Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам регулирования градостроительной деятельности

Проект закона Украины от 11.06.2013 № 2285а
Дата рассмотрения: 11.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В абзаці другому частин першої та другої статті 961 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "експерта, інших відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" замінити словами "архітектора, інженера-проектувальника та експерта".

2. Абзац шостий частини сьомої статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2011 р., N 34, ст. 343; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI і від 20 листопада 2012 року N 5496-VI) після слів "професійної атестації" доповнити словами "(не подається особами, які за напрямом професійної атестації є лауреатами державних чи міжнародних премій, мають почесні звання чи науковий ступінь або стаж роботи не менш як двадцять років)".

3. У пункті 14 частини першої статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року N 5400-VI) слова ", правила приєднання до теплових та водопровідних мереж" виключити.

4. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 27, ст. 274, N 29, ст. 345; із змінами, внесеними законами України від 22 червня 2012 року N 5021-VI, від 5 липня 2012 року N 5059-VI, від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI і від 20 листопада 2012 року N 5496-VI):

1) у статті 24:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. На період до затвердження плану зонування або детального плану території відповідно до вимог цього Закону, але не пізніше 1 січня 2016 року передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб, а також визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки може здійснюватися згідно з генеральним планом населеного пункту.";

частину четверту виключити;

2) у статті 30:

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"Технічні умови надаються протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.";

у частині восьмій слова "відсутності на відповідній території необхідного інженерного забезпечення, його недостатньої потужності за" виключити;

3) у частині четвертій статті 32 цифри і слово "IV і V" замінити цифрами "I - V";

4) абзац перший частини третьої статті 34 після слів "повернених декларацій" доповнити словами ", скасованих повідомлень і декларацій";

5) у статті 35:

абзац перший частини четвертої замінити абзацами такого змісту:

"4. Декларація про початок виконання підготовчих робіт надсилається замовником до органу державного архітектурно-будівельного контролю у двох примірниках рекомендованим листом з описом вкладення або подається державному адміністратору відповідно до вимог, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Орган державного архітектурно-будівельного контролю зобов'язаний зареєструвати декларацію про початок виконання підготовчих робіт на безоплатній основі не пізніше наступного робочого дня після її надходження.

Після проведення реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт один її примірник з відміткою про дату і номер реєстрації надсилається замовникові або передається державному адміністратору.

Якщо у декларації про початок виконання підготовчих робіт не відображено інформацію щодо замовника, назви чи адреси об'єкта будівництва, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених частиною четвертою статті 34 цього Закону), або щодо осіб, відповідальних за проведення технічного нагляду, про це зазначається у примірнику декларації, який надсилається замовникові.

У разі коли замовник не надав протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації декларації необхідну інформацію, орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує реєстрацію декларації про початок виконання підготовчих робіт відповідно до статті 391 цього Закону.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

частину шосту виключити;

у першому реченні частини сьомої слова "або не повернув її" та "або повернена" виключити;

доповнити статтю частиною одинадцятою такого змісту:

"11. У разі втрати або пошкодження зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт орган державного архітектурно-будівельного контролю видає безоплатно дублікат такої декларації протягом п'яти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення замовником у засобах масової інформації повідомлення про втрату декларації чи поданням пошкодженої декларації.";

6) у статті 36:

абзац перший частини другої замінити абзацами такого змісту:

"2. Декларація про початок виконання будівельних робіт надсилається замовником до органу державного архітектурно-будівельного контролю у двох примірниках рекомендованим листом з описом вкладення або подається державному адміністратору відповідно до вимог, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Орган державного архітектурно-будівельного контролю зобов'язаний зареєструвати декларацію про початок виконання будівельних робіт на безоплатній основі не пізніше наступного робочого дня після її надходження.

Після проведення реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт один її примірник з відміткою про дату і номер реєстрації надсилається замовникові або передається державному адміністратору.

Якщо у декларації про початок виконання будівельних робіт не відображено інформацію щодо замовника, назви чи адреси об'єкта будівництва, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених частиною четвертою статті 34 цього Закону), містобудівних умов та обмежень (крім об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються), проектувальника, автора проекту, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, про це зазначається у примірнику декларації, який надсилається замовникові.

У разі коли замовник не надав протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації декларації необхідну інформацію, орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт відповідно до статті 391 цього Закону.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами шостим і сьомим";

частину четверту виключити;

у першому реченні частини п'ятої слова "або не повернув її" та "або повернена" виключити;

доповнити статтю частиною дев'ятою такого змісту:

"9. У разі втрати або пошкодження зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт орган державного архітектурно-будівельного контролю видає безоплатно дублікат такої декларації протягом п'яти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення замовником у засобах масової інформації повідомлення про втрату декларації чи поданням пошкодженої декларації.";

7) в абзаці першому частини другої статті 38 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";

8) у статті 39:

частину шосту доповнити абзацом такого змісту:

"Рішення про повернення декларації може бути оскаржено до суду.";

частину сьому доповнити абзацом такого змісту:

"Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено до суду.";

частину дев'яту доповнити абзацом такого змісту:

"Порядок підключення закінченого будівництвом об'єкта до інженерних мереж (крім електричних та газових) визначається Кабінетом Міністрів України.";

9) у статті 391:

у частині першій слово "закону" замінити словами "частини другої цієї статті";

у частині другій:

у першому реченні слово "зокрема" замінити словами "а саме:", а слова "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;

доповнити частину після першого речення реченнями такого змісту: "Декларація про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт скасовується також з підстав, визначених статтями 35 і 36 цього Закону. Порядок скасування повідомлень або декларацій визначається Кабінетом Міністрів України.";

10) статтю 392 виключити;

11) у частині четвертій статті 41:

у пункті 6 слова ", які пройшли у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, державну атестацію в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури" виключити;

пункт 11 виключити;

12) абзац шостий пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" доповнити реченням такого змісту: "При цьому технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться під час їх технічної інвентаризації з подальшою видачею технічного паспорта.".

5. У пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 20 листопада 2012 року N 5496-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності":

1) в абзаці другому слово "десятого" замінити словом "одинадцятого";

2) в абзаці третьому слова і цифри "абзацу одинадцятого підпункту 27 і" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу третього підпункту 11 пункту 4 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності абзацами десятим і одинадцятим підпункту 29 пункту 7 розділу I Закону України від 20 листопада 2012 року N 5496-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності".

2. Положення статей 42 і 135 Житлового кодексу Української РСР у частині єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, застосовуються після завершення його формування, але не раніше 1 січня 2015 року.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України
 

 
 
 

Опрос