Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения базы налогообложения

Проект закона Украины от 03.07.2013 № 2494а
Дата рассмотрения: 03.07.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення бази оподаткування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Абзац перший підпункту 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 доповнити словами ", крім дивідендів, що виплачуються інститутами спільного інвестування та платниками фіксованого сільськогосподарського податку згідно з розділом XIV цього Кодексу.".

2. У підпункті "в" пункту 157.1 статті 157 слова "кредитними спілками" виключити.

3. Підпункт "б" пункту 200.4 статті 200 викласти у такій редакції:

"б) Залишок від'ємного після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту кожного наступного податкового періоду лише в частині суми податку фактично сплаченої утримувачем постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України і включається до розрахунку бюджетного відшкодування наступного звітного періоду:

залишок від'ємного значення, за яким не проведено розрахунків з постачальниками, може підлягати відшкодуванню в частині сплачених сум податку в наступних податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу).".

4. У першому реченні пункту 200.6 статті 200 після слів "наступних звітних (податкових) періодів" доповнити словами у дужках "(з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу)".

5. У статті 213:

а) Абзац перший підпункту 213.1.7 пункту 213.1 викласти у такій редакції:

"213.1.7. з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів";

б) У пункті 213.2:

підпункт 213.2.3 викласти у такій редакції:

"213.2.3. операцій з державними цінними паперами, облігаціями місцевих позик, цінними паперами, гарантованими державою, фінансовими банківськими векселями і фінансовими казначейськими векселями, цінними паперами емітованими Національним банком України, Міністерством фінансів України, Державною іпотечною установою, та звичайними іпотечними облігаціями, емітованими фінансовою установою, більш ніж 50% корпоративних прав якої належать державі або державним банкам";

підпункт 213.2.5 викласти у такій редакції:

"213.2.5. операції з активами недержавних пенсійних фондів";

підпункт 213.2.6 виключити;

6. Статтю 2151 викласти у такій редакції:

"2151.1. податок справляється у розмірі:

2151.1.1. 0 (нуль) відсотків від суми операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі або за якими розраховується біржовий курс, відповідно до вимог, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики для використання з метою визначення об'єкта оподаткування.

При цьому біржовий курс, розрахований на певній фондовій біржі, не може бути застосований до операцій з цінними паперами такого ж саме емітента на іншій фондовій біржі з метою справляння податку.

2151.1.2. (нуль) відсотків від суми операції з деривативами на фондовій біржі;

2151.1.3.,1 відсотка від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі;

2151.1.4. 1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів, що не відповідають умовам, для оподаткування за ставками, згідно підпунктів 2151.1.1, 2151.1.2, 2151.1.3, 2151.1.5 цього пункту;

2151.1.5. 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею".

7. Пункт 216.7 статті 216 викласти у такій редакції:

"216.7. Датою виникнення податкових зобов'язань за операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, є дата переходу права власності за операцією з продажу, обміну або інших способів відчуження цінного паперу, або дата переходу права на базові активи деривативів.

При укладанні договору за участі (посередництвом) податкового агента та неможливості визначення дати переходу права власності датою виникнення податкових зобов'язань за операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, може бути дата укладання такого договору".

8. пункт 263.1 статті 263 доповнити новим підпунктом 263.1.5 у такій редакції:

"263.1.5. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод, у тому числі на підставі дозволів на спеціальне водокористування.".

9. У розділі XIV:

а) у главі 2:

у пункті 303.1 статті 303 слова та цифри "проведена за станом на 1 липня 1995 року" замінити словами та цифрами "з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом XIII цього Кодексу";

б) у главі 4:

пункт 314.1 статті 314 викласти у такій редакції:

"314.1 Платниками збору є суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, у тому числі уповноважені особи договорів простого товариства, які:

а) провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів;

б) споживають імпортований ними природний газ як паливо або сировину;

в) споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину.";

пункт 315.1 статті 315 викласти у такій редакції:

"315.1. Об'єктом оподаткування збором є вартість природного газу в обсязі:

а) відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення - на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного тарифу, для платників, що визначені у підпункті "а" пункту 314.1 статті 314;

б) імпортованому у звітному періоді платником, що визначений у підпункті "б" пункту 314.1 статті 314;

в) видобутому та спожитому як паливо або сировина нафтогазовидобувним підприємством або його підрозділами, що визначені платниками у підпункті "в" пункту 314.1 статті 314.";

пункт 316.1 статті 316 доповнити пунктами "г" - "д" у такій редакції:

"г) суб'єкти господарювання, що визначені у "а" пункту 314.1 статті 314;

д) суб'єкти господарювання, у тому числі уповноважені особи простих товариств, що визначені у підпункті "в" пункту 314.1 статті 314.";

пункт 317.2 викласти у такій редакції:

"317.2. Під діючим тарифом слід розуміти:

а) ціну природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість для платників, що визначені підпункті "а" пункту 314.1 статті 314;

б) митну вартість оформлення природного газу для платників, що підпункті "б" пункту 314.1 статті 314;

в) середню митну вартість імпортованого природного газу, що визначається у порядку визначеному цим Кодексом, для платників, що визначені у підпункті "в" пункту 314.1 статті 314.";

доповнити пунктом 317.5 у такій редакції:

"317.5 Платники, що визначені у "б" пункту 314.1 статті 314 сплачують податок до або в день подання митної декларації.";

9. У абзаці першому пункту 15 та абзаці першому пункту 23 підрозділу 2 розділу XX слова та цифри "1 січня 2014 року" на "1 січня 2016 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому його опубліковано.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос