Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налога на недвижимость, отличную от земельного участка)

Проект закона Украины от 13.02.2013 № 2292
Дата рассмотрения: 13.02.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, NN 13-17 ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 265:

1) доповнити підпункт 265.2.2 новим абзацом такого змісту:

"е) об'єкти житлової нерухомості, які належать релігійним організаціям України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку"

2) у пункті 265.3:

у підпункті 265.3.3 слова "площі об'єкта" замінити словами "площі кожного окремого об'єкта";

у підпункті 265.3.4 слова "кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів" замінити словами "- фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється, виходячи з сумарної житлової площі таких об'єктів з урахуванням норм підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті";

3) у підпункті 265.4.1 пункту 265.4:

в абзаці першому слово "об'єкта" замінити словами "об'єкта/об'єктів";

в абзаці другому слово "квартири" замінити словами "квартири/квартир незалежно від їх кількості";

в абзаці третьому слово "будинку" замінити словами будинку/будинків незалежно від їх кількості";

доповнити абзацом такого змісту:

"в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків) - на 370 кв. метрів";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Таке зменшення надається один раз кожний за базовий податковий (звітний) період (рік);

4) підпункт 265.5.1 пункту 265.5 замінити трьома підпунктами такого змісту:

"265.5.1. Ставки податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування об'єкта житлової нерухомості.

265.5.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються у таких розмірах:

1) не більше 1 відсотка (за рішенням сільської, селищної або міської ради) - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

2) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

3) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв.метрів;

4) 2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв.метрів.

265.5.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах розмірах:

1) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

2) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів";

5) підпункт 265.7.1 пункту 265.7 викласти у такій редакції:

"265.7.1. Обчислення суми податку з об'єкту/об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, здійснюється органом державної податкової служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

1) у разі наявності у власності платника податку одного об'єкту житлової нерухомості сума податку обчислюється, виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;

2) у разі наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного виду податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;

3) у разі наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;

4) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється органом податкової служби пропорційно питомій вазі житлової площі кожного з об'єктів житлової нерухомості;"

6) у підпункті 265.7.2 пункту 265.7:

абзац перший викласти у такій редакції:

"265.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 265.7.1 пункту 265.7 цієї статті та відповідні платіжні реквізити (зокрема органів місцевого самоврядування за місцем знаходження кожного з об'єктів житлової нерухомості) надсилаються платнику податку органом державної податкової служби за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком)";

в абзаці другому:

після слів "(нововведеного) об'єкта житлової нерухомості" доповнити словами "та у разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року";

слова "зазначеному власнику" замінити словами "новому власнику у 10-ти денний термін";

доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

"Органи державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку у 10-тиденний термін інформують відповідні органи державної податкової служби за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення - рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Нарахування податку та направлення (вручення) податкових повідомлень - рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють органи державної податкової служби за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів";

7) підпункт 265.7.3 пункту 265.7 викласти у такій редакції:

"265.7.3. Платники податку мають право звернутися із письмовою заявою до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

розміру житлової площі об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою зі сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними органів державної податкової служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, орган державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає йому нове/нові податкове повідомлення-рішення";

8) підпункт 265.8.1 пункту 265.8 виключити;

підпункт 265.9.1 пункту 265.9 доповнити абзацом такого змісту:

"Фізичними особами у сільській та селищній місцевості податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу";

9) підрозділ 10 розділу XX доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17. З метою формування реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та забезпечення взяття органами державної податкової служби на облік таких платників податку, установити, що у першому базовому податковому (звітному) періоді (2013 рік), стаття 265 цього Кодексу для фізичних осіб застосовується з урахуванням таких особливостей:

1) органи державної податкової служби до 1 липня 2013 року з урахуванням норм статті 42 цього Кодексу надсилають власникам житлової нерухомості повідомлення за їх місцем проживання (реєстрації) про звірку кількості об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у їх власності, а також розмірів житлової площі таких об'єктів;

2) власники об'єктів житлової нерухомості до 31 (включно) грудня 2013 року здійснюють звірку на підставі оригіналів документів про право власності на об'єкти житлової нерухомості та про житлову площу таких об'єктів;

3) органи державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку у 10-тиденний термін після закінчення звірки надають органам державної податкової служби за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості інформацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

4) органи державної податкової служби фізичним особам - платникам податку у 2013 році податок не нараховують".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос