвалідам безперешкодної транспортної доступності до підприємств, установ та організацій, забезпечення вільного доступу роботодавців до інформації про кількість інвалідів, в т. ч. тих, які бажають працювати, та їх професійні навички, інформування інвалідів про можливості щодо працевлаштування, запровадження стимулів для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю, до працевлаштування інвалідів на існуючі та створення нових робочих місць, у тому числі спеціальних робочих місць для інвалідів.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, сприяють реалізації права інвалідів на працю шляхом самостійного та/або за сприяння держави працевлаштування інвалідів на існуючи робочі місця та створення нових робочих місць для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальних робочих місць, з достойними умовами праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації інвалідів.".

2) У частині четвертій слова "державна служба зайнятості сприяє" замінити словами "Державна служба зайнятості та Фонд соціального захисту інвалідів сприяють".

2. Статтю 19 викласти в наступній редакції:

"Стаття 19. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, з середньообліковою чисельністю штатних працівників 20 і більше, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі - норматив). Розмір нормативу встановлюється у відсотках до кількості робочих місць із нормальними умовами праці, але не більше 4 відсотків кількості таких робочих місць, місцевими органами влади за результатами консультацій із відповідними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, професійними спілками, громадськими організаціями інвалідів, з урахуванням, в т. ч.:

галузевої специфіки і територіального розташування підприємств, установ і організацій на відповідній території;

ступеню шкідливості та безпечності господарської діяльності підприємств та наявності робочих місць з нормальними умовами праці, на яких можуть бути працевлаштовані інваліди відповідно до законодавства про працю;

кількості інвалідів, які проживають на відповідній території та мають бажання працювати, розподілу їх за групами інвалідності, індивідуальних програмам реабілітації та особистих побажань інвалідів.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого відповідно до частини першої цієї статті, і за сприяння Державної служби зайнятості України, Фонду соціального захисту інвалідів та їх територіальних органів здійснюють працевлаштування інвалідів на ці робочі місця. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативу, виходячи з вимог статей 18 та 19 цього Закону.

У межах нормативу здійснюється також працевлаштування інвалідів унаслідок психічного розладу відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу".

До виконання нормативу, визначеного відповідно до частини першої цієї статті, враховується працевлаштування інваліда на відповідне робоче місце за основним місце роботи не менше восьми місяців протягом минулого року. Працевлаштування інваліда І групи зараховується до виконання нормативу у подвійному розмірі.

До виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно з частиною першою цієї статті, може бути зараховано забезпечення роботою інвалідів на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів шляхом створення господарських об'єднань підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, та підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Державний нагляд (контроль) за виконанням нормативу, визначеного в частині першій цієї статті здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, та в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, щороку подають відповідним територіальним органам Державної служби зайнятості України за своїм місцезнаходженням адміністративні дані про кількість працюючих за основним місцем роботи інвалідів в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок встановлення нормативу визначається виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, або порядок їх встановлення, відмінні від зазначених у цьому Законі, застосовуються положення цього Закону.".

3. У статті 20:

1) Частину першу статті викласти в наступній редакції:

"Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у яких кількість працюючих за основним місцем роботи інвалідів у минулому році була менша, ніж визначена відповідно до статті 19 цього Закону, наступного року сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце в межах нормативу, яке не було зайняте інвалідом у минулому році з урахуванням вимог частини п'ятої статті 19 цього Закону.".

2) В частині четвертій слова "встановленого частиною першою" замінити словами "визначеного відповідно до частини першої".

3) Абзац перший частини шостої після слів "Фондом соціального захисту інвалідів" доповнити словами "в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України".

4) В абзаці третьому частини шостої друге речення "Цільові позики підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів надаються лише за наявності рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни" - вилучити.

5) В абзаці п'ятому частини шостої друге речення "Фінансова допомога надається лише за наявності рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни;" - вилучити.

6) В абзаці шостому частини шостої друге речення "Дотації надаються лише за наявності рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни" - вилучити.

7) В абзаці сьомому частини шостої слова "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" - вилучити.

8) Частину сьому доповнити словами "в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України".

9) В частині восьмій слова "а також з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів - використання цих коштів встановлюється законом" замінити словами "в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України".

10) Доповнити статтю новою частиною шостою наступного змісту:

"Адміністративно-господарські санкції та пеня, передбачені цією статтею, не нараховуються і не сплачуються у разі, якщо підприємство, установа, організація або фізична особа, яка використовує найману працю, з незалежних від них обставин не забезпечили виконання нормативу, проте поінформували Державну службу зайнятості України та Фонд соціального захисту інвалідів, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, про наявність та потребу у заповненні вакансій, призначених для працевлаштування інвалідів у межах нормативу.".

11) Доповнити статтю новою частиною восьмою наступного змісту

"На фінансування заходів, пов'язаних з навчанням перенавчанням, підвищенням кваліфікації інвалідів, в т.ч. на замовлення роботодавців, та заходів із стимулювання роботодавців до працевлаштування інвалідів, Фондом соціального захисту спрямовується не менше 75 відсотків сум, які надходять від сплати адміністративно-господарських санкцій визначених в цій статті.".

12) У зв'язку з цим вважати частину шосту частиною сьомою, а частини сьому - десяту частинами дев'ятою - дванадцятою відповідно.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дати набрання чинності забезпечити прийняття відповідних нормативно-правових актів з метою реалізації цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Рибак

Опрос