Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно эмиссии, обращения и учета ценных бумаг

Проект закона Украины от 23.01.2013 № 2072
Дата рассмотрения: 19.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У тексті Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144) слова "облігації підприємств" у всіх відмінках замінити словами "корпоративні облігації" у відповідному відмінку.

2. У частині третій статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 2010 р., N 34, ст. 486; 2011 р., N 51, ст. 578; 2012 р., N 36, ст. 416) слова "цільових облігацій підприємств" замінити словами "корпоративних цільових облігацій".

7. У Законі України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432; 2011 р., N 44, ст. 462):

1) у пункті 1 частини першої статті 8 слова "підприємств - емітентів облігацій" замінити словами "юридичних осіб - емітентів корпоративних облігацій";

2) статтю 21 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі наявності у проспекті емісії цінних паперів недостовірної інформації аудитор, який підписав такий проспект емісії, несе субсидіарну відповідальність за шкоду, заподіяну емітентом інвестору".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

3. В абзаці першому частини четвертої статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2006 р., N 26, ст. 210; 2011 р., N 36, ст. 362, N 45, ст. 484; 2012 р., N 36, ст. 420) слова "облігацій підприємств" замінити словами "корпоративних облігацій".

4. У пункті 8 частини першої статті 49 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372; 2006 р., N 13, ст. 110; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82, N 37, ст. 443) слова "облігації підприємств" замінити словами "корпоративні облігації".

5. У пункті 8 частини першої статті 88 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49 - 51, ст. 376; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82) слова "облігації підприємств" замінити словами "корпоративні облігації".

6. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2009 р., N 17, ст. 236, N 49, ст. 733; 2010 р., N 38, ст. 505; 2011 р., N 10, ст. 65, N 43, ст. 447, N 51, ст. 578; 2012 р., N 7, ст. 53, N 27, ст. 285; 2013 р., N 23, ст. 222, N 39, ст. 517 із змінами, внесеними Законом України N 1586-VII від 4 липня 2014 року):

1) частину першу статті 1 доповнити пунктами 51 і 171 такого змісту:

"51) значний правочин емітента корпоративних облігацій - правочин, що вчиняється емітентом корпоративних облігацій (крім правочину з розміщення акціонерним товариством власних акцій), якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності";

"171) реструктуризація заборгованості емітента перед власниками корпоративних облігацій - зміна умов виконання зобов'язань, визначених проспектом емісії корпоративних облігацій, у разі настання дефолту за корпоративними облігаціями відповідного випуску";

2) у пункті 2 частини п'ятої статті 3:

перше речення абзацу першого доповнити словами "а також інші права власника та зобов'язання емітента, визначені законом";

підпункт "є" виключити;

3) у статті 7:

частину другу доповнити шістьма абзацами такого змісту:

"Облігації за формою випуску можуть бути на пред'явника або іменні.

Облігації залежно від їх емітента можуть бути державними облігаціями України, облігаціями місцевих позик, облігаціями міжнародних фінансових організацій та корпоративними облігаціями.

Облігації залежно від строку їх обігу можуть бути:

довгостроковими - із строком обігу понад п'ять років;

середньостроковими - із строком обігу від одного до п'яти років;

короткостроковими - із строком обігу до одного року";

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. Облігації залежно від способу виконання зобов'язань (сплати доходу) можуть бути відсотковими, цільовими або дисконтними";

4) у статті 8:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Корпоративні облігації - іменні облігації, емітентом яких є юридична особа.

Корпоративні облігації, емісія та обіг яких пов'язані з виконанням особливих вимог, передбачених цим Законом та проспектом їх емісії, належать до корпоративних облігацій таких особливих видів:

1) інфраструктурні;

2) концесійні;

3) біржові.

У проспекті емісії корпоративних облігацій особливого виду повинна зазначатися належність до відповідного особливого виду.

Корпоративні облігації розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного (складеного) капіталу.

Корпоративні облігації підтверджують зобов'язання емітента за ними та не дають право на участь в управлінні емітентом, крім випадків, передбачених законом";

частину четверту доповнити реченням другим такого змісту: "Якщо у статутному капіталі акціонерного товариства - емітента корпоративних облігацій є корпоративні права держави, рішення про конвертацію облігацій в акції такого товариства приймається з урахуванням Закону України "Про управління об'єктами державної власності";

5) у статті 82:

доповнити новою частиною першою такого змісту:

"1. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - корпоративні облігації, особливості емісії та обігу яких встановлюються цією статтею".

У зв'язку з цим частини першу - дев'яту вважати відповідно частинами другою - десятою;

доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Положення статей 85 та 86 цього Закону не поширюються на облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";

6) доповнити статтями 83 - 86 такого змісту:

"Стаття 83. Інфраструктурні облігації

1. Інфраструктурні облігації - корпоративні облігації, що розміщуються з метою залучення грошей, призначених для будівництва та/або відновлення (реконструкції, модернізації) об'єктів, які здійснюються відповідно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, істотною умовою якого передбачена емісія таких облігацій.

У разі якщо в рамках державно-приватного партнерства укладається договір про концесію, істотною умовою якого передбачена емісія інфраструктурних облігацій, такі облігації є концесійними.

Інфраструктурні облігації можуть бути лише відсотковими або дисконтними.

2. У разі якщо за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, на стороні приватного партнера виступають декілька осіб, емітентом інфраструктурних облігацій може бути лише один приватний партнер, який здійснює функцію з будівництва та/або відновлення (реконструкції, модернізації) об'єктів відповідно до цього договору.

3. Порядок та вимоги щодо емісії, обігу, погашення та реалізації прав за інфраструктурними облігаціями встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.

Стаття 84. Біржові корпоративні облігації

1. Корпоративні облігації вважаються біржовими за умови дотримання усіх таких вимог:

1) емісія облігацій здійснюється шляхом публічного розміщення;

2) акції емітента біржових облігацій (для публічних акціонерних товариств) перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі, на якій здійснюється розміщення та яка здійснює допуск біржових облігацій до торгівлі;

3) корпоративні облігації принаймні одного випуску емітента біржових облігацій, строк обігу яких не закінчився, перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі, на якій здійснюється розміщення та яка здійснює допуск біржових облігацій до торгівлі;

4) емітент, уповноважений орган якого прийняв рішення про розміщення біржових облігацій, на день прийняття такого рішення існує не менше трьох років;

5) строк обігу облігацій не перевищує п'яти років;

6) облігації є відсотковими або дисконтними.

2. Порядок емісії, обігу, а також оформлення і депонування глобального сертифіката та тимчасового глобального сертифіката біржових облігацій встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Допуск біржових облігацій до торгівлі на фондовій біржі здійснюється в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і правилами фондової біржі.

Особливості застосування статей 28 - 36 цього Закону в процесі емісії та під час обігу біржових облігацій встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Обіг біржових облігацій до їх повної оплати та завершення розміщення забороняється.

Власники біржових облігацій мають право пред'явити біржові облігації до дострокового погашення у разі, якщо акції та/або облігації емітента біржових облігацій виключені з біржового реєстру на фондовій біржі, на якій здійснено розміщення та яка здійснила допуск біржових облігацій до торгівлі (крім випадків делістингу облігацій у зв'язку із закінченням строку їх обігу).

Стаття 85. Загальні збори власників корпоративних облігацій

1. Загальні збори власників корпоративних облігацій є тимчасовим органом, що здійснює захист прав власників корпоративних облігацій відповідно до компетенції, визначеної цим Законом.

2. До компетенції загальних зборів власників корпоративних облігацій належить:

1) погодження рішення емітента щодо вчинення ним значних правочинів у разі настання дефолту за корпоративними облігаціями та в інших випадках, визначених проспектом емісії;

2) прийняття рішення про пред'явлення або відмову від пред'явлення вимоги про дострокове виконання зобов'язань за корпоративними облігаціями;

3) погодження умов реструктуризації заборгованості емітента перед власниками корпоративних облігацій;

4) погодження змін до проспекту емісії корпоративних облігацій;

5) погодження умов конвертації корпоративних облігацій;

6) вирішення інших питань, що належать до компетенції загальних зборів власників корпоративних облігацій, передбачених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або проспектом емісії корпоративних облігацій.

3. Власники корпоративних облігацій можуть самостійно пред'явити емітенту корпоративних облігацій вимогу про дострокове виконання зобов'язань за такими облігаціями, якщо протягом місяця з дня виникнення підстав для пред'явлення такої вимоги загальними зборами власників корпоративних облігацій не прийнято рішення про пред'явлення або відмову від пред'явлення такої вимоги.

У разі якщо емітент корпоративних облігацій не виконав пред'явлену йому вимогу про дострокове виконання зобов'язань за корпоративними облігаціями, власники корпоративних облігацій можуть самостійно пред'явити особі, яка надала забезпечення за корпоративними облігаціями, вимогу про дострокове виконання зобов'язань за корпоративними облігаціями.

4. Реструктуризація заборгованості емітента перед власниками корпоративних облігацій може здійснюватися шляхом:

1) відстрочки виконання зобов'язання за корпоративними облігаціями;

2) розстрочки виконання зобов'язання за корпоративними облігаціями;

3) новації зобов'язання за корпоративними облігаціями;

4) конвертації корпоративних облігацій в акції емітента, якщо це передбачено проспектом емісії.

Внесення змін до проспекту емісії, скасування реєстрації випуску, конвертація корпоративних облігацій та новація зобов'язання за корпоративними облігаціями у процесі реструктуризації заборгованості емітента перед власниками корпоративних облігацій здійснюються в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Конвертація корпоративних облігацій в акції емітента, якщо емітентом є суб'єкт з державною часткою власності, розмір якої становить 25 або більше відсотків його акцій, здійснюється за рішенням уповноваженого органу з урахуванням вимог Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

5. З метою представництва і захисту інтересів власників корпоративних облігацій у відносинах з їх емітентом і третіми особами та забезпечення виконання рішень загальних зборів власників корпоративних облігацій загальні збори можуть обрати представника власників корпоративних облігацій. Права і обов'язки представника власників корпоративних облігацій визначаються загальними зборами власників корпоративних облігацій. Вимоги до особи, яка може бути представником власників корпоративних облігацій, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Повноваження загальних зборів власників корпоративних облігацій припиняються після виконання емітентом зобов'язань за облігаціями перед усіма власниками корпоративних облігацій або припинення таких зобов'язань у спосіб, визначений загальними зборами власників корпоративних облігацій, чи відповідно до законодавства.

7. Загальні збори власників корпоративних облігацій скликаються за ініціативою емітента корпоративних облігацій, власника (власників) облігацій, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків корпоративних облігацій випуску (серії) або представника власників облігацій (у разі його обрання загальними зборами власників корпоративних облігацій).

Про проведення загальних зборів власників корпоративних облігацій повідомляється персонально кожний власник корпоративних облігацій, зазначений у реєстрі власників корпоративних облігацій, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для проведення загальних зборів власників корпоративних облігацій реєстр власників корпоративних облігацій складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Загальні збори власників корпоративних облігацій мають кворум за умови реєстрації для участі в них власників корпоративних облігацій, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосів усіх корпоративних облігацій випуску (серії).

Рішення загальних зборів власників корпоративних облігацій з питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів власників корпоративних облігацій, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

За підсумками проведення загальних зборів власників корпоративних облігацій протягом п'яти робочих днів з дня закриття зборів складається протокол загальних зборів власників корпоративних облігацій, копія якого надсилається всім власникам корпоративних облігацій та емітенту у спосіб, передбачений проспектом емісії корпоративних облігацій.

Порядок і строки скликання загальних зборів власників корпоративних облігацій, у тому числі випадки обов'язкового скликання загальних зборів, порядок і строки направлення повідомлень власникам корпоративних облігацій про скликання загальних зборів, а також порядок проведення загальних зборів та прийняття рішень встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 86. Дефолт за корпоративними облігаціями

1. Дефолт за корпоративними облігаціями (далі - дефолт) - невиконання або неналежне виконання емітентом корпоративних облігацій (боржником) зобов'язань перед власником корпоративних облігацій (кредитором) щодо погашення облігацій або виплати доходу відповідно до проспекту емісії.

Дефолт настає у разі:

прострочення виконання емітентом зобов'язань щодо виплати доходу за корпоративними облігаціями строком більше ніж 10 календарних днів, або

відмови від виконання зобов'язань щодо виплати доходу за корпоративними облігаціями, або

прострочення виконання емітентом зобов'язань щодо погашення корпоративних облігацій строком більше ніж 10 календарних днів, або

відмови емітента від погашення корпоративних облігацій.

2. Власники незабезпечених корпоративних облігацій у разі настання дефолту набувають право:

1) вимагати від емітента дострокового виконання зобов'язань за корпоративними облігаціями з урахуванням вимог, встановлених статтею 85 цього Закону;

2) вживати заходів примусового стягнення заборгованості емітента за корпоративними облігаціями відповідно до законодавства.

3. Власники забезпечених корпоративних облігацій у разі настання дефолту набувають права, зазначені в частині другій цієї статті, а також право вимагати дострокового виконання зобов'язань за корпоративними облігаціями від особи, яка надала забезпечення за цими облігаціями, у разі якщо емітент корпоративних облігацій не виконав пред'явлену йому вимогу про дострокове виконання зобов'язань за такими облігаціями.

4. У разі настання дефолту, а також в інших випадках, передбачених проспектом емісії, емітент зобов'язаний погоджувати із загальними зборами власників корпоративних облігацій рішення про вчинення ним значних правочинів до виконання емітентом зобов'язань за корпоративними облігаціями перед усіма власниками корпоративних облігацій або припинення таких зобов'язань у спосіб, визначений загальними зборами власників корпоративних облігацій, чи відповідно до законодавства.

5. У разі настання дефолту за корпоративними облігаціями емітент зобов'язаний розкрити інформацію про зазначений факт у строки та в порядку, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, із зазначенням відомостей про обсяг невиконаних зобов'язань, причину невиконання зобов'язань та інших відомостей, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

7) частину шосту статті 10 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Дія статей 28 - 36 цього Закону не поширюється на емісію державних облігацій України";

8) частину першу статті 11 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Дія статей 28 - 36 цього Закону не поширюється на емісію казначейських зобов'язань України.";

8) у частині четвертій статті 17:

після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

"функції, передбачені договором, укладеним з емітентом біржового інституту спільного інвестування, відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування".

Загальна вартість цінних паперів усіх емітентів, щодо яких андеррайтер бере на себе зобов'язання викупу в емітента у разі їх розміщення не в повному обсязі, не може перевищувати розмір власного капіталу такого андеррайтера".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим;

в абзаці дев'ятому слово "публічного" виключити;

10) в абзаці третьому частини другої статті 25 слова "депозитаріями цінних паперів" замінити словами "Центральним депозитарієм цінних паперів";

11) у статті 28:

у частині першій:

пункт 2 доповнити словом "(андеррайтерами)";

пункти 3 - 12 замінити пунктами 3 - 14 такого змісту:

"3) укладення попереднього договору з фондовою біржею про проведення публічного розміщення цінних паперів;

4) укладення попереднього договору з Центральним депозитарієм цінних паперів (для облігацій місцевих позик - з Національним банком України) про обслуговування випусків цінних паперів;

5) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;

6) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

7) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів (для облігацій місцевих позик - з Національним банком України) договору про обслуговування випусків цінних паперів;

8) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;

9) укладення у разі потреби договору з андеррайтером (андеррайтерами);

10) укладення договору з фондовою біржею про проведення публічного розміщення цінних паперів;

11) здійснення фондовою біржею допуску цінних паперів до торгівлі;

12) розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії цінних паперів;

13) укладення договорів з першими власниками на фондовій біржі, з якою укладено договір про проведення публічного розміщення цінних паперів та яка здійснила допуск до торгівлі;

14) затвердження результатів публічного розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, та підтвердження їх фондовою біржею, на якій здійснено публічне розміщення цінних паперів та яка здійснила допуск до торгівлі".

У зв'язку з цим пункти 13 - 18 вважати відповідно пунктами 15 - 20;

пункти 2 і 7 частини другої доповнити словом "(андеррайтерами)";

12) у статті 30:

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Проспект емісії цінних паперів підписується керівником емітента (головою виконавчого органу), аудитором та засвідчується печаткою емітента. У разі якщо емітент користується послугами андеррайтера (андеррайтерів) щодо розміщення випуску цінних паперів, проспект емісії підписується також андеррайтером (андеррайтерами).

Особи, які підписали проспект емісії, тим самим підтверджують достовірність відомостей, що містяться в ньому, а аудитор - достовірність перевірених ним відомостей.

Емітент несе відповідальність за шкоду, заподіяну інвестору внаслідок наявності у проспекті емісії цінних паперів недостовірної інформації.

Аудитор несе субсидіарну відповідальність за шкоду, заподіяну емітентом інвестору внаслідок наявності у проспекті емісії цінних паперів недостовірної інформації";

в абзаці п'ятому частини сьомої слова "через яку планується здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску" замінити словами "з якою укладено договір про проведення публічного розміщення цінних паперів";

у першому реченні абзацу одинадцятого частини восьмої слова і цифру "у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 8 цього Закону" замінити словами "у випадках, передбачених законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

13) у першому реченні абзацу першого частини першої статті 32 слова "андеррайтера, що уклав з емітентом договір" замінити словами "андеррайтера (андеррайтерів), що уклав (уклали) з емітентом договір (договори)";

14) у статті 33:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Публічне розміщення цінних паперів здійснюється виключно на фондовій біржі. Публічне розміщення на фондовій біржі може здійснюватися із залученням андеррайтера (андеррайтерів) на підставі договору (договорів) про андеррайтинг, укладеного (укладених) з емітентом";

абзац третій виключити;

абзац перший частини сьомої після слів "таке рішення" доповнити словами "підтверджується фондовою біржею, на якій здійснено розміщення цінних паперів";

15) у статті 34:

назву після слова "андеррайтера" доповнити словом "(андеррайтерів)";

частину першу після слова "андеррайтером" доповнити словом "(андеррайтерами)";

16) у статті 40:

абзац сьомий частини третьої доповнити словами "(у разі якщо емітент здійснив публічне розміщення цінних паперів)";

абзац третій частини четвертої доповнити словами "(у разі якщо емітент здійснив публічне розміщення цінних паперів)";

у другому реченні абзацу першого частини шостої слово "додатково" виключити;

17) абзац третій частини третьої статті 41 доповнити словами "(у разі якщо емітент здійснив публічне розміщення цінних паперів)";

18) у тексті Закону слова "депозитарій" та "облігації підприємств" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "Центральний депозитарій цінних паперів" та "корпоративні облігації" у відповідному відмінку і числі.

8. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2010 р., N 22 - 23, N 24 - 25, ст. 263; 2011 р., N 22, ст. 151, N 29, ст. 272, N 35, ст. 344; 2012 р., N 40, ст. 480):

1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:

"2. Діяльність Державної керуючої холдингової компанії, державних холдингових компаній, державних акціонерних товариств, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів, а також особливості правового статусу, створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, що провадять діяльність на ринках фінансових послуг, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами";

2) пункт 22 частини другої статті 33 доповнити словами і цифрами "з урахуванням вимоги, передбаченої частиною шостою статті 70 цього Закону";

3) пункт 18 частини другої статті 52 доповнити словами і цифрами "з урахуванням вимоги, передбаченої частиною шостою статті 70 цього Закону";

4) статтю 70 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. У разі якщо акціонерне товариство є емітентом корпоративних облігацій, йому забороняється вчиняти значні правочини без попереднього погодження рішення щодо вчинення ним значних правочинів загальними зборами власників корпоративних облігацій у випадках, передбачених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок".

9. У тексті Закону України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 29, ст. 337) слова "облігації підприємств" в усіх відмінках замінити словами "корпоративні облігації" у відповідному відмінку.

10. В абзаці першому частини першої статті 16 Закону України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 39, ст. 517) слово "розміщених" замінити словами "емісія яких здійснюється (здійснена)".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Обіг та погашення облігацій підприємств, реєстрація випуску яких відбулася до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до проспекту емісії протягом строку, визначеного в такому проспекту емісії, або до дня дострокового погашення цих облігацій. До зазначених облігацій положення статей 85 та 86 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" не застосовуються.

____________

Опрос