Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно создания консолидированной группы плательщиков налогов)

Проект закона Украины от 05.04.2013 № 2737
Дата рассмотрения: 23.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо створення консолідованої групи платників податків)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, ст. 112) наступні зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

а) викласти підпункт 14.1.25 в наступній редакції:

"14.1.25. Відповідальний учасник консолідованої групи платників податків - це учасник консолідованої групи платників податків, на якого згідно з договором про створення консолідованої групи платників податків покладено обов'язки щодо подання необхідних документів для реєстрації договору про створення консолідованої групи, внесення до нього відповідних змін, а також подання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, документів, що підтверджують дотримання всіма учасниками консолідованої групи вимог, встановлених статтею 1521 цього Кодексу.";

б) доповнити підпункт 14.1.71 абзацом наступного змісту:

"Якщо операції з поставки товарів (робіт, послуг) здійснюються між учасниками консолідованої групи, ціни на такі товари (роботи, послуги) для цілей оподаткування визнаються звичайними та не відносяться до категорії контрольованих операцій при здійсненні податкового контролю за трансфертним ціноутворенням.";

в) викласти підпункт 14.1.174 в наступній редакції:

"14.1.174. Консолідована група платників податків (далі - консолідована група) - це добровільне об'єднання платників податків на прибуток без створення юридичної особи на підставі відповідного договору про створення консолідованої групи платників податків, який укладається та реєструється в порядку, визначеному цим Кодексом, та є підставою для врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток іншого учасника (учасників) консолідованої групи та застосування особливих заходів щодо погашення податкового боргу учасників консолідованої групи в порядку, встановленому цим Кодексом.

Консолідована група платників податків не є спільною діяльністю для цілей оподаткування та не призводить до утворення об'єднань юридичних осіб у розумінні Господарського кодексу України.".

2. Пункт 57.1 статті 57 після абзацу 6 доповнити абзацом наступного змісту:

"Платники податку на прибуток, які є учасниками консолідованої групи платників податків, сплачують авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку за попередній звітний (податковий) рік, визначеної у податкової декларації з урахуванням сум від'ємного значення об'єкта оподаткування, отриманого від іншого учасника(ів) консолідованої групи.".

3. Статтю 58 доповнити пунктом 58.5 наступного змісту:

"58.5. Податкове повідомлення-рішення надсилається учаснику консолідованої групи платників податків, у зв'язку з безпідставним зарахуванням ним від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, отриманого від іншого учасника(ів) консолідованої групи платників податків.".

4. Статтю 87 доповнити пунктом 87.13 наступного змісту:

"87.13. У разі якщо податковий борг з податку на прибуток виник внаслідок притягнення учасника консолідованої групи до фінансової відповідальності згідно зі статтями 1231, 126 цього Кодексу за операціями, що виникають у межах договору про створення консолідованої групи платників податків, джерелом погашення такого податкового боргу є майно цього учасника консолідованої групи. У разі недостатності (відсутності) майна такого учасника консолідованої групи, погашення податкового боргу здійснюється за рахунок майна іншого(их) учасника(ів) консолідованої групи, що передали суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток для зараховування цим учасником консолідованої групи у звітному податковому періоді.

У разі якщо сума коштів, отримана в результаті продажу майна іншого(их) учасника(ів) консолідованої групи, що передали суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, є недостатньою, погашення такого податкового боргу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 95.26 статті 95 цього Кодексу.".

5. Статтю 95 доповнити пунктами 95.25, 95.26 наступного змісту:

"95.25. Контролюючі органи здійснюють заходи щодо погашення податкового боргу з податку на прибуток учасника консолідованої групи платників податків, який виник внаслідок притягнення його до фінансової відповідальності згідно зі статтями 1231, 126 цього Кодексу, у тому числі у разі його подальшого виходу із консолідованої групи, за рахунок грошових коштів на рахунках у банках такого учасника консолідованої групи.

У разі недостатності (відсутності) грошових коштів на рахунках у банках такого учасника консолідованої групи, погашення податкового боргу з податку на прибуток здійснюється шляхом звернення стягнення на його майно в порядку, визначеному цією статтею.

У разі недостатності (відсутності) майна у такого учасника консолідованої групи, погашення суми податкового боргу здійснюється в загальному порядку шляхом звернення стягнення відповідно на грошові кошти та майно інших учасників консолідованої групи, які передавали даному учаснику консолідованої групи суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток протягом звітного податкового періоду.

У випадку погашення суми податкового боргу, яка підлягає сплаті, будь-яким іншим учасником консолідованої групи, процедура стягнення даного податкового боргу припиняється.

95.26. У разі недостатності (відсутності) майна іншого(их) учасника(ів) консолідованої групи, що передали суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, то погашення такого податкового боргу здійснюється шляхом звернення стягнення відповідно на грошові кошти та майно інших учасників даної консолідованої групи.

При цьому відповідальний учасник консолідованої групи протягом п'яти робочих днів визначає іншого учасника консолідованої групи для погашення такого боргу. Вартість активів зазначеного учасника консолідованої групи повинна більш ніж в 2 рази перевищувати суму такого податкового боргу з податку на прибуток. У разі недостатності (відсутності) майна у такого учасника консолідованої групи контролюючий орган самостійно визначає послідовність учасників консолідованої групи на підставі наявної у нього інформації про учасників консолідованої групи з урахуванням рекомендацій, що надаються відповідальним учасником консолідованої групи за попереднім запитом контролюючого органу.

Звернення стягнення на грошові кошти з рахунків у банках та майно інших учасників консолідованої групи у випадках, визначених цим пунктом, здійснюється відповідно до рішення контролюючого органу, яке приймається на підставі рішення суду, що набрало законної сили, про стягнення податкового боргу з учасника консолідованої групи, по відношенню до якого була прийнята податкова вимога.

У випадку погашення суми податкового боргу, яка підлягає сплаті, будь-яким іншим учасником консолідованої групи, процедура стягнення даного податкового боргу припиняється.".

6. Доповнити Податковий кодекс України статтею 1231 наступного змісту:

"Стаття 1231. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі порушення правил зарахування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток учасником(ми) консолідованої групи платників податків

1231.1. У разі якщо на підставах, визначених пунктом 54.3 статті 54 цього Кодексу, контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання з податку на прибуток учаснику консолідованої групи платників податків або встановлює завищення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток учасника консолідованої групи платників податків, зарахованого іншим учасником(ми) консолідованої групи платників податків, -

тягне за собою накладення на платника податків - учасника консолідованої групи, який зарахував від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток іншого учасника(ів) консолідованої групи, штрафу у розмірі 25 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток;

При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання з податку на прибуток -

тягне за собою накладення на платника податків - учасника консолідованої групи, який зарахував від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток іншого учасника(ів) консолідованої групи, штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток.

7. Доповнити пункт 136.1 статті 136 підпунктом 136.1.26 наступного змісту:

"136.1.26. Суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, зараховані учасником(ми) консолідованої групи платників податків при визначені оподаткованого прибутку.".

8. Доповнити Податковий кодекс України статтею 1521 наступного змісту:

"Стаття 1521. Консолідована група платників податків та порядок сплати податку на прибуток її учасниками

1521.1. Платники податку, які сплачують податок на прибуток за ставками, визначеними пунктами 151.1, 151.2, 151.4 статті 151 цього Кодексу, відповідають іншим умовам, визначеним цією статтею, мають право прийняти рішення про створення консолідованої групи платників податків (далі-консолідована група) шляхом укладення відповідного договору про створення консолідованої групи, який підлягає обов'язковій реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Консолідована група платників податків визнається створеною, а платники податку, які включені до консолідованої групи на підставі відповідного договору, набувають статусу учасників вказаної консолідованої групи з дня прийняття центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, рішення про реєстрацію договору про створення консолідованої групи платників податків.

Учасники консолідованої групи можуть застосовувати визначений цією статтею порядок обчислення та сплати податку на прибуток, починаючи зі звітного (податкового) року, в якому відбулась реєстрація відповідного договору про створення консолідованої групи.

1521.2. Консолідована група може бути створена платниками податків у випадку, якщо один учасник вказаної консолідованої групи безпосередньо або опосередковано (зокрема, через нерезидентів) володіє часткою в статутному капіталі інших учасників консолідованої групи та доля такої частки (пакета акцій) складає не менше 70 відсотків або група платників податку має одного засновника/учасника (в тому числі нерезидента), що володіє безпосередньо або опосередковано часткою (пакетом акцій) в їх статутному капіталі не менше 70 відсотків.

Зазначена умова повинна дотримуватися протягом усього терміну дії договору про створення консолідованої групи платників податків.

1521.3. При поданні документів, необхідних для реєстрації договору про створення консолідованої групи, платник податку не може бути учасником консолідованої групи за умови, якщо такий учасник:

1) знаходиться в процедурі припинення (злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації);

2) по відношенню до нього порушено провадження у справі про банкрутство;

3) є учасником іншої консолідованої групи;

4) є банком або небанківською фінансовою установою, окрім випадків, коли до складу консолідованої групи банків входять виключно банки або до складу консолідованої групи небанківських фінансових установ виключно небанківські фінансові установи;

5) є страховиком, окрім випадків, коли до складу консолідованої групи входять виключно страховики;

6) є неприбутковою організацією;

7) є постійним представництвом нерезидента;

8) є інвестором відповідно до угоди про розподіл продукції.

9) має податковий борг;

10) здійснює реалізацію товарів (робіт, послуг) у межах договорів комісії (доручення) у випадку, коли посередником виступає нерезидент, що має офшорний статус.

1521.4. Учасники консолідованої групи в сукупності повинні відповідати одночасно наступним критеріям:

1) сума податку на прибуток (враховуючи авансові внески з податку на прибуток), сплачена всіма учасниками консолідованої групи за результатами податкового (звітного) року, що передує року подання в центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, документів для реєстрації договору про створення консолідованої групи платників податків, складає не менше 4 млрд. грн.;

2) загальна сума податку на прибуток за звітний рік (враховуючи авансові внески з податку на прибуток), що сплачується учасниками консолідованої групи як самостійно визначене податкове зобов'язання, починаючи зі звітного (податкового) року, в якому відбулась реєстрація відповідного договору про створення консолідованої групи (внесення змін до нього), повинна складати не менше 2,5 млрд. грн.;

3) сукупний розмір виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), отриманої протягом календарного року, що передує року подання в центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, документів для реєстрації договору про створення консолідованої групи платників податків складає не менше 5 млрд. грн.;

4) сукупна вартість активів, розрахована на підставі бухгалтерської (фінансової) звітності за результатами року, що передує року подання в центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, документів для реєстрації договору про створення консолідованої групи платників податків, складає не менше 10 млрд. грн.

Вимога підпункту 2 цього пункту учасниками консолідованої групи в сукупності повинна дотримуватися протягом усього терміну дії договору про створення консолідованої групи платників податків.

1521.5. Договір про створення консолідованої групи платників податків має наступні істотні умови:

1) предмет договору про створення консолідованої групи платників податків;

2) перелік платників податків-учасників консолідованої групи із зазначенням кінцевого (фактичного) засновника (власника);

3) строк, що обчислюється у календарних роках, на який створюється консолідована група, але не менше трьох років, або посилання на відсутність визначеного строку, на який створюється консолідована група;

4) сукупні показники сплаченого платниками податків - учасниками консолідованої групи - податку на прибуток та розміру виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за наслідками календарного року, що передує року подання в центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, документів для реєстрації договору про створення консолідованої групи;

5) визначення відповідального учасника консолідованої групи.

До правовідносин, які виникають при укладенні, зміні та розірванні договору про створення консолідованої групи платників податків, в частині, не врегульованій податковим законодавством України, застосовуються положення цивільного законодавства України.

1521.6. Для реєстрації договору про створення консолідованої групи платників податків відповідальний учасник консолідованої групи повинен надати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, наступні документи:

1) підписану уповноваженими представниками всіх учасників консолідованої групи заяву про реєстрацію договору про створення консолідованої групи платників податків;

2) схему контролю учасників консолідованої групи платників податку з інформацією про ідентифікацію їх кінцевого (фактичного) засновника (власника) за підписом уповноваженого представника відповідального учасника консолідованої групи (у довільній формі);

3) належним чином завірені копії документів, що підтверджують долю участі (будь-які офіційні документи, що підтверджують структуру власності, такі як статут, виписка з реєстру власників цінних паперів, тощо);

4) до договору про створення консолідованої групи платників податків необхідно додати таку кількість екземплярів договору про створення консолідованої групи платників податків, яка відповідає загальній кількості учасників відповідної консолідованої групи та контролюючих органів, в яких на обліку перебувають такі учасники, а також один екземпляр договору для центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

5) належним чином завірені копії звітів про фінансові результати за попередній рік;

6) копії документів, які підтверджують взяття платників податків-учасників консолідованої групи на облік за основним місцем обліку в контролюючих органах;

7) документи, які підтверджують повноваження осіб, що підписали договір про створення консолідованої групи від імені відповідного учасника консолідованої групи.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, не має права вимагати інші документи, що не зазначені у цьому пункті.

1521.7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, протягом місяця з дня, наступного за днем отримання документів, визначених пунктом 1521.6 цієї статті, здійснює реєстрацію договору про створення консолідованої групи або приймає мотивоване рішення про відмову від його реєстрації.

У випадку виявлення порушень, що можуть бути виправлені протягом строку, встановленого абзацом першим цього пункту, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, повинен повідомити про них відповідального учасника консолідованої групи.

Протягом строку, встановленого абзацом першим цього пункту, відповідальний учасник консолідованої групи має право усунути виявлені порушення.

Рішення про відмову центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, від реєстрації договору про створення консолідованої групи може бути оскаржене в судовому порядку.

1521.8. У випадку прийняття рішення про відмову в реєстрації відповідного договору центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, повинен протягом п'яти календарних днів з дня його прийняття надіслати (вручити) його відповідальному учаснику консолідованої групи, який подавав документи для реєстрації відповідного договору.

Рішення про відмову в реєстрації договору про створення консолідованої групи вважається надісланим (врученим) відповідальному учаснику консолідованої групи, якщо його передано посадовій особі такого платника податків під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Прийняття центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, рішення про відмову у реєстрації договору про створення консолідованої групи не позбавляє учасників консолідованої групи після усунення причин, на підставі яких було прийнято відповідне рішення, подати необхідні документи для реєстрації договору повторно.

1521.9. У випадку прийняття рішення про реєстрацію договору про створення консолідованої групи платників податків центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, повинен протягом п'яти календарних днів з дня реєстрації зазначеного договору надіслати (вручити) відповідальному учаснику консолідованої групи екземпляри договорів про створення консолідованої групи з відміткою про реєстрацію відповідно до кількості його учасників.

Протягом строку, визначеного абзацом першим цього пункту, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, також повинен повідомити за основним місцем обліку учасників консолідованої групи відповідні контролюючі органи про реєстрацію договору про створення консолідованої групи платників податків.

Договір про створення консолідованої групи з відміткою про реєстрацію вважається надісланим (врученим) відповідальному учаснику консолідованої групи, якщо його передано посадовій особі такого платника податків під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1521.10. Договір про створення консолідованої групи платників податків може бути змінений у випадку прийняття учасниками консолідованої групи будь-якого з рішень:

1) про припинення учасника (учасників) консолідованої групи внаслідок їх злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації;

2) про приєднання іншого платника податку на прибуток до консолідованої групи;

3) про вихід будь-якого учасника консолідованої групи зі складу консолідованої групи за власним рішенням, у зв'язку із його припиненням, зміною власника;

4) про продовження строку дії договору про створення консолідованої групи.

За обставинами, визначеними підпунктами 1 - 3 цього пункту, рішення про реєстрацію договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи може бути прийнято лише після проведення перевірки контролюючим органом такого учасника (учасників) консолідованої групи. У випадку, якщо протягом місяця з дня, наступного за днем отримання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну і митну політику, документів, визначених 1521.11 цієї статті, перевірка не була розпочата, договір про внесення змін до договору про створення консолідованої групи підлягає обов'язковій реєстрації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

1521.11. У випадку виникнення підстав для внесення змін до договору про створення консолідованої групи, відповідальний учасник консолідованої групи повинен надати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, наступні документи:

1) підписану уповноваженими представниками всіх учасників консолідованої групи заяву про реєстрацію договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи, з повідомленням про підстави внесення змін до договору;

2) до договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи платників податків, підписаного уповноваженими представниками всіх учасників консолідованої групи, необхідно додати таку кількість екземплярів договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи, яка відповідає загальній кількості учасників відповідної консолідованої групи, а також один екземпляр договору для центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

3) документи, які підтверджують повноваження осіб, що підписали договір про внесення змін до договору про створення консолідованої групи платників податків від імені відповідних учасників консолідованої групи.

В разі внесення змін до договору про створення консолідованої групи платників податку в частині розширення переліку платників податку-учасників консолідованої групи, реєстрація змін до договору здійснюється за умови надання інформації стосовно нових учасників, визначеної підпунктами 2 - 6 пункту 1521.6 статті 1521 цього Кодексу.

По відношенню до нових учасників консолідованої групи зазначені в цій статті положення починають діяти зі звітного (податкового) року, в якому відбулась реєстрація договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи платників податку.

1521.12. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, протягом місяця з дня, наступного за днем отримання документів, визначених пунктом 1521.11 цієї статті, здійснює реєстрацію договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи або приймає мотивоване рішення про відмову від його реєстрації.

Прийняття центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, рішення про реєстрацію договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи або про відмову у реєстрації вказаних змін; направлення (вручення) відповідного рішення відповідальному учаснику консолідованої групи; повідомлення відповідних органів державної податкової служби про реєстрацію договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи платників податків здійснюється в порядку, визначеному пунктами 1521.7 - 1521.9 цієї статті.

Прийняття центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, рішення про відмову у реєстрації договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи платників податків не позбавляє учасників консолідованої групи після усунення причин, на підставі яких було прийнято відповідне рішення, подати необхідні документи для реєстрації відповідного договору про внесення змін повторно.

1521.13. Договір про створення консолідованої групи платників податків припиняє дію у випадку спливу строку, на який він був укладений, або у випадку його розірвання.

1521.14. Учасники консолідованої групи платників податків при складанні податкової декларації з податку на прибуток за рік, починаючи зі звітного (податкового) року, в якому відбулась реєстрація договору про створення консолідованої групи (внесення змін до нього), мають право при визначенні оподатковуваного прибутку зараховувати суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток іншого учасника(ів) відповідної консолідованої групи, задекларованого у звітному та попередніх звітних (податкових) періодах.

У вищезазначеному зарахуванні використовуються лише п'ятдесят відсотків суми задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток інших учасників консолідованої групи, які виникли у них за результатами звітних (податкових) періодів, що передували року, в якому був зареєстрований договір про створення консолідованої групи платників податків. У разі якщо така сума від'ємного значення об'єкта оподаткування учасників консолідованої групи не погашається за наслідками наступних трьох податкових періодів (років), починаючи з року, в якому був зареєстрований договір про створення консолідованої групи платників податків, то непогашена сума такого від'ємного значення об'єкта оподаткування не підлягає включенню до складу витрат при визначенні об'єкта оподаткування в наступних звітних податкових періодах.

При цьому інша частка задекларованого від'ємного значення (п'ятдесят відсотків) може бути врахована самим учасником, який задекларував таку частку у складі від'ємного значення за результатами звітних (податкових) періодів, що передували року, в якому був зареєстрований договір про створення консолідованої групи платників податків, при складанні податкової звітності, як під час перебування у складі консолідованої групи платників податків, так і після виходу з неї до повного погашення.

У разі недотримання у звітному податковому році учасниками консолідованої групи вимог підпунктів 2 - 4 пункту 1521.4 цієї статті, зарахування сум від'ємного значення об'єкта оподаткування іншого(их) учасника(ів) консолідованої групи у цьому звітному податковому році при складанні податкової декларації з податку на прибуток не проводиться.

Учасниками консолідованої групи зарахування від'ємного значення об'єкту оподаткування податком на прибуток інших учасників консолідованої групи проводиться у складі відповідного додатку до податкової декларації з податку на прибуток на підставі здійсненого між ними письмового узгодження.

Порядок подання та форма декларації із відповідними додатками для учасників консолідованої групи встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну податкову та митну політику

Зарахування від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток дозволяється проводити без обмежень, у повному обсязі чи частково (окрім обмежень, встановлених абзацами другим та третім цього пункту), у тому числі, розподіляти між одним або декількома учасниками консолідованої групи платників податків.

1521.15. Якщо суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток першого учасника(ів) консолідованої групи, задекларовані за наслідками попереднього звітного (податкового) року, зараховані другим учасником консолідованої групи при визначенні ним оподатковуваного прибутку за наслідками звітного (податкового) року, то такі зараховані суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток не підлягають врахуванню у складі витрат такого першого учасника (ів) консолідованої групи у звітному та наступних податкових періодах при визначенні оподатковуваного прибутку.

1521.16. У разі якщо після реєстрації договору про створення консолідованої групи платників податків контролюючими органами буде встановлено, що один чи кілька учасників консолідованої групи (консолідована група) не відповідали вимогам пунктів 1521.3, 1521.4 (окрім підпунктів 1, 2 пункту 1521.4) статті 1521 цього Кодексу, платники податку-учасники консолідованої групи зобов'язані протягом місяця з моменту отримання відповідних висновків контролюючих органів:

- або виключити відповідного учасника (учасників) консолідованої групи, при цьому правила, передбачені пунктом 1521.14 ст. 1521 цього Кодексу, по відношенню до виключеного учасника не застосовуються зі звітного податкового періоду (кварталу) його виключення,

- або розірвати договір про створення консолідованої групи, в залежності від того, які саме вимоги вищевказаних пунктів не виконуються.

Якщо такий обов'язок учасниками консолідованої групи не виконано, то контролюючий орган, має право звернутись до суду із позовом щодо виключення відповідного учасника (учасників) або про визнання договору про створення консолідованої групи недійсним та застосування наслідків його недійсності у вигляді припинення вказаної консолідованої групи платників податків. При цьому платник податків вважається виключеним чи консолідована група припиненою зі звітного податкового періоду, в якому відповідне рішення суду набрало законної сили.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос