Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления государственной защиты судей

Проект закона Украины от 11.03.2013 № 2505
Дата рассмотрения: 07.03.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення державного захисту суддів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) у статті 345:

абзац перший частини першої після слів "близьких родичів" доповнити словами "чи членів сім'ї";

в абзаці першому частини другої слова "чи його близьким родичам" замінити словами ", його близьким родичам чи членам сім'ї";

в абзаці першому частини третьої слова "або його близьким родичам" замінити словами ", його близьким родичам чи членам сім'ї";

2) в абзаці першому частини першої статті 347 слова "чи його близьким родичам" замінити словами ", його близьким родичам чи членам сім'ї";

3) в абзаці першому статті 348 слова "чи його близьких родичів" замінити словами ", його близьких родичів чи членів сім'ї";

4) в абзаці першому статті 349 слова "чи їх близьких родичів" замінити словами ", їх близьких родичів чи членів сім'ї";

5) у статті 377:

абзац перший частини першої після слів "близьких родичів" доповнити словами "чи членів сім'ї";

в абзаці першому частин другої і третьої слова "або їх близьким родичам" замінити словами ", їх близьким родичам чи членам сім'ї";

6) в абзаці першому частини першої статті 378 слова "або їх близьким родичам" замінити словами ", їх близьким родичам чи членам сім'ї";

7) в абзаці першому статті 379 слова "або їх близьких родичів" замінити словами ", їх близьких родичів чи членів сім'ї";

8) в абзаці першому статті 380 слова "членів їхніх сімей та їхніх близьких родичів" замінити словами "їх близьких родичів чи членів сім'ї".

2. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 33, ст. 236; із змінами, внесеними Законом України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI):

1) у пункті 4 статті 10 слова "працівників суду, правоохоронних органів" замінити словами "суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів";

2) у тексті Закону слова "працівників суду і правоохоронних органів" замінити словами "суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів".

3. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314; 2005 р., N 25, ст. 335; 2006 р., N 14, ст. 116; 2009 р., N 36-37, ст. 511; 2012 р., N 7, ст. 53, із змінами, внесеними законами України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI і від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI):

1) назву Закону викласти в такій редакції:

"Про державний захист суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів";

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Завдання Закону

Цей Закон встановлює систему особливих заходів державного захисту суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів від перешкоджання здійсненню правосуддя, виконанню покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань у зв'язку з їх службовою діяльністю на життя, здоров'я, житло і майно зазначених осіб, їх близьких родичів та членів сім'ї.";

3) пункт 2 статті 2 викласти в такій редакції:

"2. Близькі родичі, члени сім'ї, які відповідно до цього Закону підлягають захисту, це - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.";

4) у пункті "г" частини першої статті 3 слово "працівника" замінити словами "судді, працівника апарату суду чи працівника правоохоронного органу";

5) у другому реченні частини першої статті 6 слова "місцевого бюджету" замінити словами "відповідних бюджетів";

6) у статті 12 слово "іншого" виключити;

7) пункт "а" частини другої статті 13 викласти в такій редакції:

"а) заява судді, працівника апарату суду чи працівника правоохоронного органу або їх близьких родичів чи членів сім'ї;";

8) пункт "г" статті 14 викласти в такій редакції:

"г) голова суду - щодо захисту суддів, працівників апарату суду та їх близьких родичів, членів сім'ї;";

9) пункт "г" частини першої статті 15 після слова "щодо" доповнити словами "суддів та";

10) перше речення частини першої статті 16 після слів "в строк не більше трьох діб" доповнити словами "з дня одержання такої заяви (повідомлення)";

11) у статті 24:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 24. Контроль і нагляд за виконанням законодавства про захист суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів";

у частині першій слова "Голова Верховного Суду України" замінити словами "Рада суддів України";

12) у тексті Закону:

слова "працівники суду і правоохоронних органів", "працівники суду, правоохоронних органів" в усіх відмінках замінити словами "судді, працівники апарату суду і працівники правоохоронних органів" у відповідному відмінку;

слова "працівник суду або правоохоронного органу" в усіх відмінках замінити словами "суддя, працівник апарату суду або працівник правоохоронного органу" у відповідному відмінку;

слова "близький родич" в усіх відмінках і числах замінити словами "близький родич, член сім'ї" у відповідному відмінку і числі.

4. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 41-45, ст. 529; із змінами, внесеними законами України від 4 липня 2012 року N 5041-VI і від 18 вересня 2012 року N 5288-VI):

1) статтю 127 після частини шостої доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"7. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян, яким надіслано звернення Ради суддів України з питань забезпечення безпеки суддів, розглядають і надають письмову відповідь протягом 10 днів з дня надходження такого звернення. У разі неможливості розгляду звернення у визначений строк зазначені органи повідомляють про це листом з викладенням причин продовження строку розгляду, який не може перевищувати 30 днів з дня його отримання.

Відповідь у межах повноважень надається безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було надіслано звернення.

Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, до яких надійшло звернення Ради суддів України, зобов'язані негайно вжити заходів до усунення загроз безпеці суддів, а за необхідності - притягти винних до відповідальності.

У засіданні Ради суддів України, на якому розглядається питання безпеки суддів, можуть брати участь запрошені Радою суддів України представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за згодою їх керівників.".

У зв'язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев'ятою;

2) статтю 134 викласти в такій редакції:

"Стаття 134. Державний захист судді, його близьких родичів, членів сім'ї

1. Суддя, його близькі родичі та члени сім'ї (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі), їх майно перебувають під особливим захистом держави. Органи внутрішніх справ зобов'язані вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, його близьких родичів, членів сім'ї, збереження їх майна, якщо від судді надійде відповідна заява.

2. Вчинені у зв'язку із службовою діяльністю судді посягання на його життя і здоров'я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна судді, неповага до його честі та гідності, а також посягання на життя і здоров'я близьких родичів, членів сім'ї судді, погроза їм вбивством, пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

3. Забороняється розголошення відомостей про місце проживання судді та інших персональних даних про нього органами державної влади, органами місцевого самоврядування, довідковими службами АТС, операторами та провайдерами телекомунікацій, інформаційно-довідковими службами, а також будь-якими підприємствами, установами, організаціями та особами, яким ці відомості стали відомі у зв'язку з їх службовою діяльністю, крім випадків, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою судді. Розголошення таких відомостей тягне за собою відповідальність згідно із законом.

4. Суддя має право на забезпечення засобами захисту та мобільними пристроями сповіщення про небезпеку, які йому надаються органами внутрішніх справ, а також на обладнання житла охоронною та протипожежною сигналізацією за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

3) пункт 10 частини першої статті 146 після слів "в режимі відеоконференції" доповнити словами ", забезпечує функціонування системи відеоспостереження в приміщеннях судів та на прилеглих до них територіях";

4) у статті 153:

друге речення частини першої після слів "в судовому засіданні" доповнити словами ", а також у взаємодії з органами внутрішніх справ підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду та охорону приміщень суду";

доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

"6. Судовим розпорядникам для виконання покладених на них обов'язків надається право застосовувати спеціальні засоби, що використовуються під час охорони громадського порядку, перелік та порядок застосування яких визначається Кабінетом Міністрів України.";

5) частину першу статті 154 після слів "а також" доповнити словом "цілодобову".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 2 пункту 4 розділу І в частині права судді на забезпечення мобільними пристроями сповіщення про небезпеку, а також на обладнання житла охоронною та протипожежною сигналізацією, що набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос