Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации полномочий органов исполнительной власти и совершенствования разрешительной системы в сфере охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, недропользования и уменьшения регуляторного давления на субъектов хозяйствования

Проект закона Украины от 24.01.2013 № 2092
Дата рассмотрения: 24.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, надрокористування та зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

1) перше речення частини другої статті 20 викласти у такій редакції: "Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення здійснюється з метою уточнення їх окремих гірничо-геологічних та інших параметрів, вибору раціональних методів видобування мінеральної сировини на підставі проекту цих робіт, погодженого з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

2) статтю 21 доповнити словами "крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу";

3) статтю 23 доповнити абзацом такого змісту:

"Надрокористувачі, яким надано дозвіл на геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислову розробку, на видобування нафти, газоконденсату та газу, мають право без спеціальних дозволів видобувати підземні води для забезпечення виробничих і технологічних потреб при бурінні нафтогазових свердловин, терміном до 3-х років за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 100 кубічних метрів на добу".

2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 1995 р., N 24, ст. 189):

1) пункт 9 частини першої статті 16 виключити;

2) у пункті 1 частини першої статті 17 слова "санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "охорони навколишнього природного середовища";

3) у частині першій статті 22 слова "у порядку, що визначається законодавством" замінити словами "у порядку та випадках, що визначаються законодавством";

4) у статті 38 після першої частини доповнити новими частинами такого змісту:

"Розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин здійснюється юридичними особами згідно з дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища строком на п'ять років.

Проекти нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють їх скид у водні об'єкти, розглядаються та затверджуються: Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.

У разі коли скид забруднюючих речовин здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об'єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, проекти нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин погоджуються з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною п'ятою;

5) у частині третій статті 49:

слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства" замінити словами "територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";

слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" замінити словами "територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

6) у частині другій статті 75 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у сфері охорони навколишнього природного середовища, і територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

7) у частині другій статті 86 слова "центральним органом" замінити словами "територіальними органами центрального органу".

3. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546):

1) пункт "д" частини першої статті 17 викласти у такій редакції:

"встановлює порядок розробки, затвердження та видачі екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, дозволів на утворення та розміщення відходів";

2) у пункті "ж" частини першої статті 18 виключити слова "та ліміти на утворення і розміщення відходів".

3) у пункті "д" частини першої статті 19 виключити слова "та ліміти на утворення і розміщення відходів";

4) у пункті "г" частини першої статті 201 слова "видача дозволів на захоронення (складування) небезпечних відходів" замінити словами "видача дозволів (ліцензій) на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, дозволів на";

5) у пункті "д" частини першої статті 203 слова "видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)" замінити словами "видача дозволів на утворення та розміщення відходів";

6) пункт "ґ" частини першої статті 204 викласти в такій редакції:

"ґ) розгляд та видача для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і дозволів на утворення та розміщення відходів, затвердження проектів нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти";

7) у пункті "д" частини першої статті 204 виключити слова "захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)";

8) у пункті "в" частини першої статті 41 слово "лімітів" замінити словами "пріоритетності принципу лімітування (нормування)";

9) частину першу статті 44 викласти в такій редакції:

"Ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також інші види шкідливого впливу в цілому на території Автономної Республіки Крим, областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами, за поданням обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

10) у статті 51 частину п'яту виключити;

11) у частині другій статті 55 слова "у межах установлених лімітів" виключити.

4. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242):

1) статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"дозвіл на утворення та розміщення відходів - документ дозвільного характеру, що встановлює максимальний обсяг утворення відходів, який суб'єкт права власності на відходи може розмістити на власній території або передати іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо).

Форма, зміст дозволу на утворення, розміщення відходів розробляється та затверджується Кабінетом Міністрів України";

2) пункт "л" статті 18 викласти в такій редакції:

"л) встановлення порядку отримання, переоформлення, анулювання дозволів на утворення та розміщення відходів";

3) у статті 20:

у частині першій пункт "к" виключити;

пункт "б" частини другої викласти в такій редакції:

"видача відповідно до закону дозволів на утворення та розміщення відходів. Термін дії дозволу встановлюється органом, який видав дозвіл на утворення та розміщення відходів, але не менше ніж на п'ять років";

пункт "в" частини другої виключити;

у пункті "г" частини другої слова "(крім небезпечних відходів)" виключити;

4) у статті 23:

пункт "ж" частини першої викласти в такій редакції:

"ж) видача відповідно до закону дозволів (ліцензій) на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)";

пункти "и" та "р" виключити;

5) у статті 232:

у пункті "а" частини першої слова "вимог виданих дозволів" замінити словами "ліцензійних умов виданих ліцензій";

у пункті "б" частини першої слово "лімітів" замінити словом "дозволів";

6) у статті 31:

у пункті "в" частини першої слова "лімітів на утворення відходів" замінити словами "дозволених обсягів утворення та розміщення відходів";

у пункті "є" частини першої слова "лімітів на обсяги" замінити словами "дозволених обсягів";

у частині другій слова "розроблення, затвердження і перегляду лімітів" замінити словами "отримання, переоформлення, анулювання дозволів";

7) у пункті "а" частини першої статті 32:

у першому реченні слова "лімітів на обсяги" замінити словами "дозволів на";

друге речення викласти в такій редакції:

"Дозволи на утворення та розміщення побутових відходів не видаються";

8) у частині четвертій статті 33 слова "відповідно до встановлених лімітів" виключити;

9) пункт "а" частини першої статті 38 викласти в такій редакції:

"а) лімітування (нормування, мінімізація) обсягів утворення та розміщення відходів";

10) у статті 42:

у пункті "е" частини першої слова "встановлених лімітів на обсяги" замінити словами "дозволених обсягів";

у пункті "і" частини першої після слова "дозволу" доповнити словом "(ліцензії)".

5. Внести до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532) такі зміни:

1) пункт 40 викласти у такій редакції:

"40. Дозвіл (ліцензія) на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами";

2) доповнити Перелік пунктом 401 такого змісту:

401

Дозвіл (ліцензія) на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)

Закон України "Про відходи"

3) пункт 62 викласти у такій редакції:

"62. Дозвіл на утворення та розміщення відходів";

4) пункти 107 та 152 виключити.

6. Статтю 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190) доповнити новими пунктами 11, 12 такого змісту:

"11) видає у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці документи дозвільного характеру у сфері нормування природокористування та поводження з відходами, крім ліцензій, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

12) погоджує технологічні проекти на повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень, які стосуються передачі повноважень від центральних органів виконавчої влади іншим органам, що набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос