Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Технополисе Пятихатки

Проект закона Украины от 04.06.2013 № 2213а
Дата рассмотрения: 04.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Технополіс П'ятихатки

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Предмет регулювання Закону

1. Предметом регулювання цього Закону є правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані зі створенням технополісу П'ятихатки і запровадженням та застосуванням у межах його території спеціального режиму інноваційно-інвестиційної діяльності з метою активізації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інтенсифікації процесів передачі їх результатів у реальний сектор економіки і виробництва на їх основі високотехнологічної продукції, підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних товарів (робіт, послуг) на внутрішньому та зовнішньому ринках для виконання обраної за стратегічну інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України, розбудови наукової, інноваційної та соціальної інфраструктури, а також стимулювання соціально-економічного розвитку регіону завдяки реалізації його наукового і промислового потенціалу.

Стаття 2. Основні терміни

1. У цьому Законі терміни вживаються у таких значеннях:

1) будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт) - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні та архітектурні вимоги до розміщення і будівництва будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, будинків, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також обмеження;

2) договір на реалізацію проекту - договір, що укладається між учасником технополісу та органом управління технополісом, містить відомості про сторони договору, їх права та обов'язки, про проект, який планується реалізувати в умовах спеціального режиму, відповідальність за порушення умов договору та порядок припинення дії договору;

3) заявник - фізична чи юридична особа, в тому числі нерезидент, яка має намір отримати статус учасника технополісу і подала в установленому даним Законом порядку відповідну заявку;

4) експертиза проекту - професійна діяльність з дослідження, перевірки, аналізу проекту з метою оцінки його відповідності вимогам, встановленим органом управління технополісом, для прийняття рішення щодо можливості його реалізації в умовах спеціального режиму;

5) експертна установа - юридична особа, що здійснює експертну діяльність та надає висновки щодо відповідності проектів вимогам, встановленим органом управління технополісом, для прийняття рішення щодо можливості його реалізації в умовах спеціального режиму;

6) комунальна спеціалізована небанківська інноваційна кредитно-фінансова установа - це інституційний інвестор комунальної форми власності, створений відповідно до чинного законодавства, який здійснює виключно діяльність з венчурного інвестування, пов'язану з залученням грошових коштів фізичних і юридичних осіб, з метою надання фінансової підтримки та отримання прибутку від вкладення цих коштів у реалізацію інноваційних проектів суб'єктами інноваційної діяльності;

7) моніторинг - це система спостережень, збирання, обробки, накопичення, збереження та аналізу інформації про перебіг реалізації проектів, практичні наслідки заходів та пільг, наданих за умов спеціального режиму, щодо стимулювання і регулювання господарської діяльності з метою дослідження їх соціально-економічних показників, забезпечення динамічного й ефективного управління, своєчасного реагування на необхідність зменшення або ліквідацію пільг для скорочення витрат бюджету;

8) орган управління технополісом - спеціальний орган господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони, який забезпечує організаційне та правове забезпечення застосування спеціального режиму господарювання до проектів, поданих суб'єктами господарювання, шляхом виконання наданих йому повноважень;

9) перелік інноваційних та інвестиційних проектів (далі - Перелік) - перелік, до якого орган управління технополісом вносить інноваційні та інвестиційні проекти після одержання позитивного висновку експертизи, його затвердження та укладання з суб'єктом господарювання-учасником технополісу договору на реалізацію проекту;

10) пріоритетні види господарської діяльності - економічно і соціально зумовлені для технополісу напрями економічної діяльності, перелік яких визначений цим Законом, в рамках яких проекти отримують підтримку на реалізацію в умовах спеціального режиму;

11) проект - комплекс організаційно-правових, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб'єктами господарювання та оформлені у вигляді документу, що містить техніко-економічне, правове й організаційне обґрунтування здійснення певної комерційної ідеї, визначає її цілі, етапи і строки виконання, обсяги фінансування, строки окупності, що спрямовано на створення і реалізацію певного продукту або продукції з метою отримання прибутку та/або досягнення іншого корисного ефекту. У цьому законі термін "проект" використовується для позначення інноваційних та інвестиційних проектів;

12) спеціальний режим інноваційно-інвестиційної діяльності технополісу П'ятихатки (далі - спеціальний режим) - правовий режим, що передбачає надання державної підтримки суб'єктам господарювання, які реалізують інноваційні та/або інвестиційні проекти у пріоритетних видах господарської діяльності у межах території технополісу П'ятихатки шляхом надання їм податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом;

13) технополіс - спеціальна економічна зона науково-технічного та інноваційно-впроваджувального типу, що становить собою частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальний режим інноваційно-інвестиційної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України шляхом запровадження пільгових митних, податкових та інших умов реалізації національними та іноземними юридичними і фізичними особами інноваційних та інвестиційних проектів, зареєстрованих в установленому чинними нормативно-правовими актами порядку;

14) учасник технополісу - суб'єкт господарювання, з яким органом управління технополісом укладено договір на реалізацію проекту.

Інші терміни, які використовуються у цьому Законі, застосовуються відповідно до визначень, встановлених чинним законодавством України.

Розділ 2. Спеціальний режим господарювання технополісу П'ятихатки

Стаття 3. Правовий статус технополісу П'ятихатки

1. Технополіс П'ятихатки (далі - технополіс) є спеціальною економічною зоною науково-технічного та інноваційно-впроваджувального типу, яка встановлюється у межах кордонів території Харківської області, та на якій запроваджується і діє спеціальний режим для реалізації національними та іноземними юридичними і фізичними особами інноваційних та інвестиційних проектів, зареєстрованих в установленому цим Законом порядку.

2. Загальні правові і економічні основи статусу технополісу як спеціальної економічної зони, а також загальні правила регулювання відносин його суб'єктів господарської діяльності з місцевими Радами народних депутатів, органами державної виконавчої влади та іншими органами визначаються Господарським кодексом України, Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та іншими законодавчими актами України.

Стаття 4. Особливості господарської діяльності на території технополісу

1. З метою стимулювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, впровадження та комерціалізації їх результатів на території технополісу запроваджується спеціальний режим.

2. Спеціальний правовий режим встановлюється для реалізації проектів у пріоритетних видах господарської діяльності, перелік яких визначений цим Законом, обраних за результатами кваліфікаційної експертизи і на предмет виконання яких укладено договір про реалізацію проекту.

Стаття 5. Пріоритетні види господарської діяльності

1. Пріоритетні для технополісу види господарської діяльності визначаються з метою першочергового стимулювання проведення наукових досліджень у відповідних сферах знань і впровадження їх результатів у реальному секторі економіки.

2. До пріоритетних для технополісу видів господарської діяльності належать:

- ядерна фізика;

- енергозбереження та нові технології виробництва енергії;

- нові технології в агропромисловому комплексі;

- авіація, верстатобудування, інноваційна мехатроніка;

- біотехнології, біомедицина і фармація;

- нові матеріали та нанотехнології;

- інформаційно-комунікаційні технології;

- приладобудування.

3. За поданням органу управління технополісом перелік пріоритетних видів господарської діяльності може бути доповнений чи уточнений відповідно до поточних завдань у соціально-економічній сфері Харківської області шляхом внесення змін до цього Закону.

Стаття 6. Зміст спеціального режиму технополісу

1. Спеціальний режим господарювання технополісу застосовується щодо реалізації інноваційного та інвестиційного проекту, який відповідає одному з пріоритетних видів господарської діяльності, отримав позитивний висновок експертної установи, а з суб'єктом господарювання - виконавцем проекту укладено договір про його реалізацію у порядку, встановленому цим Законом.

2. Спеціальний режим не розповсюджується на інші види діяльності суб'єктів господарювання, які отримали право реалізовувати проект в умовах спеціального режиму.

3. Спеціальний режим технополісу включає:

- пільговий режим оподаткування;

- спрощений порядок бухгалтерського обліку;

- митні пільги щодо товарів, необхідних для реалізації проекту;

- пільговий режим соціального забезпечення фізичних осіб, залучених до реалізації проекту;

- спрощений порядок залучення іноземних громадян для реалізації проектів;

- пріоритетне право отримання у користування земельних ділянок для їх забудови з метою реалізації проектів.

Стаття 7. Система органів управління спеціальним режимом технополісу

1. Систему органів управління спеціальним режимом у місті Харкові складають Харківська обласна державна адміністрація, Харківська міська рада та орган управління технополісом відповідно до Закону України "Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

2. До повноважень Харківської обласної державної адміністрації та Харківської міської ради з питань функціонування спеціальним режимом господарювання належать:

- внесення пропозицій щодо змін до змісту спеціального режиму, в тому числі його відміни, в порядку, встановленому чинним законодавством;

- вирішення разом з органами державної виконавчої влади та органом управління технополісом питань залучення за потреби представників суб'єктів господарювання та профспілкових організацій для розв'язання проблем, пов'язаних зі специфікою правового та фінансового забезпечення функціонування спеціального режиму господарювання, розбудовою об'єктів інфраструктури міста, соціального захисту громадян, які проживають на його території;

- укладення з органом управління технополісом генеральної угоди про передачу в її користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території міста, та природних ресурсів;

- інші.

3. Державне регулювання та контроль за додержанням вимог чинного законодавства суб'єктами господарювання на території технополісу, у тому числі при реалізації проектів в умовах спеціального режиму, здійснюють органи державної виконавчої влади України відповідно до компетенції та в межах наданих повноважень.

Стаття 8. Орган управління технополісом

1. Умови функціонування та загальне керівництво застосуванням спеціального режиму у технополісі здійснює орган управління технополісом.

2. Органом управління технополісом є Рада з питань спеціального режиму господарювання (далі - Рада), яка має статус юридичної особи і утворюється Харківською обласною державною адміністрацією та Харківською міською радою.

3. Орган управління технополісом створюється у формі бюджетної установи, підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом, та діє на підставі Положення, що розробляється і затверджується її засновниками. Рада вважається створеною з дня внесення відомостей про неї до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4. До повноважень органу управління технополісом зокрема належать:

- розроблення та затвердження вимог до проектів з метою визначення можливості їх реалізації в умовах спеціального режиму;

- організація проведення експертизи проектів для визначення підстав їх реалізації в умовах спеціального режиму;

- розгляд та затвердження за результатами експертизи проектів, які реалізуються в умовах спеціального режиму;

- ведення Переліку інноваційних та інвестиційних проектів, які реалізуються в умовах спеціального режиму;

- укладення договору на реалізацію проекту в умовах спеціального режиму;

- здійснення моніторингу функціонування спеціального режиму та формування щорічних звітів про результати його застосування;

- здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання умов договору на реалізацію проекту в умовах спеціального режиму та застосування передбачених у ньому санкцій;

- ініціювання внесення пропозицій щодо змін до змісту та умов застосування спеціального режиму у порядку, встановленому законодавством.

5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності органу управління технополісом здійснюється за рахунок:

- грошових та матеріальних внесків засновників;

- доходів від надання послуг;

- дотацій з бюджетів;

- кредитів банків та інших кредиторів;

- безоплатних внесків;

- інших джерел, не заборонених законом.

Стаття 9. Порядок та умови користування спеціальним режимом

1. Отримати право на реалізацію проекту в умовах спеціального режиму можуть будь-які суб'єкти господарювання (юридичні особи, фізичні особи-підприємці), в тому числі нерезиденти, шляхом подання заявки та проекту за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

2. Поданий до розгляду органом управління технополісом проект передається експертній установі для отримання висновку щодо його відповідності вимогам, що висуваються до проектів з метою їх реалізації в умовах спеціального режиму.

3. У разі одержання позитивного висновку експертизи щодо заявленого проекту та його відповідності умовам, визначеним у попередній частині цієї статті, орган управління технополісом приймає рішення щодо його затвердження, укладає із суб'єктом господарювання - виконавцем проекту договір на реалізацію проекту та вносить до Переліку.

Необхідними умовами отримання права на реалізацію проекту в умовах спеціального режиму є:

1) його відповідність одному з пріоритетних видів господарювання діяльності;

2) його реалізація у межах території технополісу.

4. Фізичні особи, які не мають статусу суб'єкта господарювання, мають право подати проект на розгляд органу управління технополісом в порядку, встановленому для суб'єктів господарювання. У разі отримання позитивного висновку експертизи таким проектом фізична особа до укладання договору на реалізацію проекту повинна обрати одну з організаційно-правових форм господарювання:

- зареєструватися як фізична особа-підприємець, або

- створити нову юридичну особу (одноособово чи разом з іншими засновниками), або

- залучити як виконавця проекту іншу юридичну особу, здійснюючи керівництво реалізацією проекту у складі такої юридичної особи як його працівник.

У разі невиконання цієї вимоги протягом одного місяця з моменту отримання висновку експертизи фізичною особою-заявником проект вважається неподаним.

5. Вищі навчальні заклади III, IV рівня акредитації та науково-дослідні установи, які знаходяться у межах території технополісу (далі - вищі навчальні заклади III, IV рівня акредитації та науково-дослідні установи), мають право подати проект щодо реалізації (впровадження) результатів власних наукових досліджень на розгляд органу управління технополісом в порядку, встановленому для суб'єктів господарювання.

У разі отримання позитивного висновку експертизи такого проекту та з метою його реалізації вищі навчальні заклади III, IV рівня акредитації та науково-дослідні установи мають право до укладання договору на реалізацію проекту створити юридичну особу (одноособово чи разом з іншими засновниками) у формі господарського товариства з обмеженою відповідальністю, виключним предметом діяльності якого є здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, з метою виконання проекту шляхом доведення результатів наукових досліджень до стану практичної реалізації (впровадження) та їх комерціалізація.

Вищі навчальні заклади III, IV рівня акредитації та науково-дослідні установи мають право на створення такої юридичної особи без отримання попередньої згоди органу, до сфери управління якого вони належать, з наступним його повідомленням протягом 7 днів з дати державної її державної реєстрації. В якості вкладу до статутного капіталу такої юридичної особи вищі навчальні заклади III, IV рівня акредитації та науково-дослідні установи передають право використання результатів інтелектуальної діяльності, в тому числі об'єктів права інтелектуальної власності, необхідних для виконання проекту, виключні права на які зберігаються за такими установами.

У випадку створення юридичної особи вищими навчальними закладами III, IV рівня акредитації або науково-дослідними установами спільно з іншими фізичними чи юридичними особами, частка таких установ має становити не менше однієї треті статутного капіталу юридичної особи. Частка інших засновників у статутному капіталі такої юридичної особи повинна бути сплаченою у грошовій формі не менш ніж на половину.

Грошова оцінка вкладу у вигляді права використання результатів інтелектуальної діяльності, в тому числі об'єктів права інтелектуальної власності, здійснюється засновниками шляхом прийняття рішення установчими зборами з наступним його затвердженням загальними зборами. У разі оцінки засновниками вартості такого вкладу більше, ніж 50 тисяч гривен, його оцінка має бути проведена незалежним суб'єктом оціночної діяльності до затвердження рішення з цього питання загальними зборами.

У разі неприйняття рішення вищим навчальним закладом III, IV рівня акредитації або науково-дослідною установою щодо створення юридичної особи з метою виконання поданого проекту протягом одного місяця з моменту отримання висновку щодо нього проект вважається неподаним.

Стаття 10. Учасники технополісу

1. Суб'єкт господарювання стає учасником технополісу та користується умовами спеціального режиму для реалізації заявленого проекту з моменту укладення з ним органом управління технополісом договору на реалізацію проекту відповідно до вимог цього Закону.

2. Орган управління технополісом протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про затвердження проекту, який отримав позитивний висновок експертизи, та внесення запису про нього до Переліку, укладає договір на реалізацію проекту з суб'єктом господарювання - заявником.

3. Орган управління спеціальним режимом надає відомості про укладення з суб'єктом господарювання договору на реалізацію проекту та внесення проекту до Переліку органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Державної митної служби не пізніше наступного робочого дня з дня укладення відповідного договору.

Стаття 11. Експертиза проекту

1. Об'єктами експертизи відповідно до цього Закону є інноваційні та інвестиційні проекти.

2. Для організації проведення експертизи проектів орган управління технополісом визначає експертну установу. Експертиза проектів здійснюється співробітниками експертної установи або залученими нею суб'єктами науково-технічної експертизи відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" на підставі трудових або цивільно-правових угод протягом п'ятнадцяти календарних днів з дати надходження документів до експертної установи.

3. Експертна установа укладає з замовником експертизи договір на проведення експертизи, істотними умовами якого є: об'єкт експертизи; умови проведення експертизи; права та обов'язки сторін; термін проведення експертизи; порядок розрахунків; умови, що впливають на зміну або припинення договірних відносин; відповідальність за достовірність висновку експертизи, відповідальність за порушення сторонами договірних зобов'язань, інші істотні умови, які випливають із специфіки об'єкта експертизи.

4. Експерти несуть відповідальність за повноту і достовірність експертизи проектів та за збереження конфіденційності інформації, пов'язаної з поданими документами.

5. Для запобігання випадків прийняття експертами упередженого рішення експертиза проекту проводиться анонімно, без повідомлення експертам імені (найменування) заявника.

6. Експертиза проектів проводиться за рахунок коштів заявника.

7. За результатами експертизи проекту експертна установа приймає і направляє до органу управління технополісом одне з таких рішень:

1) про відповідність проекту вимогам, встановленим з метою визначення можливості реалізації проектів в умовах спеціального режиму;

2) про невідповідність проекту вимогам, встановленим з метою визначення можливості реалізації проектів в умовах спеціального режиму.

8. Експертна установа зобов'язана вказати в рішенні про невідповідність проекту вимогам, встановленим з метою визначення можливості реалізації проектів в умовах спеціального режиму, мотивовані підстави такої відмови. Дане рішення може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

Стаття 12. Моніторинг та контроль за дотриманням умов спеціального режиму технополісу

1. Орган управління технополісом здійснює моніторинг функціонування спеціального режиму та контроль за дотриманням суб'єктами господарювання умов договору на реалізацію проекту.

2. За результатами реалізації проектів учасники подають щорічно до 30 листопада органу управління технополісом звіти відповідно до умов договору на реалізацію проекту для визначення ефективності застосування спеціального режиму щодо конкретного проекту, а також ефективності функціонування спеціального режиму технополісу в цілому.

3. За результатами моніторингу орган управління технополісом визначає кількість проектів, реалізованих в умовах спеціального режиму за кожним пріоритетним видом господарської діяльності, розробляє на основі отриманих результатів пропозиції щодо їх перегляду.

Стаття 13. Відповідальність за порушення умов спеціального режиму технополісу

1. Суб'єкти господарювання, які реалізують проекти в умовах спеціального режиму, несуть відповідальність за зловживання отриманими пільгами та іншими преференціями, зокрема, за нецільове використання таких коштів, у формі відшкодування збитків державного і місцевого бюджетів у розмірі отриманих пільг. Суб'єкти господарювання, які порушили умови спеціального режиму технополісу, зобов'язані сплатити усі податкові, обов'язкові соціальні та митні платежі з моменту встановлення нецільового використання наданих пільг.

Порядок обчислення та сплати зазначених платежів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 3. Договір на реалізацію проекту

Стаття 14. Предмет та умови договору на реалізацію проекту

1. Договір на реалізацію проекту укладається між учасником технополісу та органом управління технополісом.

У випадку, якщо для здійснення діяльності за проектом учаснику технополісу необхідна земельна ділянка, розташована у межах території технополісу, договір на реалізацію проекту укладається між таким учасником, органом управління технополісом та залежно від місця розташування та мети використання земельної ділянки з органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень щодо передачі земельних ділянок у власність або користування, визначених чинним законодавством.

У випадку, якщо для здійснення діяльності за проектом учаснику технополісу необхідна оренда державного і (або) комунального майна, розташованого у межах території технополісу, договір на реалізацію проекту укладається між таким учасником, органом управління технополісом та Фондом державного майна України або його регіональним відділенням.

2. Протягом строку дії договору на реалізацію проекту сторони мають наступні обов'язки:

- учасник технополісу зобов'язується здійснювати діяльність, передбачену договором на реалізацію проекту, а також сприяти органу управління технополісом в частині здійснення контролю за виконанням умов зазначеного договору, у тому числі забезпечувати безперешкодний допуск посадових осіб органу управління технополісом до об'єктів, що використовуються для реалізації проекту, вчасно подавати у строки, встановлені договором, до органу управління технополісом в усній та/або письмовій (електронній) формі необхідну для здійснення контролю інформацію. Учасник технополісу не має права передавати свої права та обов'язки за договором на реалізацію проекту іншій особі;

- орган управління технополісом зобов'язується здійснювати повноваження, передбачені цим Законом та Положенням, на підставі якого він діє, в тому числі забезпечити створення об'єктів інфраструктури;

- органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язуються здійснювати повноваження, передбачені цим Законом, в тому числі надати учаснику технополісу в оренду земельну ділянку, яка необхідна йому для виконання проекту;

- Фонд державного майна України, його регіональні відділення зобов'язані у строк, встановлений договором, надати учаснику технополісу в оренду державне і (або) комунальне майно, розташоване у межах території технополісу, необхідне для виконання проекту.

Договір на реалізацію проекту може містити інші права та обов'язки сторін.

3. Договір оренди державного та (або) комунального майна, розташованого у межах території технополісу, укладається з учасником технополісу на термін дії договору на реалізацію проекту, якщо менший строк не заявлений учасником технополісу. Типова форма договору оренди такого майна, затверджуються Фондом державного майна України.

4. У випадку, якщо договір на реалізацію проекту передбачає будівництво нових і (або) реконструкцію наявних об'єктів інфраструктури, учасник технополісу протягом строку, передбаченого договором на реалізацію проекту, зобов'язується надати проектну документацію, провести її погодження в порядку, встановленому цим Законом, забезпечити додержання будівельних, санітарних та інших правил та нормативів, виконувати функції замовника та інвестора при будівництві та (або) реконструкції об'єктів інфраструктури. У цьому випадку вповноважені органи забезпечують оперативний пошук можливих варіантів земельних ділянок для реалізації проекту та після узгодження з учасником технополісу, затверджують рішення про її надання для забудови, організовують розроблення будівельного паспорта та забезпечують спрощений порядок надання дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт відповідно до положень цього Закону.

5. Договором на реалізацію проекту може бути передбачено на випадок його розірвання з підстав, передбачених цим Законом, обов'язок учасника технополісу розпорядитися розташованими збудованими об'єктами нерухомості, що належать йому на праві власності, в тому числі об'єктами незавершеного будівництва, шляхом продажу їх особі, зареєстрованій в якості учасника технополісу.

Стаття 15. Форма договору на реалізацію проекту

1. Договір на реалізацію проекту укладається в письмовій формі шляхом складання єдиного документа, підписаного сторонами. Типові форми договорів на реалізацію проекту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. Документи, необхідні для укладення договору на реалізацію проекту

1. Заявник подає або надсилає, в тому числі засобами електронного зв'язку, до органу управління технополісом заявку на укладення договору на реалізацію проекту (далі - заявка) за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

2. До заявки заявник додає:

1) проект;

2) витяг з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3) копії установчих документів (для юридичних осіб);

4) копії паспорта та ідентифікаційного номеру (для фізичних осіб).

3. Документи, зазначені в частині 2 цієї статті, приймаються за описом органом управління технополісом, який направляє або вручає заявнику копію опису з зазначенням дати надходження та переліку наданих документів.

4. За результатами попередньої експертизи заявки та проекту не пізніше ніж через три робочих дні з дати надходження документів орган управління технополісом приймає і направляє заявнику одне з таких рішень:

1) про передачу проекту до експертної установи;

2) про відмову в розгляді заявки.

5. Відмова у розгляді заявки за результатами попередньої експертизи допускається тільки у разі:

1) неподання особою документів, зазначених у частині 2 цієї статті;

2) невідповідності діяльності заявника видам господарської діяльності, які визнано пріоритетними;

3) відсутності в межах території технополісу державного і (або) муніципального майна, яке відповідає умовам такої заявки та необхідне заявнику для реалізації проекту;

4) відсутності в межах території технополісу вільної земельної ділянки, що відповідає умовам, зазначеним в такій заявці, та необхідна заявнику для реалізації проекту.

6. Експертиза проекту проводиться відповідно до цього Закону та методики, затвердженої органом управління технополісом, яка визначає завдання експертизи, порядок її проведення, вимоги до документів, що подаються заявниками для проведення експертизи проекту, а також вимоги, що висуваються до проектів з метою їх реалізації в умовах спеціального режиму.

7. Протягом п'яти днів з дня отримання висновку експертної установи орган управління технополісом приймає остаточне рішення щодо заявки й направляє заявникові повідомлення:

1) про укладення договору на реалізацію проекту;

2) про відмову в укладенні договору на реалізацію проекту.

8. Орган управління технополісом у рішенні про відмову у розгляді заявки або про відмову в укладенні договору на реалізацію проекту зобов'язаний вказати мотивовані підстави такої відмови. Дане рішення може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

Стаття 17. Порядок укладення договору на реалізацію проекту

1. Протягом двох робочих днів з дати прийняття рішення про укладення з заявником договору на реалізацію проекту орган управління технополісом готує і передає заявнику відповідний примірник договору.

2. Договір на реалізацію проекту набуває чинності з дня його підписання сторонами, якщо інше не зазначено в самому договорі.

3. Усі зміни, внесені в договір на реалізацію проекту, оформляються додатковою угодою до договору на реалізацію проекту.

Стаття 18. Відповідальність за порушення умов договору на реалізацію проекту

1. За порушення умов договору на реалізацію проекту в умовах спеціального режиму технополісу його учасники несуть відповідальність у вигляді:

1) за істотні порушення:

- розірвання договору на реалізацію проекту;

- виключення проекту з Переліку інноваційних та інвестиційних проектів, які реалізуються в умовах спеціального режиму;

2) за порушення показників та строків реалізації проекту орган управління технополісом може прийняти рішення про розроблення учасником технополісу плану додаткових заходів для надолуження показників чи строків реалізації проекту шляхом внесення змін до договору на реалізацію проекту у порядку, передбаченому даним Законом.

2. Підставою для виключення відповідальності за невиконання проекту є науково обґрунтована неможливість реалізації інноваційного проекту, підтверджена висновком експертної установи.

Стаття 19. Зміна умов договору на реалізацію проекту

1. Учасник технополісу має право ініціювати зміну умов договору на реалізацію проекту, пов'язаних зі зміною показників чи строків реалізації проекту, шляхом подання, в тому числі засобами електронного зв'язку, до органу управління технополісом пропозиції щодо внесення таких змін до договору на реалізацію проекту за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, а також самих змін до проекту у вигляді окремого документу.

2. Документи, зазначені в частині 1 цієї статті, приймаються за описом органом управління технополісом, який направляє або вручає заявнику копію опису з зазначенням дати надходження документів.

3. Не пізніше, ніж через три робочих дні з дати надходження документів, орган управління технополісом передає пропозиції щодо внесення змін до проекту до експертної установи.

4. Експертиза змін до проекту проводиться в тому ж порядку, що й експертиза самого проекту.

5. Протягом п'яти днів з дня отримання висновку експертної установи орган управління технополісом приймає остаточне рішення щодо пропозиції щодо внесення змін до договору на реалізацію проекту й направляє заявникові повідомлення:

1) про погодження внесення змін до умов договору на реалізацію проекту;

2) про відмову у погодженні внесення змін до умов договору на реалізацію проекту.

6. Зміни, що вносяться до договору на реалізацію проекту і не стосуються його істотних умов, оформляються додатковою угодою без розгляду їх експертною установою, про що органом управління технополісом приймається відповідне рішення на підставі документів, поданих учасником спеціального режиму, які підтверджують обґрунтованість внесення таких змін.

7. Протягом двох робочих днів з дати прийняття рішення про погодження внесення змін до умов договору на реалізацію проекту орган управління технополісом готує і передає заявнику відповідний примірник додаткової угоди до договору.

8. Додаткова угода до договору на реалізацію проекту укладається в письмовій формі шляхом складання єдиного документа, підписаного сторонами, та набуває чинності з дня його підписання сторонами, якщо інше не зазначено в самій додатковій угоді.

Стаття 20. Строк дії договору на реалізацію проекту

1. Договір на реалізацію проекту укладається на термін реалізації проекту, зазначений у рішенні про укладення з заявником договору на реалізацію проекту, якщо інше не зазначено в самому договорі.

Стаття 21. Припинення дії договору на реалізацію проекту

1. Дія договору на реалізацію проекту припиняється:

1) після закінчення строку, на який він був укладений;

2) у разі його розірвання;

3) у разі реєстрації припинення діяльності юридичної особи або діяльності фізичної особи як підприємця;

4) у разі припинення дії спеціального режиму господарювання у технополісі.

Стаття 22. Розірвання договору на реалізацію проекту

1. Розірвання договору на реалізацію проекту допускається за згодою сторін.

2. Договір на реалізацію проекту може бути розірвано судом на вимогу однієї зі сторін у зв'язку з істотним порушенням його умов іншою стороною, суттєвою зміною обставин або з інших, передбачених цим Законом, підстав.

3. Істотним порушенням учасником технополісу умов договору на реалізацію проекту є:

- здійснення підприємницької діяльності, не передбаченої договором на реалізацію проекту;

- нецільове використання пільг, передбачених цим Законом;

- відсутність фактичного виконання проекту протягом двадцяти чотирьох місяців поспіль з моменту укладення договору на реалізацію проекту;

- неподання органу управління технополісом у строк, встановлений договором на реалізацію проекту, проектної документації та результатів інженерних вишукувань, необхідних для здійснення передбачених бізнес-планом заходів, з метою проведення державної експертизи проектної документації та результатів інженерних вишукувань, їх узгодження в разі, якщо їх подання передбачено договором на реалізацію проекту.

2. У разі відмови органів державної влади чи органів місцевого самоврядування укласти договір оренди земельної ділянки та (або) договір оренди державного і (або) муніципального майна учасник технополісу має право звернутися до суду з вимогою про розірвання договору на реалізацію проекту та відшкодування збитків або про укладення договору оренди земельної ділянки та (або) договору оренди державного і (або) муніципального майна у примусовому порядку.

3. У договорі на реалізацію проекту можуть бути вказані інші дії учасника технополісу, органу управління технополісом, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що визнаються ними істотними порушеннями умов договору на реалізацію проекту.

Стаття 23. Наслідки припинення дії договору на реалізацію проекту

1. У разі припинення дії договору на реалізацію проекту витрати, понесені у зв'язку з його виконанням учасником технополісу, не відшкодовуються, а така особа втрачає такий свій статус.

2. Особа, що втратила статус учасника технополісу, в тому числі у зв'язку з достроковим припиненням дії договору на реалізацію проекту, має право продовжувати здійснювати підприємницьку діяльність на території Харківської області на загальних підставах.

3. У разі припинення дії договору на реалізацію проекту договір оренди державного і (або) муніципального майна та договір оренди земельної ділянки, укладені на умовах, передбачених договором на реалізацію проекту, припиняють свою дію відповідно до чинного законодавства.

4. Якщо інше не передбачено договором на реалізацію проекту, особа, що втратила статус учасника технополісу, в тому числі у зв'язку з достроковим припиненням дії договору на реалізацію проекту, має право розпорядитися рухомим і нерухомим майном, що набуто у зв'язку з реалізацією такого проекту і належить їй на праві власності, на свій розсуд відповідно до чинного законодавства при дотриманні умов цього Закону.

Розділ 4. Зміст спеціального режиму технополісу

Стаття 24. Особливості оподаткування в умовах спеціального режиму

1. При реалізації проектів в умовах спеціального режиму учасники технополісу користуються пільговим режимом оподаткування, що передбачає застосування пільгових ставок податку на прибуток, мита, податку на доходи фізичних осіб, земельного податку, автоматичне бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість.

2. Розмір ставок податків та інші елементи змісту спеціального режиму оподаткування учасників технополісу визначається Податковим кодексом України.

3. Спеціальний режим оподаткування учасників технополісу застосовується виключно щодо виконання проектів, щодо яких з органом управління технополісом укладено договір на їх реалізацію.

4. З метою застосування пільгового режиму оподаткування учасники технополісу ведуть окремий бухгалтерський та податковий облік проектів, щодо яких укладено з органом управління технополісом договір на їх реалізацію.

Стаття 25. Митне регулювання відносин при реалізації проектів в умовах спеціального режиму

1. Учасникам технополісу під час реалізації ними проектів відповідно до укладених з органом управління технополісом договорів на реалізацію проектів надаються пільги щодо сплати ввізного мита.

2. Сировина, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари, які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам та міжнародним стандартам, при ввезенні в Україну для використання учасниками технополісу при реалізації у встановленому цим Законом порядку проектів звільняються від сплати ввізного мита.

3. Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

4. У разі нецільового використання зазначених сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих та інших товарів учасник технополісу зобов'язаний сплатити ввізне мито до бюджету у повному обсязі.

5. Учасники технополісу, які реалізують проекти відповідно до укладених з органом управління технополісом договорів, щоквартально складають звіти про ввезені ними сировину, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари, а також про їх цільове використання відповідно до порядку, встановленого Державною митною службою України.

6. Пільги, передбачені цією статтею, застосовуються з моменту укладення учасником технополісу договору на реалізацію проекту з органом управління технополісом.

7. Щодо експорту товарів (робіт, послуг), вироблених при реалізації проекту в умовах спеціального режиму, не встановлюються і не розповсюджуються квоти, встановлені на аналогічну продукцію українського походження, а також не запроваджується режим ліцензування.

Стаття 26. Особливості трудових відносин і соціального забезпечення при реалізації проектів в умовах спеціального режиму технополісу

1. Відносини, пов'язані зі здійсненням фізичними особами діяльності при реалізації проектів в умовах спеціального режиму на підставі трудового договору (контракту), регулюються Кодексом законів про працю України, іншими актами трудового законодавства з особливостями, встановленими Законами України "Про інвестиційну діяльність", "Про інноваційну діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" та цим Законом.

2. Гарантії оплати праці та соціального забезпечення фізичних осіб, які здійснюють діяльність при реалізації проектів в умовах спеціального режиму, передбачені цим Законом, не застосовуються у разі, якщо:

1) робота виконується фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності самостійно;

2) фізична особа виконує роботу за цивільно-правовим договором.

3. Трудовий договір з фізичною особою, яка здійснює діяльність при реалізації проектів в умовах спеціального режиму, укладається у письмовій формі відповідно до положень Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства.

У трудовому договорі з фізичною особою, яка здійснює наукову, науково-технічну, інноваційно-впроваджувальну діяльність при реалізації проектів в умовах спеціального режиму, обов'язково мають бути визначені:

- умови виплати додаткової матеріальної винагороди працівника за впровадження створеного ним об'єкту права інтелектуальної власності як інноваційного продукту у виробництво або інше практичне застосування в процесі здійснення інноваційної діяльності;

- застереження щодо нерозголошення комерційної таємниці та іншої захищеної законом інформації;

- умови щодо захисту прав роботодавця у разі звільнення працівника з роботи стосовно прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а також заборони недобросовісної конкуренції з боку працівника.

4. Оплата праці фізичної особи, яка здійснює діяльність при реалізації проектів в умовах спеціального режиму, має забезпечувати належні матеріальні умови для ефективної творчої самостійної праці, підвищення престижу наукової, науково-технічної та інноваційно-впроваджувальної діяльності, мотивацію та стимулювання працівників до розроблення інноваційного продукту, підвищення кваліфікації таких осіб.

5. Заробітна плата фізичних осіб, які здійснюють наукову, науково-технічну, інноваційно-впроваджувальну діяльність, складається з посадових окладів (ставок), премій, доплат за наукові ступені, вчені звання, надбавок за стаж наукової роботи та інших надбавок, доплат і винагород, у тому числі за впровадження створеного ним об'єкту права інтелектуальної власності як інноваційного продукту у виробництво або інше практичне застосування в процесі здійснення інноваційної діяльності.

6. Посадові оклади (ставки) для фізичних осіб, які на підставі трудового договору здійснюють наукову, науково-технічну, інноваційно-впроваджувальну діяльність при реалізації проектів в умовах спеціального режиму в наукових і науково-дослідних установах, діяльність яких фінансується з бюджету, встановлюються на рівні не нижче посадових окладів (ставок) викладачів відповідної кваліфікації вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації.

7. Умови оплати праці фізичних осіб, які на підставі трудового договору здійснюють наукову, науково-технічну, інноваційно-впроваджувальну діяльність при реалізації проектів в умовах спеціального режиму на підприємствах, в установах, організаціях недержавної форми власності, визначаються у колективних договорах та трудових договорах, але не нижче від встановлених пунктом 6 цієї статті.

8. Пенсійне забезпечення та соціальний захист фізичних осіб, які здійснюють наукову, науково-технічну, інноваційно-впроваджувальну діяльність при реалізації проектів в умовах спеціального режиму, здійснюється відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Колективними договорами наукових установ, підприємств, організацій, що здійснюють інноваційну діяльність, мають передбачатися заходи соціального захисту фізичних осіб, які на підставі трудового договору здійснюють наукову, науково-технічну, інноваційно-впроваджувальну діяльність при реалізації проектів в умовах спеціального режиму, за рахунок власних коштів цих установ, підприємств, організацій.

9. Для учасників технополісу єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлюється у розмірі 7 відсотків бази нарахування єдиного внеску, визначеної пунктом 1 частини 1 статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", незалежно від класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено цих учасників.

Стаття 27. Особливості залучення іноземних громадян для реалізації проектів в умовах спеціального режиму технополісу

1. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах (далі - іноземці), користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

2. Іноземці, які відповідно до цього Закону прибули в Україну для працевлаштування та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні.

3. Учасники технополісу при реалізації проекту використовують працю іноземців без отримання дозволу на працевлаштування.

4. Підставою для отримання іноземцем візи відповідного типу, реєстрації місця тимчасового проживання в Україні та оформлення посвідки на тимчасове проживання є:

- заява іноземця;

- дійсний поліс медичного страхування;

- подання органу управління технополісом;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію учасника технополісу, що використовує працю іноземця.

5. Трудовим договором (контрактом) з іноземцем, який здійснює діяльність при реалізації проектів в умовах спеціального режиму, не може бути передбачено умови праці гірші, а розмір заробітної плати менший, ніж для громадян України, що виконують аналогічну роботу.

6. Забороняється наймати іноземця на роботу, яка відповідно до законодавства пов'язана з належністю до громадянства України та/або потребує надання допуску до державної таємниці.

Стаття 28. Правові форми та порядок надання і використання земельних ділянок для реалізації проектів в умовах спеціального режиму технополісу

1. Для реалізації проектів в умовах спеціального режиму учасникам технополісу за рахунок земель державної чи комунальної власності надаються земельні ділянки в постійне користування, оренду чи передаються у приватну власність відповідно до умов договору на реалізацію проекту.

2. Громадяни та юридичні особи набувають права власності та/або права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених Земельним кодексом України (окрім земельних торгів).

3. Викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, для реалізації проектів в умовах спеціального режиму, здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування у випадках та в порядку, встановлених Законом України "Про відчуження земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

4. Земельні ділянки, що використовуються учасниками технополісу при реалізації проектів, звільняються від обкладення податком на землю на підставі та відповідно положень Податкового кодексу України.

Стаття 29. Повноваження органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади при здійсненні містобудівної діяльності

1. Рішення з питань планування та забудови території в межах технополісу, пов'язані з реалізацією проектів в умовах спеціального режиму, приймаються місцевою радою та її виконавчим органом, а також органами державної виконавчої влади в межах повноважень, визначених цим Законом, з урахуванням вимог містобудівної документації та забезпечення інтересів інвестиційної діяльності у порядку, встановленому Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Питання щодо надання земельних ділянок суб'єктам господарювання з метою реалізації проекту, в тому числі забудови, в умовах спеціального режиму вирішується місцевою радою у першочерговому порядку після укладання договору на реалізацію проекту в порядку, встановленому цим Законом, за поданням органу управління технополісом, а рішення про це виноситься на затвердження на наступну сесію місцевої ради.

3. Забудова земельних ділянок, визначених для розміщення об'єктів, необхідних для реалізації проекту в умовах спеціального режиму, здійснюється на підставі будівельного паспорта.

4. Розроблення будівельного паспорта здійснюється на підставі генерального плану міста, а за наявності, - плану зонування території та детальних планів територій.

5. Надання будівельного паспорта здійснюється спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

6. Порядок видачі та форма будівельного паспорта визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

7. Проектування об'єктів, необхідних для реалізації проекту в умовах спеціального режиму, на основі будівельного паспорта здійснюється без отримання окремих містобудівних умов та обмежень. Проектна документація на будівництво (реконструкцію) таких об'єктів розробляється, погоджується, затверджується, а також підлягає експертизі відповідно до вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та інших чинних нормативно-правових актів.

8. Підставою для здійснення підготовчих та будівельних робіт в процесі спорудження (реконструкції) об'єктів, необхідних для реалізації проекту в умовах спеціального режиму, відповідно до будівельного паспорту є реєстрація інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання підготовчих та будівельних робіт незалежно від категорії складності об'єктів будівництва.

9. Місця будівництва об'єктів, необхідних для реалізації проекту в умовах спеціального режиму і які будуються на основі будівельного паспорту, підлягають державному архітектурно-будівельному контролю відповідно до ст. 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю у межах наданих їх повноважень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 30. Особливості застосування законодавства у сфері здійснення державних закупівель

1. До правовідносин щодо укладення та виконання договорів підряду на здійснення будівельних робіт в процесі спорудження (реконструкції) об'єктів, необхідних для реалізації проекту в умовах спеціального режиму, незалежно від джерел їхнього фінансування не застосовуються вимоги Закону України "Про здійснення державних закупівель", інших законодавчих актів у сфері здійснення державних закупівель, а також норми законодавства України про порядок державного фінансування капітального будівництва.

Стаття 31. Особливості будівництва об'єктів в умовах спеціального режиму технополісу

1. Для об'єктів, необхідних для реалізації проекту в умовах спеціального режиму і які будуються (реконструюються) у межах території технополісу, за рішенням замовника може бути передбачено застосування автономних систем інженерного забезпечення незалежно від наявності чи відсутності на відповідній території необхідного водо-, тепло-, електро-, газопостачання.

2. Замовники об'єктів, необхідних для реалізації проекту в умовах спеціального режиму і які будуються (реконструюються) у межах території технополісу, не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту незалежно від виду об'єкта та джерел, за рахунок яких фінансується його будівництво (реконструкція).

Стаття 32. Особливості діяльності юридичних осіб - учасників технополісу, створених вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами

1. Юридичні особи, створені вищими навчальними закладами III, IV рівня акредитації або науково-дослідними установами з метою виконання проекту в умовах спеціального режиму, не мають право передавати права на використання результатів інтелектуальної діяльності, в тому числі об'єктів права інтелектуальної власності, переданих як внески до їх статутного фонду такими засновниками, на підставі договорів, а також на інших підставах, якщо інше не передбачено законом.

2. Вищі навчальні заклади III, IV рівня акредитації та науково-дослідні установи мають право надавати юридичним особам, створеним ними з метою виконання проекту в умовах спеціального режиму, в оренду на підставі відповідного договору приміщення та обладнання, що знаходяться у них на праві оперативного управління без одержання попередньої згоди органу, до сфери управління якого вони належать, але з його повідомленням, а також у випадках, встановлених законом, повідомленням Фонду державного майна України протягом 7 днів з дня укладення договору оренди.

Орендодавець має право вільного розпорядження коштами, отриманими від оренди такого державного майна заснованими ними юридичними особами-учасниками технополісу.

3. Вищі навчальні заклади III, IV рівня акредитації та науково-дослідні установи мають право вільно реалізовувати корпоративні права, що слідують з володіння часткою у статутному капіталі створених ними юридичних осіб, відповідно до вимог чинного законодавства України. Зазначені установи мають право розпорядження такими правами за умови отримання попередньої згоди органу, до сфери управління якого вони належать.

4. Вищі навчальні заклади III, IV рівня акредитації та науково-дослідні установи мають право вільно розпоряджатися доходами, одержаними ними від реалізації корпоративних прав, що слідують з володіння часткою у статутному капіталі створених ними юридичних осіб, у тому числі дивідендами.

Розділ 5. Правові засади державного політики з питань реалізації спеціального режиму технополісу

Стаття 33. Гарантії дотримання прав учасників спеціального режиму

1. З метою забезпечення стабільності спеціального режиму технополісу держава гарантує поширення на його учасників та незмінність системи державних гарантій, зокрема:

- незмінність умов реалізації проекту на весь час дії договору на реалізацію проекту в умовах спеціального режиму, який був чинний на момент укладення такого договору, не залежно від зміни положень законодавства протягом цього строку, в тому числі з питань оподаткування, митного регулювання та соціального забезпечення;

- вільне використання доходів і переказ, у тому числі за кордон, прибутків, одержаних в результаті реалізації проектів в умовах спеціального режиму, а також вільне розпорядження об'єктами, вкладеними або отриманими в результаті реалізації проекту в умовах спеціального режиму, після його завершення;

- захист інтересів учасників технополісу на випадок примусового вилучення будь-яких цінностей, що вкладаються з метою реалізацію проекту, а також від незаконних дій органів влади та їх посадових осіб шляхом відшкодування збитків, завданих їм такими суб'єктами і діями, у повному обсязі, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду;

- компенсація, яка виплачується учаснику технополісу в рахунок відшкодування збитків, повинна бути адекватною, ефективною та визначатися за поточними ринковими цінами на момент її добровільної сплати боржником або прийняття судового рішення про відшкодування;

- сума компенсації, яка виплачується учаснику технополісу в рахунок відшкодування збитків, підлягає першочерговому задоволенню порівняно з іншими вимогами до боржників, у тому числі органів влади та їх посадових осіб, у валюті інвестування або іншій валюті, узгодженій з учасником відповідно до вимог чинного валютного законодавства.

2. Інвестиції, внесені з метою реалізації проектів в умовах спеціального режиму технополісу, не підлягають націоналізації.

3. Органи державної влади та їх посадові особи не мають права реквізувати інвестиції, внесені з метою реалізації проектів в умовах спеціального режиму, крім випадків здійснення рятувальних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція може бути здійснена лише на підставі рішення органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України, і в порядку, встановленому законом.

Стаття 34. Державна підтримка наукової, науково-технічної, інноваційно-впроваджувальної діяльності

1. Учасники технополісу мають право на отримання передбачених ст. 17 Закону України "Про інноваційну діяльність" видів державної фінансової підтримки в порядку, встановленому чинним законодавством.

2. При вирішенні питання щодо вибору інноваційних проектів з метою надання державної підтримки для їх реалізації перевага надається інноваційним проектам, які реалізуються в умовах спеціального режиму технополісу та щодо яких укладено договір на їх реалізацію, за інших рівних умов.

3. Держава може встановлювати надання субвенцій, субсидій, дотацій на виконання інноваційних програм та реалізацію проектів в умовах спеціального режиму технополісу. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій з Державного бюджету України встановлюються окремим рядком у Державному Бюджеті України.

Стаття 35. Підтримка наукової, науково-технічної інноваційно-впроваджувальної діяльності органом місцевого самоврядування

1. Для здійснення фінансової підтримки проектів, щодо яких укладено договір на реалізацію в умовах спеціального режиму, орган місцевого самоврядування відповідно до ст. 20 Закону України "Про інноваційну діяльність" може створити комунальну небанківську інноваційну фінансово-кредитну установу, яка діє на підставі Статуту і підпорядковується його виконавчим органам.

2. Кошти комунальної небанківської інноваційної фінансово-кредитної установи формуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, залучених вітчизняних та іноземних інвестицій юридичних та фізичних осіб, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, власної чи спільної фінансово-господарської діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством України. Внески учасників комунальної небанківської інноваційної фінансово-кредитної установи можуть бути зроблені виключно в грошовій формі.

3. Забороняється використовувати для здійснення внесків до статутного капіталу комунальної небанківської інноваційної фінансово-кредитної установи кошти, отримані у кредит або позику, кошти, залучені від фізичних та юридичних осіб, що не є учасниками такої установи.

4. Комунальна небанківська інноваційна фінансово-кредитна установа відповідно до ст. 20 Закону України "Про інноваційну діяльність" надає учасникам спеціального режиму виключно для виконання проектів, щодо яких укладено договір на їх реалізацію, фінансову підтримку, види якої передбачені статтею 17 Закону України "Про інноваційну діяльність".

Розділ 6. Заключні положення

1. Дія даного Закону не розповсюджується на інвестиційні проекти, зареєстровані відповідно до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова" N 1714-III від 11 травня 2000 року.

2. Цей Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради України  

В. Рибак 

Опрос