Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности средств массовой информации, а также реализации принципов государственной политики в сфере телевидения и радиовещания

Проект закона Украины от 23.01.2013 № 2074
Дата рассмотрения: 23.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1. В Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155):

1) в статті 1:

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"бенефіціарний (фактичний) власник - фізична особа, яка фактично володіє (повністю або частково) суб'єктом інформаційної діяльності, що забезпечує можливість особисто або спільно з групою пов'язаних осіб здійснювати управління 10 і більше відсотками голосів у вищому органі управління такого суб'єкта інформаційної діяльності. Володіння юридичною особою може здійснюватись як шляхом безпосереднього володіння її корпоративними правами, так і шляхом реалізації інших прав, в тому числі корпоративних прав в інших юридичних особах, що забезпечує бенефіціарному (фактичному) власнику будь-яку форму управління 10 і більше відсотками голосів у вищому органі управління такої юридичної особи. Не є бенефіціарним (фактичним) власником фізична особа, якщо така особа має формальне право на управління 10 і більше відсотками голосів у вищому органі управління певної юридичної особи, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо управління;"

У зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятдесят другий вважати сьомим - п'ятдесят третім.

доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"контроль над власником телерадіоорганізації - вплив однієї або декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта інформаційної діяльності, який забезпечує будь-яку форму управління 50 і більше відсотками голосів у вищому органі управління суб'єкта інформаційної діяльності. Контроль над власником телерадіоорганізації є прямим, якщо одна або декілька пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб є учасниками (засновниками, акціонерами тощо) власника телерадіоорганізації або реалізовують повноваження виконавчого органу власника (власників) телерадіоорганізації. Контроль над власником телерадіоорганізації є опосередкованим, якщо одна або декілька пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб мають очевидну або приховану можливість будь-якого юридичного впливу на господарську діяльність суб'єкта інформаційної діяльності, що реалізується як через володіння корпоративними правами інших юридичних осіб, так і шляхом виконання будь-яких правочинів, які надають право давати обов'язкові до виконання вказівки власнику телерадіоорганізації та/або його учасникам;"

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - п'ятдесят третій вважати дев'ятнадцятим - п'ятдесят четвертим.

доповнити абзацом тридцять другим такого змісту:

"Пов'язані особи - юридичні та/або фізичні особи, які можуть спільно та/або узгоджено чинити вплив на діяльність суб'єкта інформаційної діяльності, його учасника (учасників), або інших осіб, які мають контроль над власником телерадіоорганізації, в тому числі вплив на рішення їх органів управління. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами;"

У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - п'ятдесят четвертий вважати тридцять третім - п'ятдесят п'ятим.

2) в статті 8:

в частині першій:

після слів "жодна фізична або юридична особа," додати слова "як одноособово так і спільно з групою пов'язаних осіб,";

після слів "у будь-який спосіб," додати слова "в тому числі";

після слів "наглядових органів телерадіоорганізацій" додати слова "або шляхом контролю над власником телерадіоорганізації,".

3) в статті 12:

в другому абзаці частини другої слова ", якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації" виключити;

третій абзац частини другої виключити;

4) в статті 24:

в частині першій слова "Юридична особа" замінити на слова "Заявник - юридична особа";

в частинах другій, третій слова "телерадіоорганізації", "телерадіоорганізація" замінити, відповідно на слова "заявника", "заявник" у відповідних відмінках;

частину третю доповнити абзацами шостим - дев'ятим такого змісту:

"відомості про структуру власності заявника, із зазначенням даних про всіх бенефіціарних (фактичних) власників заявника та пов'язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).

Відомості про структуру власності заявника повинні містити інформацію про всіх фізичних осіб, які володіють часткою більш ніж 10% в статутному капіталі заявника, а також про всі юридичні особи, які зв'язують заявника з усіма його бенефіціарними (фактичними) власниками (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).

декларацію про доходи кожного бенефіціарного (фактичного) власника заявника за рік, що передує року подання заяви про видачу (продовження) ліцензії.

Декларація має бути складена українською мовою, або будь-якою іншою мовою з одночасним наданням засвідченого в установленому порядку перекладу українською мовою."

другий абзац частини п'ятої після слів "зокрема акціонерами" доповнити словами ", а також юридичних осіб, які входять до складу структури власності заявника";

частину одинадцяту доповнити другим абзацом такого змісту:

"Рішення про відмову у видачі ліцензії має містити детальне обґрунтування підстав, з яких Національна рада вирішила відмовити у видачі (продовженні) ліцензії, з посиланням на конкретні норми цього Закону та встановлені під час розгляду заяви про видачу (продовження) ліцензії обставини.";

5) в статті 25:

в частині чотирнадцятій в літері "б)" після слів "забезпечує свободу слова" додати слова ", що підтверджується даними офіційних моніторингів Національної ради за останні дванадцять місяців до дати оголошення конкурсу";

доповнити частину чотирнадцяту п'ятим абзацом такого змісту:

"г) не допускала порушень вимог цього Закону щодо розкриття інформації про всіх бенефіціарних (фактичних) власників, про всіх пов'язаних осіб та про структуру власності.";

Частину вісімнадцяту доповнити другим абзацом такого змісту:

"Телерадіоорганізація-переможець впродовж п'яти років з моменту отримання ліцензії не має права істотно змінювати програмну концепцію мовлення, а також зменшувати частку соціально важливих програм (інформаційних, соціально-політичних, дитячих тощо), які зазначались в поданій ним заяві на отримання ліцензії.".

6) в статті 27:

в абзаці п'ятому частини четвертої після слів "відомості про" доповнити словами "бенефіціарних (фактичних)";

7) в статті 30:

в літері "б)" частини другої після слів "зазначені в заяві" доповнити словами "та доданих до неї документах";

частину третю доповнити абзацами другим-четвертим такого змісту:

"Підставами відмови у видачі ліцензії на мовлення на конкурсних засадах є наявність визначених цим Законом переваг у іншого заявника, який переміг за результатами конкурсного відбору.

Обставини, з яких Національна рада віддала перевагу іншому заявнику, та мотиви, з яких подана заявником заява на отримання ліцензії на конкурсних засадах не дає підстав для перемоги в конкурсі зазначаються в рішенні про відмову у видачі ліцензії.

При прийнятті рішень про видачу та про відмову у видачі ліцензій Національна рада зобов'язана використовувати практику Європейського суду з прав людини як джерело право.".

8) в статті 35:

частину третю доповнити п'ятим абзацом такого змісту:

"г) зміни щодо осіб бенефіціарних (фактичних) власників (співвласників) організації-ліцензіата;";

В частині третій слово "телерадіоорганізацій" замінити на слова "суб'єктів інформаційної діяльності".

9) в статті 38:

всюди по тексту слова "Державний реєстр телерадіоорганізацій України" замінити словами "Державний реєстр суб'єктів інформаційної діяльності України" у відповідних відмінках;

в частині першій після слів "ліцензію на мовлення" додати слова "та ліцензію провайдера програмної послуги";

в частині другій слово "Телерадіоорганізації" замінити на слово "Особи";

в частині п'ятій після слів "ліцензії на мовлення" додати слова "та/або ліцензії провайдера програмної послуги", а слова "ліцензії на мовлення" замінити на слова "відповідної ліцензії";

в частинах десятій, одинадцятій, дванадцятій слово "телерадіоорганізація" у відповідних відмінках замінити словами "суб'єкт інформаційної діяльності" у відповідних відмінках;

в частині одинадцятій після слів "ліцензії на мовлення," додати слова "ліцензії провайдерів програмної послуги,";

в першому абзаці частини дванадцятої після слів "ліцензію (ліцензії) на мовлення" додати слова "та/ або ліцензую (ліцензії) провайдера програмної послуги";

абзац сьомий частини дванадцятої викласти в наступній редакції:

"д) про структуру власності відповідно до вимог статті 24 (для телерадіоорганізації) або статті 40 (для провайдера програмної послуги) цього Закону;";

в абзаці дев'ятому частини дванадцятої після слів "ліцензії на мовлення" додати слова "або ліцензії провайдера програмної послуги";

в абзаці дванадцятому частини дванадцятої перед словами "вид мовлення" додати слова "для телерадіоорганізацій - ";

в абзаці тринадцятому частини дванадцятої перед словами "територіальні характеристики мовлення" додати слова "для телерадіоорганізацій - ";

10) в статті 40:

в частині першій слова "(мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення" замінити словами "провайдера програмної послуги";

частину третю доповнити абзацами четвертим, п'ятим наступного змісту:

"в) відомості про структуру власності заявника, із зазначенням даних про всіх бенефіціарних (фактичних) власників заявника та пов'язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).

Відомості про структуру власності заявника повинні містити інформацію про всіх фізичних осіб, які володіють часткою більш ніж 10% в статутному капіталі заявника, а також про всі юридичні особи, які зв'язують заявника з усіма його бенефіціарними (фактичними) власниками (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).";

в частині четвертій слова "на діяльність (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення" замінити словами "провайдера програмної послуги";

доповнити статтю частиною дев'ятою наступного змісту:

"9. Провайдер програмної послуги зобов'язаний щороку у строк до 31 березня подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності, в якому має зазначатись:

- відомості про будь-які зміни структури власності за звітний рік із зазначенням даних про всіх бенефіціарних (фактичних) власників провайдера програмної послуги та пов'язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса);

- відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 10 і більше процентів від статутного капіталу провайдера програмної послуги як юридичної особи."

11) в статті 42:

в частині першій після слів "регулюється цим Законом" додати слова "та Європейською конвенцією про транскордонне телебачення";

доповнити частину першу абзацом другим наступного змісту:

"Встановлення будь-яких обмежень в можливості ретрансляції таких телерадіопрограм та передач, в тому числі запровадження будь-яких адаптивних списків або інших додаткових формальностей, допускається виключно в порядку і на умовах, встановлених Європейською конвенцією про транскордонне телебачення.";

Частину п'яту доповнити абзацом другим наступного змісту:

"Перелік телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі програмної послуги визначається рішенням Національної ради про затвердження пакета програм універсальної програмної послуги, а також договором з абонентом. Перелік телерадіопрограм і передач, які надаються абоненту, і які не включені до пакету програм універсальної програмної послуги, визначається згідно з умовами угоди з абонентом, і має відповідати принципам, підставам добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), визначеним в загальній концепції добору програм для ретрансляції.";

12) в статті 42:

доповнити частиною другою наступного змісту:

"2. Телерадіоорганізація зобов'язана щороку у строк до 31 березня подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності, в якому має зазначатись:

- відомості про будь-які зміни структури власності за звітний рік із зазначенням даних про всіх бенефіціарних (фактичних) власників телерадіоорганізації та пов'язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса);

- відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали телерадіоорганізації фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 10 і більше процентів від статутного капіталу телерадіоорганізації як юридичної особи.".

2. В Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 48, ст. 296):

1) статтю 13 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про бенефіціарних (фактичних) власників, про пов'язаних осіб та про структуру власності.";

2) в частині сьомій статті 14 слова "реєстру телерадіоорганізацій" замінити словами "реєстру суб'єктів інформаційної діяльності";

3) частину третю статті 16 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"інформація про виконання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про бенефіціарних (фактичних) власників, про пов'язаних осіб та про структуру власності.";

4) в статті 17:

"частину другу доповнити абзацом другим наступного змісту:

"Національна рада має право приймати регуляторні акти виключно у випадках, які прямо встановлені законами України.";

доповнити частинами п'ятою, шостою, сьомою наступного змісту:

"5. Кожен акт індивідуальної дії Національної ради повинен містити мотивувальну частину, в якій зазначатимуться щонайменше такі дані:

а) посилання на норму чинного закону України, яка наділяє Національну раду повноваженнями приймати зазначений акт індивідуальної дії;

б) зазначення обставин, з настанням яких закони України пов'язують виникнення у Національної ради повноважень приймати відповідний акт, а також посилання на докази, якими підтверджується настання таких обставин.

6. Крім загальних вимог, визначених частиною п'ятою цієї статті, рішення про відмову у видачі ліцензії, рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії повинно містити щонайменше такі дані:

а) підстави для відмови: обставини, з яких Національна рада виходила, приймаючи рішення про відмову у видачі ліцензії або відмову у продовженні строку дії ліцензії;

б) нормативне обґрунтування прийнятого рішення: посилання на норму закону України, відповідно до якої встановлені Національною радою обставини надають їй право відмовити у видачі ліцензії або у продовженні ліцензії;

в) обґрунтування надання переваги іншим учасникам: у разі прийняття рішення щодо відмови видачі ліцензії за наслідками конкурсного відбору в рішенні зазначається, чи мала особа, стосовно якої приймається рішення, встановлені законом переваги на отримання ліцензії, чи мали інші особи такі саме або інші переваги, з яких міркувань виходила Національна рада віддаючи перевагу щодо видачі ліцензії переможцю конкурсу, а не заявнику.

7. При прийнятті актів Національна рада зобов'язана враховувати практику Європейського суду з прав людини як джерело права."

II. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос