Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, других центральных органов исполнительной власти

Проект закона Украины от 13.03.2013 № 2532
Дата рассмотрения: 13.03.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших центральних органів виконавчої влади

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) Статтю 15-1 доповнити частиною другою такого змісту:

"До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належить організація та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, у тому числі за:

веденням державного обліку і реєстрацією земель,

достовірністю інформації про наявність та використання земель;

виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;

дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами;

дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;

дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;

проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію об'єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;

здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою, щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок

псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур'янами;

дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язковим виконанням заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;

дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;

вирішенням інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

2) Статтю 15-2 виключити;

3) Пункт "б" статті 143 викласти в такій редакції:

"б) неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріально-паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які завдають шкоди здоров'ю населення) в строки, встановлені вказівками (приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

4) У частинах першій та другій статті 144 слова "державний інспектор сільського господарства" виключити.

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 27, ст. 132):

1) У статті 222:

частину першу викласти в такій редакції:

"Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів, правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель і порядку та умов ведення насінництва та розсадництва, правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті 106-1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п'ята і шоста статті 121, статті 121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122, частина перша статті 123, статті 124-1 - 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128-129, частини перша, друга та п'ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев'ята, десята і одинадцята статті 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 161, 164-4, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 189-2, 192, 194, 195, статті 52 - 53-4, 54-56, 104-1, 108 та 188-5)";

абзац третій пункту 1 частини другої викласти у такій редакції:

"за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 52 - 53-4, 54-56, 104-1, 108 та 188-5 частинами першою, другою, третьою, п'ятою і шостою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою, другою і третьою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною першою статті 126, частинами першою і другою статті 127, частинами третьою, восьмою, дев'ятою і десятою статті 133-1 цього Кодексу, - працівники відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, які мають спеціальні звання";

2) Статтю 244 виключити.

3. У Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 35, ст.258):

1) У частині першій статті 1:

пункт 15 викласти в такій редакції:

"зерновий склад - юридична особа, що має на праві власності зерносховище";

пункти 25 та 26 виключити;

2) Абзац шостий статті 10 виключити;

3) Статті 21 - 22 виключити;

4) Частину десяту статті 37 виключити;

5) Пункт 5 частини другої статті 38 викласти в такій редакції:

"строк, на який прийнято зерно на зберігання, якщо такий строк встановлюється";

6) Частини другу - четверту статті 82 виключити.

4. У Законі України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 47, ст.532):

Пункти 125 - 126 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності виключити.

5. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст. 483):

1) Абзац п'ятий частини третьої статті 2 викласти в такій редакції:

"Видача дозволів на реекспорт товарів, що походять з інших країн, карантинних дозволів (на імпорт або транзит), міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД - ветеринарних свідоцтв форми N 1, N 2 та N 3) - при переміщенні за межі України, ветеринарних свідоцтв (для України - форми N 1 та N 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, карантинних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Митним кодексом України, Законом України "Про ветеринарну медицину" та Законом України "Про карантин рослин".

6. У Законі України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 6, ст. 136):

1) У назві Закону слова "сертифіковані товарні склади" замінити словами "зберігання зерна";

2) У тексті Закону слова "сертифікований склад" у всіх відмінках і числах замінити словом "склад";

3) Абзац четвертий статті 1 виключити;

4) Частину другу статті 2 виключити;

5) Статтю 9 виключити.

7. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 31, ст. 338):

У статті 15:

частину шосту викласти в такій редакції:

"Міністерство внутрішніх справ України створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, трактористів-машиністів, та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері. Основною формою державного контролю у сфері безпеки дорожнього руху за діяльністю закладів незалежно від форми власності і підпорядкування є державна акредитація закладу та атестація його викладачів, яка проводиться не рідше одного разу на п'ять років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

частину сьому виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"Теоретичний і практичний іспити для отримання права на керування транспортними засобами відповідної категорії складаються у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху".

8. У Законі України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 31, ст. 419):

Частину шосту статті 15 викласти в такій редакції:

"Розгляд справ щодо порушень вимог цього Закону здійснюється відповідними посадовими особами згідно із законом. У разі незгоди суб'єктів господарювання з рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) безпечності харчових продуктів, у справі його дії можуть бути оскаржені в судовому порядку".

9. У Законі України "Про охорону прав на сорти рослин" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 21, ст. 218)

Статтю 7 виключити.

10. У Законі України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 13, ст. 92)

1) У статтях 5, 8, 12, 17, 18 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";

2) Частину дев'яту статі 18 виключити;

3) У статтях 20, 23, 24 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері насінництва та розсадництва";

4) Частину першу статті 25 викласти в такій редакції:

"Організація та здійснення державного контролю у сфері насінництва та розсадництва покладається на керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері насінництва та розсадництва, - головного державного інспектора насінництва та розсадництва України та його заступників, головних державних інспекторів насінництва та розсадництва в Автономній Республіці Крим, областях, районах та їх заступників, на старших державних та державних інспекторів, які призначаються на посади і звільняються з посад в установленому законодавством порядку".

11. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст. 282)

1) У статті 8 слова "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" виключити;

2) Статтю 14-1 виключити;

3) У статті 60 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" виключити;

4) Статтю 61-1 виключити.

12. У Законі України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст. 350)

У статтях 5 та 6 слова "центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів".

13. У Законі України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 47, ст. 464):

У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" у всіх відмінках замінити словами "головний орган, на який покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України з дня опублікування цього Закону:

у двомісячний строк подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд органами виконавчої влади та приведення у відповідність із цим Законом їхніх актів

3 До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос