Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об аренде земли" (относительно урегулирования порядка заключения и прекращения договоров аренды земли)

Проект закона Украины от 19.06.2013 № 2346а
Дата рассмотрения: 19.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" (щодо врегулювання порядку укладання та припинення договорів оренди землі)

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46-47, ст. 280) такі зміни:

1. У статті 8:

Частину першу викласти в новій редакції:

Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця після повідомлення орендодавця про намір орендаря передати земельну ділянку в суборенду, орендар не отримає на це письмову згоду орендодавця, орендована земельна ділянка або її частина не може бути передана в суборенду.

Частину п'яту викласти в новій редакції:

Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. Відсутність письмової згоди орендодавця на передачу земельної ділянки в суборенду, є підставою для відмови в державній реєстрації договору суборенди земельної ділянки.

2. Частину 1 статті 15 доповнити абзацом 12 такого змісту:

Перелік юридичних та фізичних осіб, які є учасниками (учасником), членами (членом), засновниками (засновником), акціонерами орендаря - власниками частки в статутному капіталі понад 10 (десять) відсотків.

Частину 4 ст. 15 доповнити абзацом сьомим наступного змісту:

додаткова угода про дострокове розірвання договору оренди землі у зв'язку із змінами складу засновників, учасників, членів юридичної особи-орендаря, або його реорганізації, зміни організаційно-правової форми чи входження в господарські об'єднання Орендаря.

4. У статті 24:

Частину першу доповнити абзацом шостим наступного змісту:

своєчасного повідомлення про зміни складу засновників, учасників, членів, акціонерів юридичної особи-орендаря, які є власниками частки в статутному капіталі понад 10 (десять) відсотків, його реорганізації, зміни організаційно-правової форми чи входження в господарські об'єднання орендаря.

Частину другу доповнити абзацом сьомим такого змісту:

у місячний термін звернутись до відповідних органів державної реєстрації для посвідчення угоди про дострокове розірвання договору оренди землі, в передбачених ч. 5 ст. 32 Закону випадках.

5. У статті 25:

Частину другу після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

надати орендодавцю, для внесення в текст договору - перелік юридичних та фізичних осіб, які є учасниками (учасником), членами (членом), засновниками (засновником), акціонерами орендаря - власниками частки в статутному капіталі понад 10 (десять) відсотків. Ці відомості надаються без зазначення розміру часток(пакетів акцій), що належать юридичним та, або фізичним особам в статутному капіталі орендаря.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п'ятим.

6. У статті 32:

Частину четверту викласти в новій редакції:

Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

Доповнити статтю частинами-п'ятою і шостою такого змісту:

Договір оренди землі вважається розірваним при зміні складу засновників, учасників, членів, акціонерів юридичної особи - орендаря, які є власниками понад 10 (десяти) відсотків від його статутного капіталу, його реорганізації, зміні організаційно-правової форми чи входження в господарські об'єднання, про що орендар зобов'язаний повідомити орендодавця в письмовій формі у 30 (тридцяти денний) строк з моменту державної реєстрації таких змін, або якщо орендодавцю стало про це відомо.

Датою припинення дії договору вважається дата державної реєстрації угоди про дострокове розірвання договору оренди землі, для посвідчення якої орендар має звернутись до відповідних органів державної реєстрації у місячний строк. Дія цієї норми не поширюється на зміну складу засновників, учасників, членів, акціонерів, яка пов'язана з вступом спадкоємця (спадкоємців) до складу.

Підставою для розірвання Договору оренди земельної ділянки є передача орендарем земельної ділянки в суборенду без письмового погодження орендодавця.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

затвердити типову форму угоди про дострокове розірвання договору оренди землі у зв'язку із змінами складу засновників, учасників, членів, акціонерів юридичної особи-орендаря, які є власниками частки у статутному капіталі понад 10 (десять) відсотків або реорганізацією, зміною організаційно-правової форми чи входженням в господарські об'єднання Орендаря. (Проект додається)

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Додаток: Проект типової угоди про розірвання договору оренди земельної ділянки на 1-му аркуші.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

 

ТИПОВА УГОДА ПРО ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ
договору оренди земельної ділянки

N _____                                                                                                                від "__" __________ 20__ р.

нас.пункт ______ району ______ області ___________"___" ___ 20__ р.

Орендар (назва юридичної особи), в особі __________________ діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та Орендодавець _____________________, який є власником земельної ділянки відповідно до _________________, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цю угоду про наступне:

1. У зв'язку із змінами складу засновників, учасників, членів, акціонерів юридичної особи-орендаря, які є власниками частки в статутному капіталі понад 10 (десять) відсотків або реорганізацією орендаря, зміни організаційно-правової форми чи входження в господарські об'єднання Сторони домовились достроково розірвати Договір оренди земельної ділянки N _____ від "___" ___________ 20__ р. після збирання Орендарем врожаю, засіяного (насадженого) на орендованій землі, який, згідно з чинним законодавством України є власністю Орендаря.

2. Повернення об'єкта оренди здійснюється на підставі Акта прийому-передачі.

3. Сторони претензій одна до одної не мають (мають).
В разі наявності взаємних зобов'язань, які виникли в процесі виконання сторонами цього договору, сторони цією угодою повинні визначити способи, умови, порядок виконання цих зобов'язань після припинення договору оренди.

4. Угода набуває чинності з моменту її державної реєстрації.

5. З моменту набуття чинності цієї угоди, сторони втрачають права вимоги за договором оренди (крім визначених п. 3 цієї угоди).

6. Угода складена у трьох примірниках, по одному для кожної сторони, та один за місцем реєстрації договору оренди.

Орендодавець                                      Орендар
____________________________      ______________________________
(підпис)                                                                    (підпис)

____________

Опрос