Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О зерне и рынке зерна в Украине" (относительно сертификации услуг по хранению и продуктов его переработки)

Проект закона Украины от 20.06.2013 № 2361а
Дата рассмотрения: 20.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2005 р., N 26, ст. 351; 2007 р., N 12, ст. 104; 2009 р., N 27, ст. 350; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI і від 20 листопада 2012 року N 5493-VI) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити пунктами 28 і 29 такого змісту:

"28) сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки - документ, який підтверджує відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки правилам, державним стандартам та іншим нормативним документам щодо зберігання зерна та продуктів його переробки на зерновому складі;

29) сертифікат якості зерна та продуктів його переробки - документ, виданий на партію зерна та/або продуктів його переробки, що завантажені у транспортний засіб, який засвідчує відповідність їх показників якості і безпеки вимогам нормативних документів або контракту, містить інформацію про наявність або відсутність генетично модифікованих організмів.".

2. У статті 11:

частини другу і п'яту викласти в такій редакції:

"Видача сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, переоформлення сертифіката і видача його дубліката здійснюється на підставі заявки суб'єкта зберігання зерна, до якої додається перелік послуг, які надаватимуться зерновим складом, засвідчені таким суб'єктом копії документа, що підтверджує право власності або право користування зерносховищем, та свідоцтва про атестацію (акредитацію) виробничо-технологічної лабораторії з додатком щодо галузі атестації (акредитації). Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки видається на платній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі за місцезнаходженням зерносховища, яке належить суб'єкту звернення. Порядок видачі, переоформлення сертифіката, видачі його дубліката визначається Кабінетом Міністрів України.";

"Підставою для анулювання сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки є:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

рішення суду у разі встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, недотримання зерновим складом стандартів та інших нормативних документів у сфері зберігання зерна та продуктів його переробки у процесі надання таких послуг.";

частину шосту виключити;

частину сьому викласти в такій редакції:

"Строк дії сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки необмежений. У разі коли суб'єкт зберігання зерна не є власником зерносховища, строк дії сертифіката поширюється на період користування (оренди, лізингу) зерносховищем і припиняється з дати припинення користування (оренди, лізингу) ним. Якщо у власності (оренді, лізингу) суб'єкта зберігання зерна перебуває кілька територіально відокремлених зерносховищ, він повинен мати сертифікат за місцем розташування кожного зерносховища.".

3. Абзац четвертий статті 20 виключити.

4. У частині другій статті 21:

слова "переміщення зерна та продуктів його переробки територією України" замінити словами "переміщення територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету", а після слів "(за винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насіннєвих цілей)" - словами ", або на вимогу однієї із сторін контракту";

доповнити частину реченням такого змісту: "Митне оформлення зерна та продуктів його переробки здійснюється за наявності сертифіката якості зерна та продуктів його переробки.".

5. У статті 22:

частину першу після абзацу п'ятого доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:

"своєчасне подання суб'єктами зберігання зерна декларацій про обсяг зберігання зерна;

повнота і достовірність даних, зазначених у декларації обсягів зберігання зерна, що зберігається на зернових складах, та зерна, що зберігається суб'єктами виробництва зерна у власних або орендованих зерносховищах;".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим.

6. У статті 82:

частину другу викласти в такій редакції:

"Проведення суб'єктами ринку зерна експортно-імпортних операцій із зерном та продуктами його переробки, а також переміщення територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету (за винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насіннєвих цілей) без сертифікатів якості, неподання або несвоєчасне подання суб'єктами зберігання зерна декларації про обсяг зберігання зерна чи зазначення у декларації неповних або недостовірних даних тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

доповнити статтю після частини третьої частинами четвертою - восьмою такого змісту:

"Справи про накладення штрафів за порушення, зазначені у цій статті, розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Суми штрафів, які накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, перераховуються до Державного бюджету України.

Суб'єкт господарювання повинен сплатити штраф у п'ятнадцятиденний термін з дня отримання розпорядчого документа.

У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.

Рішення про накладення штрафу в справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржене в судовому порядку.".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною дев'ятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос