Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам национальной безопасности

Проект закона Украины от 07.03.2013 № 2498
Дата рассмотрения: 07.03.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України з питань національної безпеки

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 2, ст. 8; 2006 р., N 26, ст. 215; 2007 р., N 33, ст. 442; 2008 р., N 5-8, ст. 78; 2009 р., N 19, ст. 258; 2011 р., N 4, ст. 27, N 10, ст. 63; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2012 року N 5286-VI):

1) у статті 1:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"засилання іншою державою або від її імені в Україну озброєних груп регулярних або нерегулярних сил, озброєння не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань на території України, що вчиняють акти застосування воєнної сили, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в абзацах п'ятому - сьомому цієї статті діям, у тому числі значна участь третьої держави в таких діях;";

доповнити статтю після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:

"воєнний конфлікт - спосіб вирішення суперечностей між державами із застосуванням воєнної сили або в разі збройного зіткнення всередині держави;

збройний конфлікт - обмежене збройне зіткнення на державному кордоні між Україною та іншою державою або збройне зіткнення всередині держави за участю не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, наслідки якого для національної безпеки України оцінюються як значні;

воєнна загроза (загроза застосування воєнної сили) - наміри або дії однієї із сторін воєнно-політичних відносин, які свідчать про готовність до застосування воєнної сили проти України;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим;

в абзаці шістнадцятому слова "загрози нападу" замінити словами "їх загрози";

в абзаці вісімнадцятому слова "об'єднане оперативне командування," виключити;

2) у статті 2:

у частині четвертій слова "збройній агресії та збройному конфлікту, забезпечення національних інтересів і реалізації власної воєнної політики" замінити словами "виникнення збройної агресії, воєнних конфліктів, реалізації національних інтересів і власної воєнної політики", а після слова "дотримуючись" доповнити словами "політики позаблоковості,";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Фінансування потреб національної оборони держави здійснюється виключно за рахунок коштів державного бюджету в обсягах, які визначаються щороку у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.";

3) у статті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"прогнозування та оцінювання ризиків, викликів і воєнної загрози національним інтересам України;";

в абзаці шостому слова "та інших військових формувань" замінити словами ", інших військових формувань, правоохоронних органів, які відповідно до Конституції та законів України забезпечують державну безпеку і захист державного кордону (далі - правоохоронні органи), Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

абзаци восьмий і дев'ятий викласти в такій редакції:

"забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підготовленими кадрами, озброєнням, військовою та спеціальною технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами відповідно до потреб;

розвиток військово-технічного співробітництва з іншими державами з метою забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України озброєнням, військовою та спеціальною технікою і майном, які не виробляються в Україні;";

4) у частині першій статті 4 слова "збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну" замінити словами "збройної агресії проти України, збройного конфлікту чи їх загрози";

5) у статті 9:

абзац п'ятий після слів "інших військових формувань" доповнити словами ", правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

абзац шостий після слів "іншим військовим формуванням" доповнити словами ", правоохоронним органам, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України";

6) абзац третій частини другої статті 10 викласти в такій редакції:

"провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах забезпечення національної безпеки та оборони держави, проводить аналіз воєнно-політичної обстановки, виявлення та визначення воєнно-політичних ризиків, викликів і воєнної загрози;";

7) у статті 11:

частину першу викласти в такій редакції:

"Генеральний штаб Збройних Сил України є головним військовим органом з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних Сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України у межах, визначених цим Законом, іншими законами України і нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.";

у частині третій:

абзаци другий, третій і дванадцятий викласти в такій редакції:

"прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної боротьби, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, обґрунтовує напрями розвитку Збройних Сил України, здійснює заходи короткострокового та середньострокового оборонного планування у Збройних Силах України;

здійснює стратегічне планування застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для оборони держави;";

"здійснює контроль за станом бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності органів військового управління, з'єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, призначених для підпорядкування органам військового управління в особливий період та для виконання завдань територіальної оборони;";

в абзаці тринадцятому слово "відповідних" виключити;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"у мирний час бере участь в організації розвідувальної діяльності, а в особливий період здійснює розвідувальну діяльність у порядку, визначеному Президентом України;";

8) у статті 12:

у назві статті слова "та правоохоронних органів" замінити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і правоохоронних органів";

у частині першій після слів "Державна спеціальна служба транспорту" доповнити словами ", Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України", а слово "відповідні" виключити;

9) в абзацах четвертому і п'ятому частини першої статті 14 слова "та іншим військовим формуванням" замінити словами ", іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України";

10) абзац десятий статті 15 після слів "законів України," доповнити словами "Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України";

11) абзац третій частини першої статті 16 викласти в такій редакції:

"здійснюють на договірних засадах виробництво і поставки Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України продукції, виконують інші роботи, надають комунально-побутові та інші послуги, що не входять у державне оборонне замовлення;";

12) частину четверту статті 18 після слів "законів України" доповнити словами ", Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України".

2. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176; 2003 р., N 27, ст. 209, N 29, ст. 233):

1) у частині другій статті 4:

у пункті 2 слова "руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення" замінити словами "порушенням функціонування важливих державних об'єктів (адміністративних об'єктів, об'єктів оборонного значення, життєзабезпечення населення та екологічно небезпечних об'єктів) за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) виникнення таких, що загрожують безпеці громадян і порушують нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, дій не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, блокування або захоплення особливо важливих об'єктів чи місцевостей;";

2) статтю 18 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) заборона перебувати у межах території, на якій введено надзвичайний стан, іноземцям, особам без громадянства і громадянам України, які не проживають на цій території, без дозволу органів військового командування.";

3) у частині другій статті 20 слова "військові частини Збройних Сил України та органи та підрозділи Державної прикордонної служби України" замінити словами "військові частини Збройних Сил України, органи і підрозділи Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту на об'єктах єдиної транспортної системи України".

3. У Законі України "Про правовий режим воєнного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 224; 2010 р., N 12, ст. 119; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4765-VI):

1) у статтях 1 і 2 слова "у разі збройної агресії чи загрози нападу" замінити словами "у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи їх загрози";

2) в абзаці четвертому частини першої статті 4 слова "об'єднане оперативне командування," виключити;

3) у частині першій статті 7 слова "у разі усунення загрози нападу" замінити словами "в разі відбиття агресії, завершення збройного конфлікту, усунення їх загрози";

4) пункт 4 частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

"4) установлювати охорону важливих державних об'єктів (адміністративних об'єктів, об'єктів оборонного значення, життєзабезпечення населення та екологічно небезпечних об'єктів;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос