Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О специально уполномоченном органе по вопросам предупреждения и противодействия коррупции

Проект закона Украины от 04.07.2013 № 2523а
Дата рассмотрения: 04.07.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про спеціально уповноважений орган з питань запобігання та протидії корупції

Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності державного органу із спеціальним статусом по боротьбі з корупційними правопорушеннями, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і становлять особливу суспільну небезпеку.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) Національне антикорупційне бюро - це спеціально уповноважений державний правоохоронний орган із спеціальним статусом з питань запобігання та протидії корупції, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних правопорушень;

2) працівники Національного антикорупційного бюро - особи рядового і начальницького складу, які прийняті на службу до Національного антикорупційного бюро;

2. Терміни "близькі особи", "корупційне правопорушення", "корупція" у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини у сфері боротьбі з корупційними правопорушеннями, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

2. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у розумінні цього Закону є:Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;

судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);

особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, податкової міліції;

посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;

члени Центральної виборчої комісії;

посадові та службові особи інших органів державної влади.

Стаття 3. Статус Національного антикорупційного бюро

1. Національне антикорупційне бюро є державним правоохоронним органом із спеціальним статусом, підпорядковане, підконтрольне і підзвітне Верховній Раді України.

2. Метою створення Національного антикорупційного бюро є протидія корупції, попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних правопорушень, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Стаття 4. Правова основа діяльності Національного антикорупційного бюро

1. Правову основу діяльності Національного антикорупційного бюро становлять Конституція України, цей Закон, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України "Про основи національної безпеки України", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю", "Про засади запобігання та протидії корупції", інші законодавчі акти.

Стаття 5. Принципи організації та діяльності Національного антикорупційного бюро

1. Національне антикорупційне бюро організоване та діє на основі принципів:

верховенства права;

законності;

рівності всіх перед законом;

гласності;

публічності;

невідворотності покарання;

централізації і єдиноначальності;

підконтрольності і підзвітності;

позапартійності;

незалежності;

взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, недержавними організаціями.

2. Національне антикорупційне бюро не може використовуватися для незаконного обмеження прав і свобод осіб або з метою насильницької зміни конституційного ладу, ліквідації органів державної влади чи перешкоджання їх діяльності.

Стаття 6. Гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро

1. Незалежність Національного антикорупційного бюро від незаконного втручання та перешкоджання його діяльності гарантується:

особливим порядком призначення та звільнення Голови Національного антикорупційного бюро та його заступників;

кваліфікаційним відбором працівників Національного антикорупційного бюро, умови якого визначаються Положенням про проходження служби працівниками Національного антикорупційного бюро, що затверджується постановою Верховної Ради України;

особливим порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Національного антикорупційного бюро, правовим, соціальним захистом та грошовим забезпеченням його працівників;

визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки працівників Національного антикорупційного бюро, їх близьких осіб, збереження майна;

іншими засобами, визначеними законодавством України.

2. Використання Національного антикорупційного бюро в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність політичних партій та інших об'єднань громадян в Національному антикорупційному бюро забороняється.

3. Забороняється незаконне втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій та інших об'єднань громадян, засобів масової інформації в діяльність Національного антикорупційного бюро з виконання покладених на нього обов'язків.

Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, які не відповідають законодавству України, направлені до Національного антикорупційного бюро та його працівників, що стосуються питань оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування є неправомірними, не підлягають виконанню та тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

Дії або бездіяльність осіб, що перешкоджають Національному антикорупційному бюро виконувати свої повноваження, тягнуть відповідальність встановлену законодавством України.

4. Нагляд за додержанням законності під час проведення Національним антикорупційним бюро оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування здійснюють виключно визначені Генеральним прокурором України прокурори.

Визначені Генеральним прокурором України прокурори, що здійснюють нагляд за додержанням законності під час проведення Національним антикорупційним бюро оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування, підпорядковуються безпосередньо Генеральному прокурору України.

Прийняті зазначеними прокурорами рішення щодо нагляду за додержанням законності під час проведення Національним антикорупційним бюро оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування можуть бути скасовані тільки Генеральним прокурором України.

Відкликання та звільнення з посади таких прокурорів здійснюється Генеральним прокурором України.

Стаття 7. Завдання Національного антикорупційного бюро

1. Основними завданнями Національного антикорупційного бюро є:

1) організація і ведення системної протидії корупційним правопорушенням, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування;

2) проведення відповідно до законодавства оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування щодо діянь, пов'язаних з корупційними правопорушеннями, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування;

3) забезпечення захисту від протиправних посягань учасників провадження в справах про адміністративні правопорушення та кримінального провадження, а також особистої безпеки своїх працівників у справах, пов'язаних з корупційними правопорушеннями, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування;

4) організація міжнародного співробітництва та взаємодії у сфері протидії корупційним правопорушенням, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Стаття 8. Функції Національного антикорупційного бюро

1. Національне антикорупційне бюро відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює оперативно-розшукові заходи і провадить досудове розслідування щодо діянь, пов'язаних з корупційними правопорушеннями, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування;

2) провадить адміністративне провадження у справах, пов'язаних з корупційними правопорушеннями, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування;

3) здійснює відповідно до законодавства спеціальну перевірку офіційних доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, їхнім реальним витратам та фактичному матеріальному стану;

4) взаємодіє у сфері протидії корупційним правопорушенням, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, з іншими правоохоронними органами, судами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

5) інформує суспільство про результати своєї діяльності;

6) звітує два рази на рік на пленарному засіданні Верховної Ради України про результати своєї діяльності;

7) забезпечує відповідно до законодавства додержання режиму внутрішньої безпеки і передбаченої законом таємниці, конфіденційності інформації та її джерел, а також визначеного законом порядку надання доступу до інформації;

8) здійснює міжнародне співробітництво та взаємодію у сфері протидії корупційним правопорушенням, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Стаття 9. Права працівників Національного антикорупційного бюро

1. Працівникам Національного антикорупційного бюро на виконання функцій, покладених на Національне антикорупційне бюро, надається право:

1) складати протоколи про корупційні правопорушення щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування;

2) порушувати оперативно-розшукові справи на підставі постанови, що затверджується начальником відповідного підрозділу Національного антикорупційного бюро, та здійснювати на підставах і в порядку, установлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи з метою розкриття корупційних правопорушень, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування;

3) здійснювати досудове розслідування у кримінальних провадженнях у справах про корупційні правопорушення, вчинених особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування;

4) проводити в установленому законом порядку перевірки фінансово-господарської діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою виявлення корупційних правопорушень, вчинених особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування;

5) витребовувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, документи про операції, рахунки, вклади, угоди тощо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування та створювати автоматизовані системи даних щодо цих осіб з дотримання законодавства про захист інформації;

6) негласно виявляти та фіксувати сліди корупційних правопорушень, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення таких правопорушень;

7) організовувати та проводити оперативні та спеціальні операції, використовуючи для цього права, передбачені пунктами 8 - 17 частини першої статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", які спрямовані на попередження та виявлення корупційних правопорушень, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування;

8) надсилати органам державної влади, органам місцевого самоврядування обов'язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних правопорушень, що вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, а також отримувати від цих органів інформацію про розгляд таких пропозицій та рекомендацій;

9) відповідно до порядку, визначеного законодавством, зупиняти операції по рахунках в банках, накладати арешт на майно або кошти на рахунках фізичних та юридичних осіб або іншим чином обмежувати права осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування щодо розпорядження грошовими коштами на їх рахунках, якщо в Національного антикорупційного бюро є мотивована підозра, що зазначені кошти, майно є предметом корупційного правопорушення, або доходами, одержаними внаслідок вчинення такого правопорушення;

10) за рішенням керівника територіального управління Національного антикорупційного бюро, в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів, документів чи інформації, які можуть бути використані в розкритті та розслідуванні корупційного правопорушення, що вчиняється особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, із додержанням визначеного в законодавстві порядку, опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, вилучати предмети і документи;

11) залучати, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів для забезпечення виконання повноважень Національного антикорупційного бюро;

12) безперешкодно входити за службовим посвідченням до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, військових частин та установ, пунктів пропуску через Державний кордон України та зони митного контролю; виключно при безпосередньому припиненні злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро, переслідуванні осіб, що підозрюються у їх вчиненні, заходити та оглядати, із додержанням визначеного законом порядку, будь-які житлові, службові, виробничі та інші приміщення, території і земельні ділянки;

13) затримувати осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро, та тримати їх в ізоляторах тимчасового тримання в порядку і впродовж строків, передбачених законом; проводити огляд таких осіб, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи, предмети та інформацію, що можуть бути речовими доказами. При цьому на Національне антикорупційне бюро поширюються вимоги, встановлені статтею 5 Закону України "Про міліцію";

14) зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу у випадках і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію";

15) здійснювати інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, законами України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю", "Про засади запобігання та протидії корупції".

Стаття 10. Працівники Національного антикорупційного бюро

1. До працівників Національного антикорупційного бюро належать особи рядового і начальницького складу, які прийняті на службу до Національного антикорупційного бюро.

2. Особи, які претендують на зайняття посад у Національному антикорупційному бюро подають в установленому законодавством порядку відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що визначена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Національному антикорупційному бюро, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто, у порядку, передбаченому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 11. Обмеження для працівників Національного антикорупційного бюро

1. Не може бути прийнята на службу до Національного антикорупційного бюро особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;

4) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) має громадянство іншої держави;

6) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особам, які є її близькими особами;

7) не може виконувати повноваження за станом здоров'я;

8) є членом політичних партій.

2. Працівники Національного антикорупційного бюро не мають права:

1) займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо або через посередників чи підставних осіб, а також займатися іншою оплачуваною діяльністю (крім наукової, викладацької і творчої роботи);

2) бути повіреними третіх осіб у справах Національного антикорупційного бюро;

3) використовувати Національне антикорупційне бюро, його працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах, а також брати участь у створенні чи діяльності в Національному антикорупційному бюро організаційних структур політичних партій та інших громадських чи підприємницьких структур.

3. На працівників Національного антикорупційного бюро розповсюджуються інші обмеження, передбачені Законом України "Про державну службу".

4. Працівник Національного антикорупційного бюро, який не відповідає одному з обмежень, визначених у цій статті, звільняється зі служби в Національному антикорупційному бюро.

Стаття 12. Відповідальність працівників Національного антикорупційного бюро

1. Працівники Національного антикорупційного бюро за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

2. У разі порушення працівниками Національного антикорупційного бюро під час виконання ними службових обов'язків прав чи свобод особи, Національне антикорупційне бюро вживає в межах своїх повноважень заходи із поновлення цих прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди, притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства України.

3. Працівники Національного антикорупційного мають відмовитись від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать законодавству.

4. Поведінка працівників Національного антикорупційного бюро, порядок проведення службового розслідування, накладання на них стягнень та заохочень упорядковується Дисциплінарним статутом Національного антикорупційного бюро, який затверджується Верховною Радою України.

Стаття 13. Структура Національного антикорупційного бюро

1. Національне антикорупційне бюро створюється на базі спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України, підрозділів Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України та підрозділів внутрішньої безпеки органів державної влади.

2. Підрозділи державних органів, на базі яких створюється Національне антикорупційне бюро ліквідуються. Адміністративні будівлі, матеріально-технічна база та кошти, що передбачені законодавством на утримання таких підрозділів, спрямовуються на забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро.

3. В структуру Національного антикорупційного бюро входять:

центральний апарат та його підрозділи;

регіональні (територіальні) управління;

науково-дослідні установи.

4. Для виконання покладених на нього завдань Національне антикорупційне бюро створює територіальні управління в межах затвердженої загальної чисельності.

5. Структура Національного антикорупційного бюро визначається Головою Національного антикорупційного бюро та затверджується Верховною Радою України.

Стаття 14. Загальна чисельність Національного антикорупційного бюро

1. Загальна чисельність Національного антикорупційного бюро становить 1500 осіб, у тому числі до 1200 осіб рядового і начальницького складу.

2. Чисельність Національного антикорупційного бюро формується за рахунок посад спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України, підрозділів Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України та підрозділів внутрішньої безпеки органів державної влади, підрозділів боротьби з корупцією, організованою злочинністю та злочинами у сфері службової діяльності інших державних органів.

Стаття 15. Керівництво Національним антикорупційним бюро

1. Керівництво Національним антикорупційним бюро здійснює Голова Національного антикорупційного бюро, який призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України.

Пропозиції щодо кандидатури на посаду Голови Національного антикорупційного бюро вносяться на розгляд Верховної Ради України не менш як 150 народними депутатами України.

Головою Національного антикорупційного бюро може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше 10 років, постійно проживає на території України протягом останніх 10 років, володіє державною мовою та спроможний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.

Не може бути призначена Головою Національного антикорупційного бюро особа, яка не відповідає вимогам, передбаченим статтею 11 цього Закону.

Голова Національного антикорупційного бюро призначається строком на сім років. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.

Голова Національного антикорупційного бюро звільняється з посади у разі:

1) закінчення строку, на який його призначено;

2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

3) досягнення віку 65 років;

4) порушення вимог щодо несумісності;

5) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

6) набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо нього;

7) припинення громадянства України;

8) виїзд на постійне місце проживання за кордон;

9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

10) виявлення обставин, передбачених статтею 11 цього Закону;

11) порушення присяги;

12) набрання чинності постанови Верховної Ради України про незадовільну діяльність Національного антикорупційного бюро за звітній період.

2. Перший заступник Голови Національного антикорупційного бюро, заступники Голови Національного антикорупційного бюро призначаються на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Голови Національного антикорупційного бюро. Перший заступник Голови Національного антикорупційного бюро є начальником підрозділу внутрішньої безпеки Національного антикорупційного бюро і має право особисто призначати та звільняти особовий склад цього підрозділу відповідно до організаційної структури Національного антикорупційного бюро.

Стаття 16. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро

1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до норм забезпечення, визначених Верховною Радою України.

Стаття 17. Контроль і нагляд за діяльністю Національного антикорупційного бюро

1. Контроль та нагляд за діяльністю Національного антикорупційного бюро здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" та іншими законами.

2. Нагляд за додержанням законності під час проведення Національним антикорупційним бюро оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування здійснюється відповідно до положень статті 6 цього Закону.

3. Верховна Рада України здійснює контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро шляхом заслуховування на своєму пленарному засіданні піврічного та річного звітів про його діяльність. За наслідками звіту приймається відповідна постанова Верховної Ради України, якою, у тому числі, може бути визнана незадовільною діяльність Національного антикорупційного бюро.

Голова Національного антикорупційного бюро несе персональну відповідальність за своєчасність, об'єктивність і повноту поданої інформації.

Контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Національного антикорупційного бюро здійснюється у порядку, визначеному Верховною Радою України.

4. Національне антикорупційне бюро через засоби масової інформації та в інших формах не пізніше 15 січня кожного року оприлюднює річний звіт про свою діяльність.

Стаття 18. Соціальний захист працівників Національного антикорупційного бюро

1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Національного антикорупційного бюро відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України.

2. Умови грошового і матеріального забезпечення працівників Національного антикорупційного бюро визначаються законодавством і мають забезпечувати належні матеріальні умови для комплектування Національного антикорупційного бюро висококваліфікованим персоналом, диференційовано враховувати характер і умови служби чи роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій та професійній діяльності і компенсувати працівникам фізичні та інтелектуальні затрати.

Стаття 19. Міжнародне співробітництво Національного антикорупційного бюро

1. Національне антикорупційне бюро на основі міжнародних договорів та законів України співпрацює з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями, недержавними організаціями у сфері протидії та запобігання корупційним правопорушенням.

2. Національне антикорупційне бюро може укладати угоди про співробітництво з питань його повноважень з іноземними і міжнародними правоохоронними органами та організаціями.

Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Голос України від 19.05.2012 року, N 90-91):

- пункт восьмий частини першої статті 3 після слів "та його заступники" доповнити словосполученням "Голова Національного антикорупційного бюро та його заступники";

- пункт сімнадцятий частини першої статті 3 після слів "державного бюро розслідувань" доповнити словами "Національного антикорупційного бюро";

- частину першу статті 38 доповнити пунктом п'ятим такого змісту:

"5) Національного антикорупційного бюро.";

- в частині першій статті 143 слова "або органів державного бюро розслідувань" замінити словами "органів державного бюро розслідувань або органів Національного антикорупційного бюро";

- у статті 216:

у частині третій цифри "209" вилучити;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Слідчі Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 209, 2091, 210, 211, 255, 256, 257, 3431, 364, 365, 366, 3661, 367, 368, 3682, 369, 3692, 370, 375, 376, 384, 385, 386, 387, 388, 396 Кримінального кодексу України.".

У зв'язку з цим частини четверту - п'яту вважати відповідно частинами п'ятою - шостою;

- в четвертому абзаці частини п'ятої статті 246 після слів "регіонального органу Служби безпеки України" доповнити словосполученням ", регіонального органу Національного антикорупційного бюро";

- в п'ятому абзаці частини п'ятої статті 246 після слів "головою державного бюро розслідувань" доповнити словосполученням Головою Національного антикорупційного бюро,";

- в частині четвертій статті 575 після слів "органу Державного бюро розслідувань України" доповнити словосполученням ", Національного антикорупційного бюро".

2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26, ст. 131):

- доповнити новою статтею 3431 "Втручання та перешкоджання діяльності співробітника Національного антикорупційного бюро" такого змісту:

"Стаття 3431. Втручання та перешкоджання діяльності співробітника Національного антикорупційного бюро

1. Вплив у будь-якій формі на співробітника Національного антикорупційного бюро з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або домогтися прийняття незаконних рішень, або невиконання його законних вимог, -

карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років.";

3) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, додаток до N 51, ст. 1122):

у статті 255:

- доповнити частину першу пунктом 13 такого змісту:

"13) працівники Національного антикорупційного бюро, якщо адміністративне правопорушення вчинено особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування (статті 1722 - 1729).";

4) у Законі України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, ст. 351):

статтю 9:

- доповнити новим абзацом 10 такого змісту:

"Національне антикорупційне бюро веде боротьбу з корупційними правопорушеннями, що вчинені особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування."

У зв'язку з цим абзаци 10 - 13 вважати відповідно абзацами 11 - 14;

5) у Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 53, ст. 793):

статтю 32:

- доповнити частиною другою такого змісту:

"Положення частини першої цієї статті не поширюються на діяльність Національного антикорупційного бюро з питань виконання покладених на нього обов'язків, окрім вказівок прокурорів, передбачених статтею 5 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро".";

6) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 22, ст. 303):

- частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Національного антикорупційного бюро - оперативними, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки.";

- у статті 9:

частину першу після слів "розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, органу митної служби або його уповноваженим заступником" доповнити словами ", управління Національного антикорупційного бюро.";

частину другу після слів "розвідувальним органом Міністерства оборони України" доповнити словами ", Національним антикорупційним бюро.";

частину восьму після слів "Служба зовнішньої розвідки України" доповнити словами ", Національне антикорупційне бюро";

- у статті 91:

частини другу та третю після слів "Головою Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами ", Головою Національного антикорупційного бюро,";

7) у Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 40, ст. 404):

- підпункт "е" пункту 1 частини першої статті 4 після слів "державної податкової служби," доповнити словами ", працівники Національного антикорупційного бюро;";

- абзац другий частини п'ятої статті 5 викласти в такій редакції:

"Спеціально уповноваженим суб'єктом у сфері протидії корупції є Національне антикорупційне бюро, яке забезпечує протидію віднесеним законом до його компетенції корупційним правопорушенням, що вчинені особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування. Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та підрозділи внутрішньої безпеки митних органів є спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції лише у випадках, коли корупційне правопорушення або злочинне діяння не відноситься до компетенції Національного антикорупційного бюро.";

8) у Законі України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 11, ст. 51):

- у статті 2:

доповнити новим підпунктом "е1" такого змісту:

1) працівники Національного антикорупційного бюро;";

у підпункті "є" слова "перелічених у пунктах "а" - "е" замінити словами "перелічених у пунктах "а" - "е1";

- частину третю статті 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Заходи безпеки щодо працівників Національного антикорупційного бюро та інших учасників провадження в справах про адміністративні правопорушення та кримінального провадження здійснюється Національним антикорупційним бюро.".

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Національному антикорупційному бюро у місячний строк після призначення Голови Національного антикорупційного бюро розробити та подати на затвердження Верховній Раді України:

Положення про проходження служби працівниками Національного антикорупційного бюро;

Дисциплінарний статут Національного антикорупційного бюро;

структуру Національного антикорупційного бюро, розподіл повноважень між заступниками Голови Національного антикорупційного бюро, функції підрозділу внутрішньої безпеки Національного антикорупційного бюро.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос