Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно комитетов Верховной Рады Украины

Проект закона Украины от 27.06.2013 № 2433а
Дата рассмотрения: 26.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо комітетів Верховної Ради України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 19, ст. 134; 2006, N 17, ст. 146 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 1:

1) у частині першій виключити друге речення;

2) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Кількість комітетів Верховної Ради України нового скликання визначається з врахуванням обсягу роботи комітетів Верховної Ради України попереднього скликання. Кількісний склад кожного комітету Верховної Ради України нового скликання визначається з врахуванням середнього навантаження законопроектної роботи на члена комітету Верховної Ради України попереднього скликання";

3) у частині п'ятій виключити слова "обрання, зміни їх керівництва та персонального складу".

2. У статті 6 частини другу - шосту викласти в такій редакції:

"2. Народний депутат може бути членом лише одного комітету.

3. Голови комітетів, перші заступники, заступники та секретарі комітетів не можуть бути одночасно керівниками депутатських фракцій (депутатських груп).

4. Голова комітету, його перший заступник та секретар комітету не можуть бути членами однієї депутатської фракції (депутатської групи).

5. До складу комітетів не можуть бути обрані Голова Верховної Ради України, Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради України.

6. Порядок формування та зміни персонального складу комітетів визначається Регламентом Верховної Ради України".

3. Статтю 7 виключити.

II. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14-17, ст. 133 із наступними змінами) такі зміни:

1. Частину першу статті 1 після слів "та припинення діяльності" доповнити словами "її органів,".

2. Назву глави 16 викласти в такій редакції: "Створення комітетів Верховної Ради України, зміна їх складу".

3. Статтю 81 викласти в такій редакції:

"Стаття 81. Створення комітетів Верховної Ради

1. Створення комітетів здійснюється відповідно до цього Регламенту з урахуванням вимог Закону України "Про комітети Верховної Ради України".

2. Кількість комітетів, їх перелік та предмети відання затверджуються у разі необхідності на першій сесії Верховної Ради нового скликання більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу до вирішення питання про формування персонального складу комітетів.

3. Персональний склад комітетів обирається Верховною Радою більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу.

4. Обрання народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій, внесених з дотриманням квот розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів. Якщо кількість членів депутатської фракції у Верховній Раді України дорівнює кількості комітетів або є більшою ніж кількість комітетів, депутатські фракції направляють не менш ніж по одному представнику до кожного комітету Верховної Ради України.

5. Квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів. Обрання до складу комітету голови, першого заступника, заступника голови комітету, секретаря зменшує квоту розподілу членів комітетів тієї депутатської фракції (групи), за квотою якої було обрано відповідного голову, першого заступника, заступника голови комітету, секретаря на кількість осіб, встановлену Верховною Радою. Квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів затверджуються Верховною Радою більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу до вирішення питання про формування персонального складу комітетів.

6. Облік квот пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у комітетах здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту".

4. У статті 82:

1) назву статті викласти в такій редакції: "Формування персонального складу комітетів Верховної Ради";

2) частини другу - п'яту викласти в такій редакції:

"2. Список для обрання голів комітетів, перших заступників, заступників голів та секретарів комітетів повинен містити назви всіх комітетів; прізвища, імена та по батькові відповідних кандидатів на посаду; назви депутатських фракцій (депутатських груп), які запропонували відповідних кандидатів на посаду згідно з розрахунковою квотою.

3. Члени комітетів обираються за списками кандидатів у члени всіх комітетів. Список членів комітетів повинен містити назви всіх комітетів, назви депутатських фракцій (депутатських груп), прізвища, імена та по батькові кандидатів у члени комітету в алфавітному порядку в межах кожної депутатської фракції (депутатської групи), від якої їх висунуто.

4. Голови комітетів, перші заступники, заступники голів, секретарі та члени комітетів обираються за списками у цілому без обговорення на пленарному засіданні відкритим поіменним голосуванням.

5. Персональний склад усіх комітетів нового скликання визначається одночасно шляхом прийняття відповідної постанови Верховної Ради";

3) частину шосту виключити.

4. Доповнити статтею 821 такого змісту:

"Стаття 821. Зміни персонального складу комітетів

1. Персональний склад комітету може бути змінений внаслідок:

1) обрання нового члена комітету;

2) відкликання члена комітету;

3) виходу (виключення) народного депутата України із фракції, за квотою якої його було обрано головою, першим заступником, заступником голови, секретарем, членом комітету;

4) обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету;

5) дострокового припинення повноважень народного депутата України, який входив до складу комітету.

2. Народний депутат, який виявив бажання перейти до іншого комітету, може звернутися із відповідною заявою, погодженою з головою депутатської фракції (депутатської групи), до Голови Верховної Ради України, який направляє її для розгляду в комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, для розгляду заяви по суті і внесення пропозиції на розгляд Верховної Ради.

3. Рішення про обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

4. Дострокове припинення повноважень народного депутата України, вихід (виключення) народного депутата України із фракції, за квотою якої його було обрано членом, головою, першим заступником, заступником голови, секретарем комітету, має наслідком його виключення зі складу відповідного комітету без прийняття про це окремого рішення Верховної Ради України.

5. Рішення Верховної Ради України щодо зміни складу комітетів приймаються з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій (груп) і визначених згідно з цим Регламентом квот, а також з урахуванням мінімальної та максимальної кількості осіб, які можуть входити до складу одного комітету, встановленої відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України".

6. У разі відкликання члена комітету, голови, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету, виходу (виключення) народного депутата України із фракції, за квотою якої його було обрано членом, головою, першим заступником, заступником голови, секретарем комітету, дострокового припинення повноважень народного депутата України, який входив до складу комітету, право висунення кандидатури на члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету належить депутатській фракції (депутатській групі), за квотою якої він був обраний на цю посаду".

5. У статті 83:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Голова, перший заступник голови, заступник голови, секретар комітету можуть бути у будь-який час за рішенням Верховної Ради України відкликані зі своїх посад:

1) за їх власною заявою;

2) у зв'язку з їх незадовільною роботою на посаді;

3) внаслідок інших обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх обов'язків".

2) доповнити новою частиною другою такої редакції:

"2. Заява про відкликання має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат України був обраний на посаду. Пропозиція про відкликання з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої цієї статті, може бути внесена Головою Верховної Ради України або відповідним комітетом";

У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати частинами третьою - восьмою відповідно;

3) частину шосту викласти в такій редакції:

"В постанові про відкликання голови комітету чи відповідно першого заступника, заступника голови, секретаря комітету з посади зазначаються підстави відкликання";

4) частину сьому викласти в такій редакції:

"Після відкликання народного депутата України з посади голови, першого заступника голови, заступника голови чи секретаря комітету він залишається членом цього комітету, якщо Верховною Радою України не прийнято іншого рішення".

6. статтю 84 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос