Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно создания консолидированной группы плательщиков налогов)

Проект закона Украины от 05.04.2013 № 2737
Дата рассмотрения: 05.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо створення консолідованої групи платників податків)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, ст. 112) наступні зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

а) доповнити підпункт 14.1.71 абзацом наступного змісту:

"Якщо операції з поставки товарів (робіт, послуг) здійснюються між учасниками консолідованої групи, ціни на такі товари (роботи, послуги) для цілей оподаткування визнаються звичайними та не відносяться до категорії контрольованих операцій при здійсненні податкового контролю за трансфертним ціноутворенням.";

б) викласти підпункт 14.1.174 в наступній редакції:

"14.1.174. Консолідована група платників податків (далі - консолідована група) - це добровільне об'єднання платників податків на прибуток без створення юридичної особи на підставі відповідного договору про створення консолідованої групи платників податків, який укладається в порядку, визначеному цим Кодексом, що створене з метою можливого застосування будь-яким учасником зазначеної консолідованої групи при визначені оподатковуваного прибутку сум від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток іншого учасника консолідованої групи.".

2. В пункті 57.1 статті 57:

а) викласти абзац 4 в наступній редакції:

"Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень, платників податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період перевищують 10 мільйонів гривень і за підсумками такого звітного періоду вони не отримали прибутку або отримали збиток) щомісяця сплачують протягом 20 календарних днів звітного (податкового) місяця авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік, яка зменшена на суму сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів), без подання податкової декларації.";

б) після абзацу 4 доповнити пункт 57.1 статті 57 абзацом наступного змісту:

"Платники податку на прибуток, які є учасниками консолідованої групи платників податків та сплачують щомісяця зазначені в абзаці четвертому цієї статті авансові внески з податку на прибуток, подають податкові декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та три квартали, рік).".

3. Викласти пункт 87.1 статті 87 в наступній редакції:

"87.1. Джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань (у тому числі авансових внесків з податку на прибуток) або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Сплата грошових зобов'язань (у тому числі авансових внесків з податку на прибуток) або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів, та/або за рахунок зарахування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток іншого учасника(ів) відповідної консолідованої групи у порядку, передбаченому статтею 1521 цього Кодексу.".

4. Доповнити Податковий кодекс України статтею 1521 наступного змісту:

"Стаття 1521. Консолідована група платників податків та порядок сплати податку на прибуток її учасниками

1521.1. Платники податку, які сплачують податок на прибуток за ставками, визначеними пунктами 151.1, 151.2 статті 151 цього Кодексу, відповідають іншим умовам, визначеним цією статтею, мають право прийняти рішення про створення консолідованої групи платників податків (далі-консолідована група) шляхом укладення відповідного договору про створення консолідованої групи, який підлягає обов'язковій реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики.

Платники податку, які включені до консолідованої групи на підставі відповідного договору, набувають статусу учасників вказаної консолідованої групи та повинні відповідати вимогам, встановленим вказаною статтею, протягом всього терміну дії договору про створення консолідованої групи.

Учасники консолідованої групи можуть застосовувати визначений цією статтею порядок обчислення та сплати податку на прибуток, починаючи зі звітного (податкового) періоду, що настає за податковим періодом, в якому відбулась реєстрація відповідного договору про створення консолідованої групи.

1521.2. Консолідована група може бути створена платниками податків у випадку, якщо один учасник вказаної консолідованої групи безпосередньо або опосередковано (зокрема, через нерезидентів) приймає участь в статутному капіталі інших учасників консолідованої групи та доля такої участі складає не менше 50 відсотків.

Консолідована група може бути створена платниками податків у випадку, якщо один учасник вказаної консолідованої групи безпосередньо або опосередковано (зокрема, через нерезидентів) приймає участь в статутному капіталі інших учасників консолідованої групи та доля такої участі складає не менше 50 відсотків або група платників податку має безпосередньо або опосередковано одного засновника (в тому числі нерезидента) та доля такої участі складає не менше 50 відсотків в їх статутному капіталі.

1521.3. Платник податку не може бути учасником консолідованої групи, якщо він відповідає будь-якій з умов:

1) знаходиться в процедурі припинення (злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідація);

2) по відношенню до нього порушено провадження у справі про банкрутство;

3) на нього розповсюджуються спеціальні податкові режими;

4) є учасником іншої консолідованої групи;

5) є банком або небанківською фінансовою установою, окрім випадків, коли до складу консолідованої групи входять виключно банки або небанківські фінансові установи відповідно;

6) є страховиком, окрім випадків, коли до складу консолідованої групи входять виключно страховики;

7) є неприбутковою організацією;

8) постійним представництвом нерезидента.

1521.4. Учасники консолідованої групи в сукупності повинні відповідати одночасно наступним критеріям:

1) сукупна сума податку на прибуток, сплачена протягом календарного року, що передує року подання в центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, документів для реєстрації договору про створення консолідованої групи платників податків, складає не менше 100 млн. грн.;

2) сукупний розмір виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), отриманої протягом календарного року, що передує року подання в центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, документів для реєстрації договору про створення консолідованої групи платників податків складає не менше 1 млрд. грн.

1521.5. Договір про створення консолідованої групи платників податків має наступні обов'язкові реквізити:

1) предмет договору про створення консолідованої групи платників податків;

2) перелік платників податків-учасників консолідованої групи;

3) строк, що обчислюється у календарних роках, на який створюється консолідована група, або посилання на відсутність визначеного строку, на який створюється консолідована група;

4) сукупні показники сплаченого платниками податків - учасниками консолідованої групи - податку на прибуток та розміру виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за наслідками календарного року, що передує року подання в центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, документів для реєстрації договору про створення консолідованої групи.

До правовідносин, що ґрунтуються на договорі про створення консолідованої групи платників податків, в частині, не врегульованій податковим законодавством України, застосовуються положення цивільного законодавства України.

1521.6. Для реєстрації договору про створення консолідованої групи платників податків один з учасників консолідованої групи повинен надати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, наступні документи:

1) підписану уповноваженими представниками всіх учасників консолідованої групи заяву про реєстрацію договору про створення консолідованої групи платників податків;

2) до договору про створення консолідованої групи платників податків необхідно додати таку кількість екземплярів договору про створення консолідованої групи платників податків, яка відповідає загальній кількості учасників відповідної консолідованої групи;

3) належним чином завірені кожним учасником консолідованої групи копії платіжних документів, які підтверджують факт сплати ним сум податку на прибуток (за винятком учасників консолідованої групи, які мають від'ємне значення об'єкту оподаткування податком на прибуток за результатами попереднього року), а також копії звіту про фінансові результати за рік, що передує року подання в центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, документів для реєстрації договору про створення консолідованої групи платників;

4) копії документів, які підтверджують взяття платників податків-учасників консолідованої групи на облік за основним місцем обліку в органах державної податкової служби;

5) копії довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відносно кожного учасника консолідованої групи;

6) документи, які підтверджують повноваження осіб, що підписали договір про створення консолідованої групи від імені відповідного учасника консолідованої групи.

1521.7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, протягом місяця з дня, наступного за днем отримання документів, визначених пунктом 1521.6 цієї статті, здійснює реєстрацію договору про створення консолідованої групи або приймає мотивоване рішення про відмову від його реєстрації.

Відмова центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, від реєстрації договору про створення консолідованої групи з будь-яких причин, не визначених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею передумов для прийняття рішення про реєстрацію договору, забороняється.

Рішення про відмову центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, від реєстрації договору про створення консолідованої групи може бути оскаржене в судовому порядку.

1521.8. У випадку прийняття рішення про відмову в реєстрації відповідного договору центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, повинен протягом трьох календарних днів з дня його прийняття надіслати (вручити) його учаснику консолідованої групи, який подавав документи для реєстрації відповідного договору.

Рішення про відмову в реєстрації договору про створення консолідованої групи вважається надісланим (врученим) відповідному учаснику консолідованої групи, якщо його передано посадовій особі такого платника податків під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Прийняття центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, рішення про відмову у реєстрації договору про створення консолідованої групи не позбавляє учасників консолідованої групи після усунення причин, на підставі яких було прийнято відповідне рішення, подати необхідні документи для реєстрації договору повторно.

1521.9. У випадку прийняття рішення про реєстрацію договору про створення консолідованої групи платників податків центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, повинен протягом трьох календарних днів з дня реєстрації зазначеного договору надіслати (вручити) всім учасникам консолідованої групи відповідний екземпляр договору про створення консолідованої групи з відміткою про реєстрацію.

Протягом строку, визначеного абзацом першим цього пункту, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, також повинен повідомити за основним місцем обліку учасників консолідованої групи відповідні органи державної податкової служби про реєстрацію договору про створення консолідованої групи платників податків.

Договір про створення консолідованої групи з відміткою про реєстрацію вважається надісланим (врученим) відповідному учаснику консолідованої групи, якщо його передано посадовій особі такого платника податків під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

1521.10. Договір про створення консолідованої групи платників податків може бути змінений у випадку прийняття учасниками консолідованої групи рішення:

1) про припинення учасника (учасників) консолідованої групи внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації;

2) про прийняття іншого платника податку на прибуток до консолідованої групи;

3) про вихід будь-якого учасника консолідованої групи зі складу консолідованої групи;

4) про продовження строку дії договору про створення консолідованої групи.

1521.11. У випадку виникнення підстав для внесення змін до договору про створення консолідованої групи один із учасників вказаної консолідованої групи повинен надати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, наступні документи:

1) заяву про реєстрацію договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи з повідомленням про підстави внесення змін до договору, підписану уповноваженими представниками всіх учасників консолідованої групи;

2) до договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи платників податків, підписаного уповноваженими представниками всіх учасників консолідованої групи, необхідно додати таку кількість екземплярів договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи, яка відповідає загальній кількості учасників відповідної консолідованої групи;

3) документи, які підтверджують виконання всіма учасниками консолідованої групи умов, визначених пунктом 1521.4 цієї статті;

4) документи, які підтверджують повноваження осіб, що підписали договір про внесення змін до договору про створення консолідованої групи платників податків від імені відповідних учасників консолідованої групи.

1521.12. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, протягом місяця з дня, наступного за днем отримання документів, визначених пунктом 1521.11 цієї статті, здійснює реєстрацію договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи або приймає мотивоване рішення про відмову від його реєстрації.

Прийняття центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, рішення про реєстрацію договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи або про відмову у реєстрації вказаних змін; направлення (вручення) відповідного рішення учаснику консолідованої групи; повідомлення відповідних органів державної податкової служби про реєстрацію договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи платників податків здійснюється в порядку, визначеному пунктами 1521.7 - 1521.9 цієї статті.

Прийняття центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, рішення про відмову у реєстрації договору про внесення змін до договору про створення консолідованої групи платників податків не позбавляє учасників консолідованої групи після усунення причин, на підставі яких було прийнято відповідне рішення, подати необхідні документи для реєстрації відповідного договору про внесення змін повторно.

1521.13. Договір про створення консолідованої групи платників податків припиняє дію у випадку спливу строку, на який він був укладений, або у випадку його розірвання.

1521.14. Учасники консолідованої групи з податкового періоду, що слідує за звітним (податковим) періодом реєстрації договору про створення консолідованої групи (внесення змін до нього), при складанні податкової декларації з податку на прибуток за результатами звітного (податкового) періоду мають право при визначенні оподатковуваного прибутку зараховувати суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток іншого учасника відповідної консолідованої групи, задекларованого останнім за результатами попереднього звітного (податкового) періоду. При цьому у вищезазначеному зарахуванні не використовуються суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток учасників консолідованої групи, які виникли у них за результатами звітних (податкових) періодів, що передували звітному (податковому) періоду, в якому був зареєстрований договір про створення консолідованої групи платників податків.

Таке зарахування проводиться учасниками консолідованої групи на підставі здійсненого між ними письмового узгодження, яке додається до відповідних повідомлень, що надсилаються (вручаються) органам державної податкової служби за основним місцем їх обліку.

На підставі документів, зазначених в абзаці другому цього пункту, державні податкові інспекції здійснюють таке зарахування не пізніше строку, визначеного пунктом 57.1 статті 57 цього Кодексу для сплати податкових зобов'язань.

В строки, передбачені підпунктом 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 цього Кодексу, повідомлення про зарахування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток надсилається (вручається) учасниками консолідованої групи в письмовій довільній формі або за допомогою засобів електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному чинним законодавством.

Повідомлення про зарахування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток вважається надісланим (врученим) органу державної податкової служби, якщо його передано посадовій особі органу державної податкової служби під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

1521.15. Якщо суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток першого учасника(ів) консолідованої групи, задекларовані за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів, зараховані другим учасником консолідованої групи при визначенні ним оподатковуваного прибутку за наслідками звітного (податкового) періоду, то такі зараховані суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток не підлягають врахуванню у складі витрат такого першого учасника(ів) консолідованої групи у наступних звітних (податкових) періодах при визначенні оподатковуваного прибутку.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

3. Встановити, що до приведення законодавства у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос