Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения порядка открытия бизнеса

Проект закона Украины от 07.06.2013 № 2258а
Дата рассмотрения: 06.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У другому реченні частини третьої статті 28 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56 після слів "посвідчується печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144):

1) доповнити Кодекс статтею 581 такого змісту:

"Стаття 581. Застосування суб'єктами господарювання печатки у господарській діяльності

1. Суб'єкт господарювання може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

2. Для виготовлення печатки одержання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається.";

2) у частині четвертій статті 62 слова ", печатку із" замінити словами "та може мати печатку із";

3) перше речення частини першої статті 181 після слів "та скріпленого печатками" доповнити словами "у випадках, передбачених законом";

4) у частині другій статті 279 слова ", печатку зі своїм найменуванням" замінити словами "та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом".

3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356):

1) у частині другій статті 207:

абзац другий після слова "печаткою" доповнити словами "(за наявності)";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Законом або за домовленістю сторін може бути передбачено скріплення правочину, який вчиняє юридична особа, печаткою такої особи.";

2) у статті 246 після слів "скріплюється печаткою" доповнити словами "(за наявності)";

3) останній абзац частини другої статті 962 після слів "та печатки товарного складу" доповнити словами "(за наявності)".

4. У частині третій статті 42 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 40-42, ст. 492) після слів "з прикладенням печатки" доповнити словами "(за наявності)".

5. У частині третій статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35-37, ст. 446) після слів "засвідчуються печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

6. У частині другій статті 1 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 2002 р., N 16, ст. 114) слова ", печатку із своїм найменуванням" замінити словами "та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом".

7. У частині другій статті 1 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272; 2002 р., N 16, ст. 114) слова "і печатку із своїм найменуванням" замінити словами "та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом".

8. Перше речення частини другої статті 44 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642) після слів "та печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

9. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161):

1) частину першу статті 47 після слів "і скріплені печаткою юридичної особи" доповнити словами "(за наявності)";

2) у другому реченні статті 76 після слів "з прикладенням печатки" доповнити словами "(за наявності)".

10. Частину восьму статті 1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52; 2002 р., N 16, ст. 114) викласти в такій редакції:

"8. Торгово-промислова палата має поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах і може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.".

11. У пункті 1 статті 9 і пункті 7 статті 17 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 28, ст. 205; 2001 р., N 7, ст. 34; 2002 р., N 5, ст. 32) після слів "підписаних і завірених печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

12. Третє речення абзацу другого частини третьої статті 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128; 2011 р., N 4, ст. 21) після слів "скріплюються печаткою" доповнити словами "(у разі її наявності)".

13. Друге речення частини першої статті 12 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251) після слів "скріплюється печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

14. У частині першій статті 3 і в абзаці першому частини другої статті 24 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) слова "печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням" замінити словами "може мати печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом".

15. У частині другій статті 10 Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 5, ст. 47) слова "печатки із своїм найменуванням" замінити словами "може мати печатки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом".

16. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; із наступними змінами):

1) статтю 7 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців забезпечує на своєму офіційному сайті безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру, затверджує перелік таких відомостей, що необхідні для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності в переліку запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про місцезнаходження або місце проживання, види діяльності, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, та забезпечує можливість пошуку відомостей щодо всіх зареєстрованих осіб, зокрема, за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку), копіювання та роздрукування таких відомостей.";

2) у статті 8:

у частині 8 слова ", а також електронного цифрового підпису" замінити словами "та засвідчується електронним цифровим підписом або в інший спосіб ідентифікації особи, визначений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

у частині 10 після слів "електронним цифровим підписом заявника" доповнити словами "або в інший спосіб ідентифікації особи, визначений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

3) у статті 10:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"1. За проведення державної реєстрації змін:

що вносяться до установчих документів юридичної особи, справляється реєстраційний збір у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

імені або місця проживання фізичної особи - підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

2. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів благодійних організацій, не справляється.";

абзац другий частини п'ятої виключити.

4) у статті 17:

доповнити частину другу абзацами такого змісту:

"електронні копії заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, виготовлені шляхом сканування, якщо така заява була подана до реєстраційної картки;

електронні копії заяви про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість, виготовлені шляхом сканування, якщо така заява була подана до реєстраційної картки.";

доповнити частину четверту абзацами такого змісту:

"електронні копії заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, виготовлені шляхом сканування, якщо така заява була подана до реєстраційної картки;

електронні копії заяви про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість, виготовлені шляхом сканування, якщо така заява була подана до реєстраційної картки.";

5) абзац другий частини шостої статті 22 після слів "електронним цифровим підписом" доповнити словами "або в інший спосіб ідентифікації особи, визначений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

6) у частині першій статті 24:

доповнити абзац другий реченням такого змісту: "До реєстраційної картки можуть додаватися заяви щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики;";

абзац п'ятий після слів "електронним цифровим підписом" доповнити словами "або в інший спосіб ідентифікації особи, визначений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

7) доповнити частину першу статті 26 реченням такого змісту: "До органів державної податкової служби під час передачі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи одночасно передаються електронні копії заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, заяви про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість, виготовлені шляхом сканування, якщо такі заяви були подані до реєстраційної картки.";

8) абзац другий частини другої статті 27 виключити;

9) у статті 42:

доповнити абзац другий частини першої реченням такого змісту: "До реєстраційної картки можуть додаватися заяви щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики.";

абзац четвертий частини другої виключити;

10) доповнити частину п'яту статті 43 реченням такого змісту: "До органів державної податкової служби під час передачі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця одночасно передаються електронні копії заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, заяви про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість, виготовлені шляхом сканування, якщо такі заяви були подані до реєстраційної картки.";

11) абзац другий частини третьої статті 44 виключити.

17. Частину першу статей 6 і 7 та статтю 12 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 275) доповнити реченням такого змісту: "У випадках, визначених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", можуть використовуватися інші способи ідентифікації автора електронного документа.".

18. Друге речення частини четвертої статті 21 і останнє речення частини другої статті 25 Закону України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313) після слова "печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

19. Частину третю статті 1 Закону України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363) викласти в такій редакції:

"3. Фермерське господарство має найменування, може мати печатку і штамп із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.".

20. У частині третій статті 6 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 5, ст. 35) слова ", печатку із своїм найменуванням" замінити словами "та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом".

21. Частину другу статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 46) після слів "скріплюється печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

22. У другому реченні частини шостої статті 43 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 11, ст. 140) після слів "скріплюється печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

23. Абзаци четвертий і п'ятий частини сьомої статті 25 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 136) після слова "печатку" доповнити словами "(за наявності)".

24. Перше речення абзацу дев'ятого підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430) після слів "скріплюються печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

25. В абзаці другому частини п'ятої статті 6, першому реченні абзацу четвертого частини четвертої статті 11 і першому реченні абзацу першого частини п'ятої статті 30 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268, ст. 384; 2009 р., N 49, ст. 733) після слова "печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

26. Абзаци другий і третій частини десятої статті 39 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2009 р., N 10-11, ст. 137) після слова "печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

27. В останньому абзаці частини другої статті 46, першому реченні підпункту 2 частини другої статті 49, абзаці третьому частини шостої статті 75 і першому реченні абзацу першого частини другої статті 78 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2011 р., N 35, ст. 344) після слова "печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

28. У першому реченні частини першої статті 25 і частині третій статті 36 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471) після слів "скріплена печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

29. Частину четверту статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 2, ст. 8) після слів "скріпленим печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

30. Абзац п'ятий частини другої статті 9 Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" після слова "скріплену печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

31. У пункті 2 частини другої статті 122 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 2011 р., N 36, ст. 416; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI і від 20 листопада 2012 року N 5492-VI) слова ", а також печаткою (для юридичної особи)" замінити словами "та скріплюється для юридичної особи печаткою (за наявності)".

II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос