Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения единства судебной практики

Проект закона Украины от 05.03.2014 № 2203-1
Дата рассмотрения: 05.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення єдності судової практики

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529):

1) статтю 13 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Висновки, які викладені у судових рішеннях Верховного Суду України, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із відповідними висновками Верховного Суду України. Вищі спеціалізовані суди зобов'язані привести свої роз'яснення рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства при вирішенні справ відповідної юрисдикції у відповідність із висновками, які викладені у судових рішеннях Верховного Суду України".

У зв'язку з цим частини третю, четверту вважати частинами четвертою, п'ятою;

2) у частині четвертій статті 17 слова "однакового застосування судами (судом) касаційної інстанції норм матеріального права" замінити словами "у визначених законом порядку та спосіб однакового застосування норм законодавства України всіма судами загальної юрисдикції";

3) частину четверту статті 19 доповнити реченням такого змісту:

"Кількість суддів у Верховному Суді України визначається цим Законом";

4) у пункті 2 частини першої статті 32 слова "а також розглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом, якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України буде встановлено, що така справа підлягає розгляду вищим спеціалізованим судом" виключити;

5) статтю 38 викласти у такій редакції:

"Стаття 38. Верховний Суд України - найвищий судовий орган

1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції, який у визначені законом порядку та спосіб забезпечує однакове застосування норм законодавства України всіма судами загальної юрисдикції, а також здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

2. Верховний Суд України:

1) переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень;

2) переглядає справи з підстав невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції рішенню Конституційного Суду України або висновку, викладеному в судовому рішенні Верховного Суду України;

3) переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

4) здійснює ведення та аналіз судової статистики, узагальнення судової практики, а також вивчає у судах нижчого рівня практику застосування норм законодавства України;

5) надає судам загальної юрисдикції роз'яснення рекомендаційного характеру щодо застосування норм законодавства України;

6) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

7) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

8) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.";

6) у частині першій статті 40:

у пункті 1 слова "бере участь у розгляді справи" замінити словами "здійснює судочинство";

у пункті 3 слова "його застосування" замінити словами "судової практики";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) бере участь у вивченні в судах нижчого рівня практики застосування норм законодавства України;".

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5;

7) пункт 1 частини першої статті 44 після слів "представляє суд як орган державної влади" доповнити словами "та всю систему судів загальної юрисдикції";

8) пункт 1 частини третьої статті 441 після слів "судової палати та" доповнити словами "у випадках, передбачених процесуальним законодавством, ";

9) у статті 45:

частину другу доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) надає судам роз'яснення рекомендаційного характеру щодо застосування норм законодавства України".

У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9;

10) у статті 46:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Склад Науково-консультативної ради при Верховному Суді України затверджується Пленумом Верховного Суду України з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для підготовки наукових висновків щодо застосування норм права, проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та з інших питань, які потребують наукового забезпечення";

частину третю доповнити реченням такого змісту:

"Склад редакційної колегії цього органу затверджується Пленумом Верховного Суду України";

11) частину четверту статті 138 після слів "суддів Конституційного Суду України" доповнити словами "та суддів судів загальної юрисдикції".

2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1) у третьому реченні частині третій статті 82 слова "у рішеннях" замінити словами "у постановах";

2) статтю 87 доповнити новою частиною такого змісту:

"За заявою учасників судового процесу копія судового рішення може бути також надіслана електронною поштою на зазначену у заяві електронну адресу."

3) частину першу статті 91 доповнити реченням такого змісту:

"Підставами апеляційного оскарження рішень чи ухвал місцевого господарського суду є їх незаконність і (або) необґрунтованість, а також невідповідність рішень місцевого господарського суду чи ухвал місцевого господарського суду, передбачених пунктами 3, 7 частини першої статті 106 цього Кодексу висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України";

4) у пункті 3 частини першої статті 94 слова "з посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані додатково" замінити словами "із зазначенням в чому полягає незаконність і (або необґрунтованість оскаржуваного рішення чи ухвали місцевого господарського суду і (або) його невідповідність висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України, з посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані додатково";

5) статтю 107 доповнити частиною другою такого змісту:

"Підставами касаційного оскарження є порушення або неправильне застосування господарським судом норм матеріального чи процесуального права, а також невідповідність оскаржуваного судового рішення висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України.";

6) пункт 4 частини першої статті 111 доповнити словами "і (або) невідповідності оскаржуваного судового рішення висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України";

7) частину першу статті 11115 після слова "прокурор" доповнити словами ", а також особи, які не брали участі у справі, якщо господарський суд вирішив питання про їх права та обов'язки,";

8) у частині першій статті 11116:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень";

доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції рішенню Конституційного Суду України або висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України";

9) у статті 11117:

частину першу викласти у такій редакції:

"Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 11116 цього Кодексу, може бути подана протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення суду касаційної інстанції щодо якого подано заяву про перегляд.";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 11116 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, якщо воно ухвалене після відповідного рішення Конституційного Суду України або постанови, в якій міститься висновок Верховного Суду України.".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

у частині четвертій слова "першою, другою" замінити словами "першою - третьою";

10) у частині другій статті 11118:

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень";

пункт 4 виключити;

11) у частині першій статті 11119:

у першому реченні абзацу першого слова "через Вищий господарський суд України виключити";

у пункті 3 слова "одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах" замінити словами "однієї і тієї самої норми права";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) копія рішення Конституційного Суду України або постанови Верховного Суду України, яка містить висновок про застосування норми права, у зв'язку з невідповідністю якому подана заява про перегляд судового рішення суду касаційної інстанції.";

12) у статті 11120:

у назві статті слова "Вищим господарським судом України" виключити;

у частині другій цифри та слово "11118 та 11119" замінити цифрами "11117 - 11119";

у частині першій слова ", яка надійшла до Вищого господарського суду України," виключити;

у частині третій та пункті 4 частини четвертої слова "Вищого господарського суду України" замінити словами "Верховного Суду України";

13) статтю 11121 викласти у такій редакції:

"Стаття 11121. Допуск справи до провадження

Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів, яка формується в порядку, встановленому частиною третьою статті 21 цього Кодексу.

За результатами розгляду питання про допуск справи до провадження протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії постановляється ухвала про допуск справи до провадження з одночасним відкриттям провадженням у справі або ухвала про відмову у такому допуску. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі та повинна бути обґрунтованою.

Копія ухвали про допуск справи надсилається разом з копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву. ";

14) статтю 11122 викласти у такій редакції:

"Стаття 11122. Підготовка справи до розгляду

Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:

1) направляє ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;

2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;

3) у разі необхідності доручає відповідним фахівцям Науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції;

4) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права та викликає цих представників до суду;

5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення справи.

Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій, суддя-доповідач постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.";

15) статтю 11123 викласти у такій редакції:

"Стаття 11123. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, встановленими для розгляду справи судом касаційної інстанції, з винятками і доповненнями, встановленими цією главою.

У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, встановлених пунктами 1, 3 частини першої статті 11116 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.

Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції або якщо вирішення питання про застосування норми права належить до двох або більше юрисдикцій, справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

У разі, якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (інша палата чи палати, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), які розглядали справу до моменту її передання, та палати (палат), які приймали відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 11116 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

Справи у Верховному Суді України розглядаються без виклику сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. У разі необхідності зазначені особи можуть бути викликані для надання пояснень у справі, однак їх неприбуття для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.

Якщо справа розглядається однією судовою палатою Верховного Суду України, головує на засіданні суддя-доповідач. Якщо справа розглядається на спільному засіданні судових палат, головує на засіданні Голова Верховного Суду України або за його дорученням заступник Голови Верховного Суду України.

Головуючий відкриває судове засідання, оголошує склад суду, роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки. Після проведення зазначених дій та розгляду клопотань сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та результати проведених ним підготовчих дій.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, у разі їх прибуття у судове засідання, мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. Першою дає пояснення особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення, а у разі якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Суд може обмежити тривалість надання пояснень, встановивши для всіх осіб, які беруть участь у справі, рівний проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання. Для з'ясування сутності норми права, яка неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.

Вислухавши пояснення осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду.";

16) статтю 11125 викласти у такій редакції:

"Стаття 11125. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви

Суд задовольняє заяву у випадку наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 11116 цього Кодексу.

За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 11116 цього Кодексу суд має право:

1) скасувати судове рішення повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції;

2) скасувати судове рішення (судові рішення) і залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної або касаційної інстанції;

3) скасувати судові рішення і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду;

4) скасувати судові рішення повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення.

За наявності підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 11116 цього Кодексу, суд має право:

1) скасувати судове рішення повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;

2) скасувати судове рішення повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;

3) скасувати судові рішення повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення.

У постанові Верховного Суду України, ухваленій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 11116 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися норма права.

Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою";

17) у статті 11126:

частину першу доповнити словами "або норма права застосована правильно";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"У постанові Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви, ухваленій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 11116 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися норма права";

18) у статті 11128:

частину першу викласти у такій редакції:

"Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 11116 цього Кодексу, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із судовим рішенням Верховного Суду України";

частину третю викласти у такій редакції:

"Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтею 11116 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття";

19) частину другу статті 112 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) невідповідність судового рішення господарського суду висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України, яка прийнята після набрання законної сили відповідним судовим рішенням";

20) у статті 113:

у частині першій слова "підстави, передбаченої пунктом 1" замінити словами "підстав, передбачених пунктами 1, 6";

частину другу доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) у випадку, встановленому пунктом 6 частини другої статті 112 цього Кодексу - з дня ухвалення постанови Верховного Суду України";

у пункті 4 частини шостої слова "підстави, передбаченої пунктом 1" замінити словами "підстав, передбачених пунктами 1, 6".

3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

1) у частині п'ятій статті 21 слова "у перегляді справи Верховним Судом України" виключити;

2) частину п'яту статті 88 після слів "касаційної інстанції" доповнити словами "чи Верховний Суд України";

3) у частині другій статті 214 слово "рішеннях" замінити словом "постановах";

4) статтю 222 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. За заявою осіб, які беруть участь у справі, копія судового рішення може бути також надіслана електронною поштою на зазначену у заяві електронну адресу. ";

5) статтю 292 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Підставами апеляційного оскарження судових рішень суду першої інстанції є їх незаконність і (або) необґрунтованість, а також невідповідність рішень чи ухвал суду першої інстанції, передбачених пунктами 1, 4, 14 частини першої статті 293 цього Кодексу, висновку, викладеному у постанові Верховного Суду України";

6) пункт 5 частини другої статті 295 доповнити словами "і (або) невідповідність оскаржуваного судового рішення висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України";

7) частину другу статті 324 доповнити словами "а також невідповідність судового рішення висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України";

8) пункт 5 частини другої статті 326 доповнити словами "і (або) невідповідність оскаржуваного судового рішення висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України";

9) частину першу статті 354 після слів "особи, які брали участь у справі" доповнити словами "а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки";

10) у частині першій статті 355:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень";

доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції рішенню Конституційного Суду України або висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України";

11) у статті 356:

частину першу викласти у такій редакції:

"Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, може бути подана протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення суду касаційної інстанції щодо якого подано заяву про перегляд. ";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, якщо воно ухвалене після відповідного рішення Конституційного Суду України або постанови, в якій міститься висновок Верховного Суду України".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

у частині четвертій слова "першою, другою" замінити словами "першою - третьою";

12) у частині другій статті 357:

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень";

пункт 4 виключити;

13) у частині першій статті 358:

у першому реченні абзацу першого слова "через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ" виключити;

у пункті 3 слова "одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах" замінити словами "однієї і тієї самої норми права";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) копія рішення Конституційного Суду України або постанови Верховного Суду України, яка містить висновок про застосування норми права, у зв'язку з невідповідністю якому подана заява про перегляд судового рішення";

14) у статті 359:

у назві статті слова "Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ" виключити;

у частині першій слова ", яка надійшла до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ," виключити;

у частині другій цифри та слово "357 та 358" замінити цифрами "356 - 358";

у частині третій та пункті 4 частини четвертої слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду України";

15) статтю 360 викласти у такій редакції:

"Стаття 360. Допуск справи до провадження

1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів, яка формується у порядку, встановленому частиною третьою статті 111 цього Кодексу.

2. За результатами розгляду питання про допуск справи до провадження та відкриття провадження у справі або відмову в такому допуску протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії постановляється ухвала. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі та повинна бути обґрунтованою.

3. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску особі, яка подала заяву.";

16) статтю 3601 викласти у такій редакції:

"Стаття 3601. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України

1. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:

1) направляє ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;

2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;

3) у разі необхідності доручає відповідним фахівцям Науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції;

4) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права та викликає цих представників до суду;

5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення справи.

3. Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій, суддя-доповідач постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.";

17) статтю 3602 викласти у такій редакції:

"Стаття 3602. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

1. Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, встановленими для розгляду справи судом касаційної інстанції, з винятками і доповненнями, встановленими цією главою.

2. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, встановлених пунктами 1, 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою у цивільних справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України.

Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції або якщо вирішення питання про застосування норми права належить до двох або більше юрисдикцій, справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

3. У разі, якщо під час розгляду справи у Верховному Суді України у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, відповідний склад суду (палата чи спільне засідання палат Верховного Суду України) встановить необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (інша палата чи палати, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), які розглядали справу до моменту її передання, та палати (палат), які приймали відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

4. Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

5. Справи розглядаються у Верховному Суді України без виклику сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. У разі необхідності зазначені особи можуть бути викликані для надання пояснень у справі, однак їх неприбуття для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.

6. Якщо справа розглядається однією судовою палатою Верховного Суду України, головує на засіданні суддя-доповідач. Якщо справа розглядається на спільному засіданні судових палат, головує на засіданні Голова Верховного Суду України або за його дорученням заступник Голови Верховного Суду України.

7. Головуючий відкриває судове засідання, оголошує склад суду, роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки. Після проведення зазначених дій та розгляду клопотань сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та результати проведених ним підготовчих дій.

8. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, у разі їх прибуття у судове засідання, мають право надати пояснення по суті заявлених вимог в порядку, визначеному частиною четвертою статті 333 цього Кодексу. Для з'ясування сутності норми права, яка неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.

9. Вислухавши пояснення осіб, зазначених у частині восьмій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

10. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду.";

18) статтю 3604 викласти у такій редакції:

"Стаття 3604. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви

1. Суд задовольняє заяву в разі наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 355 цього Кодексу.

2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 355 цього Кодексу суд має право:

1) скасувати судове рішення повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції;

2) скасувати судове рішення (судові рішення) і залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної або касаційної інстанції;

3) скасувати судові рішення і закрити провадження у справі або залишити заяву без розгляду;

4) скасувати судові рішення повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення.

3. За наявності підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, суд має право:

1) скасувати судове рішення повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;

2) скасувати судове рішення повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;

3) скасувати судові рішення повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення.

4. У постанові Верховного Суду України, ухваленій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися норма права.

5. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою";

19) у статті 3605:

частину першу доповнити словами "або норма права застосована правильно";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути вмотивованою.

У постанові Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви, ухваленій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися норма права";

20) у статті 3607:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із судовим рішенням Верховного Суду України";

частину третю викласти у такій редакції:

"Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтею 355 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття";

21) частину другу статті 361 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) невідповідність рішення, ухвали суду чи судового наказу висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України, яка прийнята після набрання законної сили відповідним судовим рішенням";

22) у статті 362:

у частині першій слова "підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 361" замінити словами "підстав, передбачених пунктами 1, 5 частини другої статті 361";

частину другу доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) у випадках, встановлених пунктом 5 частини другої статті 361 цього Кодексу - з дня ухвалення постанови Верховного Суду України".

4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

1) частину третю статті 33 доповнити реченням такого змісту:

"За згодою зазначених у цій частині осіб судові виклики та повідомлення можуть надсилатись за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію їх надсилання. ";

2) частину шосту статті 94 після слів "касаційної інстанції" доповнити словами "або Верховний Суд України";

3) у частині другій статті 161 слово "рішеннях" замінити словом "постановах";

4) статтю 167 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. За заявою особи, яка бере участь у справі, копія судового рішення може бути також надіслана електронною поштою на зазначену у заяві електронну адресу. ";

5) статтю 185 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Підставами апеляційного оскарження постанов чи ухвал суду першої інстанції є їх незаконність і (або) необґрунтованість, а також їх невідповідність висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України";

6) пункт 4 частини другої статті 187 доповнити словами "і (або) невідповідність оскаржуваного судового рішення висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України";

7) частину третю статті 211 доповнити словами "а також невідповідність оскаржуваного судового рішення висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України";

8) пункт 4 частини другої статті 213 доповнити словами "і (або) невідповідність оскаржуваного судового рішення висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України";

9) частину першу статті 236 після слів "особи, які беруть участь у справі" доповнити словами "а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки";

10) у частині першій статті 237:

у абзаці першому слова "виключно з мотивів" замінити словами "виключно з підстав";

пункт 1 викласти у такій редакції:

"неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень";

доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції рішенню Конституційного Суду України або висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України";

11) у статті 238:

частину першу викласти у такій редакції:

"Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, може бути подана протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення суду касаційної інстанції щодо якого подано заяву про перегляд. ";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, якщо воно ухвалене після відповідного рішення Конституційного Суду України або постанови, в якій міститься висновок Верховного Суду України.".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

у частині четвертій слова "першою, другою" замінити словами "першою - третьою";

12) у частині другій статті 239:

пункт 3 викласти у такій редакції: "3) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень";

пункт 4 виключити;

13) у частині першій статті 2391:

у першому реченні абзацу першого слова "через Вищий адміністративний суд України виключити";

у пункті 3 слова "одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах" замінити словами "однієї і тієї самої норми права";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) копія рішення Конституційного Суду України або постанови Верховного Суду України, яка містить висновок про застосування норми права, у зв'язку з невідповідністю якому подана заява про перегляд судового рішення";

14) у статті 2392:

у назві статті слова "Вищим адміністративним судом України" та слово "цього" виключити;

у частині першій слова ", яка надійшла до Вищого адміністративного суду України," виключити;

у частині другій цифри та слово "239 та 2391" замінити цифрами "238 - 2391";

у частині третій та пункті 4 частини четвертої слова "Вищого адміністративного суду України" замінити словами "Верховного Суду України";

15) статтю 240 викласти у такій редакції:

"Стаття 240. Допуск справи до провадження

1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів, яка формується без участі суддів, що прийняли рішення, яке оскаржується, в порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу.

2. За результатами розгляду питання про допуск справи до провадження та відкриття провадження у справі або відмову в такому допуску протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії постановляється відповідна ухвала. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі та повинна бути обґрунтованою.

3. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву.";

16) статтю 2401 викласти у такій редакції:

"Стаття 2401. Підготовка справи до розгляду

1. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:

1) направляє ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;

2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;

3) у разі необхідності доручає відповідним фахівцям Науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції;

4) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права та викликає цих представників до суду;

5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення справи.

2. Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій, суддя-доповідач постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.";

17) статтю 241 викласти у такій редакції:

"Стаття 241. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

1. Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, встановленими для розгляду справи судом касаційної інстанції з урахуванням особливостей, встановлених цією главою.

2. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, встановлених пунктами 1, 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України.

Якщо судове рішення в адміністративній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції або якщо вирішення питання про застосування норми права належить до двох або більше юрисдикцій, справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

3. У разі, якщо під час розгляду справи у Верховному Суді України у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, відповідний склад суду (палата чи спільне засідання палат Верховного Суду України) встановить необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (інша палата чи палати, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), які розглядали справу до моменту її передання, та палати (палат), які приймали відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

4. Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

5. Справи розглядаються у Верховному Суді України без виклику сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. У разі необхідності зазначені особи можуть бути викликані для надання пояснень у справі, однак їх неприбуття для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.

6. Якщо справа розглядається однією судовою палатою Верховного Суду України, головує на засіданні суддя-доповідач. Якщо справа розглядається на спільному засіданні судових палат, головує на засіданні Голова Верховного Суду України або за його дорученням заступник Голови Верховного Суду України.

7. Головуючий відкриває судове засіданні, оголошує склад суду, роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки. Після проведення зазначених дій та розгляду клопотань сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та результати проведених ним підготовчих дій.

8. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, у разі їх прибуття у судове засідання, мають право надати пояснення по суті заявлених вимог у порядку, визначеному частиною третьою статті 221 цього Кодексу. Для з'ясування сутності норми права, яка неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.

9. Вислухавши пояснення осіб, зазначених у частині восьмій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

10. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду.";

18) статтю 243 викласти у такій редакції:

"Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви

1. Суд задовольняє заяву у разі наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 237 цього Кодексу.

2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, суд має право:

1) скасувати судове рішення повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції;

2) скасувати судове рішення (судові рішення) і залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної або касаційної інстанції;

3) скасувати судові рішення і закрити провадження у справі або залишити заяву без розгляду;

4) скасувати судові рішення повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення.

3. За наявності підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, суд має право:

1) скасувати судове рішення повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;

2) скасувати судове рішення повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;

3) скасувати судові рішення повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення.

4. У постанові Верховного Суду України, ухваленій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися норма права.

5. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою";

19) у статті 244:

частину першу доповнити словами "або норма права застосована правильно";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Постанова про відмову в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою.

У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, ухваленій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися норма права";

20) у статті 2442:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із судовим рішенням Верховного Суду України";

частину третю викласти у такій редакції:

"Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтею 237 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття";

21) частину другу статті 245 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) невідповідність постанови або ухвали суду висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України, яка прийнята після набрання законної сили відповідним судовим рішенням";

22) у частині першій статті 247 слова "підстави, передбаченої пунктом 1" замінити словами "підстав, передбачених пунктами 1, 6";

23) частину першу статті 250 доповнити словами "крім випадку перегляду постанови Верховного Суду України з підстав та в порядку, встановленому статтею 2531 цього Кодексу".

5. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

1) частину шосту статті 31 викласти у такій редакції:

"6. Кримінальне провадження у Верховному Суді України здійснюється колегіально.";

2) у частині четвертій статті 33 слова "питань неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, та встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом" замінити словами "підстав, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 445 цього Кодексу";

3) частину шосту статті 376 доповнити новим реченням такого змісту:

"За їх заявою копія вироку чи ухвали може бути також надіслана електронною поштою на зазначену у заяві електронну адресу. "

4) статтю 393 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Підставами апеляційного оскарження судових рішень, які були ухвалені судом першої інстанції, є їх незаконність і (або) необґрунтованість, а також їх невідповідність висновку щодо застосування норми права, викладеному в ухвалі Верховного Суду України";

5) пункт 4 частини другої статті 396 викласти у такій редакції:

"4) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, та їх обґрунтування із зазначенням того, у чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість судового рішення чи невідповідність оскаржуваного судового рішення висновку щодо застосування норми права, викладеному в ухвалі Верховного Суду України";

6) статтю 425 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Підставами касаційного оскарження судових рішень, передбачених цим Кодексом, є їх незаконність і (або) необґрунтованість, а також їх невідповідність висновку щодо застосування норми права, викладеному в ухвалі Верховного Суду України";

7) пункт 4 частини другої статті 427 викласти у такій редакції:

"4) обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість судового рішення чи невідповідність оскаржуваного судового рішення висновку щодо застосування норми права, викладеному в ухвалі Верховного Суду України";

8) у частині першій статті 445:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень";

доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції рішенню Конституційного Суду України або висновку щодо застосування норми права, викладеному в ухвалі Верховного Суду України";

9) у частині першій статті 446 слова "підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу" замінити словами "підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 445 цього Кодексу";

10) у статті 447:

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, стосовно якого заявлено клопотання про перегляд".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати частинами четвертою - шостою;

у частині четвертій слова "підстави, передбаченої пунктом 1" замінити словами "підстав, передбачених пунктами 1, 3";

11) у частині другій статті 448:

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень";

пункт 4 виключити;

12) у частині першій статті 449:

у першому реченні абзацу першого слова "через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ" виключити;

пункт 3 виключити;

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) копія рішення Конституційного Суду України або ухвали Верховного Суду України, яка містить висновок щодо застосування норми права, якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Закону";

13) у статті 450:

у назві слова "Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ" виключити;

у частині першій слова ", яка надійшла до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ," виключити;

у частині другій цифри та слово "448 і 449" замінити цифрами "447 - 449";

у частині третій та пункті 4 частини четвертої слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" виключити;

14) статтю 451 викласти у такій редакції:

"Стаття 451. Допуск справи до провадження

1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Верховного Суду України, яка формується у порядку, встановленому статтею 35 цього Кодексу.

2. За результатами розгляду питання про допуск справи до провадження та відкриття провадження у справі або відмову в такому допуску протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляється відповідна ухвала. Ухвала постановляється в нарадчій кімнаті з додержанням вимог, передбачених статтями 367 і 375 цього Кодексу, без виклику учасників судового провадження. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску має бути вмотивованою.

3. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви учасникам судового провадження, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву.";

15) статтю 452 викласти у такій редакції:

"Стаття 452. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України

1. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку до перегляду судового рішення Верховним Судом України:

1) направляє ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;

2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засіданні у випадках, установлених цим Кодексом);

3) у разі необхідності доручає відповідним фахівцям Науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо відповідної норми права;

4) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування відповідної норми права та викликає цих представників до суду;

5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення справи.

2. Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій, суддя-доповідач постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.";

16) статтю 453 викласти у такій редакції:

"Стаття 453. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

1. Справи розглядаються Верховним Судом України згідно з правилами розгляду в суді касаційної інстанції з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.

2. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.

3. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

4. Якщо справа розглядається однією судовою палатою Верховного Суду України, головує на засіданні суддя-доповідач. Якщо справа розглядається на спільному засіданні судових палат, головує на засіданні Голова Верховного Суду України або за його дорученням заступник Голови Верховного Суду України.

5. Головуючий відкриває судове засідання, оголошує склад суду, роз'яснює учасникам судового провадження їх права та обов'язки. Після проведення зазначених дій та розгляду клопотань учасників судового провадження суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві, яка надійшла до Верховного Суду України, та результати проведених ним підготовчих дій.

6. Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, у разі її прибуття у судове засідання має право надати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо такі заяви, крім сторони обвинувачення, подали інші особи, першою дає пояснення сторона обвинувачення. Для з'ясування сутності норми права можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.

7. Неприбуття учасників судового провадження, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.

8. Вислухавши пояснення осіб, зазначених у частині п'ятій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

9. Нарада суддів проводиться з додержанням вимог, передбачених статтями 367 і 375 цього Кодексу.

10. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду.";

17) статтю 455 викласти у такій редакції:

"Стаття 455. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви

1. Суд задовольняє заяву в разі наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 445 цього Кодексу.

2. За наявності підстав, передбачених пунктом 1, 3 частини першої статті 445, Верховний Суд України має право:

1) скасувати судове рішення повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції;

2) скасувати судове рішення (судові рішення) і залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної або касаційної інстанції;

3) скасувати судові рішення і закрити провадження у справі;

4) скасувати судові рішення повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення.

3. За наявності підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, Верховний Суд України має право:

1) скасувати судові рішення повністю або частково і змінити судове рішення;

2) скасувати судове рішення повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;

3) скасувати судові рішення повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення.

4. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою.

5. В ухвалі Верховного Суду України, постановленій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися відповідна норма права.";

18) у статті 456:

частину першу доповнити словами "або норма права застосована правильно";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Ухвала про відмову в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою.

В ухвалі Верховного Суду України, постановленій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися відповідна норма права. ";

19) у статті 458:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладеній у його ухвалі, постановленій за результатами розгляду справи з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із судовим рішенням Верховного Суду України";

частину третю викласти у такій редакції:

"Ухвали Верховного Суду України, постановлені за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статтею 445 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття";

20) частину другу статті 459 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) невідповідність судового рішення висновку про застосування норми права, викладеному в ухвалі Верховного Суду України, яка постановлена після набрання законної сили відповідним судовим рішенням".

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;

21) у частині першій статті 464:

слова "в порядку черговості судді суду" замінити словами "судді суду, визначеному у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу";

доповнити словами "крім випадку перегляду ухвали Верховного Суду України з підстав та в порядку, визначеному статтею 4671 цього Кодексу".

II. Прикінцеві та перехідні положення

Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос