Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно обслуживания местных бюджетов по доходам и расходам, которые не учитываются при определении объемов межбюджетных трансфертов и доходами и расходами специального фонда)

Проект закона Украины от 12.02.2013 № 2283
Дата рассмотрения: 12.02.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) такі зміни:

1) у другому реченні частини дев'ятої статті 13 слова "крім випадку, передбаченого частиною восьмою статті 16 цього Кодексу" замінити словами "крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 16 та частиною другою статті 78 цього Кодексу";

2) частину першу статті 25 після слів "та місцевих бюджетів" доповнити словами "в частині делегованих державою повноважень та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету";

3) у статті 43:

а) у частині першій:

слова "і місцевих бюджетів" виключити;

доповнити абзацом другим такого змісту:

"При виконанні місцевих бюджетів казначейське обслуговування бюджетних коштів застосовується щодо доходів і видатків, що закріплюються за місцевими бюджетами та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, або щодо всіх надходжень і видатків місцевих бюджетів, згідно рішення ухваленого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою";

б) частину четверту після слів "для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів" доповнити словами "в частині видатків, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів";

в) частину п'яту після слів "пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду" доповнити словами "в частині делегованих державою повноважень";

4) перше речення частини п'ятої статті 48 після слів "облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів" доповнити словами "державного бюджету і місцевих бюджетів в частині делегованих повноважень та міжбюджетних трансфертів";

5) абзац перший частини другої статті 49 викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, не пізніше ніж у трьохденний термін здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів державного бюджету та виконує платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів у разі:";

6) перше речення частини першої статті 57 після слів "у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" доповнити словами "та установи державних банків, які обслуговують місцеві бюджети, закривають";

7) у статті 78:

а) частину другу викласти у такій редакції:

"2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів в частині доходів і видатків, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а також міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами здійснюється органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, відповідно до статті 43 цього Кодексу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, веде облік надходжень, що належать місцевим бюджетам і враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради обслуговування місцевих бюджетів в частині доходів і видатків загального фонду, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а також доходів і видатків спеціального фонду місцевих бюджетів (визначені статтею 69 цього Кодексу) може здійснюватися установами державних банків, статутний капітал яких становить або перевищує 10 млрд. гривень, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів, до яких протягом останнього року Національний банк України не застосовував заходів впливу у вигляді розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій з високим ступенем ризику та призначення тимчасової адміністрації.

При обслуговуванні місцевих бюджетів в установах державних банків бюджетним установам безкоштовно відкриваються рахунки у встановленому законодавством порядку.

Після прийняття рішення про обслуговування місцевих бюджетів у державних банках Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада протягом 30 календарних днів повідомляє органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів про відкриті рахунки.

Ведення обліку доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, та доходів спеціального фонду місцевих бюджетів здійснюється місцевим фінансовим органом";

б) у абзаці першому частини п'ятої слова "на єдиний казначейський рахунок" замінити словами "відповідно на єдиний казначейський рахунок та рахунки, відкриті в установах державних банків";

в) частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Виконання місцевих бюджетів за видатками на делеговані повноваження та видатками за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету здійснюється відповідно до статей 46 - 51 цього Кодексу.

Виконання місцевих бюджетів за видатками місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, та видатками спеціального фонду місцевих бюджетів здійснюється місцевим фінансовим органом.

Обслуговування місцевих бюджетів за доходами і видатками, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів та доходами і видатками спеціального фонду місцевих бюджетів у державних банках, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

г) частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів в частині доходів та видатків, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а також міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом і місцевими бюджетами та порядок закриття рахунків місцевих бюджетів після закінчення бюджетного періоду здійснюються з урахуванням положень статті 56 (крім вимог щодо призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів) та статті 57 цього Кодексу";

8) частину другу статті 80 доповнити абзацом першим такого змісту:

"Місцеві фінансові органи подають до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів звітність про виконання місцевого бюджету за доходами і видатками, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, та доходами і видатками спеціального фонду місцевих бюджетів для зведення";

9) пункт 1 частини першої статті 112 викласти у такій редакції:

"1) веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та надходжень і видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів або щодо всіх надходжень і видатків місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності";

10) у частині першій статті 116:

а) у пункті 10 після слів "установами України, які функціонують за кордоном" доповнити словами "та рахунків місцевих бюджетів, відкритих у державних банках";

б) доповнити пунктами 101, 102, 103, 191 такого змісту:

"101) зарахування доходів місцевого бюджету на будь-які інші рахунки, крім рахунку місцевого бюджету, а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

102) порушення терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів при наявності коштів на їх рахунках;

103) використання коштів єдиного казначейського рахунку, що надійшли до місцевих бюджетів на покриття витрат Державного бюджету України;

191) порушення порядку та термінів відкриття (закриття) рахунків в установах державних банків";

11) частину першу статті 117 доповнити пунктом 71 такого змісту:

"71) сплата пені до місцевого бюджету - застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначеного пунктом 102 частини першої статті 116 цього Кодексу.

У разі порушення органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, встановлених законодавством строків виконання платіжного доручення розпорядників бюджетних коштів, він зобов'язаний сплатити місцевому бюджету штраф у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян та пеню у розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

Розпорядник бюджетних коштів має право на відшкодування органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, штрафних санкцій, застосованих до нього виконавцем робіт (послуг) за порушення термінів їх оплати з вини органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";

12) частину першу статті 123 доповнити пунктами 6 та 7 такого змісту:

"6) використання коштів єдиного казначейського рахунку, що надійшли до місцевих бюджетів, на покриття витрат Державного бюджету України;

7) порушення вимог статті 49 щодо терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів";

13) розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 122 такого змісту:

"122. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2013 року розробити порядок обслуговування місцевих бюджетів за доходами і видатками, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів та доходами і видатками спеціального фонду місцевих бюджетів у державних банках".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

Голова Верховної Ради України 

В. РИБАК 

Опрос