Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере обращения с бытовыми отходами

Проект закона Украины от 14.02.2013 № 2295
Дата рассмотрения: 14.02.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами

Верховна Рада постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. До Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53):

1.1. пункт 55 частини першої статті 26 викласти у новій редакції:

"визначення спеціалізованого комунального підприємства - виконавця послуг з поводження з побутовими відходами, яке укладає договори зі споживачами на надання таких послуг та суб'єктами господарювання на надання послуг з вивезення, перероблення, захоронення побутових відходів та проведення розрахунків за надані послуги;";

1.2. підпункт 2 пункту "а" статті 28 після слова "водовідведення" доповнити словами "послуги з";

1.3. у статті 30:

1) підпункт 6 пункту "а" викласти у такій редакції:

"вирішення питань поводження з побутовими відходами, знешкодження та захоронення трупів тварин;";

2) підпункт 16 пункту "а" викласти у такій редакції:

"затвердження норм надання послуг з поводження з побутовими відходами;";

3) доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"18) визначення на конкурсних засадах суб'єктів господарювання, які здійснюють у межах певної території надання послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами згідно із законодавством;

19) визначення суб'єктів господарювання, які здійснюють у межах певної території надання послуг з перероблення та захоронення побутових відходів у відповідності до схеми санітарного очищення згідно із законодавством;";

1.4. частину першу статті 43 доповнити новим пунктом такого змісту:

"38) затвердження схеми санітарного очищення відповідно району, області.".

2. У пункті 5 статті 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2006 р., N 12, ст. 104) слово "окреме" замінити словом "роздільне".

3. До Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2009 р., N 24, ст. 297; 2010 р., N 49, ст. 571):

3.1. у статті 1:

1) в абзаці одинадцятому частини першої словосполучення "вивезення побутових відходів" замінити словосполученням "поводженням з побутовими відходами";

2) частину першу доповнити шістьма абзацами з урахуванням алфавітного порядку такого змісту:

"економічно обґрунтовані витрати - витрати, що включаються до собівартості з урахуванням операційних витрат та фінансових витрат (в тому числі сплата процентів за користування отриманими кредитами, за випущеними облігаціями, за фінансовою орендою та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями);

економічно обґрунтовані інвестиції - підтверджені відповідними розрахунками та обґрунтуваннями витрати на придбання, будівництво, модернізацію, реконструкцію об'єктів у сферах перероблення та захоронення побутових відходів, що включені до схваленої в установленому порядку інвестиційної програми суб'єкта господарювання;

інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для будівництва та забезпечення ефективної роботи об'єктів перероблення та захоронення побутових відходів, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері перероблення та захоронення побутових відходів щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

тариф (ціна) на перероблення побутових відходів - грошовий вираз витрат на перероблення побутових відходів з урахуванням рентабельності виробництва, економічно обґрунтованих інвестицій та інших складових, що визначаються згідно із методиками, розробленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;

тариф (ціна) на захоронення побутових відходів - грошовий вираз витрат на перероблення побутових відходів з урахуванням рентабельності виробництва, економічно обґрунтованих інвестицій та інших складових, що визначаються згідно із методиками, розробленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;

економічно обґрунтований тариф - розрахована на одиницю продукції (товару, роботи, послуги) величина економічно обґрунтованих витрат та прибутку, частиною якого є інвестиційна складова;";

3.2. в абзаці другому частини четвертої статті 5 вилучити словосполучення "для об'єктів, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, та об'єктів з потужністю перероблення чи захоронення понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік";

3.3. доповнити новою статтею 51 такого змісту:

"Стаття 51. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, у сферах перероблення та захоронення побутових відходів

До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, при регулюванні господарської діяльності суб'єктів відносин у сфері перероблення та захоронення побутових відходів належать:

розроблення методик розрахунків тарифів на перероблення та захоронення побутових відходів;

забезпечення проведення єдиної тарифної політики у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

ліцензування господарської діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

затвердження в установленому порядку ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів та порядку контролю за їх додержанням;

розроблення методології (порядку) формування тарифів на перероблення та захоронення побутових відходів для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією;

встановлення тарифів на перероблення та захоронення побутових відходів суб'єктам господарювання, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією;

здійснення загального контролю за додержанням ліцензійних умов; розгляд справ про порушення ліцензійних умов і за результатами розгляду прийняття рішень у межах своїх повноважень;

розроблення і затвердження порядків подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері перероблення та захоронення побутових відходів;

розроблення і затвердження порядків (методик) формування тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері перероблення та захоронення побутових відходів;

схвалення інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм;

захист прав споживачів;

інформування громадськості про свою роботу, здійснення у встановленому законодавством порядку видавничої діяльності у сфері перероблення та захоронення побутових відходів;

інші повноваження, передбачені законами України.";

3.4. частину першу статті 7 доповнити новими пунктами такого змісту:

"12) схвалення інвестиційних програм суб'єктам господарювання у сферах перероблення та захоронення побутових відходів, які не є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та контроль за виконанням таких програм;

13) сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;";

У зв'язку з цим пункт 12 частини першої статті 7 вважати відповідно пунктом 14 частини першої статті 7.

3.5. у статті 13:

1) у пункті першому частини першої словосполучення "вивезення побутових відходів" замінити словосполученням "поводження з побутовими відходами";

2) у пункті другому частини першої словосполучення "вивезення побутових відходів" вилучити;

3.6. доповнити новою статтею 301 такого змісту:

"Стаття 301. Інвестиційна діяльність у сфері перероблення та захоронення побутових відходів

Інвестиційні програми розробляються суб'єктами господарювання у сферах перероблення та захоронення побутових відходів.

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері перероблення та захоронення побутових відходів встановлюється спільним рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Порядок контролю за реалізацією інвестиційних програм у сфері перероблення та захоронення побутових відходів, а також граничний рівень вартості інвестицій, які можуть залучатися за інвестиційними програмами, що включаються при розрахунку економічно обґрунтованих витрат, та граничний термін дії інвестиційних програм до моменту повного погашення зобов'язань за ними, встановлюються Кабінетом Міністрів України.";

3.7. частину першу статті 31 доповнити другим абзацом такого змісту:

"Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами встановлюються виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування з урахуванням затверджених тарифів на послуги з вивезення, перероблення, захоронення побутових відходів та витрат на утримання спеціалізованого комунального підприємства - виконавця послуг з поводження з побутовими відходами.";

3.8. доповнити новою статтею 321 такого змісту:

"Стаття 321. Плата за перероблення та захоронення побутових відходів

1. Державна політика при формуванні тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів базується на таких принципах:

забезпечення захисту прав та інтересів споживачів послуг з перероблення та захоронення побутових відходів;

визнання всіх економічно обґрунтованих витрат;

встановлення стимулюючого принципу тарифоутворення як однієї із умов забезпечення ефективного та раціонального споживання ресурсів;

створення умов для будівництва, модернізації, розвитку об'єктів перероблення та захоронення побутових відходів;

створення умов для стабільного фінансового стану підприємств перероблення та захоронення побутових відходів.

2. Тарифи на надання послуг з перероблення та захоронення побутових відходів повинні повністю відшкодовувати всі економічно обґрунтовані планові витрати з урахуванням планового прибутку та забезпечувати надійну та екологічно безпечну роботу об'єктів перероблення та захоронення побутових відходів.

У разі якщо тариф на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів встановлено нижче економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності, то орган, яким установлено цей тариф, повинен забезпечити включення до видатків відповідного місцевого або державного бюджету суми компенсації такої різниці на відповідний бюджетний період у порядку, встановленому чинним законодавством.

Встановлення тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів нижчими за розмір економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржено в суді.

У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від суб'єкта господарювання, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, суб'єкти господарювання проводять коригування встановлених тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких тарифів. При цьому перерахунок тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

За надання послуг з перероблення та захоронення побутових відходів споживач вносить плату, яка включається до послуги з поводження з побутовими відходами, за тарифами, що встановлені у встановленому законодавством порядку.".

4. До Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2005 р., N 6, ст. 140):

4.1. у статті 1:

1) в абзаці сьомому слово "розміщення" замінити словом "перебування";

2) абзац двадцять сьомий викласти у такій редакції:

"послуги з вивезення побутових відходів - збирання та перевезення побутових відходів;";

3) абзац двадцять восьмий викласти у такій редакції:

"послуги з перероблення побутових відходів - здійснення комплексу технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, що забезпечують зменшення їх маси не менше ніж на половину від загального обсягу перероблених відходів, з метою підготовки їх до захоронення;";

4) абзац двадцять дев'ятий викласти у такій редакції:

"послуги із захоронення побутових відходів - послуги з остаточного розміщення побутових відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів;";

5) після абзацу тридцять першого доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"тверді побутові відходи - відходи, які утворюються в процесі життєдіяльності людини і накопичуються у житлових будинках, соціально-культурних, побутових, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах (це харчові відходи, макулатура, скло, метал, пластмаси, полімерні матеріали тощо);

послуги з поводження з побутовими відходами - вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою територій населеного пункту, затвердженими органами місцевого самоврядування;

переробник побутових відходів - суб'єкт господарювання, що здійснює перероблення побутових відходів;

збирання побутових відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, тимчасовим накопиченням побутових відходів, відповідно до санітарних вимог, у спеціально відведених місцях чи об'єктах, з метою їх подальшого перероблення чи захоронення;

перевезення побутових відходів - транспортування побутових відходів від місць їх утворення до об'єктів перероблення чи захоронення;";

4.2. частину другу статті 9 викласти у такій редакції:

"Територіальні громади є власниками відходів, що утворюються на об'єктах комунальної власності чи знаходяться на їх території і не мають власника або власник яких невідомий (безхазяйні відходи) та власниками побутових відходів, які утворилися чи знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці з моменту збирання побутових відходів від власників джерел їх утворення до моменту їх передачі на об'єкти перероблення, утилізації чи захоронення.";

4.3. пункт "б" частини першої статті 15 викласти у такій редакції:

"б) вносити в установленому порядку плату за послуги з поводження з побутовими відходами;";

4.4. частину третю статті 17 викласти у такій редакції:

"Суб'єкти господарювання у сфері поводження з побутовими відходами укладають договори із спеціалізованим комунальним підприємством, яке визначене органом місцевого самоврядування виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами на певній території, на якій знаходиться об'єкт утворення відходів, відповідно до діючої схеми санітарного очищення.";

4.5 пункт "б" частини першої статті 21 доповнити такими словами:

"та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів";

4.6 у статті 351:

1) частину другу викласти у такій редакції:

"Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, громадських, виробничих, складських та інших споруд, земельних ділянок тощо, що є джерелами утворення побутових відходів, укладають договори з спеціалізованим комунальним підприємством, яке визначене органом місцевого самоврядування виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами, здійснюють оплату за надання послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.";

2) у частині п'ятій після слова "майданчиками" доповнити словами "для роздільного збирання і зберігання побутових відходів";

3) частину десяту вилучити;

4) доповнити новими частинами такого змісту:

"Орган місцевого самоврядування визначає спеціалізоване комунальне підприємство - виконавця послуг з поводження з побутовими відходами, яке укладає договори зі споживачами на надання таких послуг та суб'єктами господарювання на надання послуг з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, а також проведення розрахунків за надані послуги.

Витрати на утримання спеціалізованого комунального підприємства - виконавця послуг з поводження з побутовими відходами, включаються до тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами у розмірі, встановленому виконавчим комітетом органу місцевого самоврядування.

Суб'єкта господарювання, що надає послуги з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, визначає виконавчий комітет органу місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Спеціалізоване комунальне підприємство - виконавець послуг з поводження з побутовими відходами зобов'язаний укласти договори на надання послуг з вивезення, перероблення та/або захоронення побутових відходів з суб'єктами господарювання, які визначені рішенням виконавчого комітету органу місцевого самоврядування на надання таких послуг відповідно до схеми санітарного очищення.

Договори про надання послуг з поводження з побутовими відходами укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України.".

5. Частину третю статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами) доповнити двома новими пунктами такого змісту:

"46) перероблення побутових відходів;

47) захоронення побутових відходів.".

6. У Законі України "Про державно-приватне партнерство" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 40, ст. 524) абзац десятий частини першої статті 4 викласти у такій редакції:

"перероблення (оброблення) та захоронення відходів;".

7. До Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53):

7.1. у статті 6:

1) після абзацу другого пункту другого частини першої доповнити двома абзацами такого змісту:

"ліцензування господарської діяльності з перероблення побутових відходів в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами); розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням;

ліцензування господарської діяльності із захоронення побутових відходів в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами); розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням;";

2) у пункті п'ятому частини першої слова "перероблення та" вилучити;

3) у пункті шостому частини першої слова "перероблення та" вилучити;

4) у пункті сьомому частини першої після слова "водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів";

7.2. в абзаці четвертому пункту четвертого частини другої статті 11 після слова "водовідведення" доповнити словами "і об'єктів захоронення та перероблення побутових відходів".

8. До Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238):

8.1. у статті 1:

1) абзац шостий частини першої викласти у такій редакції:

"стимулююче регулювання - державне регулювання цін (тарифів) на товари (послуги) суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, що передбачає застосування визначених органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів господарювання на суміжних ринках, параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, стимулює суб'єктів господарювання на суміжних ринках до підвищення якості товарів, послуг, що надаються такими суб'єктами та ефективності регульованої відповідно до цього Закону сфери діяльності з поступовим скороченням неефективних витрат та забезпечує створення умов для залучення інвестицій з метою сталого функціонування та розвитку;";

2) абзац сьомий частини першої викласти у такій редакції:

"регуляторна база активів - сукупна вартість активів суб'єкта природних монополій, суб'єкта господарювання на суміжних ринках (які використовуються для сфери діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до цього Закону), що визначається у порядку, затвердженому органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій;";

3) абзац восьмий частини першої викласти у такій редакції:

"регуляторна норма доходу - рівень дохідності на регуляторну базу активів, що встановлюється органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, у єдиному розмірі для всіх суб'єктів природних монополій відповідної сфери діяльності, суб'єктів господарювання на суміжних ринках та у межах граничних рівнів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної цінової політики. Регуляторна норма доходу може встановлюватися органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, окремо для регуляторної бази активів, яка визначена на момент переходу до стимулюючого регулювання, та окремо для її частини, яка утворена після переходу до стимулюючого регулювання.";

8.2. в абзаці шостому частини першої статті 4 слова "у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії" вилучити;

8.3. у статті 9:

1) абзац сьомий частини першої викласти у такій редакції:

"підвищення ефективності функціонування суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках шляхом застосування стимулюючого регулювання;";

2) частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

"створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сфері комплексного перероблення побутових відходів.";

3) в абзацах вісімнадцятому та дев'ятнадцятому частини другої слова "у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії" вилучити.

9. До Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

9.1. у статті 82:

1) назву статті після слів "перевезення" та "оброблення" доповнити відповідно словами "сортування" та "перероблення";

2) абзац перший після слів "перевезення" та "оброблення" доповнити відповідно словами "сортування" та "перероблення";

9.2. доповнити новою статтею 1521 такого змісту:

"Стаття 1521. Ухиляння від укладення договору на послуги поводження з побутовими відходами з виконавцем послуг поводження з побутовими відходами

Ухиляння від укладення договору на послуги поводження з побутовими відходами з виконавцем послуг поводження з побутовими відходами -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос