Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры осуществления государственных закупок

Проект закона Украины от 02.04.2013 № 2680
Дата рассмотрения: 02.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури здійснення державних закупівель

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 33, ст. 471):

1) Абзац перший та другий частини першої статті 2 викласти у такій редакції:

"1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень (у будівництві - 150 тисяч гривень), а робіт - 500 тисяч гривень, крім закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, умови застосування якої встановлені розділом VIII1 цього Закону, у тому числі на технічне обслуговування, іншу оплатну підтримку на майбутнє об'єкта закупівлі чи виплат, пов'язаних з використанням об'єктів права інтелектуальної власності.

Дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, як у разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів, визначених у пункті 4 частини першої статті 1 цього Закону, так і у разі здійснення ними закупівель за власні, в тому числі залучені під державні або місцеві гарантії кошти таких підприємств.".

2) Статтю 7 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Після здійснення заходів контролю будь-яким, серед зазначених в цій статті, контролюючим органом, такий орган зобов'язаний повідомити інші, визначені в цій статті контролюючі органи про результати здійснених заходів контролю".

3) У статті 8:

а) частину першу доповнити пунктами 28, 29, 30 та 31 такого змісту:

"28) формує пропозиції щодо законодавчого закріплення особливостей процедури державних закупівель в рамках державно-приватного партнерства, надає учасникам процедури державних закупівель методичну, консультаційну допомогу з відповідних питань;

29) здійснює нагляд та контроль за додержанням законодавства про здійснення державних закупівель у відносинах, що виникають в рамках державно-приватного партнерства;

30) затверджує порядок залучення представників громадських об'єднань, засобів масової інформації до процедур здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про здійснення державних закупівель в різних галузях економіки, вживає передбачені законодавством України заходи щодо недопущення обмеження прав громадян, громадських об'єднань, їх законних представників у відповідній сфері правового регулювання;

31) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на поступовий перехід державних закупівель на процедури електронного реверсивного аукціону".

б) Абзац сьомий частини третьої викласти у такій редакції:

"Рішення органу оскарження підлягають обов'язковій публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, а також не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття оприлюднюються на веб-порталі Антимонопольного комітету України, де зберігаються і формують єдину базу з метою вільного доступу громадськості до цих рішень протягом невизначеного строку".

4) Доповнити статтю 9 частиною п'ятою, шостою, сьомою та восьмою такого змісту:

"5. При здійсненні державних закупівель в особливо важливих сферах, зокрема, продуктів харчування закладами освіти, медичних препаратів та медичного обладнання закладами охорони здоров'я, громадські організації, утворені на території України відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" мають право ознайомлюватись із надісланими замовнику пропозиціями та бути присутніми під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів.

6. Замовник (генеральний замовник) не пізніше, як за десять календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів у випадках, встановлених частиною п'ятою цієї статті зобов'язаний оприлюднити на офіційному сайті замовника чи в місцевому друкованому органі інформацію про дату, час, місце розкриття пропозицій конкурсних торгів, умови доступу до приміщення представників громадських організацій з метою здійснення громадського контролю у сфері державних закупівель.

7. Громадські організації, які через уповноважених представників бажають взяти участь у розкритті пропозицій конкурсних торгів відповідно до частини п'ятої цієї статті зобов'язані не пізніше п'яти днів до офіційної дати здійснення такої процедури повідомити у письмовій формі комітет з конкурсних торгів замовника про наміри взяти участь у розкритті пропозицій конкурсних торгів.

У повідомленні обов'язково зазначається повна назва громадської організації, яка бажає взяти участь у розкритті пропозицій конкурсних торгів, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, форму її участі в діяльності громадської організації, мету, з якою громадська організація має намір взяти участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій".

8. Замовники, що здійснюють державні закупівлі у випадках, встановлених частиною п'ятою цієї статті, не мають права безпідставно відмовити вимозі громадських організацій бути присутніми під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів та зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ представників громадських організацій до такої процедури.

5) В абзаці другому частини четвертої статті 10 цифру "200" замінити цифрою "100", цифру "300" цифрою "200" та цифру "500" цифрою "300" відповідно".

6) У статті 11:

а) Абзац перший частини другої після слів "депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради" доповнити словами: "а також посадові і службові особи державних органів, що здійснюють державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про здійснення державних закупівель, особи, які на підставі цивільно-правових, господарських угод надають замовнику, генеральному замовнику аудиторські, юридичні чи інші консалтингові послуги";

б) Абзац перший частини п'ятої доповнити новими реченнями такого змісту:

"Членам комітету з конкурсних торгів забороняється передавати право голосу на засіданні комітету та право підпису протоколу засідання комітету. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів, підписаний особою, яка не мала права підпису такого документу або яка підписала протокол замість іншого члена комітету має наслідком недійсність рішення комітету з конкурсних торгів, яке оформлено протиправним протоколом".

7) Частину першу статті 16 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Встановлені замовником кваліфікаційні критерії до учасників або учасників попередньої кваліфікації не повинні містити ознаки анти конкурентних, дискримінаційних, корупційних дій та повинні застосовуватися на рівних засадах до всіх учасників чи учасників процедури попередньої кваліфікації".

8) У частині першій статті 17:

а) Пункт 6 викласти у такій редакції:

"6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі, членами комітету із конкурсних торгів, посадовими особами замовника;".

б) доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) учасником або учасниками попередньої кваліфікації у пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційній, ціновій пропозиції) встановлені дискримінаційні (не ринкові) ціни, або такий учасник чи учасники попередньої кваліфікації приховує інформацію про неможливість належного, повного і своєчасного виконання зобов'язань, що виникають з договору про закупівлю".

9) У статті 18:

а) Частину другу викласти в новій редакції такого змісту:

"2. Скарга може бути подана тільки особою, право та законний інтерес якої порушено внаслідок рішень, дій чи бездіяльності замовника, або оператора електронного майданчика, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель, а у випадку, коли предметом державних закупівель виступають соціально важливі товари, роботи чи послуги, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, також посадовими особами органів прокуратури в інтересах держави, територіальних громад, чи громадян, які самостійно не здатні захистити порушені права та охоронювані законом інтереси".

б) Абзац другий частини четвертої після слів: "в судовому порядку" доповнити словами: "за правилами господарського судочинства, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України".

10) У частині третій статті 19 слово "трьох" замінити словом "п'яти"".

11) "Доповнити статтею 191 такого змісту:

"Стаття 191. Електронний каталог (база даних) переможців закупівель із підтвердженою кваліфікацією

1. Замовник після проведення процедури закупівлі надає органу, відповідальному за формування електронного каталогу, дані переможця закупівлі, товару (послуги, роботи), що були отримані замовником в результаті процедури закупівлі та відгук щодо переможця та товару (послуги, роботи) для формування електронного каталогу (бази даних) переможців закупівель.

2. Замовники мають право безперешкодного доступу до електронного каталогу (баз даних) переможців закупівель із підтвердженою кваліфікацією для отримання даних про товар та надіслання пропозицій для здійснення закупівель.

3. Порядок створення та ведення електронного каталогу (бази даних) переможців із підтвердженою кваліфікацією визначається Уповноваженим органом".

12) Частину другу статті 31 доповнити абзацами шостим, сьомим та восьмим такого змісту:

"Умови договору про закупівлю, що укладається між замовником та переможцем, визначеним за результатами процедур державних закупівель повинні повністю відповідати умовам договору, визначеним у документації конкурсних торгів.

Під час виконання договору про закупівлю забороняється укладення додаткових угод, протоколів, спрямованих на підвищення ціни договору, погіршення якості чи скорочення асортименту товарів, робіт та послуг, визначених, як предмет закупівель, або передачу зобов'язань виконавця чи замовника за відповідним договором іншим особам, за винятком випадків реорганізації сторони (сторін) договору про закупівлю.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством України".

13) Абзац перший частини третьої статті 391 викласти у такій редакції:

"3. Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає обов'язковому застосуванню замовником, що здійснює закупівлі за державні кошти, щодо товарів, робіт та послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері державних закупівель, якщо очікувана вартість предмета закупівлі такого товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень (у будівництві - 150 тисяч гривень), а робіт - 500 тисяч гривень.".

2. В Законі України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (N 4851-VI від 24.05.2012):

1) Частину третю статті 2 викласти у такій редакції:

"3. Дія цього Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг для здійснення ними діяльності у сферах, визначених статтею 5 Закону України "Про природні монополії" або статтею 2 цього Закону, які:

повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень (в будівництві - дорівнює або перевищує 150 тисяч гривень), робіт - дорівнює або перевищує 500 тисяч гривень;

здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 2 мільйони 500 тисяч гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.

У разі якщо закупівля здійснюється замовником частково за рахунок державних коштів та частково за рахунок власних коштів, застосовується абзац другий цієї частини".

2) Пункти 5 та 6 частини першої статті 4 викласти у такій редакції:

"5) товарів, робіт та послуг повністю або частково за рахунок державних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 50 тисяч гривень (в будівництві - 150 тисяч гривень), а робіт - не перевищує 500 тисяч гривень;

6) товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 2 мільйони 500 тисяч гривень, а робіт - не перевищує 5 мільйонів гривень. У разі здійснення замовником закупівлі товарів, робіт та послуг частково за рахунок державних коштів застосовується пункт 5 цієї частини;".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 11 розділу I цього Закону, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос