Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине" (относительно порядка проведения проверок государственных закупок)

Проект закона Украины от 05.04.2013 № 2734
Дата рассмотрения: 05.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (щодо порядку проведення перевірок державних закупівель)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст. 110):

1) частину третю статі 2 викласти у новій редакції:

"Порядок проведення органом державного фінансового контролю державного фінансового аудиту та інспектування установлюється Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення органом державного фінансового контролю перевірок державних закупівель установлюється цим Законом.";

2) статтю 5 доповнити новими частинами третьою, четвертою та п'ятою наступного змісту:

"Перевірка державних закупівель може здійснюватися у плановому та позаплановому порядку. Перевірка також може бути невиїзна або виїзна.

Невиїзна перевірка державних закупівель призначається у разі необхідності документального аналізу питань, що перевіряються, та розпочинається шляхом направлення до об'єкта контролю запиту на отримання документів або надання відповідної інформації. Про проведення невиїзної перевірки державних закупівель повідомлення не направляється.

Виїзна перевірка державних закупівель призначається у випадку, коли виникає потреба у фактичному та документальному аналізі питань, що перевіряються, а також якщо об'єкт контролю не надав достатніх пояснень та документальних підтверджень на письмовий запит органу державного фінансового контролю протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту";

3) доповнити Закон новими статтями 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 наступного змісту:

"Стаття 5-1. Планова перевірка державних закупівель

У плановому порядку перевірка державних закупівель проводиться органом державного фінансового контролю з урахуванням вимог цього Закону, на підставі затвердженого плану контрольних закладів.

Планова виїзна перевірка державних закупівель розпочинається не раніше ніж через 10 календарних днів після надсилання повідомлення об'єкту контролю.

Орган державного фінансового контролю повідомляє об'єкт контролю про дату початку планової виїзної перевірки державних закупівель одним із таких способів:

а) особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру об'єкта контролю;

б) через канцелярію (діловодну службу) з позначенням на копії повідомлення дати прийняття та підписом працівника канцелярії (загального відділу), який прийняв повідомлення;

в) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. При цьому на копії повідомлення, що залишається в органі державного фінансового контролю, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів перевірки державних закупівель.

Для проведення виїзної перевірки державних закупівель посадовим особам органу державного фінансового контролю та залученим спеціалістам видається направлення встановленого зразка із зазначенням строку перебування на об'єкті контролю.

Склад, кількість та строк перебування на об'єкті контролю посадових осіб органу державного фінансового контролю, які направляються на виїзну перевірку державних закупівель, визначаються органом державного фінансового контролю з урахуванням обсягу питань, що перевіряються. Строк перебування на об'єкті контролю під час такої перевірки продовжується за рішенням керівника органу державного фінансового контролю у межах, установлених цим Законом.

До участі в перевірці державних закупівель за письмовим зверненням керівника органу державного фінансового контролю можуть залучатися спеціалісти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, експерти.

Загальний строк перебування на об'єкті контролю посадових осіб органу державного фінансового контролю та залучених спеціалістів при здійсненні ними виїзної перевірки державних закупівель не може перевищувати 45 робочих днів.

За рішенням керівника органу державного фінансового контролю на підставі письмового подання посадової особи органу державного фінансового контролю, яка її проводить, перевірка державних закупівель може бути призупинена. У разі призупинення складається акт перевірки з окремих питань, який оформлюється у тому самому порядку, що й акт перевірки державних закупівель.

Перевірка державних закупівель може призупинятися у таких випадках:

а) якщо не відбулися всі стадії державної закупівлі;

б) у разі потреби проведення зустрічних звірок (направлення запитів);

в) під час оскарження процедур державних закупівель;

г) у разі проведення перевірки декількох процедур державних закупівель в межах одного контрольного заходу, якщо не завершені всі стадії однієї з цих процедур державних закупівель.

Акт перевірки з окремих питань не складається у разі призупинення перевірки державних закупівель на строк, що не перевищує 3 робочих дні.

Поновлення проведення перевірки державних закупівель можливе за рішенням керівника органу державного фінансового контролю. Поновлена перевірка державних закупівель може бути виїзною чи невиїзною незалежно від того, яким чином вона була розпочата.

У разі поновлення перевірки державних закупівель посадовим особам органу державного фінансового контролю та залученим спеціалістам при здійсненні ними виїзної перевірки державних закупівель видаються направлення із зазначенням строку перебування на об'єкті контролю, який не повинен перевищувати загального строку, визначеного цим Законом.

Строк, на який зупинено перевірки державних закупівель, не включається до тривалості її проведення.

У разі зупинення перевірки державних закупівель орган державного фінансового контролю надсилає об'єкту контролю та органу, який ініціював проведення перевірки державних закупівель, письмове повідомлення про дату зупинення перевірки державних закупівель.

Стаття 5-2. Позапланова перевірка державних закупівель

Проведення позапланових перевірок державних закупівель здійснюється за рішенням керівника відповідного органу державного фінансового контролю за наявності однієї з таких підстав:

а) доручення або рішення Кабінету Міністрів України, доручення Прем'єр-міністра України, звернення народного депутата України щодо проведення перевірки, що не можуть бути виконані в плановому порядку;

б) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, наданих у зверненні, якщо об'єкт контролю не надав пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий запит органу державного фінансового контролю протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;

в) звернення об'єкта контролю або органу його управління, яке взяте органом державного фінансового контролю до виконання;

г) скарги на дії або бездіяльність посадових осіб органу державного фінансового контролю під час проведення службових розслідувань відносно цих осіб.

Про проведення позапланової виїзної перевірки державних закупівель повідомлення не направляється.

Стаття 5-3. Порядок проведення перевірок державних закупівель

Під час проведення перевірок державних закупівель проводиться фактичний та документальний аналіз питань, що перевіряються.

Фактичний аналіз здійснюється під час проведення виїзної перевірки державних закупівель шляхом безпосереднього контролю відповідності проведення процедури державної закупівлі положенням чинного законодавства у сфері державних закупівель на об'єкті контролю, інвентаризації, обстеження та контрольного обміру закуплених (отриманих) об'єктом контролю товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг та інших дій відповідно до повноважень органу державного фінансового контролю, при цьому об'єктом контролю забезпечується доступ на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать об'єкту контролю.

Документальний аналіз здійснюється шляхом запиту документів та під час виїзних перевірок державних закупівель. При проведенні цього аналізу перевіряється відповідність документів об'єкта контролю вимогам законодавства. У разі ведення документообігу з використанням електронних засобів зберігання й обробки інформації на вимогу посадової особи органу державного фінансового контролю керівник об'єкта контролю повинен забезпечити безперешкодний доступ до баз даних в електронному вигляді та, на вимогу посадової особи органу державного фінансового контролю, оформити відповідні документи на паперовому носії.

Для здійснення контролю за державними закупівлями орган державного фінансового контролю може: робити запити об'єктам контролю, брати участь у засіданнях комітету з конкурсних торгів на всіх стадіях державних закупівель під час здійснення контрольних заходів, бути присутніми як залучені спеціалісти під час розгляду скарг органом, уповноваженим на це законом, та проводити перевірки державних закупівель з питань, що розглядаються під час оскарження, отримувати документи та відповідну інформацію до початку та в процесі перевірки державних закупівель, у тому числі отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, Національного банку України та його установ, банків, фінансових установ інформацію, що стосується діяльності та фінансового стану об'єкта контролю.

Для належного проведення перевірки посадові особи органу державного фінансового контролю мають право вимагати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єкта контролю надання письмових пояснень, отримувати в об'єкта контролю відомості, що становлять комерційну таємницю. Якщо працівники об'єкта контролю відмовляються надавати письмові пояснення або відомості, цей факт фіксується в акті перевірки чи акті перевірки з окремих питань.

Посадові особи органу державного фінансового контролю можуть вилучати оригінали документів у випадках, передбачених законами України.

У разі виявлення порушень у сфері державних закупівель керівнику об'єкта контролю направляються вимоги щодо їх усунення.

З метою попередження порушень у сфері державних закупівель органи державного фінансового контролю мають право аналізувати документи комітету з конкурсних торгів на будь-якій стадії їх складання та за результатами такого аналізу, у разі встановлення порушень, пред'являти вимоги щодо усунення виявлених порушень.

Стаття 5-4. Оформлення та реалізація результатів перевірки державних закупівель

Результати перевірки державних закупівель, проведеної органами державного фінансового контролю, викладаються в акті перевірки. У випадках призупинення перевірки - в акті перевірки з окремих питань.

Акт перевірки (акт перевірки з окремих питань) підписується головою комітету з конкурсних торгів, керівником, головним бухгалтером об'єкта контролю, а у разі їх відсутності - іншими уповноваженими на виконання їх функцій особами та посадовою особою органу державного фінансового контролю. У разі проведення перевірки посадовими особами органу державного фінансового контролю і залученими спеціалістами у складі групи акт перевірки (акт перевірки з окремих питань) підписує керівник групи.

Результати перевірки державних закупівель, проведеної органами державного фінансового контролю, можуть бути оскаржені об'єктом контролю, що перевірявся, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

У разі, коли вищестоящий орган державного фінансового контролю у порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу державного фінансового контролю, викладених в акті перевірки (акті перевірки з окремих питань), складених нижчестоящим органом державного фінансового контролю, виявляє їх невідповідність вимогам законів, стосовно посадових осіб проводиться службове розслідування й призначається перевірка державних закупівель.

Інформація про перевірки державних закупівель може передаватися органами державного фінансового контролю іншим суб'єктам правовідносин у межах повноважень, передбачених законом.

При погодженні органом, який уповноважений на це законом, процедури закупівлі в одного учасника, інших питань державних закупівель посадові особи структурного підрозділу з питань державних закупівель органу державного фінансового контролю можуть вивчати документи, надані на погодження, проводити аналіз порушених у них питань щодо відповідності законодавству та інформують керівництво уповноваженого органу за результатами.

За результатами перевірки державних закупівель посадовою особою, що здійснювала таку перевірку, на розгляд керівнику органу державного фінансового контролю може вноситись пропозиція щодо проведення перевірки всього комплексу питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю шляхом інспектування або аудиту".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос