Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О принципах предупреждения и противодействия коррупции" и Регламент Верховной Рады Украины (относительно усовершенствования отдельных положений)

Проект закона Украины от 20.03.2013 № 2577
Дата рассмотрения: 20.03.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Регламенту Верховної Ради України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404, із наступними змінами):

1) абзац восьмий частини першої статті 1 викласти в новій редакції: "члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.";

2) у частині першій статті 4:

а) у пункті 1:

підпункт "г" доповнити словами "крім військовослужбовців строкової військової служби";

б) у підпункті "а" пункту 2 слова "але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету" виключити;

в) у пункті 3 після слів "обов'язків, або" слово "особи" виключити;

3) абзац другий частини п'ятої статті 5 викласти в такій редакції:

"Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.";

4) у частині першій статті 7:

а) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України";

б) у пункті 2 слова "органу управління" замінити словами "правління, інших виконавчих чи контрольних органів,";

5) у частині першій статті 9:

а) абзац другий викласти в такій редакції:

"Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах "а", "в""ж" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані у письмовій формі повідомити керівництво такого органу про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.";

б) пункт 3 після слів "у сільській місцевості" доповнити словами "(селах, селищах, крім тих, що є районними центрами)";

в) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) осіб, які працюють в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та у сфері соціального захисту (крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування);";

6) в абзаці першому частин першої статті 10 слово "посади" замінити словами "роботи/служби";

7) у статті 11:

а) частину першу після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Спеціальна перевірка не проводиться щодо кандидата на посаду, який перебуває на посаді в державному органі, органі місцевого самоврядування та призначається в порядку переведення на посаду в іншому державному органі, органі місцевого самоврядування.

Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, при призначенні, переведенні на посаду до іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, повідомляє про це відповідний орган, який в установленому порядку запитує інформацію щодо її результатів".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

б) у частині другій:

пункт 3 після слова "відомостей" доповнити словами "про кандидата на посаду";

в) пункт 3 частини четвертої викласти в такій редакції:

"3) копію паспорта громадянина України";

г) абзац третій частини п'ятої після слова "додаються" доповнити словами "завірені в установленому порядку";

8) у статті 12:

а) частину першу після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Депутати місцевих рад, що є самозайнятими особами, безробітними або пенсіонерами подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів.

Особа, яка подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, має право внести до неї виправлення протягом 30 днів з дня її подання, але не пізніше 1 квітня.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

б) у частині другій:

після слів "Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" доповнити словами "заступників міністрів", а після слів "підлягають оприлюдненню протягом" - словами " квітня відповідного року шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.";

доповнити абзацом такого змісту:

"Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця проживання декларанта та місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають";

9) у пункті 2 частини першої статті 14 слова "повідомляти невідкладно" замінити словами "невідкладно у письмовій формі повідомляти";

10) статтю 15 викласти у новій редакції: "Стаття 15. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів

1. З метою виявлення у проектах та чинних нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення Міністерство юстиції України проводить антикорупційну експертизу проектів та чинних нормативно-правових актів.

Результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів підлягають обов'язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта.

Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають обов'язковому розгляду суб'єктом їх видання (прийняття) на предмет внесення змін до такого нормативно-правового акту або його скасування.

2. Обов'язковій антикорупційній експертизі підлягають проекти законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

Антикорупційна експертиза чинних законів України, актів Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюється згідно із щорічним планом, що затверджується Міністерством юстиції.

Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи проектів та чинних нормативно-правових актів, а також порядок оприлюднення їх результатів визначаються Міністерством юстиції України.

3. За ініціативою фізичних осіб, громадських об'єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза проектів та чинних нормативно-правових актів.

Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів та чинних нормативно-правових актів, оприлюднення їх результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють у проведенні громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та враховують результати такої експертизи під час видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта.";

11) частину другу статті 21 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Міністерство юстиції України забезпечує відкритість та доступність відомостей Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та повідомлення особи, яка вчинила корупційне правопорушення, про включення її відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та про її права, визначені Законом України "Про захист персональних даних".

Відомості, внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, в тому числі відомості, що дають можливість ідентифікувати особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, поширюються без згоди суб'єкта персональних даних та є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі Міністерства юстиції України.

Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця проживання особи, є інформацією з обмеженим доступом, оприлюдненню не підлягають, та надаються Міністерством юстиції України у порядку визначеному в Положенні про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.";

12) в абзаці другому частини другої статті 22 слова "відповідних посад" замінити словами "роботи/служби";

13) у додатку до Закону:

б) у примітці:

у пункті 6 слово "дев'ятого" замінити словом "восьмого";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Відомості щодо довжини транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37, 38, 42 та 43";

у пункті 11 слово і цифри "та 59" замінити словом та цифрами "59 та 62".

2. Частину першу статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14-17, ст. 133, із наступними змінами), після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "комітет, до предмета відання якого належать питання запобігання та протидії корупції, для підготовки експертного висновку щодо його відповідності вимогам антикорупційного законодавства".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос