Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О попечительских советах

Проект закона Украины от 07.03.2013 № 2485
Дата рассмотрения: 07.03.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про піклувальні ради

Цей Закон визначає організаційні та правові засади утворення та діяльності піклувальних рад, а також державні гарантії забезпечення їх діяльності.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття піклувальної ради

Піклувальна рада - це орган громадського самоврядування, що утворюється з метою залучення громадськості до вирішення завдань, покладених на установи культури, освіти, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, сприяння у створенні придатних умов для їхньої діяльності.

Стаття 2. Принципи діяльності піклувальних рад

Піклувальні ради діють на принципах:

- законності;

- самоврядування;

- гласності;

- добровільності та рівноправ'я членства;

- пріоритету прав людини, об'єднання інтересів особистості та суспільства;

- сприяння затвердженню гуманістичних ідей, а також високих моральних норм у суспільному житті;

- колегіальності прийняття рішень.

Стаття 3. Законодавство про піклувальні ради

Законодавство про піклувальні ради складається з Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність піклувальних рад.

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законодавством України щодо діяльності піклувальних рад, то застосовуються правила міжнародного договору, згода на обов'язковість якого дана Верховною Радою України.

Стаття 4. Завдання піклувальних рад

Основними завданнями піклувальних рад є:

взаємодія з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, а також окремими громадянами, спрямована на покращення умов функціонування установ культури, освіти, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту;

сприяння поліпшенню матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурної, спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої та інших баз відповідної установи;

сприяння залученню додаткових джерел фінансування установ культури, освіти, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту;

стимулювання працівників відповідних установ до підвищення своєї кваліфікації, майстерності та інших професійних якостей;

інші завдання, що не суперечать чинному законодавству, цілям створення піклувальної ради і напряму діяльності установи, при якій створено піклувальну раду.

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІКЛУВАЛЬНИХ РАДИ

Стаття 5. Порядок створення піклувальних рад

Піклувальні ради утворюються при установах культури, освіти, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту (далі - установи) та/або їх відокремлених структурних підрозділах.

Піклувальні ради утворюються шляхом видання відповідного акта керівником установи на підставі рішення загальних зборів трудового колективу.

Стаття 6. Членство в піклувальних радах

Членами піклувальної ради можуть бути представники органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, в тому числі їх посадові та службові особи, представники підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також окремі громадяни, в тому числі іноземні.

Персональний склад піклувальної ради формується рішенням загальних зборів трудового колективу установи, яке оформлюється у вигляді протоколу

загальних зборів. Зміни до складу піклувальної ради вносяться за пропозицією голови піклувальної ради на засіданні загальних зборів трудового колективу і оформлюються протоколом.

Члени піклувальної ради входять до її складу добровільно і працюють на громадських засадах.

Стаття 7. Положення про піклувальну раду

Піклувальна рада діє відповідно до положення про неї, яке приймається на загальних зборах трудового колективу установи та затверджується відповідним актом керівника установи.

Типове положення про піклувальну раду з урахуванням галузевої специфіки затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Управління піклувальною радою

Очолює піклувальну раду голова, який обирається на її засіданні з числа членів піклувальної ради шляхом голосування.

Голова піклувальної ради:

здійснює загальне керівництво роботою піклувальної ради;

скликає, організує підготовку та проводить засідання піклувальної ради;

розподіляє обов'язки між заступником, секретарем та іншими членами піклувальної ради;

представляє піклувальну раду у взаєминах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями з питань, віднесених до його повноважень.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник голови піклувальної ради та секретар.

Керівник установи має право входити до складу піклувальної ради за посадою.

Керівник установи не може бути обраний головою піклувальної ради, його заступником або секретарем.

Стаття 9. Порядок роботи піклувальної ради

Напрямки діяльності піклувальної ради визначаються з урахуванням пропозицій керівництва установи.

Основною формою роботи піклувальної ради є засідання.

Засідання піклувальної ради є правочинними, якщо на них присутня більшість її членів.

Рішення піклувальної ради приймається більшістю голосів її членів, присутніх на її засіданні, та оформлюється протоколом.

Рішення піклувальної ради в семиденний строк доводяться до відома керівництва та колективу установи, а також громадськості.

Стаття 10. Права піклувальної ради

Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд керівництва установи, загальних зборів трудового колективу установи пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурної, спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої та інших баз установи;

взаємодіяти з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до її компетенції;

взаємодіяти з благодійними організаціями та окремими благодійниками з метою залучення додаткових джерел фінансування установ.

Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні та інші групи для вирішення завдань, що стоять перед піклувальною радою.

Представники піклувальної ради можуть входити до складу органів управління установою з правом дорадчого голосу.

Представники піклувальної ради можуть брати участь у розгляді звернень громадян із питань, що стосуються роботи установи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в безпосередню діяльність установи.

Стаття 11. Державна підтримка діяльності піклувальних рад

Держава створює умови для діяльності піклувальних рад відповідно до законодавства України, гарантує їм державну підтримку. Форми державної підтримки встановлюються законом.

Забороняється втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у діяльність піклувальних рад, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 12. Фінансове забезпечення діяльності піклувальних рад

Фінансове забезпечення діяльності піклувальних рад здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Стаття 13. Припинення діяльності піклувальної ради

Піклувальна рада припиняє свою діяльність у результаті видання відповідного акта керівником установи на підставі рішення загальних зборів трудового колективу установи.

Розділ III. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

I. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

II. Внести зміни до наступних законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст. 451):

1) у статті 16:

частину першу доповнити абзацом третім такого змісту:

"піклувальні ради";

абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

2) у статті 16 абзац перший частини третьої викласти в наступній редакції:

"3. Органи громадського самоврядування в освіті вносять пропозиції щодо формування державної політики в галузі освіти, в межах своїх повноважень сприяють розвитку виховного та освітнього процесу, підвищенню якості освіти, залученню додаткових фінансових і матеріальних ресурсів для здійснення діяльності та розвитку установ освіти і забезпечують громадський контроль за їх використанням, беруть участь у створенні додаткових соціальних гарантій педагогічним та іншим працівникам установ освіти та покращенні умов їхньої праці, розглядають питання, що стосуються дотримання прав особистості дитини, інших учасників навчально-виховного процесу";

3) у статті 17 в абзаці сьомому слова "охорони праці" замінити словами "охорони праці, за використанням фінансових коштів і матеріальних засобів".

2. У Законі України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 4, ст.19):

1) у статті 18 в абзаці сьомому після слова "громадянами" доповнити словами "безпосередньо або через створені при установах охорони здоров'я піклувальні ради";

2) у статті 24 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"При установах охорони здоров'я для сприяння їх діяльності, залучення з цією метою додаткових фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечення громадського контролю за їх використанням, участі у створенні додаткових соціальних гарантій працівникам установ охорони здоров'я, покращенні умов їхньої праці можуть створюватися піклувальні ради".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

3. У Законі України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 24, ст. 168):

1) статтю 31 доповнити частиною третьою наступного змісту:

"3. При об'єктах культурного призначення можуть створюватися піклувальні ради як громадські консультативно-наглядові органи для сприяння в підготовці та реалізації стратегії їхнього розвитку, залучення і використання у встановленому порядку грошових засобів юридичних і фізичних осіб, у тому числі благодійних пожертвувань, на здійснення їх діяльності та вдосконалювання матеріально-технічної бази, для надання методичної та організаційної допомоги в професійній підготовці (перепідготовці) співробітників об'єктів культурного призначення, розроблення пропозицій щодо покращення умов їхньої праці".

4. У Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 165; 1999 р., N 2-3, ст. 20):

1) назву статті 18 викласти в наступній редакції:

"Стаття 18. Взаємовідносини наукових установ, державних і громадських наукових організацій з органами державної влади та органами громадського самоврядування";

2) статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:

"При наукових установах, державних і громадських наукових організаціях для сприяння в розробленні та реалізації програм і заходів у сфері науки і науково-технічної діяльності, вирішенні інших питань, пов'язаних з їхньою діяльністю, а також для залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів та забезпечення громадського контролю за їх використанням можуть утворюватись органи громадського самоврядування, в тому числі піклувальні ради".

5. У Законі України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80; 2010 р., N 7, ст. 50; 2011 р., N 11, ст. 69, N 42, ст. 435):

1) у статті 3 частину другу доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"створення при установах фізичної культури і спорту, відповідних громадських організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості піклувальних рад для сприяння в розробленні та реалізації державних цільових і місцевих програм у сфері фізичної культури і спорту, забезпечення громадського контролю за їх реалізацією, вирішення інших питань діяльності цих установ та організацій, залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів та забезпечення громадського контролю за їх використанням";

абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

2) статтю 4 доповнити абзацом шістнадцятим наступного змісту:

"заохочення створення та діяльності піклувальних рад";

абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим.

6. У Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404):

1) статтю 6 доповнити частиною другою наступного змісту:

"2. Особам, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону, не забороняється входити до складу піклувальних рад, створених згідно з чинним законодавством для реалізації завдань і цілей піклувальних рад, сприяти останнім в їх діяльності";

2) статтю 7 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Обмеження, передбачені цією статтею, не поширюються на відносини, пов'язані з участю осіб, зазначених у частині першій статті 4 цього Закону, в діяльності піклувальних рад і входженням до їхнього складу".

7. У Законі України "Про благодійництво та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 46, ст. 292; 2002 р., N 32, ст. 220; 2010 р., N 29, ст. 392; 2011 р., N 42, ст. 435):

1) у статті 2 в абзаці третьому після слів "займатися благодійництвом самостійно" доповнити словами ", шляхом участі в піклувальних радах".

III. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців із дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення Законів України у відповідність до Закону України "Про піклувальні ради";

привести свої рішення у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають цьому Закону;

згідно з компетенцією забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос